Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rv2 Rv4 E6 E16 Rv3 Rv3 5 Dovrebanen Rørosbanen Gjøvikbanen Solørbanen Rv3/2 5 Kongsvingerban en Godsterminal Otta Godsterminal Kongsvinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rv2 Rv4 E6 E16 Rv3 Rv3 5 Dovrebanen Rørosbanen Gjøvikbanen Solørbanen Rv3/2 5 Kongsvingerban en Godsterminal Otta Godsterminal Kongsvinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rv2 Rv4 E6 E16 Rv3 Rv3 5 Dovrebanen Rørosbanen Gjøvikbanen Solørbanen Rv3/2 5 Kongsvingerban en Godsterminal Otta Godsterminal Kongsvinger

2 Hedmark og Oppland er enige om (1): Innen 2023 ha bygd ut ”lottorekka” i sin helhet: Rv 2, Rv 4, E 6, E 16 og Rv 3, Rv 35 Dobbeltspor på IC-strekningen Oslo – Lillehammer innen 2023. Utbygging av IC-området for øvrig med Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen Fylkeskommunene må få økte ressurser til å forvalte og utvikle fylkesvegnettet slik at forfallet kan fjernes og vegnettet bygges tilstrekkelig robust til å tåle framtidas klima

3 Hedmark og Oppland er enige om (2): Økte ressurser til kollektivsatsing. ”Mjøsbyen” med 219000 innbyggere må bli en del av den statlige belønningsordningen. Ulykkestallene i Innlandet må reduseres ytterligere – mer utbygging til 4-felts veger og midtdeler og økte ressurser til gang- og sykkelveger er nødvendige forutsetninger Den statlige andelen i bompengeprosjekter må økes, og det er behov for forenkling av plansystemet og en systemendring for gjennomføring og finansiering.

4 Samordnet påvirkningsarbeid Felles budskap og alliansebygging Tre faser - mars-juni: Regional/lokal behandling - juli – desember: SD utarbeider st.meld. - jan – april 2013: Transportkomiteen utarbeider innstilling

5 Nasjonal transportplan 2014-2023 Transportetatenes forslag PlanleggingsrammerMill 2012-kr Planteknisk ramme + 20 %+ 45 % Jernbane101 070121 280146 550 Veg – statlig fin.181 690217 910263 240 Veg – brukerbet.34 38052 01080 940

6 Tredelt politikk Utbygging av kollektivtrafikk og tilrettelegging for gåing og sykling må ta veksten i persontrans- porten i byområdene I regionene er det viktig med tiltak bidrar til regionforstørring og mer robust bo- og arbeids- markedsregioner. Utbygging av IC og vegnettet i regionene bidrar til regionforstørring og reg.utv. Mellom byer og landsdeler bygges transport- systemet ut for å redusere avstandskostnadene for næringsliv og innbyggere

7 Nasjonale strategier Trafikkveksten i de største byene må tas med miljøvennlige transportformer Tiltak for å redusere avstandskostnader og styrket regional utvikling Godstransporter over lange avstander må gå med tog og skip så langt det er mulig Stor økning av midlene til drift, vedlikehold og tiltak for å ta igjen forfall

8 forts… Bred trafikksikkerhetsinnsats (minst halvering antall drepte) Styrket gjennomføringsevne Redusert klimagassutslipp og bedre miljø Tiltak for økt sykling og gåing Redusert sårbarhet og mer oppmerksom- het på klimatilpasning Universell utforming av hele reisekjeden Lufthavnstruktur – Fagernes lufth. vurderes

9 Hovedprofilen i NTP-forslaget 1.Drift av infrastrukturen 2.Vedlikehold av infrastrukturen 3.Redusere forfallet 4.Planlegging 5.Programområdetiltak 6.Investeringer Økning i investeringsnivået forutsetter ramme + 45 %.

10 Trafikksikkerhet Ambisiøst mål for trafikksikkerhet på veg Halvering av antall drepte og hardt skadde til 2024 100/400 Krever tiltak fra mange aktører Gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde per år i perioden 2007-2010 fordelt på vegkategori og ulykkestype.

11

12 Prosjekt i forslag til NTP 2014-23Plant.+ 20 %+ 45 % Prosjekter fra gjeldende handlingspr. med forutsatt oppstart 2010-13 Rv 35 (E16) Olimb-Jevnaker- Eggemoen 21 E16 Fønhus - Bagn111 E6 Frya - Sjoa111 E6 Ringebu - Frya22 E6 Sjoa - Otta22 Rv 4 Lygna sør211 Prosjekter med oppstart 2014-19 i gjeldende handlingsprogram E16 Bagn -Bjørgo21 E16 Fagernes - Hande2 Rv 4 Gran - Jaren21 (E6 Kolomoen – Brumunddal)22 Skredsikring E16 Bergsund111 E16 Kvamskleiva222 Rv15 Knutstugugrove222 Andre E16 Filefjell111

13 Aktuelle vegprosjekter som ”savnes” E6: Oppstart og/eller planlegging av Lillehammer – Ensby, Fåvang krk. – Elstad, ”Direkte” utbygd 4-felt Mjøsbrua - Lillehammer Rv 4: Strekningen Roa – Gran grense, utbygging gjennom Nittedal og Oslopakke 3, Gjøvik nord – Mjøsbrua.

14 Jernbaneprosjekter foreslått i NTP Plant+ 20%+45% Kapasitet og gods (Dovrebanen) mill kr10301100 Kapasitet og gods (Gjøvikbanen) 400 (InterCity til Hamar)191761172117 (Ringeriksbanen – midler til utredning i slutten av planperioden)

15 Aktuelle jernbaneprosjekter som ”savnes” Tiltak/utbygging på IC-strekningen Hamar – Lillehammer Omtale av sammenbinding Gjøvikbanen og Dovrebanen

16 Gjøvikbanen og NTP 400 mill kr i ramme +20% og +45% I første omgang timestrafikk Oslo-Gjøvik Krever 2 nye krysningsspor Halvtimesfrekvens og kortere reisetid Krever utbygging av dobbeltspor Dobbeltspor i dagens trasé gjennom Nordmarka ikke mulig

17 Programområder i NTP Plant.+20%+45% E 6/Rv 4 (mill kr) 288077007010 E 16 110015701950 Rv 35/Rv 2 106013802130 Rv 15 380 580 830 E 136 350 440 580 Jernbane (hele landet, dvs. ikke korridorfordelt 1164713325 (15757) 14425

18 Videre behandling av NTP Juni 2012: Fylkestingets behandling av transportetatenes forslag Årsskifte 2012/2013: Stortingsmeldinga legges fram Våren 2013: Stortingsbehandling Høsten 2013: Godkjenning av handlingsprogrammet for 2014-17.


Laste ned ppt "Rv2 Rv4 E6 E16 Rv3 Rv3 5 Dovrebanen Rørosbanen Gjøvikbanen Solørbanen Rv3/2 5 Kongsvingerban en Godsterminal Otta Godsterminal Kongsvinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google