Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

T68 GSM & GPRS Colour display Multimedia Messaging Service

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "T68 GSM & GPRS Colour display Multimedia Messaging Service"— Utskrift av presentasjonen:

1 T68 GSM & GPRS Colour display Multimedia Messaging Service
Digital imaging and audio Bluetooth

2 Å skrive studierapport
eller Innside-informasjon fra sensor Stein Bergsmark Rev PA3 februar 2003 (kortversjonen)

3 Program Mål for presentasjonen “Startpakken”
Mer om skriving og oppgavearbeid Rapporten Noen få eksempler Pyramidemetoden Sensur Oppdragsrapporten Referanser

4 Mål for presentasjonen
Målgruppen er studenten Målet er å Bidra til bedre arbeidsform og arbeidsrutiner Hjelpe studentene til å skrive en bedre rapport Presentasjonen er opprinnelig laget mht hovedfagsrapporten, men er i stor grad dekkende også for hovedprosjektrapporten

5 Del 1: Startpakken, eller Det viktigste først
Prosjektplan Skrivearbeidet

6 Lag en prosjektplan Det er nødvendig med noe tid til søking, prøving og feiling før man velger endelig problemformulering med oppgavedefinisjon Legg inn litt slakk her og der, alle prosjekter sprekker, som har elementer av nybrott og originalitet Rapporten skal være planlagt ferdig 10 arbeidsdager (1 1/2 uke) før innleveringsfristen Start skrivingen tidlig Tenk tidlig på problemer som kan dukke opp underveis, og hva du kan gjøre for å minimalisere dem (Leveringstider sprekker som regel)

7 Skrivearbeidet Anskaff bok om rapportskriving BACK-UP fra første dag!
Før en datert og paginert labjournal (type stive permer) Gjør journalnotater hele tiden underveis Skriv ned alt du tror du får behov for å huske Kleb inn utskrifter med kurver og andre saker, gjerne med fil- eller andre referanser Skriv ned alle beslutninger, både prosjektmessig og oppgavemessig Hva talte a priori for og hva talte mot Hva ble til slutt den fulle begrunnelsen for beslutningen? Skriv ned alle resultater MED DRØFTING Lag tidlig en innholdsfortegnelse, og skriv hele innledningen først Skrivevegring er temmelig alminnelig – fortvil ikke!

8 Del 2: Mer om skriving og oppgavearbeid
Treff målgruppene (gjett hvilke!) Skriv i vekselvirkning med andre

9 Målgruppene Veileder og hans organisasjon Sensor Offentligheten
Selg arbeidet til sensor, for å få best mulig karakter Offentligheten Formidling av kunnskap til andre, allmenheten, andre studenter, fagfolk

10 Skriv i vekselvirkning med andre
Skrivingen skjer i vekselvirkning mellom student og veileder Valg av område og dernest problemstilling Hvordan skal metodikken bygges opp Påpeke uklarheter og tvetydigheter Veiledning i rapportens sjanger Veileder skal ikke “rette” rapporten i detalj Opprett gjerne referansegrupper Studentene gjennomgår og diskuterer hverandres oppgaver

11 Del 3: Rapporten Rapportstruktur eller disposisjon
Rapportens enkelte elementer

12 (Liste med figurer og tabeller) 1 Innledning 2 Teoretisk bakgrunn
Rapportstrukturen Forside Tittelside med tittel Sammendrag Forord Innholdsfortegnelse (Liste med figurer og tabeller) 1 Innledning 2 Teoretisk bakgrunn 3 Arbeidet som er gjort 4 Resultater 5 Drøfting 6 Konklusjon Litteraturliste Vedlegg Rapporten er oftest bygd opp med viste hovedstruktur eller disposisjon

13 Forside eller omslagsside
Forsiden skal være mekanisk robust og beskytte rapporten (som baksiden) Som et minimum skal forsiden inneholde samme informasjon som tittelsiden

14 Tittelside Tittel Eventuelt en undertittel Forfatter(e)
Hvis alle bidrar likt, i alfabetisk rekkefølge Den som har den største rollen plasseres øverst, og deretter de andre etter tur Utgivelsessted (skole og by vanligst, land bare dersom byen er mindre kjent for målgruppen) År Valgfritt Eventuelt annen tidsangivelse (semester etc.) Eventuelle nøkkelord eller standardiserte emneord

15 Tittel Kort - mindre enn to linjer
Trekk ut nøkkelord av ditt materiale, flett dem inn i tittelen Plasser de viktigste nøkkelordene i begynnelsen (til venstre) Unngå den stereotype formen “Påvirkningen av X på Y “Noen aspekter ved …” Tittelen er ikke et mini-referatet av sammendraget

16 Sammendrag Sammendraget skal ikke favne alt som er gjort, og slett ikke oppgaveprosessen Sammendraget skal ikke inneholde alle resultatene, men gjenta noen få av de viktigste observasjoner og resultater Hva ble gjort og hvorfor (meget kortfattet!) De viktigste resultater av arbeidet, verifikasjon av hypotesen, kanskje også med mulige forbehold eller svakheter De viktigste tolkinger eller forklaringer De viktigste konsekvenser av resultatet eller resultatene, hva nå?

17 Forord Forordet er rapportens “administrative innledning”
Inneholder relevante opplysninger av ikke faglig art Tilknytning til forskningsprosjekt(er) Takk på nøkternt vis de som takkes skal Sted Tidsangivelse (måned og år) Navn på forfatter(e) Skal normalt ikke signeres (undertegnes) Kort, en kvart side

18 Innledning Innledningen er rapportens faglige innledning (i motsetning til forordet) Innledningen er en trakt som skal lede leseren inn i ditt arbeid Bakgrunn, tema og problemstilling, formål med arbeidet Dagens forskningsmessige (eller tekniske) status på området, bruk referanser om mulig. Beskriv hva som allerede er kjent, definèr aktuelle uutforskede områder Fortell leseren om relevant litteratur (bakgrunnsstoff - referanser) Skriv ikke selv en bred, generell innføring i emnet Hvordan resten av rapporten er bygd opp

19 Teoretisk/praktisk bakgrunn for oppgaven
Gi gjerne kapitlet et annet navn Bakgrunnen for det problemet som skal løses, i større bredde enn i innledningen Hva er relevant i det som er gjort før? Hva kan gjøres annerledes? Hvordan vil du gå fram for å utføre oppgaven?

20 Arbeidet som er utført Hva har du gjort?
Hvordan har du utført arbeidet? Hvilken teknologi har du brukt? Hvilke metoder og verktøy er brukt? Eventuelle forenklinger Eventuelle problemer som oppsto underveis

21 Resultater Presentèr alle eksperimentelle data, med “statistiske variasjoner” Usikkerhet i eksperimenter eller observasjoner? Gi nok detaljer for andre til å trekke sine egne slutninger og til å finne egne forklaringer - med andre ord, muligheter for etterprøving Alle resultatene som blir presentert i rapporten skal finnes her Ingen resultater skal finnes bare i “sammendraget” eller i “drøftingene” Ikke prøv å kombinere “resultater” og “drøfting” . Et klart skille bidrar til objektivitet for “resultatene”

22 Drøfting Drøft samtlige resultater du presenterer
Start gjerne med et mini-sammendrag. Hva er hovedobservasjoner eller hovedresultater? Ble “oppgaven løst”? Er resultatene tilfredsstillende, og slik som du forventet? Usikkerheter? Relevans, nytte , muligheter med eller begrensninger for ditt arbeid og dets resultater Del ulike eksperimenter med tilhørende drøfting inn i forskjellige avsnitt Eventuelle generaliserende slutning(er). Gå fra det spesielle til det generelle. Hva kan du forutsi på bakgrunn av dine resultater? (Ikke helt trivielt) Vær forsiktig og ikke trekk for vidtrekkende eller allmenne konklusjoner

23 Konklusjon Avslutt med en klar konklusjon eller et konsistent sett av konklusjoner Hva fører resultatet til av nye muligheter eller anvendelser, og for hvem? I en avhandling: hva er den sterkeste og mest generelle konklusjon du kan bygge opp på bakgrunn av dine resultater? (Vær forsiktig!!) Fortell helst også hva som gjenstår (videre arbeid - en naturlig videreføring)

24 Del 4: Eksempler Noen få eksempler viser stil-type og målrettet språk
Tittel Åpningsavsnitt i innledning Sammendrag

25 Tittel Svake eksempler: Bedre eksempler:
Faselåst sløyfe for telekommunikasjonsformål (for vid, bør suppleres både med realisering, frekvensområde og anvendelsesområder) En studie av forskjellige faktorer og forhold som har betydning for stabilitet av rekursive filtre (overflødig innledning) Bedre eksempler: Lav-jitter digital faselåst sløyfe for 2 Mbps PCM-systemer Koeffisientstabilitet i kanoniske rekursive digitale filtre

26 Åpningsavsnittet, for eksempel i en innledning
Kjedelig, konvensjonelt: Rapporten beskriver en helt ny type lakkeringsutstyr som har en rekke spesielle egenskaper som man ikke har i dagens utstyr. Bedre, mer appetittvekkende og også mer resultatorientert: Med Sprøyte-Max lakkeringsautomat blir lakkeringstidene i de fleste tilfeller senket med 30 til 40 %. Digitalstyring av ventilene gir tidsgevinst samtidig som man får en vesentlig jevnere påføring av lakk.

27 Sammendrag Eksempel på klassisk feil type 1
Kapittel 1 gir bakgrunnen for rapporten og definerer innholdet av den. Kapittel 2 gir et sammendrag av rapporten Kapittel 3 beskriver digitale filtre. Både bruksområde og virkemåte diskuteres. Kapittel 4 beskriver teknologien som brukes i prosjektet. Det blir definert hva en MAC (Multiply/Accumulate) er og når den blir benyttet. Kapittel 5 gir kravspesifikasjonen for det digitale filteret og strømforsyningen. Kapittel 6 er oppgavens konklusjon Kommentarer: Her refereres innholdsfortegnelsen Informasjon om resultater og konklusjon er identisk lik null

28 Sammendrag Eksempel på klassisk feil type 2
I oppgavens innledning redegjøres det for fordeler og ulemper ved digital filtrering. Deretter defineres spesifikasjon og ytelse for det filteret som er bygget. Systemdesign med maskinvare og basis programvare beskrives. Videre refereres den detaljerte maskinvarerealiseringen. Til slutt redegjøres for de tekniske problemene man møtte underveis. Kommentarer: Også her unngår forfatteren omhyggelig å røpe noen av sine resultater.

29 Sammendrag Eksempel på resultatorientering
Et programmerbart sanntids digitalt filter er bygget med en 100-kroners mikrokontroller med 8 biters A/D og D/A-omformere. Ved 8 kHz samplingsfrekvens var det mulig å realisere 4. ordens rekursive eller 10. ordens transversale filtre. Elliptiske rekursive filtre som ble prøvet ved 8 kHz samplingsfrekvens overholdt ikke stoppbåndsdempingen på 40 dB. Filterutgangen hadde et signal/støyforhold på 35 dB og filteret synes ikke egnet til noen form for talebehandling. Kommentarer: Meget resultatorientert og ganske bra, men er man svært kritisk …. Hensikten med å bygge filteret fremkommer ikke. Dette burde vært nevnt Dersom årsakene til filterets svake ytelse hadde blitt referert, kunne man muligens ha vurdert filterets brukbarhet på andre områder enn tale

30 Del 5: Pyramidemetoden (Nivåmetoden)
Her går vi rett på sak, beskriver sakens kjerne i få ord. Formål og hovedkonklusjon Nivå 2 Her kommer argumentasjonskjeden i full bredde, men uten dokumentasjon Nivå 3 Et antall enkeltvedlegg med dokumentasjon Denne metoden er sterkt resultatorientert: Hvilke resultater er oppnådd? Hva er konklusjonene, hva betyr resultatene, for hvem? Beskrivelser av forsøk eller resonnementer som ikke førte frem, skjæres ned til minimum

31 Del 6: Sensur Er oppgaven besvart, er oppgavedefininsjonen fulgt?
Fremstilling av (teoretisk) bakgrunnsstoff, med litteraturstudier og referanser Utførelse av arbeid, eksperimenter, programmering, lab osv Presentasjon av resultatene Drøfting Konklusjon Disponering av rapporten og den formelle fremstilling Helhetsvurdering (helhetsinntrykk)

32 Del 7: Oppdragsrapporten (prosjektrapporten)
Oppdragsrapporten er friere enn en avhandling Oppdragsrapporten er mer resultatorientert, kravene til dokumentasjon er også mindre enn i en avhandling Sammendraget er en presentasjon av de viktigste kvantiserte resultater og konklusjoner, kanskje til og med bare en hovedkonklusjon. (Installèr et renseanlegg til kr , fordi 7 % av innbyggerne har magetrøbbel beviselig knyttet til vannkvaliteten.) Skriv også hva konklusjonen betyr for impliserte parter.

33 Referanser Guide to writing a Thesis (Nifty Gadget): Stene, Morten. Vitenskapelig forfatterskap, Kolle forlag, sted?, 1999 Berild, Sveinung. Å skrive prosjektrapport, Opplandske bokforlag, Vallset 1992 Johnsen, John Erik. Forstå typografi. Dataforlaget, Oslo, 1991. Lindsay, David. A guide to scientific writing, Longman Chesire, Melbourne, 1989 Stenstadvold, Karl. Rapporthåndbok, del I og del II SINTEF, Trondheim, 1988. Rørvik, Harald. Skriving av hovedoppgaver i samfunnsvitenskapelige fag. Universitetsforlaget, Oslo, 1986 Katz, Michael J. Elements of the sientific paper. Yale University Press, new Haven and London, 1985 Harkins, Craig and Plung, Daniel. A guide for writing better technical papers. IEEE Press and John Wiley & Sons, New York, 1982 Vinje, Finn-Erik.. Skriveregler. 3. utg. Aschehoug, Oslo, 1980 Høegh, Ove Arbo, Vitenskapelig forfatterskap. Universitetsforlaget, Oslo, (Finnes trolig i ny og omarbeidet utgave)


Laste ned ppt "T68 GSM & GPRS Colour display Multimedia Messaging Service"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google