Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sentral Valgkonferanse Gardermoen 14. – 15. februar 2010 v/fagdirektør Marianne Riise og rådgiver Marie S. Mjøsund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sentral Valgkonferanse Gardermoen 14. – 15. februar 2010 v/fagdirektør Marianne Riise og rådgiver Marie S. Mjøsund."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sentral Valgkonferanse Gardermoen 14. – 15. februar 2010 v/fagdirektør Marianne Riise og rådgiver Marie S. Mjøsund

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Aktuelt ved valget i 2011 1.Evaluering etter forrige valg –OSSE – oppfølging –Valggjennomføringen i kommunene 2.Forslag til endringer i valgloven 3.Forslag til endringer i valgforskriften 4.Høring om Sentral Valgenhet

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Evaluering av valg - OSSE OSSEs Election Assessment Mission rapport –Utvide kretsen av valgbare –Mandatfordeling i fylkene stortingsvalg –Klagesystemet –Personvalg stortingsvalg –Legitimasjon –Tilrettelegging funksjonshemmede –Plikten til å stille til valg (ombudsplikten) –Valgbarhetskrav til listekandidater –Forsegling av valgurner –Hemmelige valg – stemmesedler

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Fokus Tidligstemme ordningen Sted for forhåndsstemmegivning –kjøpesenter og rådhus –skoler For store avvik på kryss i manntall vs antall stemmer i urnene –bedre rutiner

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Evaluering av valg – kommuner/fylkeskommuner Tidligstemmeordningen Antall stemmerAntall kommuner 344-10011 99-5014 49-2064 19-6129 5-1152 060 Totalt 6500430

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Sted for forhåndsstemmegivning 95,2 prosent bruker rådhus/ servicetorg 3,5 prosent bruker kjøpesenter  Sikrer dette god nok tilgjengelighet?

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Hvorfor ble det ikke tilrettelagt på vidg.skole/uni/høgskole? BegrunnelseVidg.skoleUni/høyskole Annet valglokale i nærheten 36,040,0 Dårlig oppmøte ved tidligere valg 9,613,3 Skolen ønsket ikke/ikke etterspørsel 9,66,6 Politisk beslutning. Ikke ressurser. 5,613,3 Elever transporteres til annet valglokale 2,46,6 Av andre grunner ikke nødvendig 17,613,3 Ikke vurdert19,26,6 Totalt (prosent) 100

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Høring Sentral Valgenhet Ønske om sterkere statlig styring –Ens praktisering av regelverk –Ens løsninger Økt bruk av datateknologi ved valg Opprettholde den høye tilliten til valg Dagens løsninger ikke gode nok ut fra et demokratisk, kontroll- og sikkerhetsmessig perspektiv Krever en annen organisering på sentralt nivå

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Bakgrunn To viktige forhold: 1.Valgarbeidet bør organiseres med en større avstand mellom konstitusjonelt ansvarlig statsråd og overordnet valgadministrativt nivå 2.Behov for å skille ut tekniske og operative oppgaver Utfordringer på valgområdet krever en annen type organisering og tilleggskompetanse  Sentral Valgenhet eller andre løsninger?  DIFI utredning

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Høring DIFI rapport 74 høringssvar 4 k og 1 fk i mot egen enhet 2 k skeptiske 24 k og 9 fk for egen enhet

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Forskriftsendringer Normalt etter vedtakelse av proposisjon Aktuelle endringer –x

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Endringer i lov Lovproposisjon –Bygger på høringsnotat fra i vår –Lagt frem 28. januar 2011 –Saken ligger til behandling i Stortinget –Om iverksetting

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Manntall Nasjonalt permanent manntall på sikt (lovendringer senere) Foreløpig manntall stilles til disposisjon pr. 1. april for kontroll av valglister Lovfeste folkeregisterets plikt til å levere data selv

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Frist for innlevering av listeforslag Dagens regel: 31. mars kl. 24 Foreslås endret til: 31. mars kl. 12 Tilsvarende for tilbakekalling av listeforslag 20. april Forslag om endring i regler for fristberegning § 15-5: lørdag likestilles med helligdager

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Forsegling av urner Anmodning fra OSSE I dag er det krav til forsegling ved forhåndsstemmegivningen, ikke på valgtinget Krav til oppbevaring/transport på betryggende måte (forhånd/valgting) Forslag om krav til forsegling av urner på valgdagen under stemmegivningen Tømming av urner under stemmegivningen

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten) Ombudsplikten har lang tradisjon i vårt valgsystem To deler: plikt til å stille til valg og plikt til å ta imot valget Fritak fra kommunestyre- og fylkestingsvalg: –Medlem av vedkommende organ siste fire år –Rett til fritak etter andre lover –Medlem av annet politisk parti –Ikke kan skjøtte pliktene uten uforholdsmessig vanskeligheter

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten) Omdiskutert ordning Mange opplever det ubehagelig å bli satt opp på en liste mot sin vilje Uheldige saker ved hvert valg Diskutert av valglovutvalget i NOU 2001:3 OSSE mente plikten kunne være i strid med menneskerettighetene

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten) KRD foreslo en ny fritaksregel: –Avgi en erklæring om at vedkommende liste var i strid med egen politisk overbevisning. Mye støtte i høringsrunden på at det var behov for oppmyking av reglene Forholdet til menneske- rettighetene ble problematisert

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten) Er det greit å kreve at en person må erklære at han/hun er uenig i synspunktene til en liste? Alternativ? –”Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg”

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Valgbarhet for listekandidater Lang tradisjon for å bruke politikere i valggjennomføringen Kommunene bemanner valgstyrer og stemmestyrer på ulike måter OSSE kritisk til at listekandidater hadde oppgaver i valglokalet Internasjonale prinsipper tilsier at de som har oppgaver i valglokalet ikke skal ha personlig interesse av valgutfallet

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Valgbarhet for listekandidater Skille mellom politikere og listekandidater Forskjell mellom valgstyrer og stemmestyrer Valgstyrer: Ikke samme behov for begrensinger Ba om innspill fra kommunene på om det burde gjøres begrensninger for stemmestyrer, stemme- mottakere og valgfunksjonærer

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Valgbarhet for listekandidater Fikk mange tilbakemeldinger fra kommunene Mange pekte på at de ville få praktiske problemer dersom de ikke lenger kunne bruke listekandidater i stemmestyrene Noen trakk frem at de ikke hadde fått klager på dagens ordning Andre mente at det prinsipielle måtte veie tyngst

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Valgbarhet for listekandidater KRD mener det prinsipielle må veie tyngst En del kommuner har allerede valgt å ikke bruke listekandidater i stemmestyrene Ser at det for enkelte kommuner vil være en utfordring Behov for overgangsperiode?


Laste ned ppt "1 Sentral Valgkonferanse Gardermoen 14. – 15. februar 2010 v/fagdirektør Marianne Riise og rådgiver Marie S. Mjøsund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google