Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Statssekretær Per Botolf Maurseth Fellesorganisasjonen 14. mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Statssekretær Per Botolf Maurseth Fellesorganisasjonen 14. mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 …og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Statssekretær Per Botolf Maurseth Fellesorganisasjonen 14. mars

2 2 Kunnskapsdepartementet Dagens tekst Hva har vi gjort på utdanningsområdet? Stortingsmelding 16. …og ingen sto igjen Utfordringer og veien videre

3 3 Kunnskapsdepartementet Utgangspunktet Godt utbygd utdanningssystem –god tilgang –formelle rettigheter for barn, unge og voksne –dyktige fagfolk –ingen vesentlige økonomiske barrierer Viktige reformer –Barnehageløftet –Kunnskapsløftet –Kvalitetsreformen i høyere utdanning –Kompetansereform for voksne

4 4 Kunnskapsdepartementet Utfordringer Hovedutfordringen er å sikre at alle barn og unge faktisk lærer det de trenger –Hver fjerde 15-åring prosent går ut av grunnskolen uten tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter –En av fire avbryter videregående opplæring –Over 400 000 voksne har svake lese- og regneferdigheter –Norske barn gjør det dårlig i internasjonale undersøkelser

5 5 Kunnskapsdepartementet Viktige tiltak gjennomført av Regjeringen Styrket kommuneøkonomien (14 mrd. + 2,5 mrd). Ryddet opp i kaoset rundt nasjonalt prøver Stoppet den ukontrollerte veksten i privatskoler Ny privatskolelov på høring. Kunnskapsløftet er innført justert med Prinsipper for opplæringen Styrket satsingen på kompetanseutvikling Fornyet og forsterket strategiplaner

6 6 Kunnskapsdepartementet Viktige tiltak gjennomført av Regjeringen (forts.) Økt vekt på yrkesopplæring i videregående –Flere lærlingplasser –Dialog og dugnad Gratis læremidler i videregående opplæring Historisk løft for barnehagene, flere plasser, lavere priser, kompetanse Utvidet Program for praksisrettet FOU i lærerutdanningen Utvidet Program for skoleutvikling – Kunnskapsløftet – fra ord til handling –Tidlig innsats for elever

7 7 Kunnskapsdepartementet Viktige tiltak gjennomført av Regjeringen (forts.) Forslag om reklameforbud i skolen Bostad-utvalget - formålsparagrafen NOKUTs evaluering av lærerutdanningen Stortingsmelding nr 16 …Ingen stod igjen. –Om utdanning og sosial utjevning -Tidlig innsats

8 8 Kunnskapsdepartementet Stortingsmelding 16. Svakhetene i utdanningssystemet rammer særlig de barn, unge og voksne som stiller svakest i utgangspunktet Familiebakgrunn spiller en stor rolle: –for om man lykkes med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter –for gjennomføring i videregående opplæring –for de utdanningsvalg man foretar

9 9 Kunnskapsdepartementet Sosiale forskjeller i læringsutbytte Sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og læringsutbytte

10 10 Kunnskapsdepartementet Høyere utdanning : Den sosiale reproduksjonen forplanter seg Sannsynlighet for å delta i høyere utdanning har sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå

11 11 Kunnskapsdepartementet Sosial ulikhet i utdanning skaper ulikhet i arbeid og levekår Ikke fullført videregående opplæring øker sannsynlighet for marginalisering Svake grunnleggende ferdigheter øker sannsynlighet for trygd

12 12 Kunnskapsdepartementet Men endring er mulig Sammenheng mellom familiebakgrunn og læringsutbytte i utvalgte land Flere land lykkes bedre med sosial utjevning i læringsutbytte

13 13 Kunnskapsdepartementet Tidlig innsats for livslang læring Innsats i småbarnsalderen Språkstimulering gir resultater Ikke mer ”vente og se” Ta tak i problemene når de avdekkes Snu nederlag til mestring Det er aldri for sent

14 14 Kunnskapsdepartementet Tiltak i småbarnsalderen Språkstimulering før skolestart –barnehagen –helsestasjoner Minoritetsspråklige: gratis kjernetid Barnehageutbygging

15 15 Kunnskapsdepartementet Grunnopplæringen ” Vente og se”? Utvikling i bruk av spesialundervisning etter alder på eleven. Prosent av elevene og timer per elev

16 16 Kunnskapsdepartementet Videregående opplæring –96% begynner i vgo –sosial skjevrekruttering til ulike utdanningsprogrammer –en av fire har ikke gjennomført fem år etter start –Sosiale forskjeller i gjennomføring: 78% av elever med foreldre med lang høyere utdanning 30% av elever med foreldre med grunnskoleutdanning - Sosiale forskjeller i frafall har sammenheng med ulike karakterer fra grunnskolen

17 17 Kunnskapsdepartementet Voksne Ny sjanse for voksne Hindringer for deltakelse: –Kjennskap til rettighetene –Tilpasning til voksnes behov Tiltak –Utvide retten til videregående opplæring for alle voksne (fjerne 1978-regelen) –Øke bevilgningene til Program for basiskompetanse i arbeidslivet –Styrke utdannings- og yrkesveiledning for voksne

18 18 Kunnskapsdepartementet Gode rammer for læring –Gradvis utvidelse av skoledagen på barnetrinnet opp til 28 t per uke –Utvikle og iverksette leksehjelpsordninger –Innføre ordninger for frukt og grønt –Legge til rette for fysisk aktivitet i skolehverdagen –Bedre hjem-skole-samarbeid gjennom utvikling av foreldrekontrakter –Sikre gode og bevisste utdanningsvalg –Styrke rådgivningstjenesten –Forsøk med praksisbasert toårig løp i vgo. –Arbeide for å opprette flere læreplasser

19 19 Kunnskapsdepartementet Venstresiden har i for stor grad satt kunnskap og læring opp mot trivsel og omsorg Venstresida har lagt for liten vekt på læring, kunnskap, krav og kvalitet Vi vil videreføre venstreorienterte verdier som –Solidaritet –Felleskap –Like rettigheter –Fellesskole –Verdier i skolen –Dannelse


Laste ned ppt "…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Statssekretær Per Botolf Maurseth Fellesorganisasjonen 14. mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google