Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om fagskolen fagskole.wikispaces.com/tele Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Lærersamling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om fagskolen fagskole.wikispaces.com/tele Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Lærersamling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om fagskolen http://fagskole.wikispaces.com/tele fagskole.wikispaces.com/tele Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Lærersamling i Telemark 20. januar 2014

2 Kort om koordinator Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

3 Koordinators funksjon ► ► Koordinator for fylkeskommunale fagskoler fra 2005 ► ► Sekretær for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) fra 2010. ► ► Oppgaver knyttet til etablering og revidering av nasjonale planer og nasjonal standard. ► ► Bindeledd med departementer, direktorater, tilsyn, råd og utvalg og andre relevante instanser. ► ► Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (fagskolen.info) ► ► Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

4 Fagskolen er en tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet 4

5 Hva er fagskoleutdanning? ► ► Yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. ► ► Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. ► ► (sitert fra loven)

6 http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/TilstandsrapportFagskolesektore nF4283.pdf http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/TilstandsrapportFagskolesektore nF4283.pdf 6

7 Tilstandsrapport for fagskolen 2012 ► 115 fagskoler ► 314 offentlige og ► 674 private fagskolestudier ► 83,6% stedbaserte tilbud. ► 15.852 studenter (43% off. / 57%. priv.) ► 5.155 ferdige vår 2012 (56% menn / 44% kvinner) 7

8 Styring og rammer

9 KD KRD/HOD Fylkene Fagskolene Fagskolerådet NOKUT RFF NUTF og NUFHO Styrene Styring og organisering av fagskolene 9

10 Rammer ► Fagskoleloven av 2003 ► Arbeidsmiljøloven ► Forvaltningsloven ► NOKUT-forskriften ► Fagskoletilsynsforskriften av 12. des. 2013 ► Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) ► Ny fagskoleforskrift kom 1. august  10

11 Andre lover NOKUTs bestemmelser før forskriften  | 11 Fagskoleloven NOKUT-forskriften NOKUTs veiledning NOKUTs retningslinjer

12 NOKUTs veiledning Rendyrking av bestemmelser og veiledning  | 12 Fagskoleloven NOKUT- forskriften Fagskole- forskriften Fagskoletilsyns- forskriften VOX FFF NKR DBH-F Forbruker- ombudet Skjønn Prese- dens NKR/ LUB Andre lover

13 Forvaltning etter 01.01.2010 ► Fylkeskommunene fikk ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger (men KRD og HOD ansvarlige for finansiering). ► Skal sørge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. ► Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen.  13

14 Godkjenning av tilbud ► Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes. ► NOKUT har fått denne godkjennerrollen. ► NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering.  14

15 NOKUTs 18 kriterier for utdanningstilbud ► 5 kriterier for læringsmål og kvalifikasjoner ► 2 kriterier for faglig innhold ► 5 kriterier for undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer ► 2 kriterier for eksamen og vitnemål ► 4 kriterier for infrastruktur http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Fagskoler/Retningslinjer%20for%20kvalitetssikring%20og%20godkjenn ing%20etter%20lov%20om%20fagskoleutdanning.pdf http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Fagskoler/Retningslinjer%20for%20kvalitetssikring%20og%20godkjenn ing%20etter%20lov%20om%20fagskoleutdanning.pdf  15

16 En av NOKUTs hovedutfordringer ved godkjenning av fylkeskommunale tilbud er styret og styrets ansvar. Styret har ansvar - for studentene - overfor NOKUT - for utdanningene | 16

17 | 17 Eier = tilbyder Fagskole Styre Tilbyder = styre = fagskole Eier Tilbyder = styre = fagskole Ulike organiseringer av fagskoler Ansvar

18 NOKUT om eiers styring: Eier kan styre gjennom: ► ► Vedtekter (loven begrenser). ► ► Valg av medlemmer. ► ► Budsjett. - Dog ikke dag for dag.

19 Dimensjonering

20 Økonomi ► ► Statistikken gir foreløpig ikke godt nok erfaringsgrunnlag for ny fordelingsmodell. ► ► Tidligst i 2016-budsjettet ► ► Inntil da: telletall 2 år før.

21 I dag tre finansieringskanaler ► Over KD’s budsjett (tidl. 6A-skoler) ► Til fylkeskommunene basert på studenttall. ► Tilskudd gjennom Helsedirektoratet.

22 Nasjonal standard og nasjonale utvalg.

23 Nasjonal standard ► Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner. ► Nasjonal standard for kodeverk forvaltes av Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF).   23

24 Utdanningsplaner innenfor rammene ► Hver skole lager og vedlikeholder egne studieplaner (utdanningsplaner) som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. ► Utdanningsplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad.   24

25 Hvorfor en nasjonal standard? ► Ny fagskolelov i 2003 flyttet ansvar fra departement og direktorat til tilbyder. ► Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.  For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF)  For fagfelt helse i 2006 (NUFHS)  25

26 NUTFs sammensetning ► Offentlige tilbydere (1) ► Private tilbydere (1) ► Arbeidstakerorganisasjoner (4) ► Arbeidsgiverorganisasjoner (3) ► Fylkesutdanningssjefene (1) ► Studentrepresentant (1) Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget  26

27 Typiske NUTF-saker ► Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering) ► Sette og forvalte nasjonal standard ► Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser ► Gi uttalelser ► Følge Fagskolerådets arbeid ► Kvalifikasjonsrammeverk ► Utdanningsveier ► Maritim utdanning ► Strategiarbeid ► Høringer  27

28 Nasjonalt planarbeid  28

29 Kjapt tilbakeblikk ► Fagskolen har ikke rammeplaner som annen tertiærutdanning ► Partene i arbeidslivet og skoleeier ønsket å etablere en nasjonal standard ► En rekke nasjonale planer utarbeidet og godkjent av NUTF i 2006. ► Altfor høyt detaljeringsnivå på planene til å være rammer

30 Vedtak i NUTF 21. mai 2008 ► Planene må revideres ► Detaljeringsnivået må ned ► Redskapsemner skal integreres i tekniske moduler ► Fokus på tverrfaglighet ► Modulstørrelse 10 – 30 fagskolepoeng

31 Revisjon starter ► Først med LØM-modulen våren 2010 ► Så med to kjemiplaner høsten 2011

32 Nye momenter (krav) kommer inn ► NKR med læringsutbyttebeskrivelser ► Nasjonale emner med emnenavn, emnekode og omfang i fagskolepoeng ► Styrking av faglig ledelse Nasjonal plan, generell del revideres våren 2013

33 Flere reviderte planer Godkjente av NUTF etter høring: ► 2 bygg/anleggsplaner ► 3 elektroplaner I tillegg 4 nasjonale planer og 30 nasjonale emneplaner for maritim fagretning. (Gruppegodkjenning NOKUT våren 2013)

34 Gjenstår ► Plan for LØM-emnet  Tilpasset Mesterbrev  Tilpasset redusert omfang (14 til 10 fp)  NKR læringsutbytte ► 8 nasjonale planer TIP ► 2 nasjonale planer datateknikk ► 4 nasjonale planer petroleum

35 Nasjonale planer NUTF ► Kjemi, 2 planer ► Bygg/anlegg, 3 planer ► Elektro, 3 planer ► Petroleum, 4 planer ► TIP, 8 planer ► Datateknikk, 2 planer ► Maritimt, 4 planer ► LØM, en plan ► Generell del http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_tf_vedtatt_050313_v2.pdf http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_tf_vedtatt_050313_v2.pdf  35

36 Sentrale aktiviteter i sektoren  36

37 1. Etablering av Nasjonalt fagskoleråd ► Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2010. ► Består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. Skal sørge for at de ulike synspunktene i rådet blir kjent i departementet. ► Nettside under www.vox.no www.vox.no  37

38 2. Etablering av studentorganisasjon 2. Etablering av studentorganisasjon  38

39 3. Kandidatundersøkelse (NIFU) - blant alle som fullførte en fagskoleutdanning første halvår 2011. - - Åtte av ti fagskolekandidater er tilfredse med utdanningen sin. - - De nyutdannede er imidlertid generelt mer fornøyde med utdanningenes faglige innhold enn med undervisningskvalitet og veiledning. - - Det ble kjørt ny kandidatundersøkelse våren 2013.  39

40 4.Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk ► Fastsatt av KD desember 2011 ► Fremme mobilitet ► Styrke mulighetene for livslang læring ► Bidra til økt kvalitet i norske utd.-systemer ► Fagskolen er plassert på nivå 5 (av 8 nivåer) ► Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pågår. http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Kompetanse/NKR2011mve dlegg.pdf http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Kompetanse/NKR2011mve dlegg.pdf  40

41 De 7 NKR-nivåene Nivå 2: Grunnskolekompetanse Nivå 3: Grunnkompetanse VGO Nivå 4A: Fullført videregående opplæring, fag- og yrkeskompetanse Nivå 4B: Fullført videregående opplæring, generell studiekompetanse Nivå 5: Fagskole 1 Nivå 5: Fagskole 2 Nivå 6 (delnivå av Bachelor): Høyskolekandidat Nivå 6: Bachelor (1. syklus) Nivå 7: Master (2. syklus) Nivå 8: Ph.d. (3. syklus)  41

42 Hva medfører NKR i praksis? ► Fokusforflytning fra: Målsettinger om hva som skal læres bort. ► Til: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet).  42

43 Ikke bare kunnskap og ferdigheter. ►..men også generell kompetanse  Formuleringsevne  Problemløsningsevne  Evne til å behandle informasjon  Samarbeidsevner  osv.  43

44 5. System for rapportering og statistikk ► Etablering av Statistikkforum. ► DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement. ► Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. ► Oversikt over alle Norges fagskoler ► Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet. ► Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» i ny forskrift. http://fagskole.nsd.no  44

45 Eksempel på bruk av fagskoledata: Oppslag 23/10-12 Hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning fra fagskole Dette opplyser DBH-F. Data om gjennomføring viser at det totalt var 38 436 studenter som fullførte en universitets- eller høyskoleutdanning i løpet av 2011. Til sammenligning var det 7178 fagskolestudenter som fullførte sin utdanning i løpet av fjoråret. Det tilsvarer 16 prosent av det totale antall uteksaminerte kandidater på tertiært nivå. Det betyr at hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning faktisk kommer fra en fagskole.  45

46 6. Felles dokumenttittel for fagskole- utdannede ► Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet. ► «Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk. ► Fagskolerådet ønsker forskriftsfesting.  46

47  47

48 7. Grundutvalget. Det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren. Utvalget skal gi endelig rapport i form av en NOU senest innen utgangen av 2014.offentlig utvalg ► ► Utvalget skal se på hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter. ► ► Utvalget skal gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet. ► ► Utvalget vil kunne se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell studiekompetanse samt læringsutbytte. ► ► Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere gjennomgang. ► ► Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene.  48

49 Nasjonalt fagskolenettsted: Nasjonalt fagskolenettsted: www.fagskolen.info www.fagskolen.infowww.fagskolen.info Nettportal: fagskoleportalen.no Nettportal: fagskoleportalen.nofagskoleportalen.no Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/tele Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/tele fagskole.wikispaces.com/tele Koordinators e-post: bit@fagskole.org Koordinators e-post: bit@fagskole.orgbit@fagskole.org  49

50 Fagskolerelaterte forkortelser DBHDatatjeneste eid av Kunnskapsdepartementetrapportering ECVETEuropean Credit System for Vocational Education and Training EQFEuropean Qualification Framework FFFForum for fagskolerforum for private aktører FFUForum for fylkesutdanningssjefer FPFagskolepoengomfangsmål ISTLeverandør av skoleadministrative systemer KDKunnskapsdepartementet KUFylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg NKRNasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NOFNasjonalt opptakskontor for fagskolen. NOKUTNasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NRTNasjonalt råd for teknologiske utdanningerunder UHR NSDNorsk samfunnsvitenskapelig datatjenestedriver DBH NUFHONasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfagpartsammensatt NUTFNajonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanningpartsammensatt RFFRådet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale)skoleledere STCWStandards of Training, Certification & Watchkeepingmaritim konvensjon SRYSamarbeidsrådet for yrkesopplæringnasjonalt UdirUtdanningsdirektoratet UHRUniversites- og høyskolerådetnasjonalt VIGOStyringsdatatjeneste eid av fylkeskommuneneopptak, emnekoder  50

51  NUTFs arbeidsutvalgs forslag til emnemodell for tekniske fagskoleutdanninger (240113)  Det er en forutsetning at Emne 1 og Emne 2 (skisse neste bilde) fungerer som reelle redskaper anvendt på de øvrige emnene i tilbudet. Det er en forutsetning at Emne 1 og Emne 2 (skisse neste bilde) fungerer som reelle redskaper anvendt på de øvrige emnene i tilbudet.  NUTFs tidligere vedtak om at et emne skal ha omfang 10 – 30 fagskolepoeng, ligger til grunn for modellen. NUTFs tidligere vedtak om at et emne skal ha omfang 10 – 30 fagskolepoeng, ligger til grunn for modellen.  LØM-emnet er redusert fra 14 til 10 fagskolepoeng. LØM-emnet er redusert fra 14 til 10 fagskolepoeng.  LØM-reduksjonen må utføres slik at emnet fortsatt er «kompatibelt» med Mesterbrevs krav. (Håndteres av RFF.) LØM-reduksjonen må utføres slik at emnet fortsatt er «kompatibelt» med Mesterbrevs krav. (Håndteres av RFF.)  Dette er på ingen måte tenkt som en svekkelse av lederopplæringen i fagskolen, snarere en forsterkning. Dette er på ingen måte tenkt som en svekkelse av lederopplæringen i fagskolen, snarere en forsterkning.  Arbeidslivet stiller store krav til faglig ledelse, prosjektledelse og internkontroll. (Ref. NUTF-referat sak 34/12.) Arbeidslivet stiller store krav til faglig ledelse, prosjektledelse og internkontroll. (Ref. NUTF-referat sak 34/12.)  Disse elementene av profesjonsledelse må styrkes og integreres i fordypningsemnene. Disse elementene av profesjonsledelse må styrkes og integreres i fordypningsemnene. 

52


Laste ned ppt "Om fagskolen fagskole.wikispaces.com/tele Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Lærersamling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google