Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det viktige samarbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det viktige samarbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det viktige samarbeidet
Hvordan kan foreldre være ressurspersoner i barn og unges læring? Storforeldremøte Tanum/Jong skoler. 27. April 2011

2 Alle foreldre er en ressurs i sitt barns læring
Klassekontakter FAU medlemmer Foreldremedvirkning på kommunalt nivå (KFU) Foreldremedvirkning på nasjonalt nivå (FUG) Dialog – respekt - samarbeid

3 ”Tradisjonelle oppgaver…..

4 Viktige oppgaver, men….. Innhold i skolen Kjennskap til fagplaner
Kjennskap til rettigheter og plikter Kjennskap til mål i Kunnskapsløftet Lav terskel for å ta kontakt Hva kan jeg gjøre for klassen? Hva kan jeg gjøre for skolen? Hva kan vi samarbeide om? Hva forventes av meg som forelder? Skolen skal tilrettelegge for samarbeidet Skolen må se foreldre som en ressurs Skolen må se verdien av et tett samarbeid med foreldrene ”Skolen” er også den enkelte lærer og spesielt kontaktlærer. Vi kjenner ”alle” den ene læreren som gjorde forskjellen….

5 Opplæringsloven Formålsparagrafen Barneloven og FNs menneskerettserklæring slår fast at ”Foreldrene har hovedansvar for barns oppdragelse og læring” Kap 9a Klagerett/enkeltvedtak Kunnskapsløftet Generell del Prinsipper for opplæring Skolen bør gjøre foreldre kjent med disse lovene/forskriftene

6 Motivasjon for å engasjere seg!

7 Motivasjon kan være….. Kurs for nye klassekontakter og nye medlemmer i FAU sammen med skolen for å avklare roller/forventninger Hvordan skolen tar imot foreldrene er viktig. Viktig at foreldre og kontaktlærere sammen planlegger foreldremøtene Kom med de gode eksemplene på samarbeid. Hva har vi fått til, hvorfor fikk vi det til og hvordan kan vi bli enda bedre? Positiv vinkling på tillitsverv i skolen er helt avhengig av skolens innstilling til samarbeid med foreldrene

8 Eksempel på invitasjon……
Velkommen til foreldremøte ….. ”Vi vil med dette invitere deg til et godt skole-hjem samarbeid. Selv om din sønn eller datter nå begynner på videregående utdanning, er vi helt avhengige av hverandre hvis vi skal få til en tett oppfølging og personlig veiledning av ungdommen. Vi har stor tro på, og god erfaring med, at et godt skole-hjemsamarbeid er helt nødvendig for at ditt barn skal få gode resultater og høy trivsel hos oss. Vårt hovedmål er at elevene på denne skolen skal ha et godt læringsutbytte hver dag samtidig som de opplever personlig vekst og utvikling” Felles i skolens aula Velkommen som foreldre og foresatt ved……. Skolens visjon og mål v/rektor Skolens foreldrelag – en orientering

9 Disse ble valgt til klassekontakter……..
De fikk et godt møte med skolen De mottok en god og informativ invitasjon til foreldremøte De har et positivt inntrykk av skolen De har selv et godt minne om skolen De vet at deres engasjement i skolen vil påvirke barnets læring og trivsel De er stolte som har fått tillitsvervet som klassekontakt!

10 Alle foreldre, uansett bakgrunn, religion eller nasjonalitet er en ressurs for sitt barns læring!

11 FAU Positiv omtale av FAU Fokus på trivsel og trygghet
Hva vil vi jobbe med på ”vår” skole Hva forventer skolen? Hvilken rolle har rektor i forhold til FAU? Få innspill fra alle foreldre Kjennskap til skolen Informere om fagplaner/mål i Kunnskapsløftet Spre informasjon! Dele informasjon! Ha fokus på eleven Jobbe for et miljø uten mobbing Ha tett kontakt med klassekontaktene Konflikter tas direkte med skolen Utarbeide rutiner for å ta imot nye foreldre/elever Samarbeid – samarbeid – samarbeid!

12 Vaktbikkje Fungerer rådsorganene på skolen?
Blir resultater kommunisert? –og hva gjøres hvis resultatene ikke er tilfredsstillende? Har skolen tiltak mot mobbing? – og har foreldre vært involvert i disse? Kjenner foreldrene til sine plikter og rettigheter? Er foreldrene kjent med Kap.9A i opplæringsloven? Er dialogen mellom skole og hjem god nok? Kan foreldregruppen/FAU bidra til et bedre læringsmiljø – og hvordan?

13 Engler…… Fokusere på det positive Ivareta elevenes rettigheter
Snakke positivt om skolen Engasjere oss i lekser/leksehjelp Bidra til en trygg og god skolehverdag ”Se” de elevene som ikke blir fulgt opp i samme grad Være tydelige voksne Være bindeleddet mellom alle foreldre og skolens parter! Vi skal være gode rollefigurer

14 Brobygger Være løsningsorienterte Dyrke samarbeid – ikke konflikter
Be om å bli informert om prosesser på skolen så tidlig som mulig Bidra til at alle foreldre føler seg likeverdige Møte foreldre som selv har et dårlig forhold til skole med forståelse Legge til rette for andre møtesteder enn skolebygget

15 Foreldremøter Alles ansvar! Dialog framfor informasjon
Foreldre kommer med innspill til møtet Planlegges i samarbeid med kontaktlærer Hva kan foreldre bidra med i klassen Hva trenger læreren støtte til i forhold til klassens læringsmiljø Gjennomgang av mål – og vurderingsformer Unngå ”pansermøter”

16 Forskning sier Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark
I overkant av 90% av foreldrene deltar på et foreldremøte og en konferansetime pr. halvår Om lag 50% av foreldrene har hatt kontakt med lærerne ut over disse møtene (telefon, E-post, sms) 1,5% av foreldrene har hatt samtale med lærere hjemme hos seg selv Kontakt utover møter ser ofte ut til å dreie seg om at lærerne sier fra når noe negativt har skjedd Samarbeidet ser ut til å gå bra når det går bra med elevene og foreldrene er fornøyd med skolen og lærerne Halvparten av foreldrene er usikre på skolens forventninger til dem som foreldre i skolen

17 Begrunnelser for foreldremedvirkning
Foreldre har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn, og samfunnet kan ikke ta over dette ansvaret I skolen foregår det både faglig læring og sosial og personlig utvikling Alle foreldre kjenner sine barn godt, og lærerne trenger denne kunnskapen om barnet i opplæringen Samarbeid mellom hjem/barnehage/skole er særlig viktig i dag fordi barn tilbringer stadig mer tid av sin oppvekst i pedagogiske institusjoner Foreldrene er av stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i skolen

18 Overgang mellom skoleslag
Hva skjer? Tett nettverk på barnetrinnet Ungdomstrinnet………….. Valgfag, nye lærere, nye medelever…… Overgang til vgs Forskning viser at foreldreengasjementet synker jo lenger opp man kommer i skolen Vi foreldre er kanskje enda viktigere på ungdomstrinnet…….

19 - Ikke sant?

20 Noen prinsipper i ny forskrift for vurdering
Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (tydelige mål og kriterier) Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling Vi foreldre må kjenne til disse prinsippene hvis vi skal kunne bidra med oppfølging og støtte!

21

22 Vurdering Alle trenger anerkjennelse! Alle er gode i noe!
Dagens skole er opptatt av resultater. Prosessen på skolen er like viktig. For at vi skal kunne være en støttespiller for skolen i våre barns læring må vi vite hva elevene vurderes i og hvilke vurderingsformer som brukes Vi må kjenne til mål i fagplaner, vi må kjenne til hvilke kriterier det vurderes etter og dette må formidles enkelt

23 Lekser

24 Spørsmål til refleksjon
Bør mitt barn lære bedre, eller lære mer? Hvem vurderer dette? Hvilken kunnskap har mitt barn om hvordan hun/han lærer? Hva slags læringsstrategier foretrekker mitt barn, og har han/hun mulighet til at dette tilrettelegges? Hvordan fungerer mitt barn i samarbeidssituasjoner? Kan mitt barn lytte til andre og respektere andres meninger? Kan mitt barn uttrykke sine egne meninger på en egnet måte? Hvordan bidrar mitt barn i eget læringsarbeid?

25 Fortsatt refleksjon….. I hvilken grad kjenner vi eller vårt barn målene for læringsarbeidet? Vet barnet mitt hva hun/han er god til? Vet barnet mitt hva hun/han må jobbe videre med? Vet mitt barn hvordan hun/han skal jobbe for å komme videre i læringsarbeidet sitt. Vet jeg hvordan jeg kan hjelpe barnet mitt? Vet skolen at alle foreldre, uansett bakgrunn, religion eller nasjonalitet er en ressurs for sitt barns læring?

26 OPPSUMMERING Vi trenger engasjement (kursing, foredragsholdere, skolens innstilling, invitasjoner, samarbeidsavtaler Vi har visse plikter, visse krav og visse rettigheter Vi skal sette samarbeid i fokus Vi skal vite at vi er viktige i våre barns læring Vi skal vise til forskning Vi skal ha anerkjennelse - og vi skal gi anerkjennelse Vi skal være de voksne våre barn fortjener å ha!

27


Laste ned ppt "Det viktige samarbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google