Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Miljøvakta AS sine mobile renseanlegg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Miljøvakta AS sine mobile renseanlegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Miljøvakta AS sine mobile renseanlegg
Oslo, 01. september 2014

2 Viktig Forurensingsloven § 1.(lovens formål)
Foruresningsloven §1. Loven sier at avfallsmengden skal reduseres og at det skal fremme en bedre behandling. Det vil si at det ikke er lov å transportere avfallet /forurensning, dersom det kan behandles på stedet. Miljøvakta AS har bygget seg opp med erfaring og teknologi innenfor rensing av de fleste typer forurensning og hydrokarbonavfall. Vi kommer til problemeier og renser forurensningen, eller avfallet ”on site”. Da slipper problem eier og levere avfall til deponier, og har kontroll på de faktiske kostnader. Forurensingsloven § 1.(lovens formål) Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

3 Miljøvakta AS leverer operative og rådgivende tjenester 24/7.
MV tilbyr operative tjenester innen: Opprydding etter akuttforurensing og forebyggende arbeid som tankkontroll, vasking eller filtrering av jord og grunnvann med mer . MV tilbyr også rådgivendetjenester, utover byggeleder eller konsulentens kjernetid: MV bistår bla Rambøll og deres kunder med rådgivning dersom uhellet er ut, spesielt etter ordinær kontor tid. Forebyggende er den beste beredskapen

4 Relevant utvalg av eget utstyr
Vi har 5 komplette mobile renseanlegg. Vi har egne ADR godkjente tankbiler (slamsugere). Vi har flere servicebiler, for transport av utstyr Vi har egen OVS(Olje-og vannseparator) Vi har eget lager med pumper og sanerings materiell.

5 Relevant utvalg av tungutstyr
ADR slamsuger og spylebil ADR slamsuger og utrykningsbil Super pumpe på liter pr min.

6 Utrykningsbiler Bil er rigget for: Olje og kjemikalieberedskap
Sikringsutstyr som terser og sluktettere med mer. Vannpumping Trykkprøving av tankanlegg Strømaggregater Lysmast og lyskastere Vann prøvetakere Sedimentprøvetaker Jordprøvetakere Betongprøvetakere

7 Mobilt innsatsutstyr / renseanlegg
Vi renser: THC, PCB, PAH,PFOS, tungmetaller og partikler i vann. Vår rense kapasitet er opp til 15 m3 per time.

8 Mobil OVS. (Olje - og vannseparator)
Tankrengjøring: Vi kan rense oljeslam slik at oljen kan benyttes og vaskevannet kan resirkuleres gjenbruk, eller deponering på offentlig avløp. Slopp/emulsjoner fra båter inneholder 95 % vann. Deponi kostnadene kan reduseres med 95 %. Oljelekkasjer til grunnen benytter vi ”pump and treat”. Her kan oljen benyttes og vaskevannet gjenbrukes. Da spar vi kunden for transport og deponikostnader. Vår OVS spare miljøet, og store summer da vi kommer til deg og renser deres avfall. Enheten leies ut for kr ,- per døgn, og med en rensekapasitet på 200m3 i døgnet vil dette utgjøre kr. 75,- per m3.

9 Noen av våre aktive renseprosjekter
Oppdrag: Lakselv Lufthavn, Banak. Utført rensing av PFOS forurenset grunnvann. Oppdraget er utført for Avinor. Grunnvannet renses pga graving og installasjon av nye buffertanker, tilknyttet brannøvingsfeltet. Utførte oppdrag: MV pumper forurenset grunnvann fra gravegroper , opp via 2 stk 10m3 buffertanker. Her filtreres også partikler, før det pumpes videre inn i vårt GAC filter. inn ut

10 Noen av våre aktive renseprosjekter
Oppdrag: Grenseveien i Oslo, var det blitt påtruffet en oljeforurensning i grunnen. Dette i forbindelse med gravearbeider tilknyttet legging av ny VA ledning. Utførte oppdrag: MV har tømt og renset forurenset grunnvann fra gravegroper . I tillegg er det blitt vasket og rengjort forurensede masser under spill og overvannskulvert. Prosjektet har leid inn bla 3 mobile oljeutskilleranlegg, for rensing av oljeforurenset grunnvann.

11 Aktive renseprosjekter
Oppdrag: I forbindelse med gravearbeider i VA grøft på Fornebu, ble det på truffet en ukjente rørledninger, og gravemassene luktet sterkt forurenset. Det viste seg å være et bensin anlegg fra ca som har inneholdt ca liter drivstoff i og etter krigen. Utførte oppdrag: MV ble tilkalt for å kutte og fjerne bensinledningene. I tillegg er oppgaven og sikre utpumping av forurenset grunnvann fra gravegrøfter. Det har vært 4 utrykninger for sikring bensinledninger. MV har plassert ut en mobil oljeutskiller m/ GAC filter for partikkel fjerning og rensing av THC, PAH og tungmetaller.

12 Aktive renseprosjekter
Oppdrag: På Hellene i Sørum Kommune, har Rambøll et miljøprosjekt som skal forhindre spredning av BTEX, Tungmetaller og THC forurenset grunnvann . Prosjektet er i forbindelse med vertikalboring av ny vannledning via et forurenset området(tidligere bensinstasjon). Utførte oppdrag: MV, har tømt basseng med forurenset vann. I tillegg, er det blitt etablert et mobilt oljeutskilleranlegg, med et axon filter. Axonfilteret består av siltduk, bensin absorberende matter og aktivt kull.

13 Etablering av renseanlegg i naturen

14 Rensing av grunnvann fra et brannøvingsfelt

15 Montering av en innlufter (vannjet)

16 Bilder før og etter oksidering

17 Siltgardin og boblesikring
Utløpskum fra basseng Boble sikring Olje absorberende siltgardin

18 Analyseresultater av PFOS inn i basseng, og ut av GAC filter
Grunnvann inn i anlegget Renset vann ut av GAC PFC - perfluorerte forbindelser (18) PFC - perfluorerte forbindelser (18) PH 6,3 PH 6,6 Total organisk carbonTOC 14 mg/l Total organins karbon TOC 3,3 a) Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/l a) Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/l a) Perfluoroktansyre (PFOA) ng/l a) Perfluoroktansyre (PFOA) < 5.0 ng/l a) Sum PFOS/PFOA eksl LOQ ng/l a) Sum PFOS/PFOA eksl LOQ ng/l a) Total PFOS/PFOA inkl LOQ ng/l a) Total PFOS/PFOA inkl LOQ ng/l a) Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/l a) Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 7.5 ng/l a) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 900 ng/l a) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) < 7.5 ng/l a) Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/l a) Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/l a) Perfluorheptansyre (PFHpA) 622 ng/l a) Perfluorheptansyre (PFHpA) < 5.0 ng/l a) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) < 5.0 ng/l a) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) < 5.0 ng/l a) Perfluornonansyre (PFNA) ng/l a) Perfluornonansyre (PFNA) < 5.0 ng/l a) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l a) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l a) Perfluordekansyre (PFDA) ng/l a) Perfluordekansyre (PFDA) < 5.0 ng/l a) Perfluorundekansyre (PFUnA) < 5.0 ng/l a) Perfluorundekansyre (PFUnA) < 5.0 ng/l a) Perfluordodekansyre (PFDoA) < 5.0 ng/l a) Perfluordodekansyre (PFDoA) < 5.0 ng/l a) Perfluortetradekansyre (PFTA) < 5.0 ng/l a) Perfluortetradekansyre (PFTA) < 5.0 ng/l a) Perfluor -3,7-dimetyloktansyre < 10.0 ng/l a) Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) < 10.0 ng/l a) 7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) < 10.0 ng/l a) 7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) < 10.0 ng/l a) 2H,2H-Perfluordekansyre (H2PFDA) < 10.0 ng/l a) 2H,2H-Perfluordekansyre (H2PFDA) < 10.0 ng/l a) 6:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/l a) 6:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/l a) 2H,2H,3H,3H-Perfluorundekansyre (H4PF < 10.0 ng/l a) 2H,2H,3H,3H-Perfluorundekansyre (H4PFUnA) < 10.0 ng/l a) Sum PFC forbindelser eksl. LOQ ng/l a) Sum PFC forbindelser eksl. LOQ ng/l a) Sum PFC forbindelser inkl. LOQ ng/l a) Sum PFC forbindelser inkl. LOQ ng/l

19 Kontakt info: Dere finner oss på web:
Men treffes også på e-post: eller For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med Fred Ytterdahl, mobil:


Laste ned ppt "Presentasjon av Miljøvakta AS sine mobile renseanlegg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google