Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innsatskommuner sykefravær Et FOU-prosjekt INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER, IRIS på oppdrag fra Kvalitetskommuneprogrammet April – November.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innsatskommuner sykefravær Et FOU-prosjekt INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER, IRIS på oppdrag fra Kvalitetskommuneprogrammet April – November."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innsatskommuner sykefravær Et FOU-prosjekt INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER, IRIS på oppdrag fra Kvalitetskommuneprogrammet April – November 2007 Oppstartkonferanse Kvalitetskommuner 15.11.07. Thon Hotel Oslo Airport Ved Britt Hege Skaugen

2 Prosjektets dokumentasjon Følgende dokumenter er publisert fra dette forskningsprosjektet: Innsatskommuner sykefravær –problem, mål, tiltak og suksesskriterier. IRIS rapport nr. 2007/094. Aas RW, Skaugen BH, 2007. Sykefraværsarbeid – en tiltakshåndbok. Fundamenteringstiltak, persontiltak og prosjekttiltak. IRIS rapport nr. 2007/143. Aas RW, Skaugen BH, 2007.

3 Rapport kan skaffes på www.iris.no Håndbok gis ut i desember 2007

4 Prosjektets mål Å identifisere og beskrive metodikken bak de vellykkede tiltak som kommunene iverksetter Å identifisere og beskrive metodikken bak andre kjente tiltak som er erfart som vellykkede Å identifisere og synliggjøre suksesskriterier; det vil si når, hvor, hvordan, overfor hvem og hvorfor tiltakene er blitt vellykkede Å gi faglig vurdering til innsatskommmunene i deres arbeid med reduksjon av sykefravær

5 Metode Beskrivende og kvalitativt, med tekstanalyse, intervjuer og litteraturstudier som de sentrale metoder –Fikk tilsendt de dokumenter som kommunene utviklet før og etter sin deltagelse som innsatskommune –Gjennomførte intervjuer med innsatskommunene –Gjorde systematiske søk i forskningsdatabasen Cochrane (www.cochrane.org) og i Idébanken for Inkluderende arbeidsliv

6 Analyse Problembeskrivelser; hvilke utfordringer den enkelte kommune står overfor i relasjon til sykefravær Målbeskrivelser; hvilke mål kommunene har definert for sine sykefraværstiltak Tiltaksbeskrivelser; hvilke tiltak kommunene beskriver, der både planlagte, pågående og gjennomførte tiltak er inkludert Suksesskriterier; hva kommunene nevner som er spesielt viktig eller kritisk for å oppnå de resultater som er ønskelig

7 Resultater Tre tiltakstyper: I.Fundamenteringstiltak II.Persontiltak III.Prosjekttiltak

8 Fundamenteringstiltak Definisjon: Denne tiltakstypen består av en rekke grunnleggende tiltak rettet mot kommunens strukturer og kulturer

9 UNDERGRUPPER Fundamenteringstiltak Selvkartleggingstiltak Målsettingstiltak Planleggingstiltak Forankringstiltak Prosedyrer, rutiner og retningslinjer Samarbeids- og samhandlingstiltak Kulturbyggingstiltak Informasjons- og opplæringstiltak Evalueringstiltak

10 Persontiltak Definisjon: Denne tiltakstypen består av en rekke tiltak rettet mot personer i kommunen. Tiltakene kan ha alle ansatte, grupper av ansatte og enkeltansatte som målgruppe.

11 UNDERGRUPPER Persontiltak Forebyggingstiltak –Trivselstiltak –Rekrutterings- og bemanningstiltak –Fysisk aktivitet og trening –Ergonomisk tilrettelegging Rehabiliteringstiltak –Funksjonsvurdering –Omplasseringstiltak –Tilrettelegging –Oppfølging av sykemeldte –Rehabiliteringsprogram - Tiltaksevaluering

12 Prosjekttiltak Definisjon: Prosjekttiltak er rettet mot prioriterte grupper, prioriterte områder eller problemområder i kommunen.

13 UNDERGRUPPER Prosjekttiltak Prosjekttiltak for prioriterte grupper Prosjekttiltak på prioriterte områder Prosjekttiltak på problemområder

14 Fire typer tiltaksbeskrivelser i håndboken I.Kunnskapsoppsummeringer fra forskningslitteraturen II.Enkeltstudier fra forskningslitteraturen III.Virksomhetseksempler fra innsatskommunene IV.Prosjekttiltak

15 Persontiltak Kunnskapsoppsummering fra forskningslitteraturen Trening som terapi ved ryggsmerter Tiltaket som beskrives her: Treningsterapi (eng. exercise therapy) er mye brukt i forbindelse med korsryggsmerter. Dette inkluderer flere typer tiltak som aerobic, trening av muskelstyrke og varierte typer av strekkeøvelser. Kontrollgruppe(r): Artikkelen sammenligner treningsterapi med; Ingen behandling, annen konservativ behandling eller annen treningsgruppe Målgruppe(r) for tiltaket: Voksne med uspesifikke akutte, subakutte eller kroniske korsryggsmerter. Antall studier: 61 forskningsstudier er inkludert Effektmål:Smertebedring og økt fysisk funksjonsevne, generell og altomfattende forbedring og raskere tilbakeføring til arbeid eller fraværssituasjon Effekt: For de med kroniske ryggsmerter har treningsterapi en signifikant effekt ved reduksjon av smerte og økt funksjonsevne. Hos de med subakutte smerter gir forskningslitteraturen noe bevis for at graderte aktivitetsprogram bedrer fraværssituasjonen, selv om bevisene er uklare. Det eksisterte for lite bevis til å verken kunne støtte eller motbevise effekten av treningsterapi for de med akutte ryggsmerter. Les mer: Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara A, Koes BW. Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3.

16 Persontiltak Enkeltstudie fra forskningslitteraturen Informasjonsskriv sendt i posten til sykemeldte med muskel- og skjelettplager eller psykiske problemer Tiltak som vurderes: I studien ble det sendt ut et enkelt informasjonsbrev via post til et utvalg personer med muskel- og skjelett plager eller psykiske problemer når sykemeldingen gikk over to uker. Brevet inneholdt generell informasjon om mulige tiltak, blant annet om aktiv sykemelding og arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge arbeidsforholdene. Tiltakssted: I Nord-Norge i 1997-1998. Kontrollgruppe (r); Informasjonsskrivet er vurdert opp mot en kontrollgruppe bestående av sykemeldte ansatte som ikke har mottatt et slikt informasjonsbrev. Målgruppe (r) for tiltaket: Nylig sykemeldte personer med muskel- og skjelett plager, eller psykiske plager. Effektmål: Effektmålene som er vurdert er; - Antall sykefraværsdager Effekt: De som mottok informasjonsskrivet hadde 8,3 færre sykefraværsdager i gjennomsnitt enn de som ikke mottok et slikt skriv. Dette resultatet er ikke statistisk signifikant, men de fant en signifikant reduksjon i gjennomsnittlig antall dager sykefravær for de med psykiske lidelser, de med revmatiske sykdommer og for alle med en sykemelding på over 12 uker. Les mer: Fleten N, Johnsen R. Reducing sick leave by minimal postal intervention; a randomized, controlled intervention study. Occup Environ Med. 2006.

17 Fundamenteringstiltak Virksomhetseksempel fra innsatskommune Laminert sykefraværsrutine som plakat og skriveunderlag I Mandal kommune har de jobbet mye med implementering av sykefraværsrutinene. For å gjøre denne mer kjent og brukt har de laminert den, og derved blir den brukt som skriveunderlag og oppheng på pauserom og kontorer. Dette gjør at alle i kommunen kjenner til sykefraværsrutinene.

18 Prosjekttiltak Prosjekteksempel ”Gravide i arbeid lengst mulig” Tiltak som vurderes: Målsettingen med prosjektet var å øke tilstedeværelsen til de gravide i virksomhet 9 i kommunen, og delmålene var å systematisere oppfølgingen av gravide arbeidstakere, samt bedre tilrettelegging i den enkelte gravides arbeidssituasjon. Tiltakssted: Virksomhet 9 i Karmøy kommune. Målgruppe (r) for tiltaket: Gravide ansatte. Effekt: I 2004-2005 var de gravide i virksomheten i gjennomsnitt sykmeldt 12,4 uker før de gikk ut i fødselspermisjon. Deltagerne i prosjektet har i gjennomsnitt vært sykmeldt 6,4 uker før fødselspermisjon. Virksomheten mener de har funnet en enkel og lite tidkrevende måte å følge opp gravide på, gjennom rutinebeskrivelsen for oppfølging av gravide og trekantsamtaler. Erfaringene fra virksomhetsleder er at det ikke tar lengre tid å følge opp gravide, enn oppfølging av sykmeldte, og mener dette betyr at prosjektet kan overføres til ordinær drift. Les mer: ”Gravide i arbeid lengst mulig”. Erfaringer fra prosjekt i virksomhet 9, Karmøy kommune. 2006. http://www.idebanken.org/uploads/2995491AB3AEBC7D.doc http://www.idebanken.org/uploads/2995491AB3AEBC7D.doc


Laste ned ppt "Innsatskommuner sykefravær Et FOU-prosjekt INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER, IRIS på oppdrag fra Kvalitetskommuneprogrammet April – November."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google