Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEILEDNING SKOLE BEDRIFT KOMBINERTE OPPLEGG SAMARBEID Stat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEILEDNING SKOLE BEDRIFT KOMBINERTE OPPLEGG SAMARBEID Stat"— Utskrift av presentasjonen:

1 VEILEDNING SKOLE BEDRIFT KOMBINERTE OPPLEGG SAMARBEID Stat
fagbrev kompetansebevis arbeid livskvalitet studiekompetanse SKOLE BEDRIFT SAMARBEID Stat Fylkeskommune KOMBINERTE OPPLEGG Kommune VEILEDNING

2 Skole Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune OTs mål er å motivere ungdom til å søke kompetansegivende utdanning, og å bidra til at de fullfører. Inn i skole OT hjelper med råd og veiledning hele året. Elev Delkurselev Hospitant Delkurselev Forebygging Skolen har ansvar for å vurdere aktuelle tiltak. Alternativ opplæring utvidet praksis Hjemmeundervisning Sommerskole Alternativ opplæring individuell tilrettelegging Ut av skolen? Nettbasert undervisning Alternative opplæringsarenaer Praksisbrev Studieverksted Formidling til annen instans

3 Inn i skolen Se også… Regelverk
Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Å få ungdommer inn i skolen er en prioritert oppgave for OT. Alle ungdommer i målgruppen skal ha tilbud om veiledning og hjelp til å søke videregående opplæring. Først og fremst skal OT motivere og hjelpe ungdom med å søke skoleplass i felles- og særinntaket. Etter søknadsfristen kan ungdom få hjelp til å søke på eget skjema via OT. Etter skolestart skal inntak til eventuelle ledige plasser skje i samarbeid med OT. Skolene er pålagt å følge ventelistene frem til 1. september. Etter 1. september skal alt inntak skje i samråd med OT. OT skal ha oversikt over ledige skoleplasser og holder jevnlig kontakt med aktuelle skoler. Ungdom som tas inn i skolen kan ha ulik elevstatus – se ”Se også…”. Regelverk Opplæringslova § 3-6 Forskrift til opplæringslova §13 Se også… Delkurselev Hospitant Elev 3

4 Elev Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Målet med tiltakene er å få ungdommen tatt opp som elev ved skolen med de rettigheter og plikter det medfører. Der dette skjer gjennom felles- eller særinntaket, har skolen ansvaret fra første skoledag. Ved inntak etter skolestart kan OT inngå avtale med skolen om en prøveperiode. I denne har OT og skolen felles ansvar for å evaluere tiltaket. OT kan også bidra i etterkant etter avtale, men normalt overtar skolen ansvaret når ungdommen får full elevstatus. Regelverk OT-midler 4

5 Kompetanse på lavere nivå
Delkurselev Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Ungdom som ikke fyller vilkårene til å bli tatt inn som ordinær elev, eller som på grunnlag av tidligere utdanning ikke har behov for full opplæring, kan tas inn som delkurselev. Ungdom som av ulike grunner ikke har kapasitet til å klare alle fag, kan også søke om å bli delkurselev. Tilbudet organiseres etter søknad til skolens rektor, enten via OT eller direkte fra eleven selv. Regelverk Ungdom bruker ikke av den lovfestede retten dersom opplæringen utgjør 1/3 eller mindre av timetallet fra et kurs OT-midler Se også… Utvidet tid Kompetanse på lavere nivå 5

6 Utvidet tid Regelverk Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Delkurselever kan oppnå full kompetanse ved å bruke lenger tid enn normalt. En vanlig løsning for elever med redusert kapasitet er å bruke 2 år på Vg1 og/eller Vg2, gjerne med programfagene ett år og fellesfagene det andre året. Vær oppmerksom på at elever bruker 2 år av retten på hvert nivå, og at det må søkes om utvidet rett for å fullføre opplæringsløpet. Skolene kan søke reservert plass for andre året på samme nivå. Regelverk 6

7 Kompetanse på lavere nivå
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Der eleven ikke har forutsetninger for å oppnå full kompetanse, eller ikke ønsker å bruke mer tid enn to år på skolegangen, kan kompetanse på lavere nivå være et alternativ. Eleven kan være delkurselev i to år med aktuelle fag/deler av fag, og går normalt over i opplæringskontrakt i to år. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Regelverk Opplæringslova §5-5 Se også… Opplærings-avtale Opplærings-kontrakt 7

8 Hospitant Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Man kan søke rektor om å få følge undervisningen i ett eller flere fag, men uten å ha elevrettigheter. Hospitanten har ikke rett på veiledning/evaluering eller annen oppfølging fra faglærer, og må eventuelt melde seg opp til privatisteksamen for å få karakter i faget. Som hospitant har man ikke rett til lån i Lånekassen, men bruker heller ikke av opplæringsretten. Målet kan være: 1. Full elevstatus inneværende skoleår. 2. Privatisteksamen i ett eller flere fag. 3. Yrkesveiledning med tanke på neste skoleår. 4. Faglig forberedelse for neste skoleår. Regelverk Er ikke regulert av lovverket. OT-midler Se også… Delkurselev Elev 8

9 Hjemmeundervisning Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Tiltaket kan vurderes i spesielle tilfeller der eleven av ulike årsaker ikke kan møte på skolen. Elever som i lenger tid er på sykehus kan få noe undervisning via sykehuset. Regelverk Videregående skole har ikke en lovfestet forpliktelse i forhold til undervisning hjemme slik grunnskolen har. OT-midler 9

10 Praksisbrev Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Toårig skoleløp med kombinasjon av skole og lære. Eleven får lærelønn i bedriften. Dette er et tiltak for ordinære elever i skolen og er derfor ikke søkbart. Opplæringen tar utgangspunkt i gjeldende læreplaner, med vekt på praktisk opplæring. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Eleven kan også velge å fortsette opplæringen som lærling og oppnå full kompetanse i faget i løpet av ordinær tid. Regelverk Praksisbrevet Se også… Opplærings-kontrakt Lærekontrakt § 3-3 10

11 Alternativ opplæring (AOU)
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Alternativ opplæring med utvidet praksis: Egne grupper med redusert elevtall hvor målet er kompetanse på lavere nivå innen yrkesfag. Opplæringskontrakt er vanligvis målet. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Tilbudet er organisert gjennom skolen og er et søkbart tilbud via VIGO. Tilbudet er for særskiltsøkere som går mot kompetanse på lavere nivå. Ved ledig kapasitet kan skolen plassere elever i disse klassene. Enkeltvedtak må i tilfelle fattes. Regelverk Opplæringslova § 5 Se også… Opplærings-avtale Opplærings-kontrakt § 3-3 11

12 Alternativ opplæring (AOI)
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Alternativt løp med individuell opplæring: Egne grupper med redusert elevtall, hvor målet er utslusing mot arbeidsmarkedsbedrifter eller andre tiltak via NAV. Skolen har god dialog med NAV mot slutten av opplæringsløpet. Tilbudet er organisert gjennom skolen og er et søkbart tilbud via VIGO. Tilbudet er for særskiltsøkere som går mot kompetanse på lavere nivå. Regelverk Opplæringslova § 5 Se også… NAV 12

13 Studieverksted Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune På enkelte skoler er det studieverksteder der elever får tilretteleggingstiltak individuelt eller i grupper, hovedsakelig for å styrke fellesfag for enkeltelever. Tiltaket organiseres ulikt på skolene. Regelverk Er ikke regulert av lovverket OT-midler 13

14 Nettbasert undervisning
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Skolene kan tilby deler av opplæringen via It’s learning.   Sauda, Ølen, Dalane og Strand tilbyr nettskole innen enkeltfag på studieforberedende utdanningsprogram. Elevene får både termin og standpunktkarakter. Samtlige programfag for nettskolen er enten trekkfag ved lokalgitt eller sentralgitt eksamen. Det finnes også private nettskoletilbud. Regelverk 14

15 Alternative opplæringsarenaer
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Hvis ungdommen ikke har tilstrekkelig utbytte av det ordinære skoletilbudet, bør alternative opplæringsarenaer vurderes, eventuelt i kombinasjon med skole. Målet kan være tilbakeføring til skolen eller opplæringskontrakt/lærekontrakt i bedriften de er utplassert i – i noen tilfeller via opplæringsavtale. Regelverk Opplæringslova § 5 OT-midler Se også… Utplassering Opplærings-avtale 15

16 Utplassering Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Utplasseringen kan være i en bedrift på del- eller heltid, eventuelt i kombinasjon med skole. Elever som er utplassert fra skolen får ikke lønn av bedriften eller stønad fra NAV. De har rett på stipend fra Lånekassen etter vanlige regler. Utplasseringsperiodene følger skolens ferier og fridager. Eleven skal ha en plan for hvilke mål i læreplanen de skal oppnå under utplassering, og denne skal dokumenteres med kompetansebevis. Utplassering er ett av skolens egne virkemidler som bør vurderes før eleven eventuelt slutter på skolen. Eleven får dokumentert sin kompetanse på en mer solid måte enn når de for eksempel er i arbeidspraksis. Regelverk Opplæringslova § 5 16

17 Opplæringsavtale Se også… Regelverk Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune En opplæringsavtale er en skriftlig avtale mellom elev, skole og bedrift om opplæring i bedrift der skolen har det formelle ansvaret. Opplæringsavtaler brukes primært som tiltak for elever som sikter mot en kompetanse på et lavere nivå, og kan øke mulighetene for en opplæringskontrakt på et senere tidspunkt. Elever i opplæringsavtaler skal ha IOP. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Regelverk Opplæringsavtale er ikke et lovhjemlet tilbud, men et lokalt tilretteleggingstilbud Om opplæringsavtaler Se også… Opplærings-kontrakt 17

18 Sommerskole Regelverk
Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Tilbudet er aktuelt for elever, tidligere elever og lærlinger. Det gis intensiv opplæring i Vg1 matematikk eller Vg1 naturfag for yrkesfag to uker i juni/juli for å rette opp stryk i ett av fagene. Dette er ingen rettighet, men et ekstra tilbud som RFK velger å gi rettselever og lærlinger med stryk i disse to fagene. Sommerskolen avsluttes med eksamen, og karakteren teller for senere inntak. Tilbudet blir annonsert av RFK. Regelverk Sommerskolens hjemmeside 18

19 Ut av skolen? Se også… Regelverk
Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Hvis eleven ønsker å slutte, skal de tilbys en veiledningssamtale med OT før de signerer sluttmeldingen. I møte med skolen er det OTs oppgave å peke på det mangfold av muligheter skolen har for tilrettelegging av undervisningen både innenfor og utenfor skolebygningene. Skolen bør prøve alternative tiltak i størst mulig grad før eleven skrives ut. Ved eventuell sluttmelding skal skolen legge ved all aktuell dokumentasjon. Rapport fra kontaktlærer skal alltid ligge ved. Denne må si noe om hvilke tiltak som har vært igangsatt/prøvd inneværende år, og referat fra møter med ungdom og foresatte, vedlegg til søknaden, dokumentasjon for gjennomgått undervisning. Skolen har ansvar for å gi melding til lånekassen. Regelverk Sluttmeldingsskjema Se også… Bedrift Kombinerte opplegg 19

20 Karriere-veilednings-senteret
Formidling Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune For å hjelpe elever som sliter med å gjennomføre skolegangen, har skolen en rekke instanser som kan bistå dem i tillegg til OT. Skolen bør benytte seg av de hjelpeinstansene som er aktuelle før en elev skriver sluttmelding. OT kan formidle kontakt til de samme instansene. Regelverk Se også… PPT Karriere-veilednings-senteret Helsesøster NAV 20

21 Pedagogisk psykologisk tjeneste
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune PPT kan gi råd og veiledning når det gjelder forhold av både faglig, personlig og sosial karakter. Ved behov henviser PPT videre til andre instanser. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og kan hjelpe skolen med å legge til rette for elever med særlige behov. For å få avtale hos PPT skrives det en henvisning fra skolen eller OT. Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan også selv søke hjelp hos PPT. Dette gjelder også dem som omfattes av OT. Regelverk Opplæringslova §5-6 PPT Rogaland fylkeskommune Informasjon om PPT på Vilbli.no Regelverk 21

22 Bedrift Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune OT kan bruke bedrifter som yrkes- og utdanningsveiledning i forhold til framtidig yrke. Arbeid Veilede om mulighetene i arbeidslivet. Lære Veilede om muligheter for, og hjelpe ungdommen med å oppnå formell kompetanse. Har arbeid Ordinær lærekontrakt Vil ha arbeid Ordinær opplæringskontrakt § 3-3 Kryssløp Forebygging

23 Vil ha arbeid Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Avklare hva ungdommen vil og kan, og veilede og realitetsorientere med utgangspunkt i dette. Ungdommen skal få hjelp til å skaffe seg relevant arbeid ut fra forutsetningene. Dette vil normalt skje gjennom arbeidspraksis. Til dette har vi ulike verktøy som interessetester og arbeidspraksis. Målsettingen er at ungdommen kommer ut i arbeid med sikte på formell kompetanse. Igangsatte tiltak evalueres kontinuerlig. Med bakgrunn i evalueringene er det viktig å peke på ungdommens realistiske muligheter framover. Regelverk Se også… NAV Ordinært arbeid 23

24 NAV Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune OTs samarbeid med NAV er regulert i en egen samarbeidsavtale. Ungdommen skal får veiledning om NAVs tiltak ut fra den enkeltes ønsker og forutsetninger. OT koordinerer kontakt og samarbeid med NAV, ungdom og eventuelt tiltaksarrangør. Hos NAV har alle rett til vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan. Regelverk Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV NAV-loven Se også… Tilpassede tiltak Arbeidspraksis Kurs Ordinært arbeid 24

25 Tilpassede tiltak Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Dette gjelder ungdom hvor OTs tiltak ikke strekker til og hvor andre har hovedansvaret for oppfølging. OT kan ta initiativ overfor NAV, PPT og kommunen hvor det er behov for tilpassede tiltak. OTs oppgave er å sikre tverretatlig samarbeid, der OT i hovedsak har en rådgivende funksjon. Regelverk Forskrift til opplæringslova § 13-4 25

26 Arbeidspraksis Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Arbeidspraksis i ordinær virksomhet er et tiltak som kan hjelpe ungdom til sysselsetting. Ordningen kan gi ungdommen opplæring i yrkeslivet og realkompetanse. I følge NAV sine retningslinjer skal bedriftene holde ungdommene forsikret. Forpliktende opplæringsplan utarbeides i samarbeid med bedrift. Arbeidspraksis kan i enkelte tilfeller gi formell kompetanse i faget prosjekt til fordypning. Arbeidspraksis kan kombineres med undervisning i regi av OT. NAV har ansvaret for økonomien i tiltaket, mens OT skal veilede ungdommen og ha oppfølgingsansvar så lenge arbeidspraksisen varer. Ungdommen kan også være i arbeidspraksis uten at OT er involvert. Regelverk Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV OTTO-kodene 26

27 NAV-kurs Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune NAV tilbyr ulike kurs for arbeidssøkende som også kan gjelde vår målgruppe, i hovedsak for de som er 19 år eller eldre. Det er viktig at ungdommen er registrert som arbeidssøker hos NAV for å være aktuell for kurs. OT kan anbefale NAV å søke ungdommen inn i relevante kurs. Regelverk Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV 27

28 Ordinært arbeid Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Dette gjelder ungdom som ikke ønsker tiltak fra OT. Ungdommen har selv ansvar for å skaffe arbeid. OT kan veilede om muligheter for å oppnå formell kompetanse gjennom arbeid. Dette kan skje ved å tegne lærekontrakt i bedriften eller som privatist (§3.5). OT kan bidra med veiledning og praktisk hjelp til å skrive søknad og CV, intervjutrening og registrering på Regelverk Se også… § 3-5 Lærekontrakt 28

29 Har arbeid Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Ungdom som etter OTs kartlegging har bekreftet at han/hun er i ordinært fast arbeid Veilede om muligheter for å oppnå formell kompetanse gjennom arbeidet. Dette kan skje ved å tegne lærekontrakt i bedriften eller som privatist (§3.5). OT har ansvar for å informere ungdom om deres opplæringsrett. Dette gjøres blant annet gjennom årlig utsendelse av brev i januar, med informasjon om videregående opplæring og gjeldende søknadsfrister. Regelverk Opplæringslova § 3-6 Se også… Lærekontrakt § 3-5 29

30 § 3-5 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Opplæringslovas § 3-5 omhandler muligheten til å ta fag- og svenneprøve på grunnlag av relevant, allsidig og dokumentert praksis i faget som er 25 % lenger enn fagets fastsatte læretid. Føring av opplæringsbok anbefales. Ungdommen må bestå tverrfaglig prøve på Vg2-nivå før oppmelding til fagprøve/svenneprøve, og har selv ansvar for å melde seg opp til prøve. Dette vil gjelde voksne i fast arbeid og sjelden OT-ungdom. Regelverk Opplæringslova § 3-5 30

31 Opplærings-kontrakt 4 år
Lærekontrakt Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Hovedmodellen er to år i videregående skole før lærekontrakt tegnes med to år i bedrift. Ved bestått VG1 og VG2 er disse ferdige med eksamensbelagt teori. Fagopplæringsseksjonen formidler elever med opplæringsrett til læreplass i bedrift. Elever med stryk i programfag er ikke formidlingsklare. Lærlinger med stryk i inntil to fellesfag kan gå opp til fagprøve, men får ikke fagbrev før fagene er bestått. Fagene må bestås med privatisteksamen innen to år etter avlagt fagprøve, ellers må fagprøven tas på nytt. Unntak: Lærlinger med dokumenterte, spesifikke lærevansker kan etter søknad få fritak for kravet om bestått i inntil to fellesfag. En av forutsetningene for å få innvilget søknaden, er at lærlingen har forsøkt å bestå flere bestå. Læretiden avsluttes med fagprøve/svenneprøve. OTs ansvar er å informere ungdommen om læreordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen. Regelverk Opplæringslova § 4 Vilbli.no Lærlinger med særskilte behov Se også… Opplærings-kontrakt 4 år Opplærings-kontrakt Opplærings-kontor Lærekontrakt år 31

32 Opplæringskontor Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Et opplæringskontor er en sammenslutning av flere bedrifter innen samme yrkesretning. Opplæringskontorene har ansvaret for formalitetene rundt tegning av lærekontrakter i medlemsbedriftene. De har også oppfølging av lærlinger/lærekandidater tilknyttet medlemsbedriftene. Når læreløp er målsettingen kan det opprettes kontakt med aktuelt opplæringskontor for informasjon om muligheter innen bransjen. Regelverk Opplæringslova § 4 Se også… Nettsidene 32

33 Lærekontrakt 4 år Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Forutsetning for å tegne lærekontrakt over 4 år er at ungdommen er svært lite skolemotivert, og at man har avtale med en godkjent lærebedrift. Kan søkes direkte fra ungdomsskolen. Ungdommen er i bedrift i 4 år, og må bestå fellesfagene og tverrfaglig prøve på Vg2-nivå før en meldes opp til fagprøven/svennebrev. Fagopplæringsavdelingen gir tilbud om undervisning i fellesfagene. Undervisningen foregår normalt i egne klasser. Fagopplæringsavdelingen har oppfølgingsansvar når kontrakten er godkjent. OTs ansvar er å informere ungdommen om læreordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen. Regelverk Opplæringslova § 4 Opplæringslova § 3-3 sjette ledd Lærlinger med særskilte behov 33

34 Opplæringskontrakt 4 år
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Forutsetning for å tegne opplæringskontrakt over 4 år er at ungdommen er svært lite skolemotivert og ikke har forutsetning for å oppnå full kompetanse. Man må i tillegg ha avtale med en lærebedrift. Kan søkes direkte fra ungdomsskolen. Det avtales hvilke deler av fagplanen det skal gis opplæring i. Skole/OT må fremskaffe sakkyndig uttalelse fra PPT, vedtak om kompetanse på lavere nivå, avtale om opplæringskontrakt fra bedrift/elev og IOP fram mot sluttkompetanse. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve, og det utstedes et kompetansebevis. Fagopplæringsavdelingen har oppfølgingsansvar når kontrakten er godkjent. OTs ansvar er å informere ungdommen om ordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen. Regelverk Opplæringslova § 3-3 fjerde ledd Opplæringslova § 4 Lærlinger med særskilte behov 34

35 Opplærings-kontrakt 4 år
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune En opplæringskontrakt er en avtale med en bedrift og en person som ikke har forutsetning for å oppnå full kompetanse. Hovedmodellen er 2 år i skole og 2 år i bedrift, men det kan også søkes direkte fra ungdomsskolen, eller i løpet av de 2 første årene i vgs. Det avtales hvilke deler av fagplanen det skal gis opplæring i. Skole/OT må fremskaffe sakkyndig uttalelse, vedtak om kompetanse på lavere nivå, avtale om opplæringskontrakt fra bedrift/elev og IOP fram mot sluttkompetanse. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve, og det utstedes et kompetansebevis. Fagopplæringsavdelingen har oppfølgingsansvar når kontrakten er godkjent. OTs ansvar er å informere ungdommen om ordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen. Regelverk Opplæringslova § 4 Lærlinger med særskilte behov Se også… § 3-5 Opplærings-kontor Opplærings-kontrakt 4 år 35

36 Avvikende læreløp (§3-3)
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Forutsetning for ordningen er at ungdommen er svært lite skolemotivert, men likevel har fagbrev, svennebrev eller kompetansebevis som mål. Man må i tillegg ha avtale med en bedrift. Kan søkes direkte fra ungdomsskolen. Arbeidspraksis kan benyttes som en prøveperiode før man eventuelt tegner kontrakt. OTs ansvar er å informere ungdommen om ordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen. Regelverk Opplæringslova § 3-3 fjerde ledd Se også… Opplærings-kontrakt 4 år Lærekontrakt år Opplærings-kontor Arbeidspraksis 36

37 Kryssløp Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Du kan tegne lærekontrakt i et annet fag enn du har bestått Vg2 i. Forutsetningen er at alle søkere i det aktuelle faget er formidlet. Bedriften har ansvar for opplæring i programfagene. Ungdommen må være i stand til å fullføre opplæringen i faget på to år. Det kan søkes om utvidet læretid, men da uten lærlingetilskudd. Ungdommen må bestå tverrfaglig prøve på Vg2-nivå før oppmelding til fagprøve/svenneprøve, og har selv ansvar for å melde seg opp til prøve. OTs ansvar er å informere ungdommen om ordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen. Regelverk 37

38 Forebygging Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune For å forebygge frafall kan OT være behjelpelig med veiledning overfor lærlinger og lærekandidater. Regelverk Forskrift til opplæringslova § 13-3 38

39 Kombinerte opplegg Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Kombinerte opplegg er en kombinasjon av undervisning i regi av OT og arbeidspraksis. Tiltakene i et kombinert opplegg kan også brukes hver for seg. Arbeidspraksis Arbeidspraksis er et arbeidsrettet tiltak i samarbeid, og med stønad fra NAV. Samarbeidet er definert i egen samarbeidsavtale med NAV. Tiltaket er kostnadsfritt for bedriften og kan ha ulik målsetting: Undervisning i regi av OT OT kan selv stå for undervisningen eller kjøpe tjenesten av andre. Undervisningen kan ha ulike mål: Kompetansegivende undervisning Forberedende undervisning Fast ansettelse Utprøving av yrke Kompetansegivende Ressursavklaring

40 Kompetansegivende undervisning
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Kompetansegivende undervisning har som mål å få ståkarakter i ett eller flere fag. Dette kan oppnås ved å ta eksamen som privatist eller ved å få standpunktkarakter. For å få standpunktkarakter må eleven både ha fulgt undervisning i fastsatt timetall og ha tilstrekkelig faglig nivå. Elever som har stryk i et fag har tilstrekkelig antall timer i faget. OT kan opprette egne ”OT-klasser” med elever som har stryk, eller ikke fullført, i ett eller flere fag. Det gis standpunkt-karakterer, og elevene kan bli trukket ut til eksamen. OT kan også samarbeide med videregående skoler om kompetansegivende undervisning. Regelverk OT-midler Se også… Privatist 40

41 Privatist Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget. I prinsippet skal det være mulig å melde seg opp til eksamen i alle fag. Bestått eksamen kan gi fritak for faget senere eller erstatte stryk eller manglende karakter. Ordningen brukes også for å forbedre karakterer. OT skal ikke gi hjelp til å forbedre karakterer. OT kan gi støtteundervisning til ungdom som skal opp til privatisteksamen. Ungdommen kan også lese faget selv med tilrettelegging og veiledning fra OT. Regelverk OT-midler Forskrift til opplæringslova §3-10 Se også… Informasjon 41

42 Informasjon Regelverk All oppmelding og betaling til privatisteksamen
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune All oppmelding og betaling til privatisteksamen skjer elektronisk på Oppmelding og betalingsfrist er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen. Den som er elev i et fag ved fristen for oppmelding, kan ikke melde seg opp som privatist i faget. Det er heller ikke mulig å melde seg opp i samme fag flere steder. Innen 1. april og 1. november blir det sendt ut et innkallingsbrev til eksamen. Alle som har vært oppe til eksamen vil få tilsendt dokumentasjon i posten. For spørsmål, kontakt Regelverk Forskrift til opplæringslova §3-10 42

43 Forberedende undervisning
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Ungdom som mangler faglig grunnlag for å følge undervisningen i videregående skole, kan gjennom OT få hjelp til å forbedre grunnlaget. Sosialpedagogiske tiltak kan være et virkemiddel for å motivere elevene. Undervisningen gir ingen formell kompetanse. Regelverk OT-midler Se også… Skole Kurs 43

44 Kurs Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune OT kan, selv eller sammen med andre, arrangere ulike kurs: - Motivasjonskurs. - Arbeidsforberedende kurs som kan gi ferdigheter som er nyttige i en arbeidssituasjon. - Jobbsøkerkurs. (CV, intervjusituasjon, informasjon om arbeidslivets plikter og rettigheter). Regelverk OT-midler 44

45 Fast ansettelse Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Arbeidspraksis gir ungdommen en anledning til å vise sine evner og egenskaper i en bedrift med håp om fast ansettelse i bedriften etter en prøveperiode. Full tids praksisplass vil ofte være aktuelt i denne sammenhengen. Regelverk Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV. 45

46 Utprøving av yrke Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Samarbeidsavtalen med NAV gir mulighet for ungdom som er usikre på hvilken yrkeskarriere/utdanning de skal velge å få prøve ut et yrke gjennom arbeidspraksis. Arbeidspraksis kan kombineres med undervisning. Regelverk Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV. Se også… Fast ansettelse Inn i skolen 46

47 Ressursavklaring Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Arbeidspraksisen brukes i samarbeid med NAV for eventuell gradert stønad i forbindelse med redusert arbeidsevne. Regelverk Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV. 47

48 Opplærings-kontraktt
Kompetansegivende Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Arbeidspraksis kan føre til lærekontrakt eller opplæringskontrakt. Regelverk Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV Se også… Lærekontrakt Opplærings-kontraktt § 3.3 Kryssløp 48

49 Studiekompetanse Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Ved opptak til noen studieprogrammer er det i tillegg krav om spesielle fag fra videregående skole. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for å komme inn, man må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Generell studiekompetanse kan oppnås på ulike måter: Regelverk Samordna opptak Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring fra et studieforberedende utdanningsprogram. Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig studieprogram og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. Fagbrev eller svennebrev og følgende fag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag fra studieforberedende program. Fylte 23 år eller mer i opptaksåret og minst 5 års kombinasjon av yrkespraksis og utdanning og følgende fag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag fra studieforberedende program. Se også… Delkurselev Hospitant Elev 49

50 Karriere-veilednings-senteret
Fag- og svennebrev Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Et fag- eller svennebrev er et kompetansebevis for avlagt og bestått fag- eller svenneprøve. Fagprøve er betegnelsen på en avsluttende prøve i industri- og servicepregede fag. Svenneprøve er den avsluttende prøven i håndverkspregede fag. Det er først og fremst tradisjonene i faget som avgjør om prøven skal kalles fagprøve eller svenneprøve. Ofte bruker en fagprøve som en fellesbetegnelse. Det er ingen forskjell i verdien på fagbrev eller svennebrev. Regelverk Opplæringslova § 4 Vilbli.no Se også… Lærekontrakt Opplærings-kontor Karriere-veilednings-senteret Lærekontrakt år 50

51 Opplærings-kontrakt 4 år
Kompetansebevis Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Kompetansebevis utstedes til lærekandidater med mål om å oppnå kompetanse i deler av læreplanen. En kontrakt mellom bedrift og lærekandidat kalles opplæringskontrakt. Lærekandidatene går opp til en kompetanseprøve som er en mindre omfattende prøve enn en fag- eller svenneprøve. De får kompetansebevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring. Det er PPT som tilrår opplæringskontrakt. Basert på godkjent læreplan lages det en individuell opplæringsplan i samråd med den bedriften lærekandidaten har gjort avtale med. Målet er at opplæringen skal gi en sluttkompetanse som gir grunnlag for varig arbeid. Ordningen gjelder primært for ungdom med opplæringsrett, og opplæringen skal normalt følge hovedmodellen for opplæring av lærlinger med to år i skole og to år i bedrift. Lærekandidatene har samme plikter og rettigheter som lærlinger. Regelverk Opplæringslova § 4 Vilbli.no Se også… § 3-5 Opplærings-kontor Opplærings-kontrakt 4 år 51

52 Arbeid Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Målet for all videregående opplæring er å kvalifisere ungdommen for arbeidslivet. For enkelte er målet arbeid uten forutgående videregående opplæring. Regelverk Se også… Bedrift 52

53 Livskvalitet Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune I begrepet livskvalitet legges vanligvis forhold som tilfredshet med tilværelsen, godt forhold til ens nærmeste, trivsel og god funksjon i arbeid, glede ved fritid og evne til fysisk og psykisk utfoldelse. For noen ungdommer i en helt spesiell livssituasjon vil det ikke være formell kompetanse som er målet med videregående opplæring, men bedret livskvalitet. For disse vil det være viktig å formulere livskvalitet som mål i de individuelle opplæringsplanene. Regelverk 53

54 Stat Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune OT samarbeider ved behov med ulike statlige instanser. NAV er en av OTs viktigste samarbeidspartnere. NAV OTs samarbeidspartner når ungdom i målgruppen ønsker arbeid. Helse og omsorg Staten har ansvar for ulike tjenester OT samarbeider med i forhold til ungdom i målgruppen. Arbeidsrettede tiltak Psykisk helse Ordinært arbeid Rusomsorg Jobb og helse Bufetat Sosiale tjenester Kriminalomsorg Krisesenter Tvangsekteskap

55 Arbeidsrettede tiltak
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune NAVs tilbud om arbeidsrettede tiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. Tilbudet baseres på individuell vurdering, kombinasjoner av forskjellige tiltak og helhetstenkning. Tiltakene skal bidra til å styrke ungdommens kompetanse og evne til arbeid. Det er en forutsetning at man er registrert som arbeidssøker hos NAV, for å kunne ha mulighet til å delta på tiltak. OT kan henvise ungdommen til NAV dersom OTs ordinære tiltak ikke kan nyttiggjøres. Regelverk Se også… Raskere tilbake Arbeid og psykisk helse Arbeidsrettede tiltak 55

56 Psykisk helse Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune I kritiske situasjoner skal man sørge for at en kompetent instans tar ansvar for situasjonen. Om nødvendig ring 113. Dersom det ikke er fare for liv og helse, kan ungdommen kontakte sin fastlege. OT kan også kontakte helsesøster eller PPT. Regelverk Psykisk helsevernloven Spesialist-helsetjenesteloven Se også… Mental Helse Norge Barne- og ungdoms-psykiatriske poliklinikker Helse-foretakene Kommunale helsetjenester Distrikt-psykiatriske sentre Rådet for psykisk helse 56

57 Rusomsorg Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune For OT vil det normalt være den enkelte ungdoms hjemmekommune som vil være vår samarbeidspartner. Staten har et overordnet ansvar for lov og regelverk. Regelverk Rettigheter til helsetjenester Rettigheter til sosialtjenester Se også… Helse-direktoratet TUBA Norge – Terapi og rådgivning for unge RUStelefonen Sette grenser SIRUS Helse-foretakene Nasjonalt folkehelse-institutt 57

58 Bufetat Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Bufetat sin hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder. Bufetat har blant annet ansvar for familievernkontor, barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre, sentre for foreldre og barn, forsterhjemstjenster og familiebaserte tjenester. Regelverk Se også… Bufetat 58

59 Kriminal-omsrogens utdannings-senter
Kriminalomsorg Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune OT samarbeider med instanser i kriminalomsorgen når ungdom er i åpen soning og når ungdom nærmer seg fullført soning i fengsel. Regelverk Straffeloven Se også… Kriminal-omsorgen Straff Fengsel Kriminal-omsrogens utdannings-senter Justisdep. 59

60 Krisesenter Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Et krisesenter er en institusjon som tar imot kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Klientene kan benytte senteret inntil de har skaffet seg bosted borte fra overgriperen. Loven pålegger alle kommuner i landet ansvar for å tilby sine innbyggere ett eller flere krisetiltak tilsvarende et godt utbygd krisesenter. Regelverk Krisesenterlova Se også… Norsk krise-senterforbund Krisesenter-sekreteriatet 60

61 Tvangsekteskap Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Tvangsekteskap er et arrangert ekteskap som blir gjennomført på tross av at minst en av partene er motvillig. Regelverk Straffeloven §222 Se også… Tvangs-ekteskap Å gifte seg i utlandet tvangs-ekteskap.no 61

62 Fylkeskommune Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune OT samarbeider ved behov med ulike fylkeskommunale instanser. Opplæring I følge forskrift til opplæringslova skal tilbud som formidles gjennom OT primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå innenfor videregående opplæring. Støttefunksjoner Fylkeskommunen har ansvar for ulike tjenester OT samarbeider med i forhold til ungdom i målgruppen. Videregående skoler Inntakskontor Voksenopplæringen Eksamenskontor Sommerskolen PPT Fagopplæring Karrieresentrene RKK

63 Voksenopplæring Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Retten gjelder fra og med det året de fyller 25 år. Oppfølgingstjenesten har i denne sammenheng en veiledningsoppgave overfor egen målgruppe. Regelverk Voksenopplæringsloven Se også… RKK Voksen-opplæring 63

64 Opplærings-kontorene
Fagopplæring Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Lærlingordningen i fylket administreres av Seksjon for fagopplæring. Regelverk Opplæringslova Se også… Fagopplæring Opplærings-kontorene 64

65 Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK)
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune RKK er en fylkeskommunal stiftelse som koordinerer de videregående skolenes kompetansetilbud overfor private og offentlige kunder og brukere. For OT vil det i spesielle saker kunne være aktuelt å samarbeide med RKK når ungdommen har behov for en annen organisering av opplæringen enn videregående skoler kan tilby. Regelverk Se også… RKK 65

66 Inntakskontor Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Kontoret har ansvar for inntak til videregående opplæring i Rogaland. OT samarbeider med inntakskontoret om ettersendte søknader om inntak til videregående opplæring, samt spørsmål vedrørende opplæringsrett. Dette innebærer: Ordinært inntak Særskilt inntak Å avgjøre søknader om utvidet opplæringsrett Regelverk Opplæringslova §3-1 66

67 Eksamenskontor Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Rogaland fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen og tverrfaglig eksamen for praksiskandidater og lærlinger. Oppmelding til privatisteksamen skjer på Privatistweb.no. Regelverk 67

68 Karrieresenter Rogaland
Karrieresentrene Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Karriereveiledning er et tilbud til alle som ønsker hjelp til å strukturere og planlegge sin utdannings- og yrkesvei.  Regelverk Se også… Karrieresenter Rogaland 68

69 Kommune OT samarbeider ved behov med ulike kommunale instanser.
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune OT samarbeider ved behov med ulike kommunale instanser. Opplæring Kommunene har ansvar for å kvalifisere sine innbyggere for videregående opplæring. OT samarbeider med kommunene om å øke gjennomstrømningen i videregående opplæring. Støttefunksjoner Kommunene har ansvar for ulike tjenester OT samarbeider med i forhold til ungdom i målgruppen. Grunnskole Barnevern Minoritetsspråklige Helsetjenester Sosiale tjenester

70 Grunnskole Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Oppfølgingstjenesten skal arbeide for å redusere frafallet fra videregående opplæring. Dette skjer blant annet gjennom samarbeid med rådgivingstjenesten i grunnskole om elever som er i risikogruppen. Regelverk Opplæringslova 70

71 Norsk og introduksjons-ordning for innvandrere
Minoritetsspråklige Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Det er et kommunalt ansvar å kvalifisere minoritetsspråklige til videregående opplæring. Det finnes et eget Introduksjonsprogram som skal gi nyankomne flyktninger (de siste to år) mellom 18 og 55 år opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt forberede de på deltakelse i arbeidslivet. Programmet har en varighet på inntil 2 år. Regelverk Introduksjonsloven Se også… RKK Norsk og introduksjons-ordning for innvandrere 71

72 Barnevern Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Oppfølgingstjenesten kan samarbeide med barnevernet om ungdom vedrørende opplæring. Samarbeidet skal bidra til helhetlige tiltak overfor ungdommen. Oppfølgingstjenesten kan sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Regelverk Lov om barneverntjenester Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner (Q-06/2010) Se også… Barnevernet 72

73 Adressesøk helse- og sosialtjenester i kommunene
Helsetjenester Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Kommunene tilbyr ulike helsetjenester overfor sine innbyggere. Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år. Tjenesten er gratis. Oppfølgingstjenesten kan henvise til, og eventuelt opprette kontakt med, skolehelsetjenesten, som igjen kan henvise videre. Regelverk Se også… Adressesøk helse- og sosialtjenester i kommunene Psykisk helse 73

74 Sosiale tjenester Se også… Regelverk
Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. I denne planen kan OT bidra innenfor opplæring. I enkelte kommuner finnes det en egen samordningstjeneste med ansvar for kommunal samordning av tiltak. I andre kommuner er dette ansvaret delegert til den enkelte tjeneste. Regelverk Sosialtjenesteloven Se også… Adressesøk helse- og sosialtjenester i kommunene Individuell plan Rettigheter til sosialtjeneste 74


Laste ned ppt "VEILEDNING SKOLE BEDRIFT KOMBINERTE OPPLEGG SAMARBEID Stat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google