Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling Kompetansemegling Kongsberg 2. mars 2005 ”CRAFT og andre SMB-tiltak i EU’s 6. rammeprogram – Hva har norske bedrifter å hente?”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling Kompetansemegling Kongsberg 2. mars 2005 ”CRAFT og andre SMB-tiltak i EU’s 6. rammeprogram – Hva har norske bedrifter å hente?”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling Kompetansemegling Kongsberg 2. mars 2005 ”CRAFT og andre SMB-tiltak i EU’s 6. rammeprogram – Hva har norske bedrifter å hente?” Vebjorn.walderhaug@forskningsradet.no

2 FoU-innsats her - og der Norges FoU-innsats 1,7 % av BNP (1999) OECD-gjennomsnitt 2,2 % ”” M å l i Norge: Opp p å OECD-niv å innen 2005 M å l i EU: Opp p å 3 % innen 2010 Fordeling offentlig FoU - n æ ringslivsFoU: Norge ca. 50% - 50%, EU-m å l 1/3 - 2/3

3 Evaluering 5 RP: Skal – skal ikke delta 77 % betegnet sin 5RP-deltagelse som vellykket Tilgang til forskningsnettverk og ny kunnskap var viktigste motiver for deltagelse Markedskontakt/-tilgang viktig for n æ ringslivsdeltagelse EU-finansiering stimulerer til ” risikoforskning ” Barrierer:  H ø ye ” s ø knadskostnader ”  Manglende nasjonal medfinansiering  Tidskrevende rapportering/administrasjon  Ressursbruk m å forsvares med kommersielle m å l

4 Argumenter for å delta Hva er nytteverdien for SMB deltagelse i EU prosjekter?  Tilgang på kompetanse og teknologi (”friskt blod”)  Kostnadsdeling med partnere  Nye forretningsforbindelser  Anerkjennelse og troverdighet i markedet Hva kjennetegner SMB har deltatt i EU-forskningen?  50% er high tech firmaer  80% har færre enn 50 ansatte og 40% har færre enn 10 ansatte  75% var nybegynnere (FP5)  96% ønsket å delta igjen (FP5)

5 Forel ø pige resultater 6RP 18 % av de innstilte prosjekter i de tematiske omr å dene har norske deltagere. Norges ” suksessrate ” er gj.sn. 25 % - godt over EU- snitt. Imidlertid stor variasjon mellom de tematiske omr å dene: Best for aeronautics & space og transport, d å rligst for NMP og Life Science. God uttelling i SMB-aktivitetene hittil: CRAFT: Av 176 prosjekter med norsk deltagelse f å r 42 EU-finansiering (suksessrate 24%) Collective Research: Av 29 prosjekter med norsk deltagelse f å r 9 EU-finansiering (suksessrate 31 %)

6

7 ” SMB-utfordringen ” SMB - kvantitativ definisjon (OBS: endret fra 1.1.2005): < 250 ansatte, omsetning < 50 Meuro, balanse < 43 Meuro, < 25 % eid av ” ikke-SMB ” SMB - kvalitativ definisjon (v å r m å lgruppe): ” Bedrifter med viten og vilje ” og med internasjonalt potensial Kjernegruppe: ” De som ikke har deltatt i EUs rammeprogrammer, men som burde ha gjort det ” Viktig m å l: Å bedre n æ ringslivsdeltagelsen i EUs 6RP

8 Store muligheter også for de små i 6RP Totalt 2,1 mldr. € allokert til SMB 15 % av midlene i de 7 tematiske prioriteringene til SMB Spesiell utfordring: SMB i Integrerte Prosjekter Spesielle SMB-ordninger (473 mill. €, øket underveis):  CRAFT (Co-operative Research)  Bransjeforskning (Collective Research) Div. støttetiltak for å fremme SMB-deltagelsen (tilrettelegging av utlysningstekst, ”IP for SMB”, SMB-grupper, SSA, CA, ETI)

9 6RP: Hvor ? Hva? Hvem? Hvordan? Hvor i rammeprogrammet? Arbeidsprogram og utlysninger (innhold og form) Hva slags prosjektform (instrument)? Samarbeidspartnere (konsortium) Ambisjonsniv å (koordinator eller “ menig deltager ” ?) Riktig utgangspunkt: Bedriftens strategi – IKKE ” EU-midlene ”

10 6RP: Hva slags prosjektform? (instrument) IP - Integrerte prosjekter (ny) NoE - Network of Excellence (ny) STREP - Specific Targeted Research Project CRAFT - Co-operative Research (SMB) Collective Research - bransjeforskning (SMB) “ Sprednings- og oppmuntringstiltak ” : SSA, CA, ETI (spes. for SMB)

11

12 Flytskjema fra utlysning til kontrakt Tidkrevende prosess Konsortium Kommisjonen Evaluatorer Innsending av prosjektforslag Kontroll av formaliteter Evaluering av prosjektforslag Utarbeidelse av evalueringsrapport Kontroll og godkjenning av evalueringsrapport Offisiell tilbakemelding fra Kommisjonen Utarbeidelse av prioriteringsliste Kontraktsforhandlinger og signering Utlysning av ”anbud” Utvikling av prosjekt 6- 12 mnd 1- 2 mnd 1 – 2 dgr 1- 2 mnd3- 6 mnd + 18 måneder

13 Co-operative Research (CRAFT) Meget populær og veletablert prosjektform for SMB For innovative SMBer uten egen FoU-kapasitet Budsjettramme for CRAFT: € 323 mill (2002 – 2006) Hvilket som helst felt innen vitenskap og teknologi Immaterielle rettigheter tilfaller SMB’ene 4. og siste utlysningsrunde i 6RP: 17.12.2004 med frist for innlevering av prosjektforslag 14.9.2005 Prosjektrammer  Prosjektvarighet 1 – 2 år, budsjett € 0.5 – 2.0 mill  50% dekning av FoU/innovasjon, 100% adm.kostnader  Minst 3 SMB’er fra 2 EU/EØS land (ikke konsulentfirmaer eller forskningsinstitutter)  Minst 2 FoU-aktører fra 2 EU/EØS land  Ikke-SMB kan delta etter behov, men de må eventuelt bidra økonomisk og ikke dominere prosjektet Tall & fakta

14 ”Vi er ikke i tvil om at vi ville ha gjort dette igjen, og jeg tror vi hadde gjennomført prosjektet nøyaktig på samme måte. Med CleanFilm vil skipsskrog gli lettere i vannet og redusere energiforbruket. Og tilgroing reduseres sterkt. Nå holder vi på med patentering. Produksjonen vil bli igangsatt i annet halvår 2005. CRAFT-prosjektet gav oss penger til å utvikle produktet. Selvfølgelig var prosjektgjennomføringen krevende, men vi hadde gode partnere, og Teknologisk Institutt gav oss masse støtte.” Leif Erik Caspersen Adm. dir., Orca Maritime AS, Asker

15 Collective Research FoU av interesse for større grupper av SMB Budsjett ramme for CR: € 150 mill (2002 – 2006) For fremtidsrettede bransjeorganisasjoner uten egen FoU-kapasitet Hvilket som helst felt innen forskning og teknologi, men følgende prioriteres  teknisk nyvinning som kan begunstige en hel bransje  diagnostiske verktøy, beslutningsverktøy  prenormative initiativer  HMS Immaterielle rettigheter tilfaller bransjeorganisasjonene Kommende utlysning (siste i 6RP): Medio desember 2004, med frist for innlevering av prosjektforslag (summary, 1st stage) 26.5.05 Prosjektrammer:  Prosjektvarighet 2–3 år, budsjett på € 2 – 5 mill  50% tilskudd til FoU/innovasjon, 100% til opplærings- og adm. kostn.  Minst 2 bransjeorganisasjon fra 2 EU/EØS land – eller én pan-europeisk bransjeorganisasjon  Minst 2 forskningsinstitusjoner fra 2 EU/EØS land Tall & fakta

16 Evaluering og suksessfaktorer Evalueringskriteriene er vel kjente, se f.eks. Guidance Notes for Evaluators under Find a call på CORDIS. NB: Evalueringskriteriene varierer noe mellom instrumentene/utlysningene. Eks. for CRAFT og Collective Research: 1.Relevance to the objectives of CRAFT 2.Science & technology excellence 3.Potential impact 4.Quality of the consortium 5.Quality of the management 6.Mobilisation of resources

17 Assistanse fra Forskningsr å det Vi holder rede p å : - aktuelle instrumenter - arbeidsprogram - s ø knadfrister Vi gir r å d og veiledning for hele prosessen - fra utarbeiding av s ø knader - gjennom kontraktsforhandling med Kommisjonen - til gjennomf ø ring av prosjektet Hva vi IKKE gj ø r: - utarbeider prosjekts ø knader - deltar som part i en kontrakt (unntak: ETI, ERA-NET)

18 EU prosjektetableringsst ø tte Etablering av EU forskningsprosjekt (+ Eureka) Inntil 50 % av kostnader til partners ø k, etablering av konsortium/k-avtaler, prosjektplan, s ø knadsproduksjon Maksimalst ø tte: - Integrerte Prosjekter, EU-s ø knadNOK 500.000 - Andre instrumenter ”” NOK 100.000 Ingen s ø knadsfrister - rask saksbehandling Kan s ø ke: Bedrifter og bransjeorg. (Collective Research) Kontakt: Randi Aarekol Basmadjian (tel. 2203 7048) http://www.forskningsradet.no/utlysninger/pes

19 EU kompetansenettverk MÅL Målet er å bidra til optimal norsk deltagelse i EUs rammeprogram. Dette oppnås ved å etablere et koordinert nettverk av personer som kan supplere Forskningsrådet, og bistå med kompetanse og assistanse i alle faser i prosjektene

20 Målgrupper – deltagere  Bedrifter institutter og høyskoler, interesseorganisasjoner, offentlige etater og konsulentmiljøer  Prosjektpartnere og –koordinatorer  Kompetente personer med reell, relevant erfaring Nytteverdi for målgruppene  Forenklet tilgang på norske prosjekterfaringer og støtteapparat med relevant kompetanse  Profesjonalisering av kompetansen på EUs rammeprogram  Økonomisk støtteordning  Økt samarbeide på tvers av fagmiljøene  Bedre kjennskap til aktørene i kompetansemarkedet EU kompetansenettverk MÅLGRUPPE OG NYTTEVERDI

21 Informasjonskilder - 6RP og SMB 6RP hjemmeside: http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm SMB-aktiviteter i 6RP: http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm http://sme.cordis.lu/home/index.cfm (SME TechWeb) http://sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm De nye prosjektformene (instrumentene): http://europa.eu.int/comm/research/fp6/networks-ip.html Norges forskningsråds EU-side: http://www.forskningsradet.no/eu SMB-NCP:vebjorn.walderhaug@forskningsradet.novebjorn.walderhaug@forskningsradet.no


Laste ned ppt "Samling Kompetansemegling Kongsberg 2. mars 2005 ”CRAFT og andre SMB-tiltak i EU’s 6. rammeprogram – Hva har norske bedrifter å hente?”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google