Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan begynne - og fullføre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan begynne - og fullføre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan begynne - og fullføre
Masteroppgaven Hvordan begynne - og fullføre Gruppe E: Birgitte Tørnby, Benedicte Jakhelln, Eivind Skjevrum & Sindre Storvoll

2 Innledning En mal for den rette oppgaven finnes ei
Boka er en oppslagsbok og idékilde

3 Kap 1 Hjelp, hva skal jeg skrive om?
- Å finne tema

4 Måter å finne tema på Hva er du interessert i?
Hva skjer i samfunnet rundt? Egne erfaringer, yrke, studieplass ”Hull” i forskningen hva er ikke gjort før? Studier gjort i utlandet gjør dem på norsk Delta på relevante seminarer Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

5 Å ta et valg Fallgruver Når du nesten er sikker
Å velge et for vidt eller upresist tema Å velge et tema som er gjort veldig mye på før Å velge noe uten tilstrekkelig datamateriale Når du nesten er sikker Snakk med en potensiell veileder Hold deg til temaet (om du ikke har veldig gode grunner til å skifte) Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

6 Kap 2 Jeg må skrive … Kan jeg skrive?
- Jeg vil skrive

7 Det er ingen automatikk i at man har gode skriveferdigheter
som student, og masteroppgaven er en egen sjanger som må læres.

8 Beslutningen om å skrive
Definer dine mål Revurder ditt eget selvbilde Ikke tenk for mye på omgivelsenes definisjon Bekreft den du er Assosier deg med dem som skaper positive bilder Suksess og feiling er viktig Man lærer av sine feil Albert Einstein var ansett som evneveik Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

9 Beslutningen om å skrive
Ha tro på deg selv! få kontroll med hvem som påvirker ditt selvgilde Visualisering Se suksessen for deg ofte er det du selv som står i veien for målet Drøm om det underbevisstheten kan hjelpe Skriv ned viktige emner (problemer/mål) Skriv ned løsningene du har nådd Skriv ned positive utsagn for hvert emne Lukk øynene og legg deg til å sove Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

10 Kap 3 Grunnleggende skriveregler

11 ”Det faktum at du ønsker å skrive godt, er den viktigste ingrediensen
i det å bli bedre.” s43

12 Regler for god skriving
Prøv å etterligne stilen til en god forfatter Definer publikum. Hvem skriver du for? Ha distanse til stoffet Vær åpen for å kunne ta feil Er temaet for personlig? Vær klar over hensikten med skrivingen Kjenn din motivasjon Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

13 Praktiske råd for skrivetrening
Skriv masse! (dagbok, artikler, lyrikk) Stopp skrivinga mens du ennå har ideer igjen Ta tak i litteraturen på feltet. Til å refereres, ikke tenke nytt Ta notater og skriv ned ideer du får mens du leser Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

14 Kap 4 Hvem kan hjelpe deg å lage en god oppgave?
- Å etablere et faglig nettverk

15 Medstudenter Hjelp i en medstudent
diskutere oppgaven i startfasen gi deg anbefalinger på verkene gi respons/konstruktiv kritikk på utkast. Å leses andres oppgave gir også lærdom. Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

16 Relevante fagmiljøer og ressurspersoner
Eksempler Andre institutter / utdanningssteder Tverrfaglige sentre Forvaltninger Forskningsinstitutter Fordeler Tips om mulige temaer for en masteroppgave Tilgang på data eller materiale Kontakt med ressurspersoner (mulige veiledere) Stipend og andre midler Uformell læring Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

17 Veileder Du har ansvaret for å finne en veileder du er tilfreds med
Vær aktiv – for å få den du vil ha Forhør deg og spør medstudenter Lag liste over aktuelle personer, finn ut om disse og begynn å spørre Opprett et akseptabelt arbeidsforhold Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

18 Kap 5 En guide i litteratursøking

19 Ӂ skrive en masteroppgave
innebærer at en tar utgangspunkt i den viten andre har kommet frem til, som en så søker å videreutvikle” s67

20 Gode råd Velg kun relevant litteratur for problemstillingen din
Begynn med å lese sekundærlitteratur Dette er tidsbesparende og gir bedre overblikk Ta alltid litteraturhenvisningen umiddelbart Lag gjerne et dokument på data Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

21 Lønner det seg å lese boka?
Relevante kriterier Baksideteksten: kort oppsummering av tema Innholdsfortegnelsen: rask oversikt Forordet: informasjon om hensikt og publikum Stikkordregister: hvilke begreper omtales? Bibliografi: andre sentrale forfattere? Skumles særlig forord, innledning og siste kapittel Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

22 Kap 6 Å gjennomgå litteraturen
- Hvordan bruke litteratur for å skrive selv?

23 Bruk teori til å komme i gang
Les tidligere forskning med et kritisk blikk Sett teori inn i ny kontekst Får du ideer til nye innfalsvinkler? Skriv ned alle tanker Sammenheng mellom teori og empiri er alfa omega for en god oppgave!

24 Vær oppmerksom på Generalisering Antakelser Hva tas for gitt?
Identifiseres ved å spørre ”hvorfor?”

25 Kap 7 Så var det denne problemstillingen, da!

26 Problemstilling + frustrasjon
= Sant

27 Problemstillingen Spørsmål Hypoteser
Problemstilling grunner i undring over et tema Egen kunnskap om tema er avgjørende

28 Hva skal med i oppgaven? Fra makro- til mikroperspektiv Fokus!
begynn med det overordnede spørsmålet) Fokus! Hva ønsker du å få svar på og hvorfor? Forklar fenomener du tar for deg ”Hvorfor er det slik?” Spennende å fokusere på kontraster, endringer eller forskjeller

29 Kap 8 Lettere sagt enn gjort
- å utforme et metodisk opplegg for oppgaven

30 Flere opplegg for en masteroppgave
Nytt perspektiv på kjent tekst Overprøve tidligere forskning Enkelttilfeller Gjenta forskning som allerede er gjort Utføre delprosjekt i forskningsprosjekter som er i gang

31 Innsamling av materialet
Primære kilder Førstehåndkilder kilder som ikke er tolket Sekundære kilder Andrehåndskilder allerede fortolket

32 Kriterier for innsamling av data
Utvalg Tilgjengelighet Reliabilitet Validitet Etiske overveielser

33 Kap 9 Kunsten å holde stø kurs
- å lage en god analyse

34 Gjør et grundig arbeid med formulering av problemstillinger
og planlegging av opplegget for oppgaven dette danner utgangspunkt og struktur for analysen

35 Analysen Besvare spørsmålene fra problemstillingen Samsvar Fortolke
ta bort spørsmål som ikke kan belyses tilstrekkelig ved hjelp av datamaterialet formuler spørsmål som ikke var stilt i problemstillingen Fortolke ved å sammenligne likheter og forskjeller, samt ved å kritisere og diskutere ulike temaer Vis til data for å underbygge påstandene dine Begrunn tolkningen din Diskuter dine funn i forhold til funn fra andre undersøkelser om samme tema

36 Skap sammenheng og helhet
Lag innganger og utganger i hvert kapittel Lag krysshenvisninger Tilbakehenvisninger er bedre enn stadige løfter

37 Kap 10 Begynnelse og slutt
- innledning og avslutning

38 Begynnelse og slutt er viktig. Spørsmålene som reises i starten
må du komme tilbake til på slutten.

39 Innledning Vanlig med mange utkast En innfallsport til oppgave.
Levn ikke tvil om oppgavens hensikt eller disposisjon Angi oppgavens TEMA Redegjør for hva oppgaven dreier seg om Informer om oppgavens formål Si noe om faglig og teoretisk tilnærming Gjør kort rede for litteratur du vil gå gjennom Angi utforming og opplegg for undersøkelsen Redegjør for analysemetoden du har brukt Gi leseren et kart for videre oppgavelesing

40 Avslutning Oppsummering Konklusjon Teoretiske implikasjoner
Få med hovedfunnene Konklusjon Teoretiske implikasjoner Kommenter begrensninger i oppgaven Implikasjoner for fremtiden

41 Kap 11 Kaos og orden - å redigere oppgaven

42 Kill your darlings Kutt og rediger det som blir for langt
Unngå lange sitater Ikke kast det du tar ut av oppgaven Materialet kan brukes i andre sammenhenger

43 Henvisinger og noter Begrens bruken av noter
Kun tilleggsinformasjon som ikke passer inn i teksten Ikke lag dem lange og kjedelige. Vær kritisk. Respekter andres arbeid ved bruk av kildehenvisninger Vær ærlig Sjekk originallitteraturen for å få henvisningene korrekte Få referanser viser dårlig kunnskap på fagfeltet Henvis til viktige, publiserte referanser.

44 Masteroppgaven kan se slik ut
Forside Sammendrag kort oppsummering av hele oppgaven Innholdsfortegnelse – nummereres Forord – takk til alle som fortjener takk Innledning (5%) – forteller om hvorfor oppgaven er viktig Litteratur (20%) – redegjørelse for viktig litteratur på feltet Problemstillingen (10%) – diskusjon, presisering og begrunnelse Opplegg for oppgaven (10%) – begrunner valg av framgangsmåte Analysen (45%) – presentasjon, analyse, resultater og funn Oppsummering/konklusjon – styrker og svakheter (10 %) Litteraturliste Vedlegg – spørreskjema osv

45 Kap 12 Når er det godt nok? - å sette sluttstrek

46 Helt til slutt Problemet er ofte å vite når du er ferdig
Les gjennom oppgaven med et kritisk blikk Planlegg de siste ukene fram til levering godt Lever førsteutkast 1-2 måneder før fristen Gjør de nødvendige rettelsene Selv om du sikkert er lei Lykke til!


Laste ned ppt "Hvordan begynne - og fullføre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google