Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Forelesning Konkurranserett Førsteamanuensis dr.juris Olav Kolstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Forelesning Konkurranserett Førsteamanuensis dr.juris Olav Kolstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Forelesning Konkurranserett Førsteamanuensis dr.juris Olav Kolstad

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Norsk konkurranserett – en oversikt Konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12 –Erstattet konkurranseloven 1993 –Fra et overveiende inngreps- til et forbudsregime –Tilnærming til EØS-avtalens/EF-traktatens materielle konkurranseregler »”Harmonisering” av reguleringen av konkurransebegrensende atferd § 10 og § 11 »Delvis tilnærming ved kontroll av foretakssammenslutninger § 16

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO EØS-avtalens konkurranseregler –Norsk lov, EØS-lovens § 1 –Forutsetning at samhandelen er påvirket EØS-konkurranseloven –Gir regler om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler –Gir norske myndigheter kompetanse til å håndheve EØS- avtalens konkurranseregler

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskildesituasjonen - konkurranseloven Lovtekst »Materielle regler rettet mot markedsatferden formulert etter mønster av EØS artikkel 53 og 54 »Elementer i § 16 om fusjonskontroll tilnærmet EØS artikkel 57 Forskrifter »Gruppefritak gitt etter § 10, 3. ledd Bygger på gruppefritak gitt etter EØS-artikkel 53(3) Som igjen bygger på gruppefritak gitt etter EF-traktatens artikkel 81(1) »Andre forskrifter Forarbeider »Understreker tilnærmingen til EØS/EF

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Domstolspraksis –Foreløpig ikke norsk praksis (HR) –EFTA-domstolens rådgivende uttalelser –EF-domstolens og Førsteinstansrettens avgjørelser Forvaltningspraksis –Konkurransetilsynets/Departementets avgjørelser –Kommisjonspraksis »Tilnærmet ingen praksis fra ESA ”Soft law” –Kommisjonens/ESAs retningslinjer

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskildesituasjonen - EØS EØS-avtalen –EØS-artikkel 54-58 –Sekundærlovgivning »Materiell »Prosessuell –Domstolspraksis »EFTA-domstolen, EF-domstolen, Førsteinstansretten –Forvaltningspraksis »ESA, Kommisjonen –”Soft law” EØS-loven EØS-konkurranseloven

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Konkurranselovens formål, § 1 Formålets betydning innenfor konkurranseretten ”Å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser”, § 1, 1. ledd –Effektiv ressursbruk som overordnet, men middelbart, formål –Konkurranse som umiddelbart formål Det skal tas ”særlig hensyn til forbrukernes interesser” ved anvendelsen av konkurranseloven –Kom inn i Familie, Kultur- og administrasjonskomiteen –Tradisjonelle forbrukerhensyn? –Eller fokus på fordelingen av det samfunnsøkonomiske overskudd”? »Jf. § 10, 3. ledd

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Konkurransereglenes rolle i EØS Det indre marked virkeliggjøres gjennom –Reglene om de fire friheter (fri bevegelse) »Rettet mot stater »Berører deres myndighet som lovgiver –Konkurransereglene »Rettet mot private rettssubjekter »Griper inn i deres privatautonomi »I første rekke i friheten til å konkurrere og kontraktsfriheten

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Konkurransereglenes rolle i EØS Reglene om de fire friheter –Målsetning: Opprettelsen av det indre marked –Virkemiddel: Fjerne nasjonale markedsbarrierer Konkurransereglene –Mål: Integrasjon og effektiv ressursbruk »Andre mål? –Virkemiddel I: Fjerne markedsskiller »Integrasjonsimperativet –Virkemiddel II: Virksom konkurranse

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Felles formål? Effektiv ressursbruk Forbrukerhensyn Integrasjon

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Den teoretiske referanseramme Økonomisk teori som teoretiske referanseramme –Konkurranseteorien –Konkurransepolitikken –Konkurranseretten Plass for andre målsetninger? –Skillet tolkning og skjønnsutøvelse

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO De økonomiske modellene Det klassiske utgangspunkt –Frikonkurransemodellen »Den perfekte konkurranse –Monopol Markedstilpasning og ressursbruk –Pareto effektivitet –Kaldor Hicks kriteriet Modellene og virkeligheten

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Fra perfekt til virksom konkurranse Fokus på markedsmodeller eller -prosessen? –Det umiddelbare og det middelbare mål Søken etter en praktisk atferdsmodell –Perfekt konkurranse på de viljeløses marked Konseptet ”virksom konkurranse” –Konseptet i den økonomiske teori –Konkurranseloven og ”virksom konkurranse” –EF-domstolens og Førsteinstansrettens konsept –Et klart konsept?

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Markedsaktørenes frihet (1) Teknisk forutsetning eller egen verdi? Kommisjonens fokus på bindinger inter partes ved tolkningen av art 81(1) EF-domstolens syn –En avtale må analyseres i den rettslige og faktiske kontekst hvori den fungerer –Markedssituasjonen med og uten det tiltak som vurderes

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Markedsaktørenes frihet (2) Den økonomiske analysen av begrensninger i handlingsfriheten –Bindinger inter partes –Begrensninger i handlingsfriheten til konkurrenter og etterspørrere Handlingsfrihet og markedsmakt

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Markedsmakt Konkurranseretten primært fokusert på situasjoner hvor ett eller flere foretak besitter markedsmakt Definisjon av markedsmakt: –The term ”market power” refers to the ability of a firm (or a group of firms acting jointly) to raise price above the competitive level without losing so many sales so rapidly that the price increase is unprofitable and must be rescinded. »Landes/Posner

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Markedsmakt (2) Foretak som besitter markedsmakt kan nyte noen av de samme fordelene som et monopol –Merprofitt –Et ”stille” liv Markedsmakt og effektiv ressursbruk –Markedsmakt gir foretak muligheten til å øke prisene og redusere tilbudet, noe som gir en dårligere utnyttelse av ressursene

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Markedsmakt (3) Markedsmakt kan manifistere seg gjennom –Samarbeid eller samordnet atferd mellom konkurrenter –Ensidig atferd: Misbruk av dominerende stilling –Strukturelle endringer: Fusjonskontroll »Fisjon av monopoler Markedsmakt fra et politisk perspektiv –Ansamling av makt på få hender

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Den rettslige analyse av markedsmakt Skillet prestasjonsbetinget og restriktiv markedsmakt –Den rettslig utfordring ”Per se” eller ”rule of reason”? Markedsmakt og tolkningen av § 10 / art 53 / art 81 –De minimis/bagatellunntaket Markedsmakt og tolkningen av § 11 / art 54 / art 82

20 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO S-A-R modellen (1) Deskriptiv analysemodell –Årsaksmodell (Grunnleggende faktorer) –Teknologi, rettslig rammeverk, forretningsmoral, type produkt, etterspørsel, økonomisk vekst, kjøpernes atferd Struktur –Antall tilbydere og etterspørrere, etablerings- og avgangshindringer, produktdifferensiering, kostandsstrukturer, gjennomsiktighet

21 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO S-A-R modellen (2) Atferd –Prising, markedsføring, F&U, investeringer, etablering, strategier Resultat –Priser, profitt, produksjon, allokeringseffektivitet, dynamisk effektivitet, fordeling

22 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Forholdet mellom krrl og EØS-avtalen EØS-konkurranseloven § 7 –Forholdet mellom § 10 og § 11 og artikkel 53 og 54 –Samhandelskriteriet som jurisdiksjonskriterium –Skal anvende EØS-avtalens konkurranseregler der samhandelen påvirkes –Motstridsproblematikk »Krrl kan ikke forby tiltak som er tillatt etter EØS-avtalen »Kan anvende mer restriktiv lovgivning på ensidig atferd fra dominerende foretak –§ 7 kommer ikke til anvendelse på § 16 –Men hva med ”alminnelige EØS-rettslige prinsipper”

23 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Samhandelskriteriet Et tiltak må ”påvirke handelen mellom avtalepartene” for at art 53 og 54 skal komme til anvendelse Trekker grensen mellom EØS-avtalen/EF- traktaten og nasjonale konkurranseregler –Dersom samhandelen ikke påvirkes reguleres forholdet eksklusivt av nasjonale konkurranseregler »Nasjonale regler kan håndheves parallelt

24 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Samhandelskriteriet Samhandelskriteriet må tolkes på bakgrunn av EØS-avtalens/EF-traktatens målsetninger –Etableringen av et felles eller indre marked Utgangspunktet –It must be possible to foresee with a sufficient degree of probability on the basis of a set of objective factors of law or fact that it may have an influence, direct or indirect, actual or potential, on the pattern of trade between Member States

25 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Samhandelskriteriet Handelsstrømmene Mellom avtalepartene –Foretak fra forskjellige medlemsstater involvert –Eksport og import mellom medlemsstater –Avtaler som dekker en medlemsstats hele territorium »Den tidligere per se regelen »Domstolens syn i dag

26 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Samhandelskriteriet Avtaler som dekker hele EØS –Per se regel Handel med tredjeland –Import til EU –Eksport fra EU

27 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Samhandelskriteriet ”kan påvirke” –Negativ innflytelse nødvendig? –Direkte eller indirekte –Faktisk eller potensiell Endringer i markedsstrukturen som en påvirkning av samhandelen

28 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Samhandelskriteriet En mer funksjonell tilnærming? –Fokus på det indre markeds funksjon? –Bare begrensninger med fellesskapsdimensjon som faller inn under art 53 og 54? Merkbarhetskravet


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Forelesning Konkurranserett Førsteamanuensis dr.juris Olav Kolstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google