Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda for årsmøtet 1. Konstituering av årsmøtet a. Valg av ordstyrer b. Valg av referent c. Valg av to representanter til å underskrive referatet 2. Godkjenning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda for årsmøtet 1. Konstituering av årsmøtet a. Valg av ordstyrer b. Valg av referent c. Valg av to representanter til å underskrive referatet 2. Godkjenning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda for årsmøtet 1. Konstituering av årsmøtet a. Valg av ordstyrer b. Valg av referent c. Valg av to representanter til å underskrive referatet 2. Godkjenning av innkallingen og agendaen 3. Godkjenning av årsberetningen for FAU 4. Godkjenning av regnskapet og revisors beretning 5. Godkjenning av neste års budsjett 6. Eventuell forlengelse av økonomiske avtaler inngått av FAU 7. Innkomne forslag 8. Forslag til satsingsområder for nytt skoleår 9. Valg a. Valg av leder for FAU b. Valg av nye representanter i FAU c. Valg av revisor

2 Styrets årsberetning Styret skoleåret 2011/2012 har bestått av:
Leder Turid Berglund Nestleder Frode Rønning Kasserer Thore Næss Sekretær Rosemary Nyberget Medlem Therese Bjelde Medlem Eva Horne Medlem Heidi Gholamali FAU har hatt ni styremøter, samt mye mailutveksling mellom møtene. FAU er representert i driftsstyret av: Thore Næss, leder driftsstyre Turid Berglund, medlem Frode Rønning og Heidi Gholamali (i skolemiljøsaker) FAU er representert i Lørenskog FAU av: Eva Horne, medlem

3 Styrets årsberetning Prioriterte fokusområder dette skoleåret
Inneklima (målinger og tiltak) Få ventilasjonsanlegg i gamleskolen Åpen og god prosess rundt overgangen til ungdomsskole (Fjellsrud/Kjenn) Evaluere og påvirke prosessen for omfordeling av 1. klasse Trafikksaker (misbruk av HC-parkering, 30-sone mellom skolene, Gå-Til-Skolen og Følgevenn) Følge opp løftene om ny ballbinge etter at den gamle ble tatt ned Resultater styret har oppnådd gjennom påvirkning i driftsstyret og mot politikere Gjennomføring av nye inneklimamålinger Oppfølging fra NAAF med egen inneklimaundersøkelse blant elevene Kommunestyrevedtak 18. april om ventilasjonsanlegg i gamleskolen, høsten 2012 God info til elever og foreldre om valg av u-skole. Mange nok ville til Kjenn i år. Kommunestyrevedtak 15. mai om ny ballbane høsten 2012 (kontra 2013)

4 Overgangen til ungdomsskole
Status: Alle får plass på den ungdomsskolen de har søkt seg til

5 Ballbinge Enighet om at ballplass er det viktigste.
En mye mindre ballbinge er ikke det beste for elevene. Heller en større ballplass med nett rundt, slik at flere får slippe til.

6 Inneklima Oppfølging av inneklimaet ved skolen gjennom arbeid i Driftsstyret, kontakt mot politikere og ved bruk av media Nye inneklimamålinger foretatt, etter påtrykk fra FAU gjennom Driftsstyret FAU har bedt skolen ta en gjennomgang av renholdsresultatene som NAAFs test viste. Skolen har tatt tak i dette og vil finne løsninger som kan bedre både muligheten til å rengjøre og redusere mengden støv som dannes i klasserommene

7 Plassmangel Skolen hadde for få klasserom til å drifte en 5-parallell på alle trinn skoleåret 2011/2012. Fjellhamar gård skulle benyttes, men brannforskrifter og flere byggtekniske utfordringer gjorde denne løsningen kostbar og det ville tatt mye lengere tid enn antatt å få gjennomført en ombygging ihht alle forskriftskrav Paviljongen ble eneste alternativ for å klare utvidelsen av klasserom innen fristen Det ble lovet at den tapte ballbingen skulle erstattes i løpet av sommeren 2012

8 Trafikk og gå-til-skolen
FAUs trafikkgruppe jobber aktivt for å redusere biltrafikken rundt skolen i skoletiden. Jobber inn mot kommunen og Statens veivesen for å få 30-sone hele veien mellom Fjellsrud og Fjellhamar. Jobber for en kommunal trafikkgruppe under LFAU FAU deltar på møte med skolestarter-foreldrene på våren og informerer om de sponsede gå-ordningene, samt trafikkproblemene rundt skolen. Vi samarbeider med Ola G. Strømme som vi inviterer med på disse møtene. Prøver å løse problemet med misbruk av handicap-parkeringene ved lille skolegård. Har vært sak i RB og FAU har hatt mye kontakt inn mot kommunen om dette.

9 Ødegården skole Ny skole er estimert å stå ferdig 31.12.2014
Nye inntakssoner skal på høring, også til FAU Vedtatt som treparallell etter sterkt og langvarig påtrykk fra både Fjellhamar FAU, LFAU og andre Ødegården som avlastningsskole Tre paralleller fra Fjellhamar går til Ødegården mens Fjellhamar renoveres. Når Fjellhamar er renovert, flyttes et passende antall paralleller tilbake, ihht dagens krav om utearealer.

10 Omfordeling 1. trinn FAU og et tilfeldig utvalg forelde deltok aktivt i evalueringen av den første omfordelingsprosessen. FAU har bidratt til flere av endringene som kom i skolens reviderte plan for sammensetning av nytt 1. trinn I år omfordelte man for andre gang. Også denne prosessen skal evalueres, bla. ved intervju med foreldre. Roligere prosess i år og kortere utprøvingsfase. Kun fire klager fra foreldre i år. Disse ble behandet i separate møter.

11 Mobbing og skolemiljø Den siste elevundersøkelsen ved Fjellhamar skole viser at tallene går litt feil vei. Kan indikere at flere elever føler seg mobbet nå en før. Skolen hadde tilsyn fra Fylkesmannen i mars Tilsynsomfanget var psykososialt skolemiljø. FAU deltok på åpningsmøtet og tilsynsteamet hadde egne samtaler med representantene fra FAU. FAUs rolle er å vurdere om rutinene følges og evaluere rutinene i lys av enkeltsaker som dukker opp. Foreldre kan melde fra om saker til FAU.

12 Andre aktiviteter Medarrangør for politikermøte 7.sep., sammen med LFAU Presentasjon av FAU på de felles foreldremøtene for hvert trinn Samlet klassekontaktene til informasjonsmøte på høsten Oppmuntret til gågrupper, initierte Klar-ferdig-gå og Følgevenn-ordningene for de lavere trinnene Deltakelse i LFAUs møter Fikk gjennomslag for at Fjellsrud og Kjenn ungdomsskole skulle holde informasjonsmøter for 7. trinn. Fikk gjennomslag for et informasjonsmøte om inneklimaet Løpende samarbeidsmøter med rektor/skoleadministrasjon Dialogmøte med Ragnhild Bergheim (varaordfører) om budsjett, I regi av LFAU.

13 Andre aktiviteter Oppstart av 17. mai komiteen.
Deltatt på møter i Oppvekst- og Utdanningsutvalget, samt kommunestyret. Oppfølging leksehjelp Kvaliteten på SFO Skolebudsjett Tilpasset opplæring (noe bistand gitt i enkeltsaker) Natteravnarbeidet

14 Regnskap for FAU Fjellhamar skole 2011 / 2012
Budsjett 2011/2012 Regnskap 2011/2012 Driftsinntekter 17.mai 200 000,00 204 443,00 Andre inntekter (LFAU gåpenger) 82 600,00 Renter 300,00 1 432,29 200 300,00 288 475,29 Driftsutgifter 125 000,00 98 286,31 Betaling til 4. klasse 2011 37 820,00 Betaling Fjellsrud FAU 12 000,00 15 923,00 Gebyrer 500,00 460,48 Foredragsholdere 3 000,00 0,00 Støtte til elevrådet etter søknad 10 000,00 Aktiviteteskonkurranser i klassene Støtte til aktiviteter i arbeidsgruppene 4 000,00 1 435,06 Skolestart 2009 2 500,00 1 621,40 Andre utgifter (gåpenger klassene) 197 820,00 248 146,25 Årsresultat 2 480,00 40 329,04

15 Inntekter 17. mai 17 mai inntekter 204 443,00 17 mai utgifter
204 443,00 17 mai utgifter 98 286,31 Overskudd 106 156,69 10% av 1 G = 7564 15 % av 17. mai overskudd til Fjellsrud FAU

16 Balanse Balanse EIENDELER 2011/2012 2010/2011 2009/2010
Brukskonto 32 509,00 143 356,57 134 982,35 Sparekonto 151 176,78 Fordringer 0,00 TOTALT 183 685,78 GJELD OG EGENKAPITAL sum egenkapital 127 957,35 støtte elevrådet 7 025,00 sum gjeld

17 Budsjett for neste skoleår
Budsjett for FAU Fjellhamar skole 2012/2013 Budsjett 2012/2013 Budsjett 2011/2012 Driftsinntekter 17.mai 190 000,00 200 000,00 Diverse 0,00 Renter 2 000,00 300,00 192 000,00 200 300,00 Driftsutgifter 100 000,00 125 000,00 Betaling til 4. klasse 2012 39 610,00 37 820,00 Betaling Fjellsrud FAU 13 500,00 12 000,00 Gebyrer 500,00 Foredragsholdere 3 000,00 Støtte til elevrådet etter søknad 10 000,00 Aktiviteteskonkurranser i klassene Utgifter styret / arbeidsgrupper 4 000,00 Skolestart 2012 2 500,00 175 110,00 197 820,00 Årsresultat 16 890,00 2 480,00 10 % av 1 G = kr ,- Fjellsrud FAU, 15 % av overskudd (kr ,-)

18 Evt. forlengelse av økonomiske avtaler
I dag har vi en avtale med Fjellsrud ungdomsskole om hjelp til forberedelsene til 17. mai-feiringenen ved Fjellhamar skole. Fjellsrud mottar 15 % av overskuddet i kompensasjon for dette arbeidet.

19 Innkomne forslag Det har ikke kommet inn forslag

20 Styrets forslag til satsingsområder for nytt skoleår
Fysisk skolemiljø / inneklima Overgangen til Kjenn og Fjellsrud ungdomsskole Trafikksituasjonen rundt skolen Revidering av vedtektene for Fjellhamar skoles FAU

21 Valgkomiteens forslag
Leder : for 1 år Medlem : Thore Næss ikke på valg Medlem : Therese Bjelde ikke på valg Medlem : Turid Berglund for 2 år (gjenvalg) Medlem : Kristin Hedqvist Widen for 2 år Medlem : Robin Guest for 2 år Medlem : Eva Horne for 1 år (gjenvalg)


Laste ned ppt "Agenda for årsmøtet 1. Konstituering av årsmøtet a. Valg av ordstyrer b. Valg av referent c. Valg av to representanter til å underskrive referatet 2. Godkjenning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google