Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 …og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring
Statssekretær Per Botolf Maurseth Fellesorganisasjonen 14. mars

2 Hva har vi gjort på utdanningsområdet?
Dagens tekst Hva har vi gjort på utdanningsområdet? Stortingsmelding 16. …og ingen sto igjen Utfordringer og veien videre

3 Utgangspunktet Godt utbygd utdanningssystem god tilgang
formelle rettigheter for barn, unge og voksne dyktige fagfolk ingen vesentlige økonomiske barrierer Viktige reformer Barnehageløftet Kunnskapsløftet Kvalitetsreformen i høyere utdanning Kompetansereform for voksne

4 Utfordringer Hovedutfordringen er å sikre at alle barn og unge faktisk lærer det de trenger Hver fjerde 15-åring prosent går ut av grunnskolen uten tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter En av fire avbryter videregående opplæring Over voksne har svake lese- og regneferdigheter Norske barn gjør det dårlig i internasjonale undersøkelser

5 Viktige tiltak gjennomført av Regjeringen
Styrket kommuneøkonomien (14 mrd. + 2,5 mrd). Ryddet opp i kaoset rundt nasjonalt prøver Stoppet den ukontrollerte veksten i privatskoler Ny privatskolelov på høring. Kunnskapsløftet er innført justert med Prinsipper for opplæringen Styrket satsingen på kompetanseutvikling Fornyet og forsterket strategiplaner

6 Viktige tiltak gjennomført av Regjeringen (forts.)
Økt vekt på yrkesopplæring i videregående Flere lærlingplasser Dialog og dugnad Gratis læremidler i videregående opplæring Historisk løft for barnehagene, flere plasser, lavere priser, kompetanse Utvidet Program for praksisrettet FOU i lærerutdanningen Utvidet Program for skoleutvikling – Kunnskapsløftet – fra ord til handling Tidlig innsats for elever

7 Viktige tiltak gjennomført av Regjeringen (forts.)
Forslag om reklameforbud i skolen Bostad-utvalget - formålsparagrafen NOKUTs evaluering av lærerutdanningen Stortingsmelding nr 16 …Ingen stod igjen. Om utdanning og sosial utjevning Tidlig innsats

8 Stortingsmelding 16. Svakhetene i utdanningssystemet rammer særlig de barn, unge og voksne som stiller svakest i utgangspunktet Familiebakgrunn spiller en stor rolle: for om man lykkes med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter for gjennomføring i videregående opplæring for de utdanningsvalg man foretar

9 Sosiale forskjeller i læringsutbytte
Sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og læringsutbytte

10 Høyere utdanning: Den sosiale reproduksjonen forplanter seg
Sannsynlighet for å delta i høyere utdanning har sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå

11 Sosial ulikhet i utdanning skaper ulikhet i arbeid og levekår
Ikke fullført videregående opplæring øker sannsynlighet for marginalisering Svake grunnleggende ferdigheter øker sannsynlighet for trygd

12 Men endring er mulig Flere land lykkes bedre med sosial utjevning i læringsutbytte Sammenheng mellom familiebakgrunn og læringsutbytte i utvalgte land

13 Tidlig innsats for livslang læring
Innsats i småbarnsalderen Språkstimulering gir resultater Ikke mer ”vente og se” Ta tak i problemene når de avdekkes Snu nederlag til mestring Det er aldri for sent

14 Tiltak i småbarnsalderen
Språkstimulering før skolestart barnehagen helsestasjoner Minoritetsspråklige: gratis kjernetid Barnehageutbygging

15 Grunnopplæringen ”Vente og se”?
Utvikling i bruk av spesialundervisning etter alder på eleven. Prosent av elevene og timer per elev

16 Videregående opplæring
96% begynner i vgo sosial skjevrekruttering til ulike utdanningsprogrammer en av fire har ikke gjennomført fem år etter start Sosiale forskjeller i gjennomføring: 78% av elever med foreldre med lang høyere utdanning 30% av elever med foreldre med grunnskoleutdanning - Sosiale forskjeller i frafall har sammenheng med ulike karakterer fra grunnskolen

17 Voksne Ny sjanse for voksne
Hindringer for deltakelse: Kjennskap til rettighetene Tilpasning til voksnes behov Tiltak Utvide retten til videregående opplæring for alle voksne (fjerne 1978-regelen) Øke bevilgningene til Program for basiskompetanse i arbeidslivet Styrke utdannings- og yrkesveiledning for voksne

18 Gode rammer for læring Gode rammer for læring
Gradvis utvidelse av skoledagen på barnetrinnet opp til 28 t per uke Utvikle og iverksette leksehjelpsordninger Innføre ordninger for frukt og grønt Legge til rette for fysisk aktivitet i skolehverdagen Bedre hjem-skole-samarbeid gjennom utvikling av foreldrekontrakter Sikre gode og bevisste utdanningsvalg Styrke rådgivningstjenesten Forsøk med praksisbasert toårig løp i vgo. Arbeide for å opprette flere læreplasser

19 Venstresiden har i for stor grad satt kunnskap og læring opp mot trivsel og omsorg
Venstresida har lagt for liten vekt på læring, kunnskap, krav og kvalitet Vi vil videreføre venstreorienterte verdier som Solidaritet Felleskap Like rettigheter Fellesskole Verdier i skolen Dannelse


Laste ned ppt "…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google