Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masteroppgaven Hvordan begynne - og fullføre Gruppe E: Birgitte Tørnby, Benedicte Jakhelln, Eivind Skjevrum & Sindre Storvoll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masteroppgaven Hvordan begynne - og fullføre Gruppe E: Birgitte Tørnby, Benedicte Jakhelln, Eivind Skjevrum & Sindre Storvoll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Masteroppgaven Hvordan begynne - og fullføre Gruppe E: Birgitte Tørnby, Benedicte Jakhelln, Eivind Skjevrum & Sindre Storvoll

2 Innledning En mal for den rette oppgaven finnes ei Boka er en oppslagsbok og idékilde

3 Kap 1 Hjelp, hva skal jeg skrive om? - Å finne tema

4 Måter å finne tema på Hva er du interessert i? Hva skjer i samfunnet rundt? Egne erfaringer, yrke, studieplass ”Hull” i forskningen  hva er ikke gjort før? Studier gjort i utlandet  gjør dem på norsk Delta på relevante seminarer

5 Å ta et valg Fallgruver  Å velge et for vidt eller upresist tema  Å velge et tema som er gjort veldig mye på før  Å velge noe uten tilstrekkelig datamateriale Når du nesten er sikker  Snakk med en potensiell veileder  Hold deg til temaet (om du ikke har veldig gode grunner til å skifte)

6 Kap 2 Jeg må skrive … Kan jeg skrive? - Jeg vil skrive

7 Det er ingen automatikk i at man har gode skriveferdigheter som student, og masteroppgaven er en egen sjanger som må læres.

8 Beslutningen om å skrive Definer dine mål Revurder ditt eget selvbilde  Ikke tenk for mye på omgivelsenes definisjon  Bekreft den du er Assosier deg med dem som skaper positive bilder Suksess og feiling er viktig  Man lærer av sine feil  Albert Einstein var ansett som evneveik

9 Beslutningen om å skrive Ha tro på deg selv!  få kontroll med hvem som påvirker ditt selvgilde Visualisering  Se suksessen for deg  ofte er det du selv som står i veien for målet Drøm om det  underbevisstheten kan hjelpe Skriv ned viktige emner (problemer/mål) Skriv ned løsningene du har nådd Skriv ned positive utsagn for hvert emne Lukk øynene og legg deg til å sove

10 Kap 3 Grunnleggende skriveregler

11 ”Det faktum at du ønsker å skrive godt, er den viktigste ingrediensen i det å bli bedre.” s43

12 Regler for god skriving Prøv å etterligne stilen til en god forfatter Definer publikum. Hvem skriver du for? Ha distanse til stoffet  Vær åpen for å kunne ta feil  Er temaet for personlig? Vær klar over hensikten med skrivingen  Kjenn din motivasjon

13 Praktiske råd for skrivetrening Skriv masse! (dagbok, artikler, lyrikk) Stopp skrivinga mens du ennå har ideer igjen Ta tak i litteraturen på feltet.  Til å refereres, ikke tenke nytt Ta notater og skriv ned ideer du får mens du leser

14 Kap 4 Hvem kan hjelpe deg å lage en god oppgave? - Å etablere et faglig nettverk

15 Medstudenter Hjelp i en medstudent  diskutere oppgaven i startfasen  gi deg anbefalinger på verkene  gi respons/konstruktiv kritikk på utkast. Å leses andres oppgave gir også lærdom.

16 Relevante fagmiljøer og ressurspersoner Eksempler  Andre institutter / utdanningssteder  Tverrfaglige sentre  Forvaltninger  Forskningsinstitutter Fordeler  Tips om mulige temaer for en masteroppgave  Tilgang på data eller materiale  Kontakt med ressurspersoner (mulige veiledere)  Stipend og andre midler  Uformell læring

17 Veileder Du har ansvaret for å finne en veileder du er tilfreds med Vær aktiv – for å få den du vil ha  Forhør deg og spør medstudenter  Lag liste over aktuelle personer, finn ut om disse og begynn å spørre Opprett et akseptabelt arbeidsforhold

18 Kap 5 En guide i litteratursøking

19 ”Å skrive en masteroppgave innebærer at en tar utgangspunkt i den viten andre har kommet frem til, som en så søker å videreutvikle” s67

20 Gode råd Velg kun relevant litteratur for problemstillingen din Begynn med å lese sekundærlitteratur  Dette er tidsbesparende og gir bedre overblikk Ta alltid litteraturhenvisningen umiddelbart  Lag gjerne et dokument på data

21 Lønner det seg å lese boka? Relevante kriterier  Baksideteksten: kort oppsummering av tema  Innholdsfortegnelsen: rask oversikt  Forordet: informasjon om hensikt og publikum  Stikkordregister: hvilke begreper omtales?  Bibliografi: andre sentrale forfattere?  Skumles særlig forord, innledning og siste kapittel

22 Kap 6 Å gjennomgå litteraturen - Hvordan bruke litteratur for å skrive selv?

23 Bruk teori til å komme i gang Les tidligere forskning med et kritisk blikk Sett teori inn i ny kontekst Får du ideer til nye innfalsvinkler? Skriv ned alle tanker

24 Vær oppmerksom på Generalisering  Hva tas for gitt? Antakelser  Identifiseres ved å spørre ”hvorfor?”

25 Kap 7 Så var det denne problemstillingen, da!

26 Problemstilling + frustrasjon = Sant

27 Problemstillingen Spørsmål Hypoteser  Problemstilling grunner i undring over et tema  Egen kunnskap om tema er avgjørende

28 Hva skal med i oppgaven? Fra makro- til mikroperspektiv  begynn med det overordnede spørsmålet) Fokus!  Hva ønsker du å få svar på og hvorfor? Forklar fenomener du tar for deg  ”Hvorfor er det slik?” Spennende å fokusere på kontraster, endringer eller forskjeller

29 Kap 8 Lettere sagt enn gjort - å utforme et metodisk opplegg for oppgaven

30 Flere opplegg for en masteroppgave Nytt perspektiv på kjent tekst Overprøve tidligere forskning Enkelttilfeller Gjenta forskning som allerede er gjort Utføre delprosjekt i forskningsprosjekter som er i gang

31 Innsamling av materialet Primære kilder  Førstehåndkilder kilder som ikke er tolket Sekundære kilder  Andrehåndskilder allerede fortolket

32 Kriterier for innsamling av data Utvalg Tilgjengelighet Reliabilitet Validitet Etiske overveielser

33 Kap 9 Kunsten å holde stø kurs - å lage en god analyse

34 Gjør et grundig arbeid med formulering av problemstillinger og planlegging av opplegget for oppgaven - dette danner utgangspunkt og struktur for analysen

35 Analysen Besvare spørsmålene fra problemstillingen Samsvar  ta bort spørsmål som ikke kan belyses tilstrekkelig ved hjelp av datamaterialet  formuler spørsmål som ikke var stilt i problemstillingen Fortolke  ved å sammenligne likheter og forskjeller, samt ved å kritisere og diskutere ulike temaer  Vis til data for å underbygge påstandene dine  Begrunn tolkningen din  Diskuter dine funn i forhold til funn fra andre undersøkelser om samme tema

36 Skap sammenheng og helhet Lag innganger og utganger i hvert kapittel Lag krysshenvisninger Tilbakehenvisninger er bedre enn stadige løfter

37 Kap 10 Begynnelse og slutt - innledning og avslutning

38 Begynnelse og slutt er viktig. Spørsmålene som reises i starten må du komme tilbake til på slutten.

39 Innledning Vanlig med mange utkast En innfallsport til oppgave. Levn ikke tvil om oppgavens hensikt eller disposisjon  Angi oppgavens TEMA  Redegjør for hva oppgaven dreier seg om  Informer om oppgavens formål  Si noe om faglig og teoretisk tilnærming  Gjør kort rede for litteratur du vil gå gjennom  Angi utforming og opplegg for undersøkelsen  Redegjør for analysemetoden du har brukt  Gi leseren et kart for videre oppgavelesing

40 Avslutning Oppsummering  Få med hovedfunnene Konklusjon Teoretiske implikasjoner Kommenter begrensninger i oppgaven Implikasjoner for fremtiden

41 Kap 11 Kaos og orden - å redigere oppgaven

42 Kill your darlings Kutt og rediger det som blir for langt  Unngå lange sitater Ikke kast det du tar ut av oppgaven  Materialet kan brukes i andre sammenhenger

43 Henvisinger og noter Begrens bruken av noter  Kun tilleggsinformasjon som ikke passer inn i teksten  Ikke lag dem lange og kjedelige. Vær kritisk. Respekter andres arbeid ved bruk av kildehenvisninger  Vær ærlig  Sjekk originallitteraturen for å få henvisningene korrekte  Få referanser viser dårlig kunnskap på fagfeltet  Henvis til viktige, publiserte referanser.

44 Masteroppgaven kan se slik ut Forside Sammendrag kort oppsummering av hele oppgaven Innholdsfortegnelse – nummereres Forord – takk til alle som fortjener takk Innledning (5%) – forteller om hvorfor oppgaven er viktig Litteratur (20%) – redegjørelse for viktig litteratur på feltet Problemstillingen (10%) – diskusjon, presisering og begrunnelse Opplegg for oppgaven (10%) – begrunner valg av framgangsmåte Analysen (45%) – presentasjon, analyse, resultater og funn Oppsummering/konklusjon – styrker og svakheter (10 %) Litteraturliste Vedlegg – spørreskjema osv

45 Kap 12 Når er det godt nok? - å sette sluttstrek

46 Helt til slutt Problemet er ofte å vite når du er ferdig Les gjennom oppgaven med et kritisk blikk Planlegg de siste ukene fram til levering godt Lever førsteutkast 1-2 måneder før fristen Gjør de nødvendige rettelsene  Selv om du sikkert er lei Lykke til!


Laste ned ppt "Masteroppgaven Hvordan begynne - og fullføre Gruppe E: Birgitte Tørnby, Benedicte Jakhelln, Eivind Skjevrum & Sindre Storvoll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google