Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Autorisasjonskurs - plantevernmidler Informasjon til kursarrangører og andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Autorisasjonskurs - plantevernmidler Informasjon til kursarrangører og andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Autorisasjonskurs - plantevernmidler Informasjon til kursarrangører og andre

2 Målsetting Brukere av plantevernmidler ønsker å produsere trygg mat å forvalte naturressursene på en god måte å ha god økonomi i planteproduksjonen For å oppnå dette er kunnskap om riktig handtering bruk av plantevernmidler en forutsetning

3 Politikk I Gjennom ”Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler (1990-1994)” ønsket Stortinget å legge til rette for, og sikre slik kunnskap hos alle brukere av plantevernmidler ved –organisert kursopplegg –med en avsluttende eksamen som gir rett til et personlig autorisasjonsbevis

4 Politikk II Etter en evaluering av handlingsplanen vedtok Landbruksdepartementet en ny handlingsplan: ”Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (1998-2002)” Autorisasjonsordningen ble videreført i denne, og i ”Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2004-2008)”, som ble vedtatt av Landbruksdepartementet 16. februar 2004

5 Kursbehov Bonden/brukeren er helt sentral i forhold til å nå ny målsetting om reduksjon i risiko jf. Handlingsplan for redusert risiko ved håndtering og bruk av plantevernmidler Viktig med faglig påfyll etter 10 år Om lag 30 000 brukere skal fornye beviset de kommende årene

6 Viktig ved fornyet autorisasjon Bruk av plantevernmidler er ett av flere tiltak for å sikre kvalitet og produksjon Øke bevisstheten omkring plantevernmidlers helse- og miljøegenskaper samt risiko for skade Fokusere på trygg mat, og dokumentert produksjon Forståelse av etikett/bruksrettledning inkludert avviklingsregler for midler som mister godkjenningen Bedre samordning mellom funksjonstesting og autorisasjonskurset, og bedre helhetstenkning biologi - teknikk

7 Hjelpemidler Autorisasjonskanal for lærere som skal undervise Kursmateriell er: –grunnbok –arbeidsbok –tilleggsbøker i integrert bekjempelse –CD-rom: ”Sprøyteteknikk i bilder” –tekniske tilleggshefter –lysark / PowerPointpresentasjoner til grunnbok: Handtering og bruk av plantevernmidler til bøker i integrert plantevern, 7 varianter

8 Regelverket Autorisasjonsordningen er hjemlet i –Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) av 19. desember 2003 og –forskrift om plantevernmidler

9 Ordningen gjelder All yrkesmessig bruk av plantevernmidler For forhandlere av plantevernmidler Foruten bønder, gartnere og skogbrukere som ønsker å kjøpe og bruke plantevernmidler, må ansatte i bedrifter, skoler og virksomheter som bruker plantevernmidler være autorisert.

10 Fornyet autorisasjon Autorisasjonsbeviset for bruk av kjemiske plantevernmidler har 10 års gyldighet Utløpsdato står på beviset De som tok beviset før 1995 hadde gyldig bevis til 1.1.2005 De som har gått førstegangskurset skal gå fornyingskurs neste gang, uansett hvor lenge det er siden beviset gikk ut. Ved fornyelse gjelder tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse

11 Statistikk, utstedte bevis Fylke 2000200120022003200420052006 Totalt Akershus 907343 1331198345 1925 Aust-Agder 10116202825197 423 Buskerud 4549241988779486 1490 Finmark 114820010321 167 Hedmark 61755721511297398 1960 Hordaland 11168995483874551 1840 Møre og Romsdal 2037216042999295 1474 Nordland 2326535642101 814 Nord-Trøndelag 6591039954301 1324 Oppland 62447014581153369 1770 Rogaland 10311090961151617613 2744 Sogn og Fjordane 765704034904431 1551 Sør-Trøndelag 8348221477778300 1322 Telemark 5025 738484257 886 Troms 312373026466 403 Vest-Agder 997302238994 560 Vestfold 6236584465848311 1424 Østfold 34396647441137285 1652 Totalt75970271358198214671532123729

12 Fordeling av ansvar Mattilsynet har ansvar for hele autorisasjonsordningen De har ansvar for å gi instruks og retningslinjer til Fylkesmannens landbruksavdeling og den enkelte kommune, og sende ut autorisasjonsbevis

13 FMLA har ansvar for Fylkesmannens landbruksavdeling har ansvar for: –tilbud om kurs og praksisdag, men kan delegere til andre å arrangere dette –tilsyn og koordineringsansvar for kursvirksomheten –godkjenne alle lærere/instruktører –å arrangere eksamen og avsluttende oppgave. Gjennomføring kan delegeres til landbruksforvaltningen i kommunene

14 FMLA / kommunene Fylkesmannens landbruksavdeling / landbruksforvaltningen i kommunene har ansvar for å bestille nødvendig antall eksamensoppgaver og oppgaver fra Mattilsynet / Fylkesmannens landbruksavdeling å registrere i autorisasjonsdatabasen: –alle som har bestått eksamen og den avsluttende oppgaven –alle som er berettiget til autorisasjonsbevis

15 Hvem kan arrangere kurs ? De mest aktuelle kursarrangører er –Studieorganisasjoner –Fagskoler –Forsøksringer –Landbruksforvaltningen i kommunene

16 Krav til de som skal undervise Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA) skal vurdere og godkjenne alle lærere/instruktører som skal undervise på kursene Undervisningen i plantevernmidler som helserisiko bør primært gis av godkjent helsepersonell Undervisningen i sprøyteutstyr, innstilling og bruk skal fortrinnsvis gis av godkjente funksjonstestere Alle som skal være lærere/instruktører på kurs i autorisasjonsordningen anbefales å delta i autorisasjonskanalen i regi av Rogaland kurs- og kompetansesenter avd. Øksnevad

17 Førstegangs autorisering Ulike måter å gjennomføre kurs på

18 Førstegangs autorisering Opplæringa består av - Teoretisk kurs 12 timer - Obligatorisk praksisdag 7 timer - Eksamen 1 time

19 Førstegangs autorisering Anbefalt gjennomføring –Kurs med lærer(intensivkurs og studiering med lærer) –Brevring, kombinert med foredragsholder –Studiering, kombinert med foredragsholder

20 Førstegangs autorisering Obligatorisk praksisdag Plantevernmidler og helserisiko med godkjent helsepersonell 1,5 time Verneutstyr 1 time Sprøyteutstyr, innstilling og bruk 2 timer Demonstrasjon/øvelse i sprøyteutstyr, innstilling og bruk, sjekkliste og verneutstyr 2,5 timer Tilsammen7 timer

21 Førstegangs autorisering Eksamen Eksamen er en skriftlig prøve Ingen hjelpemidler utenom kalkulator er tillatt Eksamen avholdes i forbindelse med obligatorisk praksisdag eller arrangeres en separat dag Prøven rettes på stedet eller etterpå av eksamensansvarlig Det gis tilbud om muntlig eksamen for personer med spesielle behov Eksamenskandidatene har en klagefrist på 3 uker etter at resultatet fra eksamen foreligger Landbruksforvaltningen i kommunen/Fylkesmannens landbruksavdeling vurderer hvem som er berettiget til autorisasjon Mattilsynet sender ut autorisasjonsbevis Personer som ikke fyller kravene (for eksempel skoleelever), skal ha et kursbevis

22 Fornying av beviset Ulike måter å gjennomføre kurs på

23 Fornying av beviset Opplæringa består av Obligatorisk teorikurs på minimum 7 timer Eller 12 timers studiering hvor minimum 3 timer i integrert plantevern Avsluttende oppgave som må bestås,1 time

24 Fornying av beviset Obligatorisk teorikurs Integrert plantevern 2,5 timer Godkjenning og bruk av plantevernmidler med hovedvekt på regelverk og etiketten2 timer Plantevernmidler og helse og plantevernmidler og miljø 2 timer Sprøyteutstyr, innstilling og bruk 0,5 timer Tilsammen7 timer

25 Fornying av beviset - Avsluttende oppgave Avsluttende oppgave er en skriftlig oppgave Tillatt å bruke hjelpemidler Oppgaven kan løses på den obligatoriske teoridagen, eller den kan tas en annen dag Oppgaven rettes på stedet eller etterpå av ansvarlig for oppgaven Det gis tilbud om muntlig gjennomgang av oppgaven for personer med spesielle behov Klagefrist på 3 uker etter at resultatet fra oppgaven foreligger Landbruksforvaltningen i kommunen/Fylkesmannens landbruksavdeling vurderer hvem som er berettiget til autorisasjon Mattilsynet sender ut autorisasjonsbevis

26 Førstegangs eksamen Eksamen består av 25 deloppgaver som skal besvares ved avkryssing, med ett ord / uttrykk eller med beregning Maksimalt oppnåelig poengsum er 76. Eksamen er godkjent om det oppnås 61 poeng Tid til rådighet: 1 time Eneste tillatte hjelpemiddel: Kalkulator Egne eksamner for vekstgruppene: Korn, Potet, Grønnsaker, Veksthus, Frukt og bær, Generell, Fôrvekster og Grøntanlegg

27 Fornying av beviset - Avsluttende oppgave Oppgaven består av 10 deloppgaver som skal besvares ved avkryssing, med ett ord / uttrykk eller med beregning Maksimalt oppnåelig poengsum er 50. Oppgaven er godkjent om det oppnås 40 poeng Tid til rådighet: 1 time Tillatte hjelpemidler: Kursmateriell, egne notater og kalkulator Egne oppgaver for vekstgruppene: Korn, Potet, Grønnsaker, Veksthus, Frukt og bær, Generell, Fôrvekster og Grøntanlegg

28 Kursmateriell Handtering og bruk av plantevernmidler. Grunnbok. 8. utg. 128 s. Inkluderet: CD-ROM ”Sprøyteteknikk i bilder” Handtering og bruk av plantevernmidler. Arbeidsbok. 48 s. Kr 119,-

29 Kursmateriell etter kultur T. Hofsvang, H. Heggen m.fl. Plantevern i frukt og bær. Integrert bekjempelse. 128 s.Kr 319,- Plantevern i grønnsaker. Integrert bekjempelse. 128 s.Kr 319,- Plantevern i potet. Integrert bekjempelse. 64 s. Kr 219,- Plantevern i korn. Integrert bekjempelse. (2. utg.) 94 s.Kr 319,- Plantevern i veksthus. Integrert bekjempelse. 72 s. Kr 319,- Plantevern i grøntanlegg. Integrert bekjempelse. 142 s. Kr 319,- Plantevern i forvekster. Integrert bekjempelse. 109 s. Kr 319,- Plantevern i veksthus, prydplanter. Int. bekjemp. 164 s.Kr 319,-

30 Bestilling av materiell Kursmateriell kan bestilles fra Landbruksforlaget enten på eget skjema eller på: www.boktunet.no

31 Tilleggsmateriell Hefter Nils Bjugstad, Tåkesprøyting i frukthager. 26 s. Nils Bjugstad, Spredeutstyr i veksthus. 30 s. Nils Bjugstad, Bruk av plantevernmidler i planteskoler. 12 s. Nils Bjugstad, Stasjonsområder og linjestrekninger, sprøyteteknisk del. 42s. Nils Bjugstad, Grøntanlegg – sprøyteteknisk del. 46 s. Sjekklister Nils Bjugstad, Sjekkliste for traktormonterte tåkesprøyter. Nils Bjugstad, Sjekkliste for spredeutstyr i veksthus. Nils Bjugstad, Sjekkliste for åkersprøyter. CD-ROM Nils Bjugstad og P. Hermansen, Sprøyteteknikk i bilder (åkersprøyte) Bestilles fra: UMB, Institutt for matematiske realfag og teknologi Postboks 5003, 1432 Ås. Epost: imt-autorisasjonskurs@umb.no


Laste ned ppt "Autorisasjonskurs - plantevernmidler Informasjon til kursarrangører og andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google