Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv – i eget hjem 11.11.04 Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv – i eget hjem 11.11.04 Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv – i eget hjem 11.11.04 Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

2 Litt om Bodø kommune: Ca 50 000 innbyggere Hjemmetjenesten – 6 soner( 3 by og 3 distrikt) Lang erfaring med å arbeide med rehabilitering; Rehabiliteringsavdeling(døgnplasser) 15 rom + 1 treningsleilighet. Rehabiliteringssenteret 21,5 årsverk ergo og fysioterapeuter, syn og hørselskontakt samt Frisklivssentral Bestiller-utførermodell - Tildelingskontor

3 Kåre Hagen Arendalskonferansen 2011: Omsorgskrisen skapes ikke av ”eldrebølgen” Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag

4 Hvorfor hverdagsrehabilitering? Demografisk utvikling Samhandlingsreformen Enorm vedtaksvekst Erkjennelse av at endring må til Ny generasjon eldre

5 Besteforeldre nå

6 Organisering prosjekt: Prosjekteier: «engasjert i tema» + myndighet Prosjektgruppe: Prosjektleder: engasjert i forhold til tema, kompetanse og erfaring fra prosjektledelse, utviklingsorientert «ildsjel» Leder rehabiliteringssenteret Leder Pilot hjemmetjeneste Saksbehandler Tildelingskontoret Representant Eldre rådet Representant arbeidstakerorganisasjon

7 Innhente informasjon om ”Fredericiamodellen” Konferanse i Fredericia sept 2011 Etablering i egen avdeling/base Prosjektmidler Forskning

8 Erfaringer fra Fredericia 2011: Resultat etter Hverdagsrehabilitering: Ca 40 % av deltakerne klarer seg med mindre bistand Ca 45 % klarer seg uten bistand etter opptrening

9 Endring av kultur og holdninger: Mer fokus på forebygging, rehabilitering og tidlig innsats Større fokus på brukers ressurser og opptreningspotensial «Fra brukermedvirkning til brukerstyring» Ansatte i hjemmetjenesten: gi mer hjelp til selvhjelp; Hverdagsmestring

10 Mål - forprosjekt: Å være klar for oppstart i pilothjemmetjeneste 2012 Godkjent prosjektplan Definere målgruppe Forankring – administrativt og politisk Informasjon

11 Inklusjonskriterier: Primært innbyggere som søker hjelp for første gang, samt brukere som søker om mer hjelp Brukere som har rehabiliteringspotensial og som er/blir motivert for opptrening Som bor hjemme

12 Ekslusjonskriterier: Kognitiv svikt som vanskeliggjør deltakelse Kjent rus og/eller psykiatridiagnose som vanskeliggjør deltakelse Progredierende sykdom(ALS,MS og palliativ behandling

13 Forankring: ”Vårt prosjekt” Helse og omsorgsavdelingen Pilot hjemmetjenesten 4 tema dager i HS Brukerorganisasjonene Politisk forankring

14

15 Informasjonsplan: «informasjon jevnt og trutt» Intern informasjon: Administrasjon Helse og omsorg Lederne i HO Hjemmetjenesten Tildelingskontoret Kortidsavdelingene Fastlegene

16 Informasjonsplan: Ekstern informasjon: Brosjyre til målpersoner Politikerne Innbyggerne -brukerorganisasjoner Nordlandssykehuset REPORTASJER i Avis /TV

17 Prosjektmidler: Kompetansemidler husbanken – forprosjekt Skjønnsmidler Helsedirektoratet Kommunale midler

18 Pilotprosjekt: mars 2012-mai 2013 Startet opp i en sone, utvidet til 3 soner Dagtid 50% ergoterapeut 50% fysioterapeut 30% sykepleier 140% hjemmetrenere fordelt på 3 som jobbet kombinert Hjemmetjeneste/hverdagsrehabilitering 20% saksbehandler Tildelingskontoret BASE

19 Kompetanse hverdagsrehabilitering: * Undervisning avdelingsledere i hjemmetjenesten og hjemmetrenere Videreutdanning hverdagsrehabilitering høgskole oppstart høst 2014 Videreutdanning fagskolen: rehabilitering og «Helse, aldring og aktiv omsorg» «Motiverende samtale» -et verktøy i hverdagsrehabilitering

20 Oppstart: Starte i det små.. Pilot? Ikke være redd for å prøve ut – gjøre feil evaluere – justere Finne gode case Bra med tilbakemelding også kritikk

21 Oppstart: Erfaringsdeling med andre kommuner Ta seg tid til å utvikle en god modell Prosjektleder/teamleder Møtes jevnlig – status oppdatering – «hvor trykker skoen» Vedtak/prosedyrer Hverdagsrehabilitering

22 Oppstart: Dokumentasjon/registrering Kommunikasjon/ informasjon med hjemmetjenesten Sluttrapport – bruker, hjemmetjenesten, fastlegen Mer fokus på hverdagsmestring i ordinær hjemmetjeneste –kortidsavdelinger – tildelingskontor Samarbeide med frivillige

23 Informasjonsbrosjyre - målgruppen Hva er hverdagsrehabilitering? Hvem er vi? Hva kan du forvente av oss? Hva vi forventer av deg?

24 Presentasjon av gode case og resultat: «Fra 12 t i uka til 30 min i måneden» P

25 Resultat pilotprosjekt: 20 brukere, reduksjon 67,2 vedtakstimer pr uke

26 Suksesskriterier Innbyggernes livskvalitet og tilfredshet øker Medarbeiderne er tilfredse med den nye måten og arbeide på Bedre kommuneøkonomi

27 Kommuneplan 2014-2026 Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår og livskvalitet Det er et mål å nytte de ressurser, evner og muligheter den enkelte selv har for å mestre hverdagen Frisklivssentralen og hverdagsrehabilitering er gode eksempler på tiltak som bidrar til økt livskvalitet og bedre funksjonsnivå hos innbyggerne Et tilfredsstillende og trygt boforhold er en forutsetning for god helse, aktiv samfunnsdeltagelse og et aktivt liv

28 Hverdagsrehabilitering nå: Implementert i drift – Rehabiliteringssenteret 01.07.14 Økt terapeut ressurs: 2 årsverk ergoterapeut Fra 1. september 2014 kan en få tilbud om hverdagsrehabilitering i alle hjemmetjenestesoner. Ca 150 personer har fått hverdagsrehabilitering Stort fokus på forløp – skape gode overganger

29 Følgeforskningsprosjekt: Regi av Universitetet i Nordland Midler Fondsregionen Nord Norge 2,5 mill Fra 01.09.13 – 31.08.2017 «Å hoppe etter Fredericia blir resultatet like bra?» Fokus : « 3 vinn» Opplever målpersonene økt trivsel og livskvalitet? Trives ansatte med den nye måten å arbeide på? Bedre kommune økonomi

30 Takk for meg


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv – i eget hjem 11.11.04 Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google