Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015 Arbeiderpartiets forslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015 Arbeiderpartiets forslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015 Arbeiderpartiets forslag

2 Hovedgrep Vi bygger på rådmannens forslag til budsjett. Arbeiderpartiets forslag handler om å forbedre den sosiale fordelingseffekten og ta på alvor levekårsutfordringene i vår kommune 2

3 Om investeringsprofilen: Arbeiderpartiet har vært tydelig på at Stuenes skole bør bygges i 2012. Vi vil derfor framskynde denne skoleinvesteringen. Roligheten skole skal prosjekteres i handlingsplanperioden. Ny kommunal barnehage er tatt inn i investeringsbudsjettet Det kan spares penger på en mer nøktern standard i kommunale bygg. 3

4 Arbeidsgiverstrategi Ap støtter opp om den økte satsingen på kompetanse som kommer fram i rådmannens budsjettforslag Basert på de internasjonale konjunkturene er det er viktig med en moderat lønnsvekst. Estimert lønnsvekst er satt til 3,25%. Vi vil be om en sak der rådmannen belyser hvordan kommunale enheter kan øke nærværet ved å ha en høyere grunnbemanning Kommunen bør ha enheter som er oversiktlige nok til at ledere og medarbeidere kjenner hverandre. Dette vil bidra til økt kvalitet og tettere budsjettansvar. Vi trenger et nytt prosjekt for å fjerne ufrivillig deltid Kommunen må øke antall læringer innen helse og omsorg fra 10 til 20. Kostnad 1,4 mill 4

5 Generelt om driftsbudsjettet: Vårt hovedsynspunkt er at flate kutt er svært uheldig, særlig der det stadig blir flere brukere, f eks i hjemmesykepleien eller flere barn i barnehagene, Vedlikeholdet bør styrkes ved at foretaket selger kommunale bygg. Det er ønskelig at kommunen øker utlånet av startlån. 5

6 Kunnskapssamfunnet – Ap ønsker en gjennomgang og styrking av den kommunale barnehagestrukturen. – Dagens driftsnivå opprettholdes. – Stuenes skole framskyndes og Roligheden skole tas inn i handlingsprogrammet. 6

7 Mestring Det er viktig å styrke kampen mot fattigdom. Sosialhjelpsatsene økes slik at de følger statens veiledende satser. Kostnad 1 mill. Ekstra utbetaling i desember på kroner 1.000 til alle som mottar sosialstønad. Arendal kommune bør arbeide for ny statlig politikk der sosialhjelpssatsene beregnes uten å ta hensyn til barnetrygd. Arbeiderpartiet ønsker derfor å styrke NAV med 2 mill. Trygghetsalarmer bør være en lavterskeltjeneste. Alle som opplever usikkerhet bør ha lettvint og rimelig tilgang til kommunen. Arbeiderpartiet ønsker at tjenesten skal være gratis. Kostnad: 2,4 mill Arendal kommune trenger et døgnbasert midligtidig botilbud. Vi må ikke sette oss i en situasjon som ligner på den vi var i før Natthjemmet startet sitt arbeid.

8 Kultur og samfunnsutvikling -Å øke parkeringstidene er uheldig fordi det vil svekke næringslivet i Arendal sentrum. -Økt befolkningsvekst tilsier at Arendal kommune trenger en opptrapping på kulturfeltet på 1 mill pr år ut handlingsplanperioden. -Kommunalt bidrag til skatehall. -Hybelbygg/ sportell i forbindelse med Sam Eyde vgs og Arendal Idrettspark. Det tas initiativ ovenfor fylkeskommunen. Starte prosjektering. -Ap foreslår at det opprettes et politisk utvalg som skal sørge for at samhandlingsreformen blir en reell forebyggende helsereform, og ikke bare en økonomisk reform.

9 9 Drift2012201320142015 Saldering inntekter Redusert lønnsøkning(3,25%) 11600 Oppjustering av skatteinntekter, jfr 2011 (s 3) 18000228002170025700 Reduserte renteutgifter som følge av redusert låne ramme 70003000 Mer nærvær380039004900 Barnehagestruktur2000 Økt eiendomsskatt som følge av flere boliger 20003000 Fond10000 Sum2960036600

10 10 Drift Utgifter2012201320142015 Sosialhjelpsatser1000 Trygghetsalarm2400 Barnevern500 Kultur1000 Omsorg / samhandlingsreform 92509650 Skole5430 Barnetrygd2000 Parkeringstid utvides ikke2000 Sosialstønad desember 2012450 Økte renteutgifter (Stuenes) 5% 370010400 Karjolen videreføres og transportordninger styrkes 310 10 nye læringer1460 Sum2960036600

11 Investeringer2012201320142015 Stuenes inkl basseng 2000018000070000 10000 Roligheten/Hove 2000 Myratunet 100015000 Tomtesalg Fløyheia og avhending av kommunale bygninger -20000-5000-4000-3000 Låneopptak -105000 Momskompensasjon -4000-42000-17000 Stemmehagen kommunale barnehage 100030000 God standard, ikke luksus -2500-1000-5000

12 12 Investeringer2012201320142015 Hybellbygg / sporttell på Myra, kommunalt bidrag 3000 Skatehall 1000 Veilys -6000 6000-60006000 Sum -55000-134500-54000

13 Reduksjon i investeringer Inventar brann 500 i 1213 Vitensenteret 500 i 2012-14 Eureka 500 i 2012 Kanalplassen 500 i 2012 Kunstarena Torbjørnsbu 500 i 2012 Skrivere og kopimaskiner 350 i 2012


Laste ned ppt "1 Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015 Arbeiderpartiets forslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google