Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda for årsmøtet 1. Konstituering av årsmøtet a. Valg av ordstyrer b. Valg av referent c. Valg av to representanter til å underskrive referatet 2. Godkjenning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda for årsmøtet 1. Konstituering av årsmøtet a. Valg av ordstyrer b. Valg av referent c. Valg av to representanter til å underskrive referatet 2. Godkjenning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda for årsmøtet 1. Konstituering av årsmøtet a. Valg av ordstyrer b. Valg av referent c. Valg av to representanter til å underskrive referatet 2. Godkjenning av innkallingen og agendaen 3. Godkjenning av årsberetningen for FAU 4. Godkjenning av regnskapet og revisors beretning 5. Godkjenning av neste års budsjett 6. Eventuell forlengelse av økonomiske avtaler inngått av FAU 7. Innkomne forslag 8. Forslag til satsingsområder for nytt skoleår 9. Valg a. Valg av leder for FAU b. Valg av nye representanter i FAU c. Valg av revisor

2 Styrets årsberetning Styret skoleåret 2011/2012 har bestått av: Leder Turid Berglund Nestleder Frode Rønning Kasserer Thore Næss Sekretær Rosemary Nyberget Medlem Therese Bjelde Medlem Eva Horne Medlem Heidi Gholamali FAU har hatt ni styremøter, samt mye mailutveksling mellom møtene. FAU er representert i driftsstyret av: Thore Næss, leder driftsstyre Turid Berglund, medlem Frode Rønning og Heidi Gholamali (i skolemiljøsaker) FAU er representert i Lørenskog FAU av: Turid Berglund, medlem Eva Horne, medlem

3 Styrets årsberetning Prioriterte fokusområder dette skoleåret Inneklima (målinger og tiltak) Få ventilasjonsanlegg i gamleskolen Åpen og god prosess rundt overgangen til ungdomsskole (Fjellsrud/Kjenn) Evaluere og påvirke prosessen for omfordeling av 1. klasse Trafikksaker (misbruk av HC-parkering, 30-sone mellom skolene, Gå-Til-Skolen og Følgevenn) Følge opp løftene om ny ballbinge etter at den gamle ble tatt ned Resultater styret har oppnådd gjennom påvirkning i driftsstyret og mot politikere Gjennomføring av nye inneklimamålinger Oppfølging fra NAAF med egen inneklimaundersøkelse blant elevene Kommunestyrevedtak 18. april om ventilasjonsanlegg i gamleskolen, høsten 2012 God info til elever og foreldre om valg av u-skole. Mange nok ville til Kjenn i år. Kommunestyrevedtak 15. mai om ny ballbane høsten 2012 (kontra 2013)

4 Overgangen til ungdomsskole Status: Alle får plass på den ungdomsskolen de har søkt seg til

5 Ballbinge Enighet om at ballplass er det viktigste. En mye mindre ballbinge er ikke det beste for elevene. Heller en større ballplass med nett rundt, slik at flere får slippe til.

6 Inneklima Oppfølging av inneklimaet ved skolen gjennom arbeid i Driftsstyret, kontakt mot politikere og ved bruk av media Nye inneklimamålinger foretatt, etter påtrykk fra FAU gjennom Driftsstyret FAU har bedt skolen ta en gjennomgang av renholdsresultatene som NAAFs test viste. Skolen har tatt tak i dette og vil finne løsninger som kan bedre både muligheten til å rengjøre og redusere mengden støv som dannes i klasserommene

7 Plassmangel Skolen hadde for få klasserom til å drifte en 5-parallell på alle trinn skoleåret 2011/2012. Fjellhamar gård skulle benyttes, men brannforskrifter og flere byggtekniske utfordringer gjorde denne løsningen kostbar og det ville tatt mye lengere tid enn antatt å få gjennomført en ombygging ihht alle forskriftskrav Paviljongen ble eneste alternativ for å klare utvidelsen av klasserom innen fristen Det ble lovet at den tapte ballbingen skulle erstattes i løpet av sommeren 2012

8 Trafikk og gå-til-skolen FAUs trafikkgruppe jobber aktivt for å redusere biltrafikken rundt skolen i skoletiden. Jobber inn mot kommunen og Statens veivesen for å få 30-sone hele veien mellom Fjellsrud og Fjellhamar. Jobber for en kommunal trafikkgruppe under LFAU FAU deltar på møte med skolestarter-foreldrene på våren og informerer om de sponsede gå-ordningene, samt trafikkproblemene rundt skolen. Vi samarbeider med Ola G. Strømme som vi inviterer med på disse møtene. Prøver å løse problemet med misbruk av handicap- parkeringene ved lille skolegård. Har vært sak i RB og FAU har hatt mye kontakt inn mot kommunen om dette.

9 Ødegården skole Ny skole er estimert å stå ferdig 31.12.2014 Nye inntakssoner skal på høring, også til FAU Vedtatt som treparallell etter sterkt og langvarig påtrykk fra både Fjellhamar FAU, LFAU og andre Ødegården som avlastningsskole Tre paralleller fra Fjellhamar går til Ødegården mens Fjellhamar renoveres. Når Fjellhamar er renovert, flyttes et passende antall paralleller tilbake, ihht dagens krav om utearealer.

10 Omfordeling 1. trinn FAU og et tilfeldig utvalg forelde deltok aktivt i evalueringen av den første omfordelingsprosessen. FAU har bidratt til flere av endringene som kom i skolens reviderte plan for sammensetning av nytt 1. trinn I år omfordelte man for andre gang. Også denne prosessen skal evalueres, bla. ved intervju med foreldre. Roligere prosess i år og kortere utprøvingsfase. Kun fire klager fra foreldre i år. Disse ble behandet i separate møter.

11 Mobbing og skolemiljø Den siste elevundersøkelsen ved Fjellhamar skole viser at tallene går litt feil vei. Kan indikere at flere elever føler seg mobbet nå en før. Skolen hadde tilsyn fra Fylkesmannen i mars 2012. Tilsynsomfanget var psykososialt skolemiljø. FAU deltok på åpningsmøtet og tilsynsteamet hadde egne samtaler med representantene fra FAU. FAUs rolle er å vurdere om rutinene følges og evaluere rutinene i lys av enkeltsaker som dukker opp. Foreldre kan melde fra om saker til FAU.

12 Andre aktiviteter Medarrangør for politikermøte 7.sep., sammen med LFAU Presentasjon av FAU på de felles foreldremøtene for hvert trinn Samlet klassekontaktene til informasjonsmøte på høsten Oppmuntret til gågrupper, initierte Klar-ferdig-gå og Følgevenn- ordningene for de lavere trinnene Deltakelse i LFAUs møter Fikk gjennomslag for at Fjellsrud og Kjenn ungdomsskole skulle holde informasjonsmøter for 7. trinn. Fikk gjennomslag for et informasjonsmøte om inneklimaet Løpende samarbeidsmøter med rektor/skoleadministrasjon Dialogmøte med Ragnhild Bergheim (varaordfører) om budsjett, I regi av LFAU.

13 Andre aktiviteter Oppstart av 17. mai komiteen. Deltatt på møter i Oppvekst- og Utdanningsutvalget, samt kommunestyret. Oppfølging leksehjelp Kvaliteten på SFO Skolebudsjett Tilpasset opplæring (noe bistand gitt i enkeltsaker) Natteravnarbeidet

14 Regnskap Regnskap for FAU Fjellhamar skole 2011 / 2012 Budsjett 2011/2012Regnskap 2011/2012 Driftsinntekter 17.mai200 000,00204 443,00 Andre inntekter (LFAU gåpenger)82 600,00 Renter300,001 432,29 200 300,00288 475,29 Driftsutgifter 17.mai125 000,0098 286,31 Betaling til 4. klasse 201137 820,00 Betaling Fjellsrud FAU12 000,0015 923,00 Gebyrer500,00460,48 Foredragsholdere3 000,000,00 Støtte til elevrådet etter søknad10 000,00 Aktiviteteskonkurranser i klassene3 000,000,00 Støtte til aktiviteter i arbeidsgruppene4 000,001 435,06 Skolestart 20092 500,001 621,40 Andre utgifter (gåpenger klassene)82 600,00 197 820,00248 146,25 Årsresultat2 480,0040 329,04

15 Inntekter 17. mai 17 mai inntekter204 443,00 17 mai utgifter98 286,31 Overskudd106 156,69 10% av 1 G = 7564 15 % av 17. mai overskudd til Fjellsrud FAU

16 Balanse EIENDELER2011/20122010/20112009/2010 Brukskonto 30.04.201232 509,00143 356,57134 982,35 Sparekonto 30.04.2012151 176,78 Fordringer0,00 TOTALT183 685,78143 356,57134 982,35 GJELD OG EGENKAPITAL sum egenkapital183 685,78143 356,57127 957,35 støtte elevrådet7 025,00 sum gjeld 0,007 025,00 TOTALT183 685,78143 356,57134 982,35

17 Budsjett for neste skoleår Budsjett for FAU Fjellhamar skole 2012/2013 Budsjett 2012/2013Budsjett 2011/2012 Driftsinntekter 17.mai190 000,00200 000,00 Diverse0,00 Renter2 000,00300,00 192 000,00200 300,00 Driftsutgifter 17.mai100 000,00125 000,00 Betaling til 4. klasse 201239 610,0037 820,00 Betaling Fjellsrud FAU13 500,0012 000,00 Gebyrer500,00 Foredragsholdere3 000,00 Støtte til elevrådet etter søknad10 000,00 Aktiviteteskonkurranser i klassene3 000,00 Utgifter styret / arbeidsgrupper3 000,004 000,00 Skolestart 20122 500,00 175 110,00197 820,00 Årsresultat16 890,002 480,00 10 % av 1 G = kr. 7.922,- Fjellsrud FAU, 15 % av overskudd (kr. 90.000,-)

18 Evt. forlengelse av økonomiske avtaler I dag har vi en avtale med Fjellsrud ungdomsskole om hjelp til forberedelsene til 17. mai-feiringenen ved Fjellhamar skole. Fjellsrud mottar 15 % av overskuddet i kompensasjon for dette arbeidet.

19 Innkomne forslag Det har ikke kommet inn forslag

20 Styrets forslag til satsingsområder for nytt skoleår  Fysisk skolemiljø / inneklima  Overgangen til Kjenn og Fjellsrud ungdomsskole  Trafikksituasjonen rundt skolen Revidering av vedtektene for Fjellhamar skoles FAU

21 Valgkomiteens forslag Leder :for 1 år Medlem : Thore Næssikke på valg Medlem : Therese Bjeldeikke på valg Medlem : Turid Berglundfor 2 år (gjenvalg) Medlem : Kristin Hedqvist Widen for 2 år Medlem : Robin Guestfor 2 år Medlem : Eva Hornefor 1 år (gjenvalg)


Laste ned ppt "Agenda for årsmøtet 1. Konstituering av årsmøtet a. Valg av ordstyrer b. Valg av referent c. Valg av to representanter til å underskrive referatet 2. Godkjenning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google