Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurser til skole og barnehage. Lokalpolitikeres rolle i skjæringsfeltet mellom politikk og forvaltning, mellom rådmann og sektorinteresser. Innledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurser til skole og barnehage. Lokalpolitikeres rolle i skjæringsfeltet mellom politikk og forvaltning, mellom rådmann og sektorinteresser. Innledning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurser til skole og barnehage. Lokalpolitikeres rolle i skjæringsfeltet mellom politikk og forvaltning, mellom rådmann og sektorinteresser. Innledning av Ivar Johansen Utdanningsforbundet 12.10.2006

2 http://ivarjohansen.no Handlingsrommet Ressurser. Hva er det? Ressurser er mer enn penger. Ressurser. Hva er det? Ressurser er mer enn penger. Allikevel: Mye av lokalpolitikernes handlingsrom bestemmes av de økonomiske rammene regjeringen/Stortinget gir kommunesektoren Allikevel: Mye av lokalpolitikernes handlingsrom bestemmes av de økonomiske rammene regjeringen/Stortinget gir kommunesektoren For skole- og barnehagesektoren er det trolig av større betydning at vi har en rød/grønn-regjering enn rødt/grønt-flertall i kommunestyret For skole- og barnehagesektoren er det trolig av større betydning at vi har en rød/grønn-regjering enn rødt/grønt-flertall i kommunestyret

3 http://ivarjohansen.no Men ….. Allikevel mange ideologiske valg lokalt, som: Fritt skolevalg Fritt skolevalg Karakteropptak Karakteropptak Stykkprisfinansiering Stykkprisfinansiering Penger skal følge eleven Penger skal følge eleven

4 http://ivarjohansen.no Soria Moria Store forventninger om bedre tjenestetilbud!

5 http://ivarjohansen.no Økte utgiftsbehov som må dekkes av frie inntekter i 2007

6 http://ivarjohansen.no Et systemskifte: Fra sentral detaljstyring til Frihet Frihet Tillit Tillit Ansvar for kommunesektoren som helhetlige skoleeiere og for våre skoler Ansvar for kommunesektoren som helhetlige skoleeiere og for våre skoler

7 http://ivarjohansen.no Nærhetsprinsippet Lokaldemokrati/innflytelse Lokaldemokrati/innflytelse Tverrfaglig samordning på lavest mulig nivå Tverrfaglig samordning på lavest mulig nivå God ressursutnyttelse God ressursutnyttelse Mer fleksible tjenester Mer fleksible tjenester

8 http://ivarjohansen.no Samtidig: sentralisering Mye flyttes oppover, for eksempel sykehus, barnevernsintitusjoner, rusinstitusjoner Mye flyttes oppover, for eksempel sykehus, barnevernsintitusjoner, rusinstitusjoner Stadig mer lovpålagt, forskriftsstyrt, rundskriv Stadig mer lovpålagt, forskriftsstyrt, rundskriv Men : hva hjelper det med statlig overstyring når kommunene bare får midler til å finansiere deler av dette? Men : hva hjelper det med statlig overstyring når kommunene bare får midler til å finansiere deler av dette?

9 http://ivarjohansen.no Lovpålagte tjenester Hva innebærer det? Volum? Innhold? Utforming? Hva innebærer det? Volum? Innhold? Utforming? Må følges av detaljerte instruksjoner Må følges av detaljerte instruksjoner Fritidsklubb på Senja og fritidsklubb i bydel Søndre Nordstrand i Oslo svært forskjellig Fritidsklubb på Senja og fritidsklubb i bydel Søndre Nordstrand i Oslo svært forskjellig Statlig overstyring kan gi dårligere tjenester. Statlig overstyring kan gi dårligere tjenester.

10 http://ivarjohansen.no Generalist/ Oppgavedifferensiering Skal alle kommuner ha samme oppgaver? Skal alle kommuner ha samme oppgaver? Har større kommuner forutsetninger for å kunne påta seg større ansvar? Har større kommuner forutsetninger for å kunne påta seg større ansvar?

11 http://ivarjohansen.no Nasjonal utdanningspolitikk Vedtas av stortinget Departement For tiden Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Strategier, planer, utøvelse Fylkesmannen Tilsyn, kontroll, veiledning Skoleeier – Eier og drifter av skolen Kommunestyret er ansvarlig organ Politisk komite eller Fagutvalg UTDANNINGSRÅD RÅDMANN SKOLEFAGLIG RÅDGIVER REKTOR LÆRER ELEVEN- RETT OG PLIKT TIL OPPLÆRING MÅLSETTING: ”GAGNS MENNESKE” SAMARBEIDSUTVALG FAU LÆRERNES ORGANISASJONER

12 http://ivarjohansen.no Nasjonale mål … Men kommunen bestemmer hvordan målene nås Men kommunen bestemmer hvordan målene nås Forhandlingsrett for undervisningspersonalet Forhandlingsrett for undervisningspersonalet Disponerer 25 % av timetallet i de enkelte fag Disponerer 25 % av timetallet i de enkelte fag Bestemmer hvilket 2. fremmedspråk elevene skal kunne velge Bestemmer hvilket 2. fremmedspråk elevene skal kunne velge

13 http://ivarjohansen.no Gode skoleeiere - samspill politikk/administrasjon FOLKEVALGTE Bevilger ressurser Sikrer gode rammevilkår Setter mål og ambisjonsnivå Vedtar ønskede resultater Bestilling til Rådmann Bestilling og forventninger til rektor/ledere Forutsetninger for å være leder: Avklarte mål og forventninger Redskaper for å nå mål Myndiggjorte medarbeidere Nøkkeltall, Indikatorer Kvalitetsarbeid SKOLEVURDERING

14 http://ivarjohansen.no Likeverdighet Gir alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter, individuelt og i samarbeid med andre. Kompetanseutvikling Stimulerer, bruker og videreutvikler den enkelte lærers kompetanse. Har fokus på godt lederskap. Dialog - medvirkning Har en aktiv dialog med foreldrene, elevene, de ansattes organisasjoner og lokalsamfunnet. Kvalitetsutvikling Har system for kvalitetsutvikling, og bruker dette i sin resultatvurdering og forbedringsarbeidet. Tilpasset opplæring Fremmer varierte arbeidsmåter som gir elevene mulighet for medvirkning og hjelp til å utvikle egne læringsstrategier. Lærende organisasjon Bidrar til å utvikle skolen og kommunen som en lærende organisasjon. KS' grunnlag for arbeidet med skole og utdanning KS vil arbeide for at skolen og lærebedriften er en sentral arena for utvikling av kunnskap - læring - mestring og grunnlag for livskvalitet Demokratiutvikling Utvikler etisk, sosial og kulturell kompetanse samt evne til kritisk tenkning, demokrati- forståelse og deltakelse. Godt arbeidsmiljø for elever, lærlinger, lærere og instruktører - gode skolebygg - levende utemiljøer Livslang læring Hjelper elevene og lærlingene til selv å foreta bevisste verdivalg, valg av utdanning og framtidig arbeid. Helhetlig oppvekst - aktive skoleeiere – politisk engasjement –– gode lokalsamfunn

15 http://ivarjohansen.no Folkevalgtrollen Ombudsrollen Ombudsrollen Styringsrollen Styringsrollen Arbeidsgiverrollen Arbeidsgiverrollen Utviklerrollen Utviklerrollen På vegne av innbyggerne fatte beslutninger til lokalsamfunnets beste På vegne av innbyggerne fatte beslutninger til lokalsamfunnets beste

16 http://ivarjohansen.no ”Disse politikerne” ”Politikerne i Rådhuset”, ingen egen ”rase” ”Politikerne i Rådhuset”, ingen egen ”rase” Har ulikt ideologisk ståsted og programmer Har ulikt ideologisk ståsted og programmer Flertall/mindretall Flertall/mindretall Alle er genuint opptatt av kommunens/innbyggernes beste Alle er genuint opptatt av kommunens/innbyggernes beste Politikere er ”legfolk” Politikere er ”legfolk”

17 http://ivarjohansen.no Politikerne Heltidspolitikere/fritidspolitikere Heltidspolitikere/fritidspolitikere Ofte detaljfokus framfor overordnet helhet Ofte detaljfokus framfor overordnet helhet Å være folkevalgt er en strevsom og tidkrevende jobb Å være folkevalgt er en strevsom og tidkrevende jobb Liten tid til å sette seg inn i for eksempel skolesaker Liten tid til å sette seg inn i for eksempel skolesaker Lørenskog: 1,5 frikjøpt politiker til hele politikkområdet. Mindre enn det Utdanningsforbundet aleine har for å dekke skole- og barnehagespørsmål i kommunen Lørenskog: 1,5 frikjøpt politiker til hele politikkområdet. Mindre enn det Utdanningsforbundet aleine har for å dekke skole- og barnehagespørsmål i kommunen

18 http://ivarjohansen.no Avhengig av alternativ info Politikere er ikke og skal ikke være fagfolk/eksperter Politikere er ikke og skal ikke være fagfolk/eksperter Fagstab/administrasjonen skal sikre saken er tilstrekkelig utredet og være et støtteapparat. Administrasjonen jobber på oppdrag fra politikerne Fagstab/administrasjonen skal sikre saken er tilstrekkelig utredet og være et støtteapparat. Administrasjonen jobber på oppdrag fra politikerne Og, Utdanningsforbundet er en særs viktig informatør for folkevalgte Og, Utdanningsforbundet er en særs viktig informatør for folkevalgte

19 http://ivarjohansen.no Kommunaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-2098 av oktober 1997 "Om ytringsfridom og lojalitetsplikt for tilsette i kommunar og fylkeskommunar” Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-2098 av oktober 1997 "Om ytringsfridom og lojalitetsplikt for tilsette i kommunar og fylkeskommunar”

20 http://ivarjohansen.no I folkets tjeneste….. ”Dei folkevalde er likevel berre "tenarar for folket". Det er veljarane som til ei kvar tid avgjer kva for politikk kommunen skal føre. Via dei politiske vala avgjer folket kva for val og prioriteringar kommunen bør satse på, og gjennom politisk debatt i lokalpressa og andre stader er folket med på å påverke premissane for avgjerdene som skal treffast. ”Dei folkevalde er likevel berre "tenarar for folket". Det er veljarane som til ei kvar tid avgjer kva for politikk kommunen skal føre. Via dei politiske vala avgjer folket kva for val og prioriteringar kommunen bør satse på, og gjennom politisk debatt i lokalpressa og andre stader er folket med på å påverke premissane for avgjerdene som skal treffast.

21 http://ivarjohansen.no Forts Politisk og moralsk er det såleis folket som er den eigentlege arbeidsgivaren i kommunen. For at folket skal kunne øve påverknad og føre ein etterfølgjande kontroll, er det ein føresetnad at det vert informert om faktiske tilhøve og meiningsbrytingar i kommunen." Politisk og moralsk er det såleis folket som er den eigentlege arbeidsgivaren i kommunen. For at folket skal kunne øve påverknad og føre ein etterfølgjande kontroll, er det ein føresetnad at det vert informert om faktiske tilhøve og meiningsbrytingar i kommunen."

22 http://ivarjohansen.no Uten tillatelse fra sjefen.. ”Det legges til grunn at Lund uten å innhente tillatelse fra sine overordnede har uttalt seg kritisk til pressen om forholdene ved sin arbeidsplass, Lysejordet skoles fritidsordning. Dette anses som brudd med den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.” Oslo kommunes klagenemnd 28. sept. 2001 ”Det legges til grunn at Lund uten å innhente tillatelse fra sine overordnede har uttalt seg kritisk til pressen om forholdene ved sin arbeidsplass, Lysejordet skoles fritidsordning. Dette anses som brudd med den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.” Oslo kommunes klagenemnd 28. sept. 2001

23 http://ivarjohansen.no Rektorer på teppet Skoleetaten i Oslo-skolen Skoleetaten i Oslo-skolen 6 rektorer innkalles for å stå til rette for det som er definert som «grovt tillitsbrudd i tjenesten» 6 rektorer innkalles for å stå til rette for det som er definert som «grovt tillitsbrudd i tjenesten» Forbrytelse: tatt initiativ til en meningsytring, en skriftlig henvendelse fra skoleledere og rektorer i Oslo-skolen om planlagte omorganiseringer i Oslo-skolen. En henvendelse som ble sendt til bl.a. skolebyråden i Oslo og kirke- og undervisningsministeren. Forbrytelse: tatt initiativ til en meningsytring, en skriftlig henvendelse fra skoleledere og rektorer i Oslo-skolen om planlagte omorganiseringer i Oslo-skolen. En henvendelse som ble sendt til bl.a. skolebyråden i Oslo og kirke- og undervisningsministeren.

24 http://ivarjohansen.no Hvem er den illojale? Retten til morsmålsundervisning Retten til morsmålsundervisning Byrådet underslår fagetatens syn Byrådet underslår fagetatens syn Hvem er den illojale? Byrådet som underslår fakta eller den ansatte som tipser? Hvem er den illojale? Byrådet som underslår fakta eller den ansatte som tipser?

25 http://ivarjohansen.no Kommunen har bare ”de gode sakene” Nasjonale politikere i budsjett: prioritere mellom verdisaker som militærvesenet, vei og næringspolitikk på den ene siden og velferdssektoren på den andre Nasjonale politikere i budsjett: prioritere mellom verdisaker som militærvesenet, vei og næringspolitikk på den ene siden og velferdssektoren på den andre Kommunepolitikere har – i hovedsak – bare de ”myke” gode sakene: prioritere mellom skole, barnehage, eldreomsorg, barnevern Kommunepolitikere har – i hovedsak – bare de ”myke” gode sakene: prioritere mellom skole, barnehage, eldreomsorg, barnevern Prioritere mellom sektorer som alle er like viktige Prioritere mellom sektorer som alle er like viktige

26 http://ivarjohansen.no Helheten Kommunestyret skal utvikle kommunen til et godt og levedyktig lokalsamfunn Kommunestyret skal utvikle kommunen til et godt og levedyktig lokalsamfunn Sektorinteressene må være ”leverandører” til helheten Sektorinteressene må være ”leverandører” til helheten Barnehager/skolers betydning for utvikling av velferd og utjevne sosiale skiller Barnehager/skolers betydning for utvikling av velferd og utjevne sosiale skiller Kunnskap må tenkes i et livslangt perspektiv Kunnskap må tenkes i et livslangt perspektiv Helhetstenkning Helhetstenkning

27 http://ivarjohansen.no Budsjett-forslaget i hovedsak låst? Allikevel muligheter Utredning? Utredning? Forsøksprosjekt? Forsøksprosjekt? Delegasjon/studietur eller lignende? Delegasjon/studietur eller lignende? Driftsmidler til 3 mnds drift? Driftsmidler til 3 mnds drift?

28 http://ivarjohansen.no Lobbyister Riktig tidspunkt i prosessen Riktig tidspunkt i prosessen Kommunestyret er et kollegium. De bestemmer ikke enkeltpolitikeren Kommunestyret er et kollegium. De bestemmer ikke enkeltpolitikeren Bruke tida på de riktige politikere og partier (bedre enn 1 mill i det vedtatte, enn 10 mill fra opposisjonen) Bruke tida på de riktige politikere og partier (bedre enn 1 mill i det vedtatte, enn 10 mill fra opposisjonen) Alle bør ha samme info Alle bør ha samme info Bygg langsiktige allianser Bygg langsiktige allianser

29 http://ivarjohansen.no Dere er nødvendige Som folkevalgt er jeg avhengig av den unike informasjon og korrigerende fakta kommunens mange fagfolk – innenfor alle sektorer – gir Som folkevalgt er jeg avhengig av den unike informasjon og korrigerende fakta kommunens mange fagfolk – innenfor alle sektorer – gir Dette er en forutsetning for at jeg skal kunne bidra til at det fattes riktige beslutninger Dette er en forutsetning for at jeg skal kunne bidra til at det fattes riktige beslutninger

30 http://ivarjohansen.no Ta kontakt ivar.johansen@oslo.online.no http://ivarjohansen.no I folkets tjeneste…….. ivar.johansen@oslo.online.no http://ivarjohansen.no ivar.johansen@oslo.online.no http://ivarjohansen.no


Laste ned ppt "Ressurser til skole og barnehage. Lokalpolitikeres rolle i skjæringsfeltet mellom politikk og forvaltning, mellom rådmann og sektorinteresser. Innledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google