Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS skoleeierprogram i Akershus Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater Marianne Lindheim og Katrine Nikolaisen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS skoleeierprogram i Akershus Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater Marianne Lindheim og Katrine Nikolaisen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 KS skoleeierprogram i Akershus Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater Marianne Lindheim og Katrine Nikolaisen, KS Akershus og Østfold

2 KS sitt engasjement og arbeid for godt kommunalt skoleeierskap v/ Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør utdanning KS – Kommunesektorens viktigste utviklingspartner Kommunene – KS sin viktigste utviklingspartner!

3

4 Skoleeierprogrammets hovedmål
Programmet skal direkte bidra til en reell praksisforbedring av eget skoleeierskap, og indirekte øke kapasiteten til å utvikle skoler med høye faglige, kulturelle og sosiale kvaliteter.

5 Om programmet Utdanningsprogrammet skal gi folkevalgte og administrativt ansatte skoleeiere økte kunnskaper og ferdigheter i dialogbasert ledelse og styring av skolen. Deltakerne skal bli enda bedre kvalifisert til å utøve sine roller som aktive skoleeiere i en kunnskapsutviklende styringsdialog. Samlingene skal bygge både på forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap som har høy overføringsverdi og som leder til et skoleeierskap som bidrar til forbedring av elevenes læring og utvikling Alle deltakerkommunene skal gjennomføre lokalt utviklingsarbeid mellom samlingene og dele planer, erfaringer og oppnådde resultater på og mellom samlingene

6 Referansegruppe Anne Lene Hojem, sektorutvalgsleder barn og unge, Bærum, representerer Fylkesstyret KS Akershus Lillian Nærem, rådmann Hurdal kommune, Rådmannsutvalg KS Akershus Pål Riis, fylkesdirektør, Akershus fylkeskommune Marlen Faannessen, skolesjef Sørum kommune, styringsgruppa for Ungdomstrinn i utvikling Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Jorunn Møller, professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus

7 Styrke eget skoleeierskap. Kapasitet til å utvikle skoler.
Hurdal kommune, Gjerdrum kommune, Eidsvoll kommune, Nittedal kommune, Lørenskog kommune, Fet kommune, Sørum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune Jobbing kommunevis og på tvers i nettverket Styrke eget skoleeierskap. Kapasitet til å utvikle skoler. Kvalitet i norsk skole i et inter-nasjonalt perspektiv Lokalt ansvar for kvalitets-utvikling Læring og profesjons-utvikling i skolen Dialog- basert ledelse MÅL 10.02 og

8 Ønsket utbytte for denne samlingen
Definere ønsket utbytte for egen deltakelse Se eget arbeid i et større perspektiv Faglig påfyll

9 Roller, regler og verdier
Er konkrete Roller, regler og verdier Ser etter den andres perspektiv Ser etter muligheter

10 Kom Nærmere! Kilde: Dosent Knut Roald i KS-rapporten ”Kom Nærmere!” (s. 52)

11 Dag 1 10.00 Velkommen! v/ Grethe Hovde Parr, Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus KS` engasjement og arbeid for godt kommunalt skoleeierskap v/ avdelingsdirektør utdanning Erling Lien Barlindhaug, KS Forventningsavklaring – Hva vil vi ha ut av vår deltakelse? Hvordan skal vi sikre at vi oppnår ønsket utbytte i egen kommune? v/ Marianne Lindheim, seniorrådgiver og Katrine Nikolaisen, spesialrådgiver i KS 12.00 Lunsj 13.00 Hva gjør skolen god? Hva vet vi? Et internasjonalt perspektiv v/ Jorunn Møller, professor v/ Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo Gruppeaktivitet i grupper på tvers 14.45 TALIS-undersøkelsen (OECD-undersøkelse om undervisning og læring i ungdomsskolen) v/ Per Olaf Aamodt, seniorforsker NIFU Arbeidsøkt i kommunegrupper 16.00 Pause 16.15 Skoleeierskap og styringssystemer v/ Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus 17.00 Tilstandsrapporten i Eidsvoll kommune Dialog mellom Marlen Faannessen, virksomhetsleder skole i Eidsvoll og Jorunn Møller, professor ved ILS, Universitetet i Oslo 18.00 Slutt for dagen Program

12 Dag 2 08.30 God morgen! Vi kobler oss på igjen fra i går
09.00 Reformtakter og styring av norsk skole v/ Jorunn Møller, professor ved ILS, UiO 11.30 Lunsj 12.30 Innovasjon i kommunen – når vi trenger å finne en ny retning, v/ Gustav Weiberg-Aurdal, rådgiver i KS 13.30 Definere utviklingsarbeid – idejakt og framdriftsplan 14.45 Avslutning Vel hjem!

13 Ungdomstrinn i utvikling
Motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning Gjennom arbeidet med den gode Akershusskolen tar kommuner og fylkeskommune i Akershus et fellesansvar for at elevene i Akershus skal gjennomføre 13 års skolegang med gode resultater. Utviklingsveiledere: Anett Hertzenberg, Yngve Rønning og Lise Merethe Austvik.

14 Skolebasert kompetanseutvikling
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.  Forutsetninger: En systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både skoleeiere, skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid. Kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for skoleutviklingen i egen kommune. Dette må inngå som et sentralt element i skoleeierens styring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene.

15 Det er et lagarbeid å bygge en bedre skole.
Lærere som kommer tilbake til skolen med ny faglig innsikt og ny motivasjon, er avhengig av sterke faglige fellesskap som evner å ta i bruk den nye kunnskapen til alles beste. Gode, faglige, sterke og motiverte lærere i sterke læringsfellesskap med klar ledelse og en engasjert og lyttende skoleeier – det er våre viktigste virkemidler. Torbjørn Røe Isaksen

16 Verdigrunnlag Vi må skaffe oss felles forståelse
Derfor må vi være flere som «ser» og kan drøfte Virkeligheten er mangfoldig Vi må skaffe oss felles forståelse Drive utviklingsarbeid som er kunnskapsbasert, systemisk og lærende

17 Presentasjonsrunde og forventningsavklaring
Hver kommune presenterer seg i plenum ved at en person kort forteller Kommunens navn Hvem som deltar En forventning til eget utbytte 15 minutter i gruppa til å forberede dere

18 Du finner gruppa du skal være på i mappa.
LUNSJ Du finner gruppa du skal være på i mappa. Etter lunsj sitter dere i grupper på tvers

19 Hva gjør skolen god? Hva vet vi? - Et internasjonalt perspektiv
v/ Jorunn Møller, professor Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitet i Oslo

20 Pause Etter pausen skal du tilbake til kommunegruppa

21 TALIS (Teaching and Learning International Study)
Per Olaf Aamodt seniorforsker NIFU

22 Skoleeierskap og styringssystemer
v/ Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus

23 Tilstandsrapporten i Eidsvoll kommune
Dialog mellom Marlen Faannessen, virksomhetsleder skole i Eidsvoll og Jorunn Møller, professor ved ILS, Universitetet i Oslo

24 Hvordan er dialogen mellom nivåene i din kommune?
Hvordan komme nærmere? Uten å overta Bruk tanker fra innledningene, innspill fra forrige gruppearbeid og eventuelle forberedelser hjemme.

25 Hvordan er dialogen mellom nivåene?
Hva tenker du fungerer godt i dialogen mellom nivåene? Hvorfor, tenker du, fungerer det godt?

26 Regler for gruppearbeid
Den som hadde fødselsdag sist leder gruppa Regler for gruppearbeid Individ og gruppe Individuell refleksjon og nedskrivning av egne tanker og meninger (2 min) Rekkefremlegg. En og en gir innspill til gruppa. Etter runden utveksler gruppa synspunkter og skriver ned konklusjoner Skriv ned konklusjoner KS Omstilling og konkurranse

27 Hvordan er dialogen mellom nivåene?
Hva kunne vært bedre i dialogen mellom nivåene? Hvordan, tenker du, kunne du bidratt til at det ble bedre?

28 Oppsummering Norsk skole i et internasjonalt perspektiv
Resultatfokus og økt kvalitet Ansvarliggjøring og kompetanse Dialog og oppfølging Skoleeierskap og styringssystemer Tilstandsrapporten som kvalitetsutviklingsverktøy

29 Dagen i dag! En kort tilbakemelding.
Noe jeg hadde nytte av i dag? Noe som kunne vært gjort annerledes?

30 Velkommen til middag 1930

31 God morgen! Oppfølging av gårsdagen og videre arbeid i skoleeierprogrammet
Videre fra gårsdagen – Tilstandsrapporten Neste samling er og temaet lokalt ansvar for kvalitetsutvikling Eget utviklingsarbeid Arbeidsboka Legg inn tidspunkter for i fellesskap gjøre for- og etterarbeid Neste kapittel kommer 10. januar. Koordinatorsamling?

32 Dag 2 08.30 God morgen! Vi kobler oss på igjen fra i går
09.00 Reformtakter og styring av norsk skole v/ Jorunn Møller, professor ved ILS, UiO 11.30 Lunsj 12.30 Innovasjon i kommunen – når vi trenger å finne en ny retning, v/ Gustav Weiberg-Aurdal, rådgiver i KS 13.30 Definere utviklingsarbeid – idejakt og framdriftsplan 14.45 Avslutning Vel hjem!

33 «Reformtakter og styring av norsk skole»

34 Innovasjon i kommunen – når vi trenger å finne en ny retning
v/ Gustav Weiberg-Aurdal, rådgiver i KS

35 20 minutter Idéjakt Hva har vi behov for å ta tak i/jobbe særlig med for å utvikle skoleeierskapet i vår kommune? Har vi noen floker som kan danne utgangspunkt for innovativt skoleeierskap? Formuler en problemstilling med utgangspunkt i kommunens behov. Bruk gjerne Tilstandsrapporten evnt. egendefinert fra arb.boka. Pek ut to jegere som skal på jakt etter gode ideer. Resten sitter igjen som eksperter for andre kommuner.

36 Idéjakt 15 minutter X 2 bordbytte
Jegerne drar ut på jakt til bordet ved siden av En jeger fører ordet og den andre noterer innspill. «Ekspertbordet» stiller spørsmål og gir innspill som nyanserer floken/problemstillingen. Vær nysgjerrige på hverandres innspill og ideer Spør for å oppklare og vær oppmuntrende. Ikke diskuter.

37 Idejakt – jakt på innspill og ideer
Eksperter for gruppe 1 Eksperter for gruppe 3 Jegere Gruppe 2 Gruppe 1 Jegere Gruppe 3 Jegere

38 25 minutter Idéjakt Ta med idéene tilbake til kommunegruppen Del idéene med de andre og drøft hva dere har nytte av å ta med i det videre utviklingsarbeidet. Lag framdriftsplan

39 Hva må vi gjøre når vi kommer hjem for å komme ett skritt videre i vårt utviklingsarbeid?
Hva gjør vi? Hvordan gjør vi det? Hvem må involveres Hvem har ansvaret Frist

40 Avslutning Hva har vært nyttig for deg?
Hva kan vi gjøre annerledes for at du skal ha enda større utbytte av samlingen? Hva har vært nyttig for deg?

41 Vel hjem!


Laste ned ppt "KS skoleeierprogram i Akershus Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater Marianne Lindheim og Katrine Nikolaisen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google