Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND

2 2 På oppdrag fra NHD og OED kom i august 2006 rapporten ”GASSMAKS Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskaping fra naturgass gjennom industriell foredling” Bakgrunnen var et politisk ønske om økt bruk av naturgass i Norge Norge er Europas desidert største produsent og eksportør, men andelen naturgass i det norske energisystemet er bare 1 % Rapporten førte til etablering av et nytt utviklingsprogram – Gassmaks - i Forskningsrådet

3 3 Nordland olje- og gassutvalg: ”Nordland fylkeskommune tar initiativ til etablering av et sekretariat og arbeidsgruppe for arbeid med GASSMAKS prosjekter…” Møte med utviklingsmiljøer på Helgeland i april 2008 Forslag til arbeidsgruppe i oktober 2008 Etablering av sekretariat, budsjett/finansiering november 2008 Sluttrapport (mulighetsstudie) fra arbeidsgruppen årsskiftet 2009/2010

4 4 Mandatet til mulighetsstudien: Påvise og utrede muligheter for bruk av gass i Nordland i industriell sammenheng Vurdere strategiske prosjekter (ilandføring av gass i Nordland) Få Nordland på kartet når det gjelder gass

5 5 Målsettinger for mulighetsstudien: Ta initiativ til industrielle prosjekter/ Fou-prosjekter Se på muligheten til å få etablert integrerte industriklynger Se på muligheter for bruk av kombinasjonen gass og mineraler Se på mulighetene til å bygge opp relevant kompetanse i Nordland samt etablere et internasjonalt nettverk Ta i bruk oljefeltet Victoria som case

6 Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: Torbjørn JørgensenIndustri Vekst MosjøenLeder Bjørn BjørkmoMo Industripark Finn NordmoMeløy Næringsutvikling Terje NordvågNORUT Narvik Ola TorstensenNordland Fylkeskommune Eivind SommersethNorsk Forskningsråd

7 ARBEIDSMETODE Besøkt prosessindustrien i Nordland Deltatt på konferanser Faktainnhenting

8 STRUKTURFAKTORER Prosessindustri i Nordland Mineralindustri i Nordland Plastindustri i Nordland Mineraler i Nordland Gassfelt og gassfunn i Nordland (kystområdet) Transport av naturgass fra sokkel til marked

9 VERDIKJEDER Figur 7.1 Verdikjede kvarts og silisium i et solcelleperspektiv. Figur 7.2 Verdikjede karbon og hydrogen. Figur 7.4 Verdikjede ammoniakk. Figur 7.3 Verdikjede jernmalm.

10 Ammoniakk Naturgass Ammoniakk fabrikk Ammoniakk Apatitt, Kalk Kvarts Air Salpeter syre Urea CO 2 NPK Mineral gjødsel CAN Mineral gjødsel Gasskraftverk LNG skip Kjemiske industrien Farmasøytiske industrien KCl CO 2, NO x SO 2 fangst CO 2 Kjølevæske Løsnings middel Akryl polymer Soda ash

11 EKSEMPEL PÅ VERDIKJEDER

12 POTENSIELLE PRODUKTER OG PRODUKOMRÅDER I vedlegg B er 51 forskjellige prosesser beskrevet Hver enkelt prosess er beskrevet med følgende innhold: Bakgrunnsopplysninger om produkt Produksjonsprosess Beregning av produksjonskostnader og markedspris Vurdering av lønnsomhet, ulemper og utfordringer Oppsummering av potensialet

13 Mal for tekniske/økonomiske utredninger Litt bakgrunn opplysning Produksjon prosess beskrivelse Forenklet prosess flyteskjema med masse og energi mengder Kostnads- estimater Nøkkeltall for kostnader, gassforbruk og produktverdi Sammenligning av hovedkostnader med produkt pris Kort oppsummering av lønnsomhet og potensialet Kilde/referanser 2 – 4 sider per prosess/produkt

14 POTENSIELLE PRODUKTER OG PRODUKOMRÅDER Fra produksjonsmengde, estimert produktverdi, gassforbruk og gasspris er det utarbeidet et anslag på verdiøkning over gasspris, jfr. Ligning 1: Verdiøkningsindeks = (1) En verdiøkningsindeks på over 1,0 viser et produkt som er verd mer enn om naturgassen hadde vært solgt direkte. Høy verdiøkningsindeks kan enten komme fra prosesser med høy produktverdi eller fra prosesser hvor gasskostnadene er en mindre del av de totale produksjonskostnadene. Prosessene i Tabell 8-1 er gitt en fargekode (rød/gul/grønn) etter en vurdering av hvilket potensiale de representerer. Prosesser farget grønn regnes som mest interessant for videre analyser. Prosesser farget gul ligger i grenseland, og vil kreve nærmere undersøkelser for å klargjøre usikkerhetsmomentene rundt tekniske og/eller økonomiske detaljer. Rødfargede prosesser anses i dag å være mindre aktuelle av tekniske eller økonomiske årsaker. Imidlertid vil disse kunne bli aktuelle med endringer i marked eller teknologier.

15 51 Prosesser undersøkt Mineral/metal Aluminium Jernkarbid Direkte redusert jern Ferrosilisium Silisium solcelle Magnesium Titandioksid Ferromolybdenum Sink Kalkstein produkter Brent kalk Sement Kvarts Talk Anortositt Syntetiske wollastonite Energiformer LNG Gasskraftverk GTL diesel GTL/MTG Mobil GTL acetylen Hydrogen Brenselcelle Tørking Fjernvarme Husholdning CHP småskala Kjemikalier Ammoniakk Urea Mineral gjødsel Metanol Dimetyleter (DME) Olefiner Encelleprotein Natriumkarbonat Natriumsilikat Karbondisulfid Flussyre Materialer Carbon Black Silisiumkarbid Poly3Hydroxybutyrate Ectoin Keramer – grov Keramer – fin Plast – polyetylen Plast – polypropylen Glass Grafitt Anodekull Akrylnitril Zeolitt

16 CO2- HÅNDTERING Fangst av CO2 Etterrensing av eksosgassen Utskilling av CO2 før forbrenning Forbrenning ved bruk av eksakt mengde oksygen Deponering av CO2 CO2- binding med Olivinmineraler Knusing av mineraler ved hjelp av elektriske pulser

17 17 PRINSIPPSKISSE CO 2 -BASERT PROSESSERING Den store utfordring er (1) å konstruere utstyr for kontinuerlig CO 2 - leaching og som med tilpasninger kan benyttes på en rekke bergartstyper mht å lage ulike produkter, og (2) få prosessen til å gå raskt nok mht industriell anvendelse.... H 2 O CO 2 Pulveri- sert stein OPPLØSNIN G 50-150 bar 100-200 o C.. UTFELLIN G CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3 H 2 CO 3 = H + + HCO 3 Nedbryting av silikatmineraler som inneholder CaO, MgO og FeO RÅSTOFF PROSESSERING Produksjons- verdi (relativ) PRODUKT

18 18 GASS OG MINERALER Naturgass EL-kraft produksjo n EL-kraft produksjo n EL-kraft Mineral forekomst Mineral forekomst Produkt CO 2 -håndtering CO 2 -basert PROSESSER ING CO 2 -basert PROSESSER ING Al 2 O 3 PCC SiO 2 Fe-Ti oksider (indirekte) …….. Jern CO 2 PROSESSERI NG Fe 3 O 4 + C  CO 2 + Fe Jern- malm Kompleks Integrasjon - Gassrelatert Mineralutvikling Norge bygger gradvis opp kompetanse! CO 2 Forskjellige forekomsttyper (nasjonalt)

19 INDUSTRIELL VIRKSOMHET BASERT PÅ NATURGASS 4 Scenarioer: Industriell virksomhet basert på LNG Integrerte industriprosesser med et forbruk av naturgass på 1 - 2 BCM (1 BCM = 1 milliard standard kubikkmeter) Integrerte industriprosesser med et forbruk av naturgass på 3 - 5 BCM Integrerte industriprosesser med et forbruk av naturgass på 6 - 10 BCM

20 INDUSTRIELL VIRKSOMHET BASERT PÅ LNG Baking av anoder, ref. Alcoa Mosjøen Anode ANS som bruker ca. 25 MSm3 pr år. Smelting og homogenisering av metall. Metallgjenvinning. Oppvarming og dampproduksjon. Byggoppvarming (fjernvarme). Drivstoff til biler, busser og forskjellig typer skip. Distribusjon og videresalg.

21 Integrerte industriprosesser med et forbruk av naturgass på 1 - 2 BCM (1 BCM = 1 milliard standard kubikkmeter)

22 Integrerte industriprosesser med et forbruk av naturgass på 3 - 5 BCM

23 Integrerte industriprosesser med et forbruk av naturgass på 6 - 10 BCM

24 ARBEIDSPLASSER

25 KONKLUSJON/ANBEFALINGER Mulighetsstudien avdekker store muligheter for industriell virksomhet basert på naturgass i Nordland. Det må, sammen med industrielle aktører, jobbes videre med de mulighetene som er avdekket for å kvalitetssikre at de beskrevne integrerte industriprosessene vil skape lønnsomme industrivirksomheter. Nordland fylkeskommune må påvirke de politiske miljøer slik at konsekvensutredninger (PUD) for utbygging av nye olje- og gassfelt utenfor Nordland inkluderer utredning om industriell bruk av naturgass i fylket.

26 KONKLUSJON/ANBEFALINGER FORTS. De igangsatte FoU-prosjektene vedrørende fangst av CO2 i mineraler må sluttføres. Det planlagte Fyrtårnprosjektet GEOGAS i regi av NORUT Narvik bør gjennomføres. Det bør gjennomføres en konferanse høsten 2010 i regi av Nordland fylkeskommune hvor politikere, aktuelle industrielle aktører, representanter fra olje- og gassbransjen og representanter fra FoU-virksomheter møtes for drøfting av rapportens innhold og hvilke muligheter som kan være interessant å forfølge for å skape industrielle arbeidsplasser i fylket.

27 Aluminiumsproduksjon – En stor mulighet for Nord Norge Enorm forbruksvekst - Men vil verda kjøpa nye enorme mengder aluminium? - Prognosane syner at verda hungrar etter stadig meir aluminium. Årleg forbruk i verda er nå 36 millionar tonn medan forbruket om ti år vil liggja på 60 millionar tonn. Aluminium er eit «grønt» metall som enkelt kan resirkulerast og heile tida brukast om att. 70 prosent av den aluminiumen som er produsert i verda, er framleis i bruk, seier Alcoa-sjefen. Ny industri i Norge - Norge har store fortrinn. Verdas reinaste og mest klimavennlege produksjon av aluminium går føre seg i Norge. Her i landet har vi me kraftressursar, kapital, kunnskap og nærleik til dei store marknadane i Europa. Det bør byggast eit nytt aluminiumsverk i Finmark eller ein annan stad i Nord Norge, basert på naturgass frå Barentshavet eller Norskehavet. Store mengder lett tilgjengeleg skifergass rundt i verda skapar meir uvisse for gasseksport med skip frå Norge.

28 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "1 MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google