Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sikre materiell levestandard

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sikre materiell levestandard"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sikre materiell levestandard
for psykisk syke? Om konkrete muligheter for inntektssikring og inntektsstyring

2 Innledende kommentar En kortfattet og forenklet framstilling har ikke plass til unntaks- og tilleggsbestemmelser – kan være misvisende i noen tilfeller Noen i salen kjenner ordningene godt – for andre kan det være komplisert Offentlig ansatte har en veilednings- og informasjonsplikt etter Forvaltningslovens bestemmelser – ikke vær redd for å spørre Velferdsordningene er i sterk endring. Noe av det som nevnes i dag kan være utdatert om kort tid.

3 Arbeid - tilrettelegging
Viktig å opprettholde kontakten med arbeidslivet. Sykepenger kan ytes i 4 uker under arbeidstrening hvis det forventes helt eller delvis arbeidsførhet Ved langvarig/kronisk sykdom kan trygden etter søknad dekke utgifter i arbeidsgiverperioden (Folketrl. § 8-20) Kan ytes stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeid (§10-5) Kan ytes stønad til opplæring, trening, arbeidstilvenning, fadder og praktisk hjelp m.m. (Folketrl §11-8) ”Storbysatsingen” – mange arbeidsalternativer for mennesker med psykiske vansker Sykmeldte med lettere psykiske vansker skal nå komme raskt til hos psykolog, inntil 18 uker - mål fort tilbake til arbeid

4 Søknadsprosedyren – NAV trygd
NAV trygd har innført en ordning med brukermedvirkning Søkeren må bestille time på NAV trygd for å få utlevert kravskjema og skjema for legeerklæring (søknadstidspunktet) Det hender at de blir informert om at de ikke fyller vilkårene og ikke får utlevert skjemaene Må selv innhente erklæringene og fylle ut kravskjema, deretter bestille time for levering. Dersom saksbehandler mener at opplysningene er mangelfulle kan søkeren bli sendt tilbake til legen Et kravskjema som mottas i posten uten legeerklæring, kan bli returnert til siste kjent hjemmeadresse selv om søkeren er innlagt Brukermedvirkning er ikke lovbestemt – mulig å be om fritak

5 Sykepenger – Folketrygdloven § 8
Formålet er å kompensere for tapt arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre p.g.a. sykdom skade eller lyte. Må ha vært i arbeid i 4 uker før inntektsbortfall. Viktig med sykmelding så fort som mulig – unntaksvis muligheter for tilbakedatering. Det er også viktig med sykmelding for den som ikke har sykepengerettigheter. Kan ha betydning for andre trygdeytelser på et seinere tidspunkt. Sykepenger ytes i et år. NAV:

6 Rehabiliteringspenger – Folketrygdloven § 10
Formål – sikre inntekt og kompensere visse typer utgifter til bedring av inntekts- og funksjonsevne i dagliglivet for medlemmer som har sykdom, skade eller lyte. Inntekten går ned i forhold til sykepenger. Krav til forutgående botid i Norge – hovedregel 3 år – 1 år dersom fullt arbeidsfør det siste året. Ved varig nedsatt evne til å utføre arbeid eller fungere i dagliglivet på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan det gis lån/tilskott til hjelpemidler – f.eks. bil Den som har vært mer enn 50% syk i over et år kan få rehabiliteringspenger i 1år (2 år hos spes.) som kompensasjon for tapt inntekt. Må være i aktiv behandling med utsikt til bedring av funksjonsevnen. Gjelder også personer som ikke har arbeidet.

7 Yrkesrettet attføring – Folketrygdloven § 11
Formål: - sikre inntekt under attføring (attføringspenger) - kompensere for utgifter under attf.(attf.stønad) Krav om 3 års botid i Norge, eller helt arbeidsfør siste år Alder – attføringspenger – attføringsstønad 16-67 Det må foreligge sykdom, skade eller lyte som har ført til varig nedsatt inntektsevne, eller vesentlige innskrenkede muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass. Tiltakene må være nødvendige og hensiktsmessige Fordel å komme i gang så fort som mulig – gjerne rett fra sykepenger

8 Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
Formål: Sikre inntekt ved varig nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte Tre års medlemskap før uføretidspunktet. Noen unntak Må ha gjennomgått hensiktsmessig behandling/attføring Sammenhengen mellom sykdom, skade eller lyte og nedsatt arbeidsevne må være dokumentert Ved mulighet for bedret inntektsevne– tidsbegrenset uførep. Høyere skatt og mindre supplerende sosialhjelp ved TU Ung ufør: De mest alvorlige tilstandene og ufør før 26 år

9 Grunn- og hjelpestønad
Grunnstønad kan gis til å dekke – helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse. Med ekstrautgift menes utgifter som friske ikke har. Ikke til engangsutgifter, men til tilbakevendende utgifter. Utgiftene må ha en minimumsstørrelse. Hjelpestønad kan gis dersom det er et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming. Et privat pleieforhold er en forutsetning.

10 Sosialhjelp Samarbeide med andre deler av forvaltningen (§ 3-2)
Boliger til vanskeligstilte (§ 3-4) - Opplysning, råd og veiledning (§ 4-1) – finne fram til rett instans, hjelp med gjeld m.m. Økonomisk stønad (§ 5) – ytes når andre muligheter er brukt. Tenkt som en korttidsytelse

11 Bostøtte Bostøtte fra staten er en økonomisk støtteordning knyttet til høye boutgifter. Administreres av stat og kommune. Husstanden må ha lav inntekt og høye boutgifter Boligen må som hovedregel være selvstendig, med egen inngang, kjøkken, bad, soverom og oppholdsrom Krav om at boligen skal være minst 40 kvm gjelder kun for alders, uføre, etterlatte- pensjonister med inntekt lik eller over minstepensjon tillagt 30%. Egen kommunal bostøtteordning i Bergen kommune knyttet til kommunale boliger. Bostøtte fra Staten vil inngå som en del av den samlede bostøtten.

12 Gjeldsrådgiving Gjeldsrådgiving på sosialkontor – for eksempel første kontakt med kreditorer, få oversikt, få stoppet urimelig høyt trekk, søke om rente- og avdragsfrihet når det er grunnlag for det. Gjeldsrådgiver i Bergen kommune – kontor på rådhuset Gjeldsordning etter gjeldsordningsloven – namsfogden eller lensmannen Må være varig ute av stand til å betjene gjeld Skal ikke kunne innvilges dersom det vil virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet for øvrig Gis som hovedregel bare en gang

13 Fri rettshjelp Visse typer saker – bl.a. trygd og
pensjonssaker Enkelt å komme i gang. Kontakt den advokaten du ønsker. Spør om det kan gis fri rettshjelp til den aktuelle saken ut fra vedkommendes økonomiske situasjon Inntektsgrenser for enslig er for ektefeller Formuesgrense En egenandel med inntekt over Dersom inntekten er under – ingen egenandel Tilsynelatende positive trygdevedtak kan inneholde elementer av avslag

14 Disponering av inntekt
Faste oppdrag i bank kan være til god hjelp Interimskonto – sosialkontoret - ikke et tjenestetilbud som Bergen kommune har. En administrativ ordning som benyttes når sosialkontoret finner det hensiktsmessig Hjelpeverge – kan oppnevnes når det er et økonomisk eller rettslig behov. Legeerklæring med diagnose. Samtykke fra den hjelpetrengende eller medisinsk dokumentasjon på at det ikke er mulig å få samtykke. Verge – kan oppnevnes etter umyndiggjøring av voksen Utbetaling av trygdeytelse til sosialkontor – folketrl. §22-6 dersom vedkommende ikke er i stand til å disponere ytelsen på grunn av sinnslidelse, psykisk utviklingshemming, alvorlig mental svekkelse, hjerneskade eller misbruk av berusende midler

15 Nyttig på nett Rettskilder for trygdeetaten:
Sosialhjelp: Lov om rettshjelp: Fri rettshjelp: Privat firma med nettside som skal være oppdatert med viktige nøkkeltall med mer Gjeldsordning:


Laste ned ppt "Hvordan sikre materiell levestandard"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google