Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Godsterminal Kongsvinger Rv35 Kongsv.banen Kongsvingerbanen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Godsterminal Kongsvinger Rv35 Kongsv.banen Kongsvingerbanen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Godsterminal Kongsvinger Rv35 Kongsv.banen Kongsvingerbanen
Godsterminal Otta Rørosbanen E6 Rv3 Dovrebanen Solørbanen E16 Rv3/25 Gjøvikbanen Rv4 Rv2 Godsterminal Kongsvinger Rv35 Kongsv.banen Kongsvingerbanen

2 Hedmark og Oppland er enige om (1):
Innen 2023 ha bygd ut ”lottorekka” i sin helhet: Rv 2, Rv 4, E 6, E 16 og Rv 3, Rv 35 Dobbeltspor på IC-strekningen Oslo – Lillehammer innen Utbygging av IC-området for øvrig med Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen Fylkeskommunene må få økte ressurser til å forvalte og utvikle fylkesvegnettet slik at forfallet kan fjernes og vegnettet bygges tilstrekkelig robust til å tåle framtidas klima

3 Hedmark og Oppland er enige om (2):
Økte ressurser til kollektivsatsing. ”Mjøsbyen” med innbyggere må bli en del av den statlige belønningsordningen. Ulykkestallene i Innlandet må reduseres ytterligere – mer utbygging til 4-felts veger og midtdeler og økte ressurser til gang- og sykkelveger er nødvendige forutsetninger Den statlige andelen i bompengeprosjekter må økes, og det er behov for forenkling av plansystemet og en systemendring for gjennomføring og finansiering.

4 Samordnet påvirkningsarbeid
Felles budskap og alliansebygging Tre faser - mars-juni: Regional/lokal behandling - juli – desember: SD utarbeider st.meld. - jan – april 2013: Transportkomiteen utarbeider innstilling

5 Nasjonal transportplan 2014-2023 Transportetatenes forslag
Planleggingsrammer Mill 2012-kr Planteknisk ramme + 20 % + 45 % Jernbane Veg – statlig fin. Veg – brukerbet. 34 380 52 010 80 940 I tillegg har Kystverket en planteknisk ramme på 12,4 mrd kr og snaut 18 mrd ved + 45 %. Avinor som er den siste transportetaten og deres kostnader dekkes i sin helhet av avgifter og selskapets kommersielle inntekter.

6 Tredelt politikk Utbygging av kollektivtrafikk og tilrettelegging for gåing og sykling må ta veksten i persontrans-porten i byområdene I regionene er det viktig med tiltak bidrar til regionforstørring og mer robust bo- og arbeids-markedsregioner. Utbygging av IC og vegnettet i regionene bidrar til regionforstørring og reg.utv. Mellom byer og landsdeler bygges transport-systemet ut for å redusere avstandskostnadene for næringsliv og innbyggere

7 Nasjonale strategier Trafikkveksten i de største byene må tas med miljøvennlige transportformer Tiltak for å redusere avstandskostnader og styrket regional utvikling Godstransporter over lange avstander må gå med tog og skip så langt det er mulig Stor økning av midlene til drift, vedlikehold og tiltak for å ta igjen forfall Det er totalt skissert 15 strategier, her er ikke alle tatt med. I Valdres er det ikke noe annet alternativ enn vegen.

8 Bred trafikksikkerhetsinnsats (minst halvering antall drepte)
forts… Bred trafikksikkerhetsinnsats (minst halvering antall drepte) Styrket gjennomføringsevne Redusert klimagassutslipp og bedre miljø Tiltak for økt sykling og gåing Redusert sårbarhet og mer oppmerksom-het på klimatilpasning Universell utforming av hele reisekjeden Lufthavnstruktur – Fagernes lufth. vurderes Lufthavnstruktur hvor det for Fagernes lufthavn framtidige rolle anbefales vurdert i samråd med lokale myndigheter. Dette foreslås avklart innen

9 Hovedprofilen i NTP-forslaget
Drift av infrastrukturen Vedlikehold av infrastrukturen Redusere forfallet Planlegging Programområdetiltak Investeringer Økning i investeringsnivået forutsetter ramme + 45 %. Større investeringsøkninger kun ved + 45 %. Skyldes store kostnadsøkninger på investeringer og på drift og vedlikehold og stort kartlagt forfall – 25 – 40 mrd på riksvegnettet.

10 Trafikksikkerhet Krever tiltak fra mange aktører
Ambisiøst mål for trafikksikkerhet på veg Halvering av antall drepte og hardt skadde til 2024 100/400 Krever tiltak fra mange aktører I Innlandet er bildet annerledes – der er de fleste ulykkene på riksvegnettet, til tross for at vi har et stort fylkesvegnett. I 2010/2011 var ca 1/3 på fylkesvegnettet. Gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde per år i perioden fordelt på vegkategori og ulykkestype.

11

12 Prosjekt i forslag til NTP 2014-23 Plant. + 20 % + 45 %
Prosjekter fra gjeldende handlingspr. med forutsatt oppstart Rv 35 (E16) Olimb-Jevnaker-Eggemoen 2 1 E16 Fønhus - Bagn E6 Frya - Sjoa E6 Ringebu - Frya E6 Sjoa - Otta Rv 4 Lygna sør Prosjekter med oppstart i gjeldende handlingsprogram E16 Bagn -Bjørgo E16 Fagernes - Hande Rv 4 Gran - Jaren (E6 Kolomoen – Brumunddal) Skredsikring E16 Bergsund E16 Kvamskleiva Rv15 Knutstugugrove Andre E16 Filefjell

13 Aktuelle vegprosjekter som ”savnes”
Oppstart og/eller planlegging av Lillehammer – Ensby, Fåvang krk. – Elstad, ”Direkte” utbygd 4-felt Mjøsbrua - Lillehammer Rv 4: Strekningen Roa – Gran grense, utbygging gjennom Nittedal og Oslopakke 3, Gjøvik nord – Mjøsbrua. Det ligger inne midtdeler og 2/3- felt Mjøsbrua- Lillehammer, men altså ikke direkte utbygging av 4-felt.

14 Jernbaneprosjekter foreslått i NTP
Plant + 20% +45% Kapasitet og gods (Dovrebanen) mill kr 1030 1100 Kapasitet og gods (Gjøvikbanen) 400 (InterCity til Hamar) 1917 6117 2117 (Ringeriksbanen – midler til utredning i slutten av planperioden)

15 Aktuelle jernbaneprosjekter som ”savnes”
Tiltak/utbygging på IC-strekningen Hamar – Lillehammer Omtale av sammenbinding Gjøvikbanen og Dovrebanen

16 Gjøvikbanen og NTP 400 mill kr i ramme +20% og +45%
I første omgang timestrafikk Oslo-Gjøvik Krever 2 nye krysningsspor Halvtimesfrekvens og kortere reisetid Krever utbygging av dobbeltspor Dobbeltspor i dagens trasé gjennom Nordmarka ikke mulig Se side 91

17 Programområder i NTP Plant. +20% +45% E 6/Rv 4 (mill kr) 2880 7700
7010 E 16 1100 1570 1950 Rv 35/Rv 2 1060 1380 2130 Rv 15 380 580 830 E 136 350 440 Jernbane (hele landet, dvs. ikke korridorfordelt 11647 13325 (15757) 14425 Programområdene på veg er: Gang- og sykkelveg Trafikksikkerhet Kollektiv og universell utforming Miljø Service Utbedringer, eks breddeutvidelser, bruer Planelegging og grunnerverv + bypakker Programområde på jernbane er: Kapasitet og tekniske tiltak Sikkerhet og miljø Stasjoner og knutepunkter

18 Videre behandling av NTP
Juni 2012: Fylkestingets behandling av transportetatenes forslag Årsskifte 2012/2013: Stortingsmeldinga legges fram Våren 2013: Stortingsbehandling Høsten 2013: Godkjenning av handlingsprogrammet for Det er også mottatt høring på Høyhastighetsutredningen og KVU IC. Vil også bli ettersendt for høring. I hvert fall egen sak om IC.+


Laste ned ppt "Godsterminal Kongsvinger Rv35 Kongsv.banen Kongsvingerbanen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google