Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende internasjonal skatterett – skatteavtaler og EØS-rett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende internasjonal skatterett – skatteavtaler og EØS-rett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende internasjonal skatterett – skatteavtaler og EØS-rett
Professor Frederik Zimmer Institutt for offentlig rett, UiO

2 Dobbeltbeskatningssituasjoner 1
Stat A bosatt Stat B bosatt (Art 4)

3 Dobbeltbeskatning – ulik definisjon av skattesubjekter
Stat A Stat B Person x bosatt ANS Alt 1: Stat A deltakerlign, Stat B ANS subjekt dobbeltbeskatning? Alt 2: Stat A ANS subjekt, Stat B delt.lign. => underbeskatning? Deltaker

4 Dobbeltbeskatningssituasjoner 2
Stat B kilde Stat A bosatt (Art 5 – 23)

5 CEN og CIN CEN – kapitaleksportnøytralitet: Samme skattlegging i hjemstat uansett hvor inntekt opptjenes CIN – kapitalimportnøytralitet: Samme skattlegging i kildestaten uansett hvor skattyter er bosatt/hjemmehørende

6 Tolking av skatteavtaler – Pierre Boulez case
USA Tyskland Utført plateinnspilling Bosatt USA: ”compensation for personal services” kildeskatt i USA Tyskland: royalty => ikke kildeskatt i USA

7 Dobbeltbeskatningssituasjoner 3
Stat B kilde Stat A bosatt Stat C kilde

8 Diskriminering, restriksjon
Utland Norge AS Corp PE Utv s. 106 FIN: Konsernbidrag PE ---> AS: Ja (skatteavt.) Konsernbidrag AS ---> PE: Nå sktl. § 10-4, 2. ledd Hva med konsernbidrag fra AS til Corp?

9 Internprising Utland Norge Corp. AS + 100 - 100 kreves
Korr. endring? godtas

10 Selskaper i lavskatteland - NOKUS
AS 100% Ltd

11 ”Treaty shopping” Ikke kildeskatt – skatteavt. No Sve Ikke kildeskatt
Intern rett

12 Hybrid finansiering Stat A Stat B Betaler Mottaker Renter Aksjeutbytte

13 Holdingselskap Norge Stat A Stat B M dd D
Fritaksmetode Ikke fritaksmetode

14 Skatteavtaler og intern norsk rett 1
Folkerett Skatteavtaler Intern norsk rett Lover, dommer osv.

15 Skatteavtaler og intern norsk rett 2
Skatteavtalene - gir ikke hjemmel for skattlegging gir regler om avkall på nasjonal beskatningsrett Vilkår for skatteplikt i Norge: Norsk intern rett gir hjemmel, og Norge ikke gitt avkall på beskatningsrett i skatteavtale

16 Wienkonvensjonen om traktatretten art. 31.1
General rule of interpretation 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose

17 Forebyggelse av dobbeltbeskatning
Hjemstat Kildestat A bosatt inntekt 100 Skattesats 40% Skattesats 30% Unntaksprinsippet: X er ikke inntekt for A i hjemstaten (men progresjonsforbehold). Skatt i kildestat: 30 Kreditprinsippet: To trinn: X er inntekt for A i hjemstat og i kildestat Skatt på X i kildestat fradras i As skatt på inntekten i hjemstaten: Skatt i hj: 40 – 30 = 10. Skatt i ki: 30 (Begrensning til ordinær kredit)

18 Bostedsbegrepet i art. 4 Bosatt i begge statene etter deres interne rett Hvis så, avgjørende: Hvor disponerer fast bolig De sterkeste personlige økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene) Vanlig opphold Statsborgerskap Gjensidig avtale

19 Skatteavtalers typiske innhold
Inntektstype hjemstat kildestat Virksomhetsinnt. Ja, unnt. PE Ja, PE Fast eiendom Nei Ja Aksjeutbytte Ja, men kred Ja, kildesk Renter Ja Nei Royalty Ja Nei Salgsgevinst fast eiendom Nei ja Aksjer Ja, normalt Nei, normalt Arbeidsinntekt Ja unntak Ja hovedr.

20 Fast driftssted Tre hovedvilkår:
(1) Forretningssted, ”place of business” (2) Fast, ”fixed” stedskrav varighetskrav (3) Skattyters virksomhet må drives gjennom det faste driftsstedet, ”through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on”

21 Arbeidsinntekt Arbeidstaker bosatt i et utland, arbeider i Norge
Hovedregel: Skatteplikt til Norge Unntak: Opphold i Norge mindre enn 183 dager, og Arbeidsgiver ikke hjemmehørende i Norge, og Arbeidsgiver ikke PE i Norge, (og) (Ikke arbeidsutleie)

22 Struktur i ECJs dommer Diskriminering eller restriksjon
(Skattytere i samme stilling behandles ulikt) Direkte og indirekte forskjellsbehandling, ”inngående” og ”utgående” forskjellsbehandling/restriksjon ”Rule of reason”: - tvingende allmenne hensyn, treffsikker, og ikke mer vidtgående enn nødvendig for formålet - sikre proveny? - forebygge omgåelse og unndragelse? - sammenheng i rettssystemet? - fordeler andre steder i systemet? - med mer

23 Schumacker Tyskland Belgia All lønn Behandlet som bosatt i utlandet
Ektefelle ikke inntekt

24 Manninen Finland Sverige Telia Manninen Utbytte – Godtgjørelse?

25 Fokus bank Norge UK/Tyskland Kildeskatt Godtgjørelse? Fokus ”Aksjonær”
Utbytte ? Aksjesalg tilbakesalg AS

26 Marks & Spencer UK Utland MS Datter - MS mor + MS Datter --

27 C Oy AA UK Finland Datter (overskudd) Mor (underskudd)


Laste ned ppt "Grunnleggende internasjonal skatterett – skatteavtaler og EØS-rett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google