Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan 2011 - 2014

2 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 2 Disposisjon Statsbudsjettet 2011. Kommunale forutsetninger. Kommunale utfordringer. Endringer driftstiltak / andre forhold. Endringer investeringer. Hvordan er dette finansiert. Eiendomsskatt. Driftsmessige reduksjoner / investeringer. Økonomisk overskudd. Likviditet / gjeld. Oppsummering.

3 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 3 Statsbudsjettet 2011 Det er skapt for store forventninger generelt og i forhold til kommunal tjenesteproduksjon. Sektoren disponerer 348 mrd kr i 2011. En reel vekst fra 2005 til 2011 på 46,7 mrd. Økte inntekter i 2011 – 5,75 mrd.kr. Herav; frie inntekter – 2,75 mrd.kr. Verdensøkonomien i ubalanse.

4 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 4 Statsbudsjettet 2011 Endringer: –Tilskudd ressurskrevende tjenester –Tilskudd barnehager – kommunale & private –Barnehagetilskuddet inn i rammen 2011 –Samhandlingsreformen fra 2012 –”Nytt” inntektssystem fra 2011 = TAP! = ”Svarte Per”-spill og usikkerhet! Vertskommunetilskuddet endres ikke.

5 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 5 Statlige føringer/disposisjoner Økt tjenesteproduksjon. Barnehagetilskudd – vekst. Kvalifiseringstilskudd. Tilskudd krisesenter. Dekning leksehjelp / SFO / flere timer. ”Øremerkede midler” overføres til rammetilskuddet – for eksempel driftstilsk.

6 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 6 K ommunale forutsetninger Statsbudsjettet. Ramme og skatt = Statens anslag. Økonomirapport august 2010. Endringer i inntektssystemet. Nye tiltak. Bruk av mulige inntektskilder.

7 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 7 Kommunale utfordringer Stramme økonomiske rammer. Endringer i inntektssystemet. Forventninger om økt tjenesteproduksjon. Økt behov for ressurskrevende tjenester. Økte utgifter barnevern. KOSTRA-tall viser vi ligger høyt på ulike tjenesteområder. Økte lønns- og pensjonskostnader.

8 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 8 Endringer driftstiltak Endringer 3 delt turnus – 2 mill.kr. Endringer innenfor AFP-ordningen – 3 mill.kr. Oppsagt avtale fra SUS om legevakt – 1,150 mill.kr. Prosjekt lindrende behandling 2Vest – 0,2 mill.kr. Leksehjelp – 1,3 mill.kr. Tiltak fremmedspråklige elever – 0,65 mill.kr. + Nytt ATO-senter Grøne Bråden – 0,1 mill.kr. + Alt barnehagetilskudd via Eigersund kommune.

9 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 9 Andre forhold Tilskudd til lag og foreninger er opprettholdt. Tilskudd til søylearrangement er opprettholdt. Effekt endring av politisk struktur ikke lagt inn. Tiltak iverksatt i 2010 er fullfinansiert i 2011. Vann i bassengene / åpen Egersundshall. Økt tjenestetilbud enkeltpersoner. Bedre maskinpark Miljøavdelingen. Fyrlyssenteret, Krisesenteret. Ikke økning i gebyr for vann og avløp. IKT – drift, investeringer, politikersystem m.m. Sykefravær.

10 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 10 Endringer investeringer Investeringer i anlegg i perioden 2011 – 2014, totalt 223 mill. kr. I tillegg kommer Startlån. –Renovering av skoler/bygg. –Utbygging Hellvik barnehage. –Renovering av Kulturhuset. –Utvidelse parkeringsplass Gruset. –Ny vannkilde. –VA-prosjekter. –Flomsikring. –Renovering veger.

11 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 11 Hvordan er dette finansiert? Statens anslag på skatt / ramme er brukt. Reduserer overføring av momsrefusjon til investering iht. regnskapsforskriftene. Bruk av premiefond i livselskapene. Bruk av premieavviket (løpende pr år). Endringer innenfor eiendomsskatten. Driftsmessige reduksjoner. Investeringsmessige reduksjoner.

12 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 12 Eiendomsskatt Bunnfradraget foreslås fjernet fra 01.01.2011. –Bunnfradrag 2010 – 600.000 kr pr boenhet –600.000 kr utgjør 1.200 kr/år per boenhet. –Ca. 1.600 nye ”kommer inn” i ordningen. = Økt inntekt med 7,4 mill.kr. Økt eiendomsskatt på annet – 1,8 mill.kr. Alternativet er tilsvarende reduksjoner i bl.a. tjenesteproduksjonen.

13 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 13 Nye driftsmessige reduksjoner Totalt 10 sykehjemsplasser (2,5 mill kr). Stillingsreduksjon oppvekst – (2,1 mill kr). Generelle reduksjoner i HO – 1 mill.kr. Naturlig avvikling av tiltak i HO – 2,4 mill.kr. Vertskommunereduksjon – 1 mill.kr. Pingvinen / Ungdomskontakten 0,35 mill.kr. Tilskudd næringslivsaktører – 0,3 mill.kr. (2012) Visit Dalane / Nordsjøveien – 0,150 mill.kr.

14 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 14 Investeringsprosjekter - ikke med Utgjør totalt 164 mill kr + kirkegård ++ Nytt sykehjem / bo- og servicesenter. Utbygging Husabø skole. Utbygging Husabø barnehage. Lagård sjukeheim 2Vest - ombygging. Steingården. Flerbrukshall. Ny kirkegård / kirkebygg.

15 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 15 Økonomisk overskudd –2011 – 387.000 kr. –2012 – 172.000 kr. –2013 – 47.000 kr. –2014 – 42.000 kr.

16 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 16 Likviditet / gjeld Lånegjelden øker til totalt 770 mill.kr. i 2014. Lånegjeld pr innb – 53.100 kr. i 2014. Lånegjelden er høy. = Økte finansutgifter. Bruk av premieavvik = press på likviditet.

17 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 17 OPPSUMMERING Kommuneøkonomien under press. Lite rom for nye kommunale tiltak. Kutt i tjenestetilbudet må foretas. Inntektsmulighetene må brukes. Fremdeles et godt tjenestetilbud.

18 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 18 Politikk er ikke det muliges kunst. Politikkens oppgave er å velge mellom det umulige og det ubehagelige. John Kenneth Galbraith (1908 – 2006)

19 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 19 Driftstiltak det ikke er funnet rom for Jf. vedlegg 2 i budsjettet for utfyllende opplysninger

20 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 12.12.2014side 20 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google