Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 Oppsummering fra 1. samling Brüssel, 20.– 21. mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 Oppsummering fra 1. samling Brüssel, 20.– 21. mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovation@altinn 2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 Oppsummering fra 1. samling Brüssel, 20.– 21. mars 2013

2 Del 1 - 20. mars : Hva innebærer det å skulle være verdensledende innen eForvaltning? 08:30 Velkommen og introduksjon til dag 1 08:45 Oppsummering Innovation@altinn 2012 og tilbakemelding fra innovasjonsgruppens lærings og forbedringspunkter 09:15 «Realisering av første samhandlingstjeneste basert på Altinn II - et viktig eForvaltningsteg» v/Hilde Majala, Brønnøysundregistrene 09:30 Gjennomgang av deltakernes forventninger til Innovation@altinn 2013 10:00 Status i regjeringens forenklingsarbeid og Innovation@altinns plass i dette v/ Hans-Jørgen Blomseth, leder av regjeringens forenklingsprosjekt 10:30Pause 10:45 Innlegg med tilhørende diskusjon v/Nicolas Montsarrat, Accentures leder (Europa), Digital Government 12:00Lunsj 13:00 Innovation processes v/Trygve Skibeli, Capgemini Norge 14:15Pause 14:30 Innlegg med tilhørende diskusjon v/Paul Thurlow, IBM 15:45Pause 16:00 «Hva betyr det å være verdensledende på digitalisering» v/Leif S Flak, Universitetet i Agder 16:45 Om dag 2 inkl. oppsummering av dag 1 2

3 Del 2 - 21. mars : "Altinn 2020 - muligheter og hindringer" - Hva vil det kreve for å være verdensledende og hvordan skal vi få det til? 08:30 Recap og debrief fra dag 1 09:00 Praktisk om gruppearbeid - gruppeinndeling mm 09:10 Sesjon 1 - Altinn 2020: For hvem? og med hva? 09:25 Gruppearbeid rundt tre interessent-perspektiver  Innbygger  Næringsliv  Offentlig 10:40Pause 10:55 Oppsummering i plenum 12:00 Lunsj 13:00 Sesjon 2 - Altinn 2020: Hvordan utnytte muligheter og møte hindringer 13:15 Kunnskapscafé på tre temaområder  Styring og organisering  Lovverk og prosesser  Informasjon og teknologi 15:15Pause 15:30 Oppsummering og plan for resten av årets program 16:30 Slutt 16:45 Fellestransport fra Capgeminis kontor til flyplassen Innovation@Altinn 20133

4 Dag 1 – Status. Inspirasjon. Spørsmål.

5 Dag 2 – Visjon. Idéer. (…og veien videre) Innovation@Altinn 20135 Altinn for hvem? Og hva ligger i det? Gruppearbeid* rundt tre interessent-perspektiver  Innbygger  Næringsliv  Offentlig * Tre arbeidsgrupper Hvilke idéer kan utløse muligheter** Arbeidsgruppene drøftet tre temaer  Styring og organisering  Lovverk og prosesser  Informasjon og teknologi ** og fjerne hindringene Hvilke idéer kan utløse muligheter** Arbeidsgruppene drøftet tre temaer  Styring og organisering  Lovverk og prosesser  Informasjon og teknologi ** og fjerne hindringene

6 Altinn 2020 Interessenter og tilbud (For hvem? Og med hva?) Innovation@Altinn 20136

7 Altinn 2020: Innbyggerperspektiv «Et helhetlig økosystem for god livskvalitet» Forvaltningen er tilstede for meg Gjør det så enkelt som mulig for meg Ha livsløp i fokus og støtte ved «life-events» Lar meg kommunisere et sted til det offentlige Er oppfordret til å ta mer ansvar ifht ta del i samfunnet Innovation@Altinn 20137

8 Altinn 2020: Næringslivsperspektiv «Frigjør tid til nyskaping og produksjon» For hvem Hvorfor skal vi begrense det? Næring til næring? Nei, men transaksjonen kan innrapporteres. –Hva med pensjon, landbruk? Disse tjenestene har næring-til-næring informasjon –yrkesforsikring Tilrettelegge for merverdi i fagsystemer (innovasjon i næringslivet). Helse virksomheter? Justis: Skifteretten? Domstolene? Med hva / hva ligger det i det Fagsystemer / økosystem Gjenbruk, preutfylling Signeringsapp Én innrapportering, flere mottagere (EDAG) «Det offentlige skal ikke konkurrere med det private» –F.eks tilby funksjonalitet for regnskapssystemer Faste tilbud, samhandlingstjenester –Ansette folk | Si opp folk Proaktive tilbud -> en handling trigger tilleggsinformasjon –Eks. Melde ansatt, tips om HMS rapportering, skatt mm Altinn som muliggjøre for «single-point-of-contact» –311, «eie saken» fremfor å henvise Kunnskapsbank, multikanal –Samle informasjon fra call-center for å forbedre web –Formidle forbedringspunkter til berørte etater «enklere regler» Portaluavhengighet Mer samhandlingstjenester for prosesser der det er flere steg som skal utføres. 24/7 oppetid,

9 Altinn 2020: Offentligperspektiv «Er til for hele forvaltningen» Kjennetegn ved eForvaltning i 2020 Sammenhengende prosesser «Usynlig» Brukersentrisk og sømløst Tydelig ansvarsdeling mellom aktører Transparente løsninger Åpenhet Tillitsfull og god sikkerhet Innovation@Altinn 20139

10 Altinn 2020 Muligheter og hindringer Styringsmodell Lovverk og prosesser Informasjon og teknologi Innovation@Altinn 201310

11 Muligheter for innbyggere Innovation@Altinn 201311 Støtte kommuner i utforming av løsninger for gir gode dialog med innbyggere BRREG sammen med leverandører f.eks skjemaleverandører lager en prototype (helst pilot) Lage gode scenarier som tydeliggjør verdiskaping for innbyggere. Samarbeide med Datatilsynet for å få realisert pilotprosess Finn forenklingsmuligheter

12 Muligheter og hindringer for Næringsliv: - Informasjon og teknologi Muligheter som finnes Et «hav» av informasjon eksisterer allerede Mest mulig informasjon publiseres Forenkle språket Oppgavebasert tilnærming –Hva skal du gjøre/oppnå –Hva har skjedd «Watson» Gjøre det enkelt for brukeren Altinn kan være sentral utgiver av data, slippe at hver enkelt tjenesteeier trenger å åpne/integrere sine systemer Fange opp «det som skjer» for å forbedre tjenestetilbudet. «personalisert» brukeropplevelse –Pålogget som org. Så får du tips om skjema tilpasset deg. Hindringer som må fjernes Tjenesteeiere eier informasjonen, må ha aksept Sy sammen flere datakilder (twitter, lyd, bilde ++)

13 Muligheter og hindringer for Næringsliv: - Lovverk og prosesser Muligheter som finnes Anonymiserte data kan deles i dag Altinn kan være mer proaktiv ifht. Å påpeke svakheter. Bedre spørsmål/tekster Altinn kan etablere møteplasser/fora for erfaringsutveksling og koordingering av tjenesteeiere «motsatt» valg. Aktivt si i fra dersom data ikke skal deles. Jurist på boks – mer automatisering i fagsystemene Hindringer som må fjernes «mindset» – vi ser alle hindringene. Fokusere på hva som er mulig. Balansere mellom hva private aktører tilbyr av tjenester Definisjoner av begreper (eks. lønn) Må fokusere på de 80% av data som kan frigis, fremfor å hemmeligholde alt pga. 20%. Retningslinjer for cloud

14 Muligheter og hindringer for Næringsliv: - Styringsmodell Muligheter som finnes Organisatorisk er det samlet, i praksis må fora utvikles. Format og størrelse Altinn som eget foretak Crowdfunding av funksjoner –Private + offentlig –«forslagskasse» Hindringer som må fjernes Mandater må gis (videreutviklingsråd) Felles mål Hvordan flytte kompetanse fra papir/inntasting til «digital»/kontroll Hvordan ivareta eierskapet Finansieringsmodell –Billigere å bli storbruker Har NHD klart å løfte blikket nok?

15 Workshop planlegging Innovation@Altinn 201315

16 Gruppesammensetning Innovation@Altinn 201316 Altinn 2020 Innbyggerperspektiv Edvard Geir Anders Lejla Magnus Børnes Rune Trygve Næringslivsperspektiv Hilde Espen Otto Halvor Oddveig Ole Vidar Offentligforvaltning Astrid Francis Arne Leif Skiftenes Øystein Rolf Erik Altinn for hvem? Og hva ligger i det? Gruppearbeid* rundt tre interessent-perspektiver  Innbygger  Næringsliv  Offentlig * Tre arbeidsgrupper Hvilke idéer kan utløse muligheter** Arbeidsgruppene drøftet tre temaer  Styring og organisering  Lovverk og prosesser  Informasjon og teknologi ** og fjerne hindringene Hvilke idéer kan utløse muligheter** Arbeidsgruppene drøftet tre temaer  Styring og organisering  Lovverk og prosesser  Informasjon og teknologi ** og fjerne hindringene

17 Forslag til innsatsområder for programmet Arbeidsform for Innovation@altinn 1.Harmonisere innbyggerperspektivet med «Enkelt og greit» og næringslivsperspektivet med «Enklere regler» 2.Få samlet inn tanker/idéer (foreløpig i Hackpad) 3.Etablere en formell innovasjonsprosess og tilhørende «Innovation Lab» for tjenesteeiere 4.Etablere Altinn i en sandkasse for å eksperimentere Utforming av prototyper og pilotløsninger 1.Lag pilotløsninger rettet mot Innbyggere og Næringsliv 2.Lag en kokebok om hvordan identifisere og utforme samhandlingstjenester 3.Spill inn krav til styringsmodell for nasjonale komponenter 4.Igangsette utforming av et virksomhetsrammeverk inkl. utvalgte KPIer Innovation@Altinn 201317

18 Slik dokumenterer vi… https://hackpad.com/Altinn-2020-Visjon-og-veikart-8z1s8EGoeCJ https://hackpad.com/Altinn-2020-Visjon-og-veikart-8z1s8EGoeCJ

19 Forventninger fra runden rundt bordet Magnus, NAVEnda mer konkretisering enn i fjor. Hvem er brukeren Rune, SPKHvordan ta i bruk? Rolf, CapgeminiBedre dialog og løpende dialog med programrådet Trygve, CapgeminiInnovasjon i Altinn Hilde Majala, BRREGSamhandlingstjeneste som et krfatig verktøy Oddveig, AFPSLV Leif, UiAGevinstrealisering, Samspill mellom aktørene Vidar, AltinnVær mer konkret med løsninger Øystein, Statens vegvesen Hva kan Altinn tilby, Manglende kunnskap hos aktører Hvordan spre kunnskap om Altinn Lejla, Skatteetaten (lev) Hvilke radikale innovasjoner innenfor rammer til Altinn II Altinn vs SERES – Samspill for bedre utnyttelse av metadata Arne, SKD (bestiller) Enda mer fokus på sektorovergripende samarbeid Hvordan starte prosesser uten alle detaljer på plass Hvordan få DIFI på banen Astrid, ekor (KommIT)SvarInn Kanalisering av henvendelser inn. Stat-kommune Espen, IBMMer diskusjon (mindre presentasjon), bedre deltakelse fra brukermiljøer «grasrota» Geir, MoreHva kan Altinn faktisk bidra med. Hvordan kan deler av Altinn brukes? SERES? Edvard, AltinnKommunisere bedre om Altinn Innovation@Altinn 201319

20 Innovation@Altinn 2013 20 Brüssel, 20.-21. mars Danne rammen for 2013-programmet Påfyll fra ulike aktører Altinns rolle i eForvaltning i 2020 Muligheter og hindringer på veien Innspill til programråd for neste samlinger Brønnøysund, 18.-19. juni (lunsj-lunsj) «EU Benchmark for eGovernment» v/ Graham Colclough, Capgemini «Kokebok for samhandlingstjenester» - Gjennomgang av utkast Status påbegynte prototyper og forstudier Videreutvikling av idéer til prototyper Brussels, 20-21 March, dd-dd, mmm, dd-dd, mmm mai


Laste ned ppt "2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020 Oppsummering fra 1. samling Brüssel, 20.– 21. mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google