Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Miljøvakta AS sine mobile renseanlegg Oslo, 01. september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Miljøvakta AS sine mobile renseanlegg Oslo, 01. september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Miljøvakta AS sine mobile renseanlegg Oslo, 01. september 2014

2 Forurensingsloven § 1.(lovens formål) Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Viktig Foruresningsloven §1. Loven sier at avfallsmengden skal reduseres og at det skal fremme en bedre behandling. Det vil si at det ikke er lov å transportere avfallet /forurensning, dersom det kan behandles på stedet. Miljøvakta AS har bygget seg opp med erfaring og teknologi innenfor rensing av de fleste typer forurensning og hydrokarbonavfall. Vi kommer til problemeier og renser forurensningen, eller avfallet ”on site”. Da slipper problem eier og levere avfall til deponier, og har kontroll på de faktiske kostnader.

3 Miljøvakta AS leverer operative og rådgivende tjenester 24/7. MV tilbyr operative tjenester innen: Opprydding etter akuttforurensing og forebyggende arbeid som tankkontroll, vasking eller filtrering av jord og grunnvann med mer. Forebyggende er den beste beredskapen MV tilbyr også rådgivendetjenester, utover byggeleder eller konsulentens kjernetid: MV bistår bla Rambøll og deres kunder med rådgivning dersom uhellet er ut, spesielt etter ordinær kontor tid.

4 Relevant utvalg av eget utstyr Vi har 5 komplette mobile renseanlegg. Vi har egne ADR godkjente tankbiler (slamsugere). Vi har flere servicebiler, for transport av utstyr Vi har egen OVS(Olje-og vannseparator) Vi har eget lager med pumper og sanerings materiell.

5 Relevant utvalg av tungutstyr ADR slamsuger og spylebil ADR slamsuger og utrykningsbil Super pumpe på 8.000 liter pr min.

6 Utrykningsbiler Bil er rigget for: Olje og kjemikalieberedskap Sikringsutstyr som terser og sluktettere med mer. Vannpumping Trykkprøving av tankanlegg Strømaggregater Lysmast og lyskastere Vann prøvetakere Sedimentprøvetaker Jordprøvetakere Betongprøvetakere

7 Mobilt innsatsutstyr / renseanlegg Vi renser: THC, PCB, PAH,PFOS, tungmetaller og partikler i vann. Vår rense kapasitet er opp til 15 m3 per time.

8 Mobil OVS. (Olje - og vannseparator) Tankrengjøring: Vi kan rense oljeslam slik at oljen kan benyttes og vaskevannet kan resirkuleres gjenbruk, eller deponering på offentlig avløp. Slopp/emulsjoner fra båter inneholder 95 % vann. Deponi kostnadene kan reduseres med 95 %. Oljelekkasjer til grunnen benytter vi ”pump and treat”. Her kan oljen benyttes og vaskevannet gjenbrukes. Da spar vi kunden for transport og deponikostnader. Vår OVS spare miljøet, og store summer da vi kommer til deg og renser deres avfall. Enheten leies ut for kr.15.000,- per døgn, og med en rensekapasitet på 200m 3 i døgnet vil dette utgjøre kr. 75,- per m 3.

9 Noen av våre aktive renseprosjekter Oppdrag: Lakselv Lufthavn, Banak. Utført rensing av PFOS forurenset grunnvann. Oppdraget er utført for Avinor. Grunnvannet renses pga graving og installasjon av nye buffertanker, tilknyttet brannøvingsfeltet. Utførte oppdrag: MV pumper forurenset grunnvann fra gravegroper, opp via 2 stk 10m3 buffertanker. Her filtreres også partikler, før det pumpes videre inn i vårt GAC filter. innut

10 Noen av våre aktive renseprosjekter Oppdrag: Grenseveien i Oslo, var det blitt påtruffet en oljeforurensning i grunnen. Dette i forbindelse med gravearbeider tilknyttet legging av ny VA ledning. Utførte oppdrag: MV har tømt og renset forurenset grunnvann fra gravegroper. I tillegg er det blitt vasket og rengjort forurensede masser under spill og overvannskulvert. Prosjektet har leid inn bla 3 mobile oljeutskilleranlegg, for rensing av oljeforurenset grunnvann.

11 Aktive renseprosjekter Utførte oppdrag: MV ble tilkalt for å kutte og fjerne bensinledningene. I tillegg er oppgaven og sikre utpumping av forurenset grunnvann fra gravegrøfter. Det har vært 4 utrykninger for sikring bensinledninger. MV har plassert ut en mobil oljeutskiller m/ GAC filter for partikkel fjerning og rensing av THC, PAH og tungmetaller. Oppdrag: I forbindelse med gravearbeider i VA grøft på Fornebu, ble det på truffet en ukjente rørledninger, og gravemassene luktet sterkt forurenset. Det viste seg å være et bensin anlegg fra ca. 1940 som har inneholdt ca. 200.000 liter drivstoff i og etter krigen.

12 Aktive renseprosjekter Utførte oppdrag: MV, har tømt basseng med forurenset vann. I tillegg, er det blitt etablert et mobilt oljeutskilleranlegg, med et axon filter. Axonfilteret består av siltduk, bensin absorberende matter og aktivt kull. Oppdrag: På Hellene i Sørum Kommune, har Rambøll et miljøprosjekt som skal forhindre spredning av BTEX, Tungmetaller og THC forurenset grunnvann. Prosjektet er i forbindelse med vertikalboring av ny vannledning via et forurenset området(tidligere bensinstasjon).

13 Etablering av r enseanlegg i naturen

14 Rensing av grunnvann fra et brannøvingsfelt

15 Montering av en innlufter (vannjet)

16 Bilder før og etter oksidering

17 Siltgardin og boblesikring Olje absorberende siltgardin Boble sikring Utløpskum fra basseng

18 Analyseresultater av PFOS inn i basseng, og ut av GAC filter Grunnvann inn i anlegget Renset vann ut av GAC PFC - perfluorerte forbindelser (18) PFC - perfluorerte forbindelser (18) PH 6,3 PH 6,6 Total organisk carbonTOC 14 mg/l Total organins karbon TOC 3,3 a) Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 7210 ng/l a) Perfluoroktylsulfonat (PFOS) 34.5 ng/l a) Perfluoroktansyre (PFOA) 631 ng/l a) Perfluoroktansyre (PFOA) < 5.0 ng/l a) Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 7840 ng/l a) Sum PFOS/PFOA eksl LOQ 34.5 ng/l a) Total PFOS/PFOA inkl LOQ 7840 ng/l a) Total PFOS/PFOA inkl LOQ 39.5 ng/l a) Perfluorbutansulfonat (PFBS) 97.7 ng/l a) Perfluorbutansulfonat (PFBS) < 7.5 ng/l a) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) 900 ng/l a) Perfluorheksansulfonat (PFHxS) < 7.5 ng/l a) Perfluorheksansyre (PFHxA) 1360 ng/l a) Perfluorheksansyre (PFHxA) 10.4 ng/l a) Perfluorheptansyre (PFHpA) 622 ng/l a) Perfluorheptansyre (PFHpA) < 5.0 ng/l a) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) < 5.0 ng/l a) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) < 5.0 ng/l a) Perfluornonansyre (PFNA) 62.7 ng/l a) Perfluornonansyre (PFNA) < 5.0 ng/l a) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l a) Perfluordekansulfonat (PFDS) < 7.5 ng/l a) Perfluordekansyre (PFDA) 13.6 ng/l a) Perfluordekansyre (PFDA) < 5.0 ng/l a) Perfluorundekansyre (PFUnA) < 5.0 ng/l a) Perfluorundekansyre (PFUnA) < 5.0 ng/l a) Perfluordodekansyre (PFDoA) < 5.0 ng/l a) Perfluordodekansyre (PFDoA) < 5.0 ng/l a) Perfluortetradekansyre (PFTA) < 5.0 ng/l a) Perfluortetradekansyre (PFTA) < 5.0 ng/l a) Perfluor -3,7-dimetyloktansyre < 10.0 ng/l a) Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) < 10.0 ng/l a) 7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) < 10.0 ng/l a) 7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) < 10.0 ng/l a) 2H,2H-Perfluordekansyre (H2PFDA) < 10.0 ng/l a) 2H,2H-Perfluordekansyre (H2PFDA) < 10.0 ng/l a) 6:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 8210 ng/l a) 6:2 Fluortelomersulfonat (FTS) 86.0 ng/l a) 2H,2H,3H,3H-Perfluorundekansyre (H4PF< 10.0 ng/l a) 2H,2H,3H,3H-Perfluorundekansyre (H4PFUnA) < 10.0 ng/l a) Sum PFC forbindelser eksl. LOQ 19100 ng/l a) Sum PFC forbindelser eksl. LOQ 131 ng/l a) Sum PFC forbindelser inkl. LOQ 19200 ng/l a) Sum PFC forbindelser inkl. LOQ 233 ng/l

19 Kontakt info: Dere finner oss på web: www.miljøvakta.no www.aresnordic.no Men treffes også på e-post: fred@miljovakta.no eller post@miljovakta.no fred@miljovakta.nopost@miljovakta.no For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med Fred Ytterdahl, mobil: 932 10 567


Laste ned ppt "Presentasjon av Miljøvakta AS sine mobile renseanlegg Oslo, 01. september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google