Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Siste timer før jul-quiz»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Siste timer før jul-quiz»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Siste timer før jul-quiz»
Oppsummer emnene dere har arbeidet med denne høsten Historie Vg2

2 Informasjon til lærer Dette er en quiz som lar deg sjekke ut hva elevene har fått med seg av de emnene dere har arbeidet med nå i høst. Vi har her konsentrert oss om perioden fram til ca. år Slett eventuelt de spørsmålene dere ikke har arbeidet med. Bruk gjerne noen minutter etter hver oppgave til å diskutere med elevene om stikkordene de fikk var gode eller om det var noe som manglet. Hvilke stikkord ville elevene selv valgt? Dette gjør at elevene blir mer bevisste på temaet og på den måten får enda mer ut av oppgaven. Framgangsmåte for quizen finner du på neste lysbilde. Vis denne til elevene. Vis quizen i fullskjermvisning da animasjonene i presentasjonen kun fungerer i denne visningen. Lykke til!

3 Framgangsmåte Gå sammen i grupper på 2-3 og finn fram penn og papir
Quizen består av en rekke spørsmål der dere ved hjelp av stikkord skal komme fram til en person, en hendelse, et byggverk eller tilsvarende, alt hentet fra perioden fram til ca i eldre historie Dere skriver ned svarene når dere tror dere vet det – og rekker opp hånden så lærer kan sjekke svaret Jo færre stikkord dere trenger før dere gjetter riktig, jo flere poeng! Poengene summeres opp avslutningsvis, og vinner kåres

4 Oppgave 1: Hvem er vi? 5 poeng: Vi har eksistert fra de tidligste tider og helt fram til i dag 4 poeng: Vi får få barn og lever av det naturen gir oss 3 poeng: Vi er ikke bofaste, og er ikke organisert i vanlige samfunn, byer, tettsteder eller liknende 2 poeng: Vi lever som jegere og samlere 1 poeng: Måten vi er organisert på kalles ofte for «nomadesamfunn» Svar: Nomader

5 Oppgave 2: Hvilken periode?
5 poeng: Perioden er preget av en ny samfunnsånd, og vi regner at perioden varte i ca. 500 år 4 poeng: Perioden preges av at det blir skapt arkitektur, litteratur, kunst og filosofiske verker som har inspirert mange i alle år senere 3 poeng: Samfunnet i perioden var organisert i poliser (små bystater) 2 poeng: Styresettet besto blant annet av en folkeforsamling, et 500-mannsråd, strateger og en folkedomstol, og er det første demokratiske systemet vi kjenner til 1 poeng: I dag kan vi fortsatt gjenfinne flere byggverk fra perioden om vi for eksempel besøker den greske byen Athen Svar: Gresk antikk

6 Oppgave 3: Hvilken hendelse/utvikling?
5 poeng: En av årsakene til denne hendelsen var en konflikt mellom sentrum og periferi 4 poeng: Press utenfra, kombinert med befolkningsnedgang, gjorde at det var vanskelig å opprettholde riket 3 poeng: Utviklingen skjedde gradvis da riket stadig ble svakere og mistet kraft til å motstå både indre og ytre press 2 poeng: At riket ble delt i år 395 regnes som den mest avgjørende årsaken til hendelsen 1 poeng: I år 476 utropte en gotisk general seg til konge over Italia, noe som markerer hendelsens endelige utfall Svar: Romerrikets undergang

7 Oppgave 4: Hvilken strid?
5 poeng: Denne striden raste i ca. 50 år, og den endte med et kompromiss 4 poeng: Striden sto mellom to viktige maktsentre i samfunnet 3 poeng: Striden foregikk fra ca. år 1075, og keiserne og pavene hadde sentrale roller 2 poeng: Striden dreide seg om hvem som hadde rett til å innsette biskoper, noe som var avgjørende for hvem som satt med makten i samfunnet 1 poeng: Navnet på striden kommer av det latinske ordet investitur, som er en betegnelse på den høytidelige innsettelsen av en person i et kirkelig eller verdslig embete Svar: Investiturstriden

8 Oppgave 5: Hvem er jeg? 5 poeng: Jeg ble født på starten av 1800-tallet i Storbritannia 4 poeng: Jeg utviklet en teori som har fått stor betydning for flere felt, men kanskje først og fremst innenfor naturforskning 3 poeng: Jeg studerte en mengde planter og dyr og satt sammen en teori kjent som «utviklingslæren» 2 poeng: Teoriene mine har også blitt feilaktig brukt på andre områder, da omtalt som «sosialdarwinisme» 1 poeng: Utviklingslæren kalles også for darwinisme Svar: Charles Darwin

9 Oppgave 6: Hvilken hendelse?
5 poeng: Hendelsen vi skal fram til, foregikk over en periode på ca. 200 år 4 poeng: Hendelsen kjennetegnes av voldelig framferd, men også av handel og håndverk 3 poeng: Hendelsene foregikk i perioden fra slutten av 700-tallet og fram til 1000-tallet 2 poeng: Hendelsene innebar at mange reiste med skip fra Norge, Sverige og Danmark til øyene i vest, sørover på kontinentet og østover inn i Gardarriket 1 poeng: De som reiste ble kalt vikinger Svar: Vikingferdene

10 Oppgave 7: Hvilket byggverk?
5 poeng: Det ble bygd for underholdning 4 poeng: Både byggverket og dets formål spilte en sentral rolle i folkens liv på denne tiden 3 poeng: Arenaen tok tilskuere og gulvet kunne dekkes med vann slik at det var mulig å framstille sjøslag 2 poeng: Aller mest kjent er gladiatorkampene som ble holdt i arenaen, der ville dyr sloss mot både gladiatorer og forsvarsløse slaver 1 poeng: Arenaen befinner seg i Roma, og den kan besøkes den dag i dag Svar: Colosseum

11 Oppgave 8: Hvilket område?
5 poeng: Området er et sentralt sted i flere historiske perioder, også de svært tidlige 4 poeng: Området har alltid vært svært fruktbart, og en stor elv som renner gjennom landet var ideell i forhold til vanningsjordbruk 3 poeng: Området kalles ofte for «Faraoens land» og har en av de eldste kulturene vi kjenner til 2 poeng: Landet består av to atskilte naturområder, den smale Nildalen og ørken på begge sider 1 poeng: Landet er blant annet kjent for pyramider og faraoer, og har de siste årene vært sentral i «Den arabiske våren» Svar: Egypt

12 Oppgave 9: Hvilken historisk periode?
5 poeng: Menneskene som levde i denne perioden kalte den ikke det samme som vi kaller den i dag 4 poeng: Perioden preges spesielt av bokstavene K og P i SPØKT, altså var de religiøse (tilhører de kulturelle) og de politiske forholdene sentrale 3 poeng: Perioden knyttes først og fremst til Europa, og varte i hele 1000 år 2 poeng: «Det føydale system» brukes som betegnelse på en samfunnsform i perioden 1 poeng: Perioden avløste antikken på 500-tallet og varte helt fram til renessansen rundt år 1500 Svar: Middelalderen

13 Oppgave 10: Hvem er jeg? 5 poeng: Jeg er mann og jeg levde for ca. 900 år siden 4 poeng: Jeg hadde flere «yrker», blant annet var jeg høvding på en øy vest for Norge 3 poeng: Jeg ble stemplet som en forræder av kong Håkon Håkonsen og ble til slutt drept midt på natten av min tidligere bestevenn og svigersønn Gissur Torvaldsson 2 poeng: Jeg regnes for å være en av de tidligste norske historikerne 1 poeng: Jeg er mest kjent som forfatter (skald), og jeg har skrevet en rekke sagaer om norske konger. Disse er samlet i verket Heimskringla Svar: Snorre Sturlason

14 Oppgave 11: Hvilken hendelse?
5 poeng: Hendelsen startet antakelig i Midtøsten 4 poeng: Hendelsen foregikk gradvis, og spenner seg antakelig over minst år 3 poeng: Hendelsen var en stor omveltning, men den var ikke en brå omveltning i løpet av et kort tidsrom 2 poeng: Hendelsen har med menneskenes forhold til naturen å gjøre, fra å jakte og samle til å bli bofaste og dyrke jorda 1 poeng: Hendelsen betegner at menneskene startet med jordbruk, og dette er historisk sett en så stor overgang at den hatt fått betegnelsen revolusjon Svar: Jordbruksrevolusjonen

15 Oppgave 12: Hvilket rike? 5 poeng: Riket var preget av store sosiale motsetninger, men var også bundet sammen gjennom sterke sosiale bånd 4 poeng: Riket var en republikk, og styresettet ble gradvis utviklet 3 poeng: I følge gamle myter ble riket grunnlagt av Romulus, sønn av krigsguden Mars, midt på 700-tallet før vår tidsregning 2 poeng: Utgangspunktet for riket var en liten halvøy i Middelhavet, og på sitt største strakte det seg fra Storbritannia i nord til Egypt i sør, fra Gibraltar i vest til Persiabukta i øst 1 poeng: Riket vokste raskt etter at Roma erobret hele den italienske halvøya og senere ekspanderte gjennom kriger og erobringer Svar: Romerriket

16 Oppgave 13: Hvilken hendelse?
5 poeng: Pave Urban 2. er sentral i denne hendelsen 4 poeng: Det samme er kirkemøtet i Clermont i år 1095 3 poeng: Et av målene i hendelsen var å frigjøre byen Jerusalem fra «de vantro» og samtidig utvide kirkens territorier 2 poeng: Hendelsen foregikk i ulike etapper mellom år og 1204, og ulike riker øst i Middelhavet ble opprettet under den europeiske kirkens kontroll 1 poeng: Sett fra arabernes side, er disse hendelsene regnet som kriger og invasjoner, der målet var vestlig ekspansjon rettet mot den islamske verden og Bysants Svar: Korstogene

17 Oppgave 14: Hvem er jeg? 5 poeng: Skjelettet mitt er Norges best bevarte skjelett fra steinalderen 4 poeng: Skjelettet mitt ble funnet i 1907 på Sørvestlandet 3 poeng: Jeg var bare 15 år da jeg døde og bare 124 cm høy 2 poeng: Jeg levde for ca år siden, og ansiktet mitt er nå rekonstruert av en skotsk forsker 1 poeng: Jeg ble funnet på Viste, et lite sted utenfor Stavanger, og dermed har jeg fått navnet ... Svar: Vistegutten

18 Oppgave 15: Hvilken samfunnsform?
5 poeng: Samfunnsformen passer best i samfunn som er veldig hierarkisk oppbygd 4 poeng: Samfunnsformen bygger på at en part underkaster seg den andre 3 poeng: Samfunnsformen tar utgangspunktet i lojalitetsbåndene mellom en herre (den overordnede) og en vasall (en underordnet) 2 poeng: Samfunnsformen stammer fra middelalderen, og kjerneområdet var i området som i dag er Frankrike 1 poeng: Navnet på samfunnsformen kommer av det latinske ordet feudum som er beslektet med det norske ordet fe (kveg, eiendom) Svar: Føydalsamfunnet

19 Oppgave 16: Hvilken hendelse?
5 poeng: Hendelsen vi skal fram til skjedde for ca år siden 4 poeng: Hendelsen førte til at et helt kontinent ble svært forandret i løpet av relativt få år 3 poeng: De som overlevde hendelsen fikk det materielt sett noe bedre etter hendelsen, men svært mange omkom 2 poeng: I Norge hevdes det at et skip som kom seilende til Bjørgvin i 1349 var det som startet det hele 1 poeng: Hendelsen kalles også «den store mannedauden», og så mange som 1/3 av Norges befolkning skal ha omkommet Svar: Svartedauden

20 Oppgave 17: Hvem er jeg? 5 poeng: Jeg er kjent for min handlekraft, men også for min egenrådighet 4 poeng: Jeg brukte mine militære styrker som et innenrikspolitisk maktmiddel, noe som ble oppfattet som en trussel mot republikken 3 poeng: Et ordspråk knyttes til meg, og det lyder «å krysse Rubicon» - altså ingen vei tilbake 2 poeng: Jeg var stattholder i Roma, erobret Gallia og Britannia, før jeg ledet de militære styrkene mot Roma og ble til slutt lederen av den romerske verdenen i ca. år 49 fvt 1 poeng: Grunnet meg gikk Romerriket over fra å være en republikk til å bli et keiserrike, og mitt fornavn er Julius Svar: Julius Cæsar

21 Oppgave 18: Hvilken hendelse?
5 poeng: Noen hevder en kvinne ved navn Gyda var en sentral pådriver, men denne teorien er meget omstridt 4 poeng: Viktige årsaker til hendelsen er impulser utenfra og at en rekke småkonger skaffet seg makt og rikdom i årene forut 3 poeng: Skipsleia langs norskekysten, «nordvegen», spilte en nøkkelrolle for hendelsen 2 poeng: Det er ikke enighet om når hendelsen kan sies å være fullført, og både slaget ved Hafrsfjord i 872 og slaget på Stiklestad i 1030 trekkes fram som viktige årstall 1 poeng: Hendelsen vi skal fram til er den prosessen som førte til at Norge kunne kalles for et rike Svar: Rikssamlingen

22 Og vinneren er ... GRATULERER!

23 God jul og godt nytt år!


Laste ned ppt "«Siste timer før jul-quiz»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google