Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMBINERTE OPPLEGG BEDRIFT fagbrev kompetansebevisarbeidlivskvalitetstudiekompetanse StatFylkeskommuneKommune SAMARBEID VEILEDNING SKOLE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMBINERTE OPPLEGG BEDRIFT fagbrev kompetansebevisarbeidlivskvalitetstudiekompetanse StatFylkeskommuneKommune SAMARBEID VEILEDNING SKOLE."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMBINERTE OPPLEGG BEDRIFT fagbrev kompetansebevisarbeidlivskvalitetstudiekompetanse StatFylkeskommuneKommune SAMARBEID VEILEDNING SKOLE

2 OTs mål er å motivere ungdom til å søke kompetansegivende utdanning, og å bidra til at de fullfører. Skole Inn i skole OT hjelper med råd og veiledning hele året. Elev Delkurselev Hospitant Delkurselev Forebygging Skolen har ansvar for å vurdere aktuelle tiltak. Alternativ opplæring utvidet praksis Hjemmeundervisning Sommerskole Alternativ opplæring individuell tilrettelegging Ut av skolen? Nettbasert undervisning Alternative opplæringsarenaer Praksisbrev Studieverksted Formidling til annen instans Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

3 Inn i skolen Å få ungdommer inn i skolen er en prioritert oppgave for OT. Alle ungdommer i målgruppen skal ha tilbud om veiledning og hjelp til å søke videregående opplæring. Først og fremst skal OT motivere og hjelpe ungdom med å søke skoleplass i felles- og særinntaket. Etter søknadsfristen kan ungdom få hjelp til å søke på eget skjema via OT. søke skoleplasssøke på eget skjema via OT Etter skolestart skal inntak til eventuelle ledige plasser skje i samarbeid med OT. Skolene er pålagt å følge ventelistene frem til 1. september. Etter 1. september skal alt inntak skje i samråd med OT. OT skal ha oversikt over ledige skoleplasser og holder jevnlig kontakt med aktuelle skoler. Ungdom som tas inn i skolen kan ha ulik elevstatus – se ”Se også…”. Regelverk Opplæringslova § 3-6 Forskrift til opplæringslova §13 Se også… DelkurselevHospitantElev Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

4 Elev Målet med tiltakene er å få ungdommen tatt opp som elev ved skolen med de rettigheter og plikter det medfører. Der dette skjer gjennom felles- eller særinntaket, har skolen ansvaret fra første skoledag. Ved inntak etter skolestart kan OT inngå avtale med skolen om en prøveperiode. I denne har OT og skolen felles ansvar for å evaluere tiltaket. OT kan også bidra i etterkant etter avtale, men normalt overtar skolen ansvaret når ungdommen får full elevstatus. Regelverk OT-midler Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

5 Delkurselev Se også… Utvidet tid Kompetanse på lavere nivå Ungdom som ikke fyller vilkårene til å bli tatt inn som ordinær elev, eller som på grunnlag av tidligere utdanning ikke har behov for full opplæring, kan tas inn som delkurselev. Ungdom som av ulike grunner ikke har kapasitet til å klare alle fag, kan også søke om å bli delkurselev. Tilbudet organiseres etter søknad til skolens rektor, enten via OT eller direkte fra eleven selv. Regelverk Ungdom bruker ikke av den lovfestede retten dersom opplæringen utgjør 1/3 eller mindre av timetallet fra et kurs OT-midler Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

6 Utvidet tid Regelverk Delkurselever kan oppnå full kompetanse ved å bruke lenger tid enn normalt. En vanlig løsning for elever med redusert kapasitet er å bruke 2 år på Vg1 og/eller Vg2, gjerne med programfagene ett år og fellesfagene det andre året. Vær oppmerksom på at elever bruker 2 år av retten på hvert nivå, og at det må søkes om utvidet rett for å fullføre opplæringsløpet. Skolene kan søke reservert plass for andre året på samme nivå. Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

7 Kompetanse på lavere nivå Se også… Opplærings- avtale Opplærings- kontrakt Der eleven ikke har forutsetninger for å oppnå full kompetanse, eller ikke ønsker å bruke mer tid enn to år på skolegangen, kan kompetanse på lavere nivå være et alternativ. Eleven kan være delkurselev i to år med aktuelle fag/deler av fag, og går normalt over i opplæringskontrakt i to år. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Regelverk Opplæringslova §5-5 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

8 Hospitant Se også… DelkurselevElev Man kan søke rektor om å få følge undervisningen i ett eller flere fag, men uten å ha elevrettigheter. Hospitanten har ikke rett på veiledning/evaluering eller annen oppfølging fra faglærer, og må eventuelt melde seg opp til privatisteksamen for å få karakter i faget. privatisteksamen Som hospitant har man ikke rett til lån i Lånekassen, men bruker heller ikke av opplæringsretten.Lånekassen Målet kan være: 1. Full elevstatus inneværende skoleår. 2. Privatisteksamen i ett eller flere fag. 3. Yrkesveiledning med tanke på neste skoleår. 4. Faglig forberedelse for neste skoleår. Regelverk Er ikke regulert av lovverket. OT-midler Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

9 Hjemmeundervisning Tiltaket kan vurderes i spesielle tilfeller der eleven av ulike årsaker ikke kan møte på skolen. Elever som i lenger tid er på sykehus kan få noe undervisning via sykehuset. Regelverk Videregående skole har ikke en lovfestet forpliktelse i forhold til undervisning hjemme slik grunnskolen har. OT-midler Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

10 Praksisbrev Se også… Opplærings- kontrakt Lærekontrakt§ 3-3 Toårig skoleløp med kombinasjon av skole og lære. Eleven får lærelønn i bedriften. Dette er et tiltak for ordinære elever i skolen og er derfor ikke søkbart. Opplæringen tar utgangspunkt i gjeldende læreplaner, med vekt på praktisk opplæring. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Eleven kan også velge å fortsette opplæringen som lærling og oppnå full kompetanse i faget i løpet av ordinær tid. Regelverk Praksisbrevet Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

11 Alternativ opplæring (AOU) Se også… Opplærings- avtale Opplærings- kontrakt § 3-3 Alternativ opplæring med utvidet praksis: Egne grupper med redusert elevtall hvor målet er kompetanse på lavere nivå innen yrkesfag. Opplæringskontrakt er vanligvis målet. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Tilbudet er organisert gjennom skolen og er et søkbart tilbud via VIGO. Tilbudet er for særskiltsøkere som går mot kompetanse på lavere nivå.VIGO Ved ledig kapasitet kan skolen plassere elever i disse klassene. Enkeltvedtak må i tilfelle fattes. Regelverk Opplæringslova § 5 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

12 Alternativ opplæring (AOI) Se også… NAV Alternativt løp med individuell opplæring: Egne grupper med redusert elevtall, hvor målet er utslusing mot arbeidsmarkedsbedrifter eller andre tiltak via NAV. Skolen har god dialog med NAV mot slutten av opplæringsløpet. Tilbudet er organisert gjennom skolen og er et søkbart tilbud via VIGO. Tilbudet er for særskiltsøkere som går mot kompetanse på lavere nivå.VIGO Regelverk Opplæringslova § 5 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

13 Studieverksted På enkelte skoler er det studieverksteder der elever får tilretteleggingstiltak individuelt eller i grupper, hovedsakelig for å styrke fellesfag for enkeltelever. Tiltaket organiseres ulikt på skolene. Regelverk Er ikke regulert av lovverket OT-midler Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

14 Nettbasert undervisning Skolene kan tilby deler av opplæringen via It’s learning. It’s learning Sauda, Ølen, Dalane og Strand tilbyr nettskole innen enkeltfag på studieforberedende utdanningsprogram.nettskole Elevene får både termin og standpunktkarakter. Samtlige programfag for nettskolen er enten trekkfag ved lokalgitt eller sentralgitt eksamen. Det finnes også private nettskoletilbud. Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

15 Alternative opplæringsarenaer Se også… Utplassering Opplærings- avtale Hvis ungdommen ikke har tilstrekkelig utbytte av det ordinære skoletilbudet, bør alternative opplæringsarenaer vurderes, eventuelt i kombinasjon med skole. Målet kan være tilbakeføring til skolen eller opplæringskontrakt/lærekontrakt i bedriften de er utplassert i – i noen tilfeller via opplæringsavtale. Regelverk Opplæringslova § 5 OT-midler Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

16 Utplassering Utplasseringen kan være i en bedrift på del- eller heltid, eventuelt i kombinasjon med skole. Elever som er utplassert fra skolen får ikke lønn av bedriften eller stønad fra NAV. De har rett på stipend fra Lånekassen etter vanlige regler. Utplasseringsperiodene følger skolens ferier og fridager.NAVLånekassen Eleven skal ha en plan for hvilke mål i læreplanen de skal oppnå under utplassering, og denne skal dokumenteres med kompetansebevis. Utplassering er ett av skolens egne virkemidler som bør vurderes før eleven eventuelt slutter på skolen. Eleven får dokumentert sin kompetanse på en mer solid måte enn når de for eksempel er i arbeidspraksis. Regelverk Opplæringslova § 5 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

17 Opplæringsavtale Regelverk Se også… Opplærings- kontrakt En opplæringsavtale er en skriftlig avtale mellom elev, skole og bedrift om opplæring i bedrift der skolen har det formelle ansvaret. Opplæringsavtaler brukes primært som tiltak for elever som sikter mot en kompetanse på et lavere nivå, og kan øke mulighetene for en opplæringskontrakt på et senere tidspunkt. Elever i opplæringsavtaler skal ha IOP. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Regelverk Opplæringsavtale er ikke et lovhjemlet tilbud, men et lokalt tilretteleggingstilbud Om opplæringsavtaler Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

18 Sommerskole Tilbudet er aktuelt for elever, tidligere elever og lærlinger. Det gis intensiv opplæring i Vg1 matematikk eller Vg1 naturfag for yrkesfag to uker i juni/juli for å rette opp stryk i ett av fagene. Dette er ingen rettighet, men et ekstra tilbud som RFK velger å gi rettselever og lærlinger med stryk i disse to fagene. Sommerskolen avsluttes med eksamen, og karakteren teller for senere inntak. Tilbudet blir annonsert av RFK. Regelverk Sommerskolens hjemmeside Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

19 Ut av skolen? Se også… Bedrift Kombinerte opplegg Hvis eleven ønsker å slutte, skal de tilbys en veiledningssamtale med OT før de signerer sluttmeldingen. I møte med skolen er det OTs oppgave å peke på det mangfold av muligheter skolen har for tilrettelegging av undervisningen både innenfor og utenfor skolebygningene. Skolen bør prøve alternative tiltak i størst mulig grad før eleven skrives ut. Ved eventuell sluttmelding skal skolen legge ved all aktuell dokumentasjon. Rapport fra kontaktlærer skal alltid ligge ved. Denne må si noe om hvilke tiltak som har vært igangsatt/prøvd inneværende år, og referat fra møter med ungdom og foresatte, vedlegg til søknaden, dokumentasjon for gjennomgått undervisning. Skolen har ansvar for å gi melding til lånekassen. Regelverk Sluttmeldingsskjema Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

20 Formidling Se også… PPT HelsesøsterNAV Karriere- veilednings- senteret For å hjelpe elever som sliter med å gjennomføre skolegangen, har skolen en rekke instanser som kan bistå dem i tillegg til OT. Skolen bør benytte seg av de hjelpeinstansene som er aktuelle før en elev skriver sluttmelding. OT kan formidle kontakt til de samme instansene. Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

21 Pedagogisk psykologisk tjeneste Regelverk PPT kan gi råd og veiledning når det gjelder forhold av både faglig, personlig og sosial karakter. Ved behov henviser PPT videre til andre instanser. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og kan hjelpe skolen med å legge til rette for elever med særlige behov. For å få avtale hos PPT skrives det en henvisning fra skolen eller OT. Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan også selv søke hjelp hos PPT. Dette gjelder også dem som omfattes av OT. Regelverk Opplæringslova §5-6 PPT Rogaland fylkeskommune Informasjon om PPT på Vilbli.no Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

22 OT kan bruke bedrifter som yrkes- og utdanningsveiledning i forhold til framtidig yrke. Arbeid Veilede om mulighetene i arbeidslivet. Bedrift Lære Veilede om muligheter for, og hjelpe ungdommen med å oppnå formell kompetanse. Vil ha arbeid Har arbeidOrdinær lærekontrakt Ordinær opplæringskontrakt § 3-3 Kryssløp Forebygging Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

23 Vil ha arbeid Avklare hva ungdommen vil og kan, og veilede og realitetsorientere med utgangspunkt i dette. Ungdommen skal få hjelp til å skaffe seg relevant arbeid ut fra forutsetningene. Dette vil normalt skje gjennom arbeidspraksis. Til dette har vi ulike verktøy som interessetester og arbeidspraksis.interessetester arbeidspraksis Målsettingen er at ungdommen kommer ut i arbeid med sikte på formell kompetanse. Igangsatte tiltak evalueres kontinuerlig. Med bakgrunn i evalueringene er det viktig å peke på ungdommens realistiske muligheter framover. Regelverk Se også… NAV Ordinært arbeid Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

24 NAV Se også… Tilpassede tiltak ArbeidspraksisKurs Ordinært arbeid OTs samarbeid med NAV er regulert i en egen samarbeidsavtale.NAV samarbeidsavtale Ungdommen skal får veiledning om NAVs tiltak ut fra den enkeltes ønsker og forutsetninger. OT koordinerer kontakt og samarbeid med NAV, ungdom og eventuelt tiltaksarrangør. Hos NAV har alle rett til vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan. Regelverk Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV NAV-loven Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

25 Tilpassede tiltak Dette gjelder ungdom hvor OTs tiltak ikke strekker til og hvor andre har hovedansvaret for oppfølging. OT kan ta initiativ overfor NAV, PPT og kommunen hvor det er behov for tilpassede tiltak.NAVPPTkommunen OTs oppgave er å sikre tverretatlig samarbeid, der OT i hovedsak har en rådgivende funksjon. Regelverk Forskrift til opplæringslova § 13-4 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

26 Arbeidspraksis Arbeidspraksis i ordinær virksomhet er et tiltak som kan hjelpe ungdom til sysselsetting. Ordningen kan gi ungdommen opplæring i yrkeslivet og realkompetanse. I følge NAV sine retningslinjer skal bedriftene holde ungdommene forsikret. Forpliktende opplæringsplan utarbeides i samarbeid med bedrift. Arbeidspraksis kan i enkelte tilfeller gi formell kompetanse i faget prosjekt til fordypning.prosjekt til fordypning Arbeidspraksis kan kombineres med undervisning i regi av OT. NAV har ansvaret for økonomien i tiltaket, mens OT skal veilede ungdommen og ha oppfølgingsansvar så lenge arbeidspraksisen varer. Ungdommen kan også være i arbeidspraksis uten at OT er involvert. Regelverk Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV OTTO-kodene Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

27 NAV-kurs NAV tilbyr ulike kurs for arbeidssøkende som også kan gjelde vår målgruppe, i hovedsak for de som er 19 år eller eldre. Det er viktig at ungdommen er registrert som arbeidssøker hos NAV for å være aktuell for kurs.NAV OT kan anbefale NAV å søke ungdommen inn i relevante kurs. Regelverk Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

28 Ordinært arbeid Se også… § 3-5Lærekontrakt Dette gjelder ungdom som ikke ønsker tiltak fra OT. Ungdommen har selv ansvar for å skaffe arbeid. OT kan veilede om muligheter for å oppnå formell kompetanse gjennom arbeid. Dette kan skje ved å tegne lærekontrakt i bedriften eller som privatist (§3.5). OT kan bidra med veiledning og praktisk hjelp til å skrive søknad og CV, intervjutrening og registrering på www.nav.no. søknadCVintervjutreningwww.nav.no Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

29 Har arbeid Ungdom som etter OTs kartlegging har bekreftet at han/hun er i ordinært fast arbeid Veilede om muligheter for å oppnå formell kompetanse gjennom arbeidet. Dette kan skje ved å tegne lærekontrakt i bedriften eller som privatist (§3.5).§3.5 OT har ansvar for å informere ungdom om deres opplæringsrett. Dette gjøres blant annet gjennom årlig utsendelse av brev i januar, med informasjon om videregående opplæring og gjeldende søknadsfrister. Regelverk Opplæringslova § 3-6 Se også… § 3-5 Lærekontrakt Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

30 § 3-5 Opplæringslovas § 3-5 omhandler muligheten til å ta fag- og svenneprøve på grunnlag av relevant, allsidig og dokumentert praksis i faget som er 25 % lenger enn fagets fastsatte læretid. Føring av opplæringsbok anbefales.§ 3-5 Ungdommen må bestå tverrfaglig prøve på Vg2-nivå før oppmelding til fagprøve/svenneprøve, og har selv ansvar for å melde seg opp til prøve. Dette vil gjelde voksne i fast arbeid og sjelden OT-ungdom. Regelverk Opplæringslova § 3-5 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

31 Lærekontrakt Se også… Opplærings- kontrakt 4 år Lærekontrakt 4 år Opplærings- kontrakt Hovedmodellen er to år i videregående skole før lærekontrakt tegnes med to år i bedrift. Ved bestått VG1 og VG2 er disse ferdige med eksamensbelagt teori. Fagopplæringsseksjonen formidler elever med opplæringsrett til læreplass i bedrift. Elever med stryk i programfag er ikke formidlingsklare. Lærlinger med stryk i inntil to fellesfag kan gå opp til fagprøve, men får ikke fagbrev før fagene er bestått. Fagene må bestås med privatisteksamen innen to år etter avlagt fagprøve, ellers må fagprøven tas på nytt. Unntak: Lærlinger med dokumenterte, spesifikke lærevansker kan etter søknad få fritak for kravet om bestått i inntil to fellesfag. En av forutsetningene for å få innvilget søknaden, er at lærlingen har forsøkt å bestå flere bestå. Læretiden avsluttes med fagprøve/svenneprøve. OTs ansvar er å informere ungdommen om læreordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen.bedrifteropplæringskontorfagopplæringsavdelingen Regelverk Opplæringslova § 4 Vilbli.no Lærlinger med særskilte behov Opplærings- kontor Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

32 Se også… Nettsidene Opplæringskontor Et opplæringskontor er en sammenslutning av flere bedrifter innen samme yrkesretning. Opplæringskontorene har ansvaret for formalitetene rundt tegning av lærekontrakter i medlemsbedriftene. De har også oppfølging av lærlinger/lærekandidater tilknyttet medlemsbedriftene.Opplæringskontorene Når læreløp er målsettingen kan det opprettes kontakt med aktuelt opplæringskontor for informasjon om muligheter innen bransjen. Regelverk Opplæringslova § 4 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

33 Lærekontrakt 4 år Forutsetning for å tegne lærekontrakt over 4 år er at ungdommen er svært lite skolemotivert, og at man har avtale med en godkjent lærebedrift.avtale Kan søkes direkte fra ungdomsskolen. Ungdommen er i bedrift i 4 år, og må bestå fellesfagene og tverrfaglig prøve på Vg2-nivå før en meldes opp til fagprøven/svennebrev. Fagopplæringsavdelingen gir tilbud om undervisning i fellesfagene. Undervisningen foregår normalt i egne klasser. Fagopplæringsavdelingen har oppfølgingsansvar når kontrakten er godkjent. OTs ansvar er å informere ungdommen om læreordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen.bedrifteropplæringskontorfagopplæringsavdelingen Regelverk Opplæringslova § 4 Opplæringslova § 3-3 sjette ledd Lærlinger med særskilte behov Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

34 Opplæringskontrakt 4 år Forutsetning for å tegne opplæringskontrakt over 4 år er at ungdommen er svært lite skolemotivert og ikke har forutsetning for å oppnå full kompetanse. Man må i tillegg ha avtale med en lærebedrift. Kan søkes direkte fra ungdomsskolen.lærebedrift Det avtales hvilke deler av fagplanen det skal gis opplæring i. Skole/OT må fremskaffe sakkyndig uttalelse fra PPT, vedtak om kompetanse på lavere nivå, avtale om opplæringskontrakt fra bedrift/elev og IOP fram mot sluttkompetanse. Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid.avtale Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve, og det utstedes et kompetansebevis.kompetansebevis Fagopplæringsavdelingen har oppfølgingsansvar når kontrakten er godkjent. OTs ansvar er å informere ungdommen om ordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen.bedrifteropplæringskontor fagopplæringsavdelingen Regelverk Opplæringslova § 3-3 fjerde ledd Opplæringslova § 4 Lærlinger med særskilte behov Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

35 Opplæringskontrakt En opplæringskontrakt er en avtale med en bedrift og en person som ikke har forutsetning for å oppnå full kompetanse. Hovedmodellen er 2 år i skole og 2 år i bedrift, men det kan også søkes direkte fra ungdomsskolen, eller i løpet av de 2 første årene i vgs. Det avtales hvilke deler av fagplanen det skal gis opplæring i. Skole/OT må fremskaffe sakkyndig uttalelse, vedtak om kompetanse på lavere nivå, avtale om opplæringskontrakt fra bedrift/elev og IOP fram mot sluttkompetanse.avtale Sluttkompetansen skal gi grunnlag for et varig arbeid. Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve, og det utstedes et kompetansebevis.kompetansebevis Fagopplæringsavdelingen har oppfølgingsansvar når kontrakten er godkjent. OTs ansvar er å informere ungdommen om ordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen.bedrifteropplæringskontor fagopplæringsavdelingen Regelverk Opplæringslova § 4 Lærlinger med særskilte behov Se også… § 3-5 Opplærings- kontor Opplærings- kontrakt 4 år Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

36 Avvikende læreløp (§3-3) Se også… Opplærings- kontrakt 4 år Lærekontrakt 4 år Opplærings- kontor Arbeidspraksis Forutsetning for ordningen er at ungdommen er svært lite skolemotivert, men likevel har fagbrev, svennebrev eller kompetansebevis som mål. Man må i tillegg ha avtale med en bedrift. Kan søkes direkte fra ungdomsskolen. Arbeidspraksis kan benyttes som en prøveperiode før man eventuelt tegner kontrakt. OTs ansvar er å informere ungdommen om ordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen.bedrifteropplæringskontor fagopplæringsavdelingen Regelverk Opplæringslova § 3-3 fjerde ledd Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

37 Kryssløp Du kan tegne lærekontrakt i et annet fag enn du har bestått Vg2 i. Forutsetningen er at alle søkere i det aktuelle faget er formidlet. Bedriften har ansvar for opplæring i programfagene. Ungdommen må være i stand til å fullføre opplæringen i faget på to år. Det kan søkes om utvidet læretid, men da uten lærlingetilskudd. Ungdommen må bestå tverrfaglig prøve på Vg2-nivå før oppmelding til fagprøve/svenneprøve, og har selv ansvar for å melde seg opp til prøve. OTs ansvar er å informere ungdommen om ordningen. OT kan også formidle kontakt til bedrifter, opplæringskontor og fagopplæringsavdelingen.bedrifteropplæringskontor fagopplæringsavdelingen Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

38 Forebygging For å forebygge frafall kan OT være behjelpelig med veiledning overfor lærlinger og lærekandidater. Regelverk Forskrift til opplæringslova § 13-3 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

39 Kombinerte opplegg er en kombinasjon av undervisning i regi av OT og arbeidspraksis. Tiltakene i et kombinert opplegg kan også brukes hver for seg. Arbeidspraksis Arbeidspraksis er et arbeidsrettet tiltak i samarbeid, og med stønad fra NAV. Samarbeidet er definert i egen samarbeidsavtale med NAV.samarbeidsavtale Tiltaket er kostnadsfritt for bedriften og kan ha ulik målsetting: Kombinerte opplegg Undervisning i regi av OT OT kan selv stå for undervisningen eller kjøpe tjenesten av andre. Undervisningen kan ha ulike mål: Kompetansegivende undervisning Forberedende undervisning Fast ansettelse Utprøving av yrke Kompetansegivende Ressursavklaring Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

40 Kompetansegivende undervisning Se også… Privatist Kompetansegivende undervisning har som mål å få ståkarakter i ett eller flere fag. Dette kan oppnås ved å ta eksamen som privatist eller ved å få standpunktkarakter. For å få standpunktkarakter må eleven både ha fulgt undervisning i fastsatt timetall og ha tilstrekkelig faglig nivå. Elever som har stryk i et fag har tilstrekkelig antall timer i faget. OT kan opprette egne ”OT-klasser” med elever som har stryk, eller ikke fullført, i ett eller flere fag. Det gis standpunkt- karakterer, og elevene kan bli trukket ut til eksamen. OT kan også samarbeide med videregående skoler om kompetansegivende undervisning. Regelverk OT-midler Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

41 Privatist Se også… Informasjon En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget.eksamen I prinsippet skal det være mulig å melde seg opp til eksamen i alle fag. Bestått eksamen kan gi fritak for faget senere eller erstatte stryk eller manglende karakter. Ordningen brukes også for å forbedre karakterer. OT skal ikke gi hjelp til å forbedre karakterer. OT kan gi støtteundervisning til ungdom som skal opp til privatisteksamen. Ungdommen kan også lese faget selv med tilrettelegging og veiledning fra OT. Regelverk OT-midler Forskrift til opplæringslova §3-10 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

42 Informasjon All oppmelding og betaling til privatisteksamen skjer elektronisk på www.privatistweb.no.www.privatistweb.no Oppmelding og betalingsfrist er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen. Den som er elev i et fag ved fristen for oppmelding, kan ikke melde seg opp som privatist i faget. Det er heller ikke mulig å melde seg opp i samme fag flere steder. Innen 1. april og 1. november blir det sendt ut et innkallingsbrev til eksamen. Alle som har vært oppe til eksamen vil få tilsendt dokumentasjon i posten. For spørsmål, kontakt privatist@rogfk.no.privatist@rogfk.no Regelverk Forskrift til opplæringslova §3-10 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

43 Forberedende undervisning Ungdom som mangler faglig grunnlag for å følge undervisningen i videregående skole, kan gjennom OT få hjelp til å forbedre grunnlaget. Sosialpedagogiske tiltak kan være et virkemiddel for å motivere elevene. Undervisningen gir ingen formell kompetanse. Regelverk OT-midler Se også… SkoleKurs Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

44 Kurs OT kan, selv eller sammen med andre, arrangere ulike kurs: - Motivasjonskurs. - Arbeidsforberedende kurs som kan gi ferdigheter som er nyttige i en arbeidssituasjon. - Jobbsøkerkurs. (CV, intervjusituasjon, informasjon om arbeidslivets plikter og rettigheter). Regelverk OT-midler Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

45 Fast ansettelse Arbeidspraksis gir ungdommen en anledning til å vise sine evner og egenskaper i en bedrift med håp om fast ansettelse i bedriften etter en prøveperiode. Full tids praksisplass vil ofte være aktuelt i denne sammenhengen. Regelverk Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV. Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

46 Utprøving av yrke SamarbeidsavtalenSamarbeidsavtalen med NAV gir mulighet for ungdom som er usikre på hvilken yrkeskarriere/utdanning de skal velge å få prøve ut et yrke gjennom arbeidspraksis. Arbeidspraksis kan kombineres med undervisning. Regelverk Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV. Se også… Fast ansettelse Inn i skolen Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

47 Ressursavklaring Arbeidspraksisen brukes i samarbeid med NAV for eventuell gradert stønad i forbindelse med redusert arbeidsevne.samarbeid Regelverk Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV. Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

48 Kompetansegivende ArbeidspraksisArbeidspraksis kan føre til lærekontrakt eller opplæringskontrakt. Regelverk Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen mellom OT og NAV Se også… Lærekontrakt Opplærings- kontraktt § 3.3Kryssløp Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

49 Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Ved opptak til noen studieprogrammer er det i tillegg krav om spesielle fag fra videregående skole. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for å komme inn, man må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Generell studiekompetanse kan oppnås på ulike måter: Studiekompetanse Regelverk Samordna opptak Se også… DelkurselevHospitantElev 1.Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring fra et studieforberedende utdanningsprogram. 2.Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig studieprogram og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. 3.Fagbrev eller svennebrev og følgende fag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag fra studieforberedende program. 4.Fylte 23 år eller mer i opptaksåret og minst 5 års kombinasjon av yrkespraksis og utdanning og følgende fag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag fra studieforberedende program. Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

50 Lærekontrakt Et fag- eller svennebrev er et kompetansebevis for avlagt og bestått fag- eller svenneprøve. Fagprøve er betegnelsen på en avsluttende prøve i industri- og servicepregede fag. Svenneprøve er den avsluttende prøven i håndverkspregede fag. Det er først og fremst tradisjonene i faget som avgjør om prøven skal kalles fagprøve eller svenneprøve. Ofte bruker en fagprøve som en fellesbetegnelse. Det er ingen forskjell i verdien på fagbrev eller svennebrev. Fag- og svennebrev Regelverk Opplæringslova § 4 Vilbli.no Se også… Lærekontrakt 4 år Opplærings- kontor Karriere- veilednings- senteret Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

51 Kompetansebevis utstedes til lærekandidater med mål om å oppnå kompetanse i deler av læreplanen. En kontrakt mellom bedrift og lærekandidat kalles opplæringskontrakt. Lærekandidatene går opp til en kompetanseprøve som er en mindre omfattende prøve enn en fag- eller svenneprøve. De får kompetansebevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring. opplæringskontrakt Det er PPT som tilrår opplæringskontrakt. Basert på godkjent læreplan lages det en individuell opplæringsplan i samråd med den bedriften lærekandidaten har gjort avtale med. Målet er at opplæringen skal gi en sluttkompetanse som gir grunnlag for varig arbeid.PPT Ordningen gjelder primært for ungdom med opplæringsrett, og opplæringen skal normalt følge hovedmodellen for opplæring av lærlinger med to år i skole og to år i bedrift. Lærekandidatene har samme plikter og rettigheter som lærlinger. Kompetansebevis Regelverk Opplæringslova § 4 Vilbli.no Se også… § 3-5 Opplærings- kontor Opplærings- kontrakt 4 år Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

52 Målet for all videregående opplæring er å kvalifisere ungdommen for arbeidslivet. For enkelte er målet arbeid uten forutgående videregående opplæring. Arbeid Se også… Bedrift Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

53 I begrepet livskvalitet legges vanligvis forhold som tilfredshet med tilværelsen, godt forhold til ens nærmeste, trivsel og god funksjon i arbeid, glede ved fritid og evne til fysisk og psykisk utfoldelse. For noen ungdommer i en helt spesiell livssituasjon vil det ikke være formell kompetanse som er målet med videregående opplæring, men bedret livskvalitet. For disse vil det være viktig å formulere livskvalitet som mål i de individuelle opplæringsplanene. Livskvalitet Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

54 OT samarbeider ved behov med ulike statlige instanser. NAV er en av OTs viktigste samarbeidspartnere. Stat NAV OTs samarbeidspartner når ungdom i målgruppen ønsker arbeid. Helse og omsorg Staten har ansvar for ulike tjenester OT samarbeider med i forhold til ungdom i målgruppen. Ordinært arbeid Sosiale tjenesterJobb og helseArbeidsrettede tiltakPsykisk helse Rusomsorg KrisesenterKriminalomsorgBufetatTvangsekteskap Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

55 Arbeidsrettede tiltak Se også… Raskere tilbake Arbeid og psykisk helse NAVsNAVs tilbud om arbeidsrettede tiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. Tilbudet baseres på individuell vurdering, kombinasjoner av forskjellige tiltak og helhetstenkning. Tiltakene skal bidra til å styrke ungdommens kompetanse og evne til arbeid. Det er en forutsetning at man er registrert som arbeidssøker hos NAV, for å kunne ha mulighet til å delta på tiltak. OT kan henvise ungdommen til NAV dersom OTs ordinære tiltak ikke kan nyttiggjøres. Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Arbeidsrettede tiltak

56 Psykisk helse I kritiske situasjoner skal man sørge for at en kompetent instans tar ansvar for situasjonen. Om nødvendig ring 113. Dersom det ikke er fare for liv og helse, kan ungdommen kontakte sin fastlege. OT kan også kontakte helsesøster eller PPT.fastlegehelsesøster PPT Regelverk Psykisk helsevernloven Spesialist- helsetjenesteloven Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Se også… Mental Helse Norge Barne- og ungdoms- psykiatriske poliklinikker Helse- foretakene Kommunale helsetjenester Distrikt- psykiatriske sentre Rådet for psykisk helse

57 Rusomsorg For OT vil det normalt være den enkelte ungdoms hjemmekommune som vil være vår samarbeidspartner. Staten har et overordnet ansvar for lov og regelverk. Regelverk Rettigheter til helsetjenester Rettigheter til sosialtjenester Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Se også… Nasjonalt folkehelse- institutt TUBA Norge – Terapi og rådgivning for unge Helse- direktoratet RUStelefonenSette grenserSIRUS Helse- foretakene

58 Bufetat Se også… Bufetat Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Bufetat sin hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder. Bufetat har blant annet ansvar for familievernkontor, barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre, sentre for foreldre og barn, forsterhjemstjenster og familiebaserte tjenester.familievernkontor barnevernsinstitusjoneromsorgssentresentre for foreldre og barnforsterhjemstjensterfamiliebaserte tjenester Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

59 Kriminalomsorg OT samarbeider med instanser i kriminalomsorgen når ungdom er i åpen soning og når ungdom nærmer seg fullført soning i fengsel. Regelverk Straffeloven Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Se også… Straff Kriminal- omsrogens utdannings- senter Justisdep.Fengsel Kriminal- omsorgen

60 Krisesenter Se også… Et krisesenter er en institusjon som tar imot kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Klientene kan benytte senteret inntil de har skaffet seg bosted borte fra overgriperen. Loven pålegger alle kommuner i landet ansvar for å tilby sine innbyggere ett eller flere krisetiltak tilsvarende et godt utbygd krisesenter. Regelverk Krisesenterlova Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Norsk krise- senterforbund Krisesenter- sekreteriatet

61 Tvangsekteskap Tvangsekteskap er et arrangert ekteskap som blir gjennomført på tross av at minst en av partene er motvillig. Regelverk Straffeloven §222 Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Se også… Å gifte seg i utlandet tvangs- ekteskap.no Tvangs- ekteskap

62 OT samarbeider ved behov med ulike fylkeskommunale instanser. Fylkeskommune Opplæring I følge forskrift til opplæringslova skal tilbud som formidles gjennom OT primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå innenfor videregående opplæring. Støttefunksjoner Fylkeskommunen har ansvar for ulike tjenester OT samarbeider med i forhold til ungdom i målgruppen. Eksamenskontor KarrieresentrenePPTInntakskontor Voksenopplæringen RKKFagopplæringSommerskolenVideregående skoler Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

63 Voksenopplæring Se også… RKK Voksen- opplæring Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Retten gjelder fra og med det året de fyller 25 år. Oppfølgingstjenesten har i denne sammenheng en veiledningsoppgave overfor egen målgruppe. Regelverk Voksenopplæringsloven Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

64 Fagopplæring Se også… Fagopplæring Opplærings- kontorene Lærlingordningen i fylket administreres av Seksjon for fagopplæring.Seksjon for fagopplæring Regelverk Opplæringslova Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

65 Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK) Se også… RKK RKK er en fylkeskommunal stiftelse som koordinerer de videregående skolenes kompetansetilbud overfor private og offentlige kunder og brukere. For OT vil det i spesielle saker kunne være aktuelt å samarbeide med RKK når ungdommen har behov for en annen organisering av opplæringen enn videregående skoler kan tilby.RKK Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

66 Inntakskontor Kontoret har ansvar for inntak til videregående opplæring i Rogaland. OT samarbeider med inntakskontoret om ettersendte søknader om inntak til videregående opplæring, samt spørsmål vedrørende opplæringsrett.opplæringsrett Dette innebærer: -Ordinært inntak -Særskilt inntak -Å avgjøre søknader om utvidet opplæringsrett Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Opplæringslova §3-1

67 Eksamenskontor Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen og tverrfaglig eksamen for praksiskandidater og lærlinger. privatisteksamen Oppmelding til privatisteksamen skjer på Privatistweb.no.Privatistweb.no Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

68 Karrieresentrene Se også… Karrieresenter Rogaland Karriereveiledning er et tilbud til alle som ønsker hjelp til å strukturere og planlegge sin utdannings- og yrkesvei. Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

69 OT samarbeider ved behov med ulike kommunale instanser. Kommune Opplæring Kommunene har ansvar for å kvalifisere sine innbyggere for videregående opplæring. OT samarbeider med kommunene om å øke gjennomstrømningen i videregående opplæring. Støttefunksjoner Kommunene har ansvar for ulike tjenester OT samarbeider med i forhold til ungdom i målgruppen. Minoritetsspråklige GrunnskoleBarnevern Helsetjenester Sosiale tjenester Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

70 Grunnskole Oppfølgingstjenesten skal arbeide for å redusere frafallet fra videregående opplæring. Dette skjer blant annet gjennom samarbeid med rådgivingstjenesten i grunnskole om elever som er i risikogruppen. Regelverk Opplæringslova Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

71 Minoritetsspråklige Det er et kommunalt ansvar å kvalifisere minoritetsspråklige til videregående opplæring. Det finnes et eget Introduksjonsprogram som skal gi nyankomne flyktninger (de siste to år) mellom 18 og 55 år opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt forberede de på deltakelse i arbeidslivet. Programmet har en varighet på inntil 2 år.Introduksjonsprogram Regelverk Introduksjonsloven Se også… RKK Norsk og introduksjons- ordning for innvandrere Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

72 Barnevern Se også… Barnevernet BarnevernetsBarnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Oppfølgingstjenesten kan samarbeide med barnevernet om ungdom vedrørende opplæring. Samarbeidet skal bidra til helhetlige tiltak overfor ungdommen. Oppfølgingstjenesten kan sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Regelverk Lov om barneverntjenester Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner (Q-06/2010) Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune

73 Helsetjenester Se også… Psykisk helse Kommunene tilbyr ulike helsetjenester overfor sine innbyggere. Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år. Tjenesten er gratis. Oppfølgingstjenesten kan henvise til, og eventuelt opprette kontakt med, skolehelsetjenesten, som igjen kan henvise videre. Regelverk Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune Adressesøk helse- og sosialtjenester i kommunene

74 Sosiale tjenester Se også… Adressesøk helse- og sosialtjenester i kommunene Individuell plan Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. I denne planen kan OT bidra innenfor opplæring. I enkelte kommuner finnes det en egen samordningstjeneste med ansvar for kommunal samordning av tiltak. I andre kommuner er dette ansvaret delegert til den enkelte tjeneste. Regelverk Sosialtjenesteloven Rettigheter til sosialtjeneste Skole Kombinerte opplegg Bedrift Forsiden Stat Fylkeskommune Kommune


Laste ned ppt "KOMBINERTE OPPLEGG BEDRIFT fagbrev kompetansebevisarbeidlivskvalitetstudiekompetanse StatFylkeskommuneKommune SAMARBEID VEILEDNING SKOLE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google