Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Centres of Expertise (NCE) Nytt program for modne, vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklynger i Norge En spissatsning utviklet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Centres of Expertise (NCE) Nytt program for modne, vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklynger i Norge En spissatsning utviklet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Centres of Expertise (NCE) Nytt program for modne, vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklynger i Norge En spissatsning utviklet på oppdrag fra departementene (KRD, NHD, UFD) i samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd +

2 Lettvektsmaterialer Raufoss Utgangspunkt i Raufoss industripark Ca 40 bedrifter og 3000 ansatte

3 Mikrosystemer Horten Sensonor as GE Vingmed AME Norspace as Jotron Kongsberg Maritime-Simrad Memscap Industrialisering og Kommersialisering av Nano- og Mikroteknologi

4 Pilotprosjekt Møre Maritime klynge, (rederi, skip, skipsutstyr) – Omsetter for 20 milliarder, sysselsetter 13000 personer Møbelklyngen – Omsetter for 4 milliarder og sysselsetter 4000 personer Marine klynge (fiskeri, oppdrett, foredling) – Omsetter for 14 milliarder og sysselsetter 9000 personer

5 Programmets målgruppe NCE retter seg mot grupperinger av bedrifter og deres støttespillere innenfor regionale klyngedannelser – Hovedmålgruppe: Klyngens bedrifter – Sekundær målgruppe: Aktører som bidrar til å utvikle klyngen: FoU- og utdanningsmiljøer, utviklingsaktører, finansieringsinstitusjoner, m.fl

6 Programmets målsetninger NCE skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i næringsklynger med klare ambisjoner og stort potensial for vekst.

7 Målsetninger videre Programmet skal skape interesse og engasjement for utvikling av klynger med vekstpotensial Programmet skal utløse klare effekter i form av – bedre fungerende samarbeid og infrastruktur – økt innovasjonsevne – høgere internasjonaliseringsnivå – økt synliggjøring og attraksjon internasjonalt – økt konkurransekraft og samlet verdiskaping for klyngen Programmet skal bidra med viktig innsikt om samarbeidsbaserte utviklingsprosesser i regionale klynger, med sikte på operative modeller så vel som policylæring

8 NCE er aktuelt når En kritisk masse av bedrifter er mobilisert Klyngen fremstår som definert med felles visjoner og strategier for videre utvikling, og aktørene erkjenner klyngens betydning (= moden klynge) Aktørene er internasjonalt orientert Klyngen har et potensial for videre utvikling med konkrete aktiviteter for å skape økt innovasjon, internasjonalisering, verdiskaping og vekst

9 Programmets tilbud Programmet tilbyr faglig og økonomisk støtte til langsiktige utviklingsprosesser i inntil 10 år Programmet kan finansiere inntil 50% av støtteberettige kostnader begrenset oppad til 7 MNOK pr. år (snitt = 5 MNOK) Øvrig finansiering - hvorav minst 50% skal være cash - forutsettes komme fra prosjektets deltakere, samt lokale og regionale utviklingspartnere

10 Aktiviteter i et NCE Personellressurser – Personer for å lede prosesser og aktiviteter, samt dokumentere og rapportere aktiviteter og resultater. Analyse- og strategiprosesser – Kartlegging av utviklingstrender, gjøre behovsanalyser, utvikle felles strategier og visjoner og lage handlingsplaner. Utvikling og drift av møteplasser og nettverk – Forsterke bedrifters og kunnskapsmiljøers dialog og samarbeid. Mobilisering og stimulering – Stimulering og mobilisering for å øke tilfanget av ideer, spinn off, FoU, nyetableringer osv. Tidligfinansiering av prosjekter – Utvikling av prosjektideer og prosjektforslag fram til prosjektet kan bli vurdert for finansiering fra ordinære finansieringskilder. Tilbud til og oppfølging av nyetableringer – Relevante nettverk og aktiv oppfølging av nyetableringer for å bedre suksessraten og dermed bidra til klyngens tilvekst og fornyelse. Markedsføring og merkevarebygging – Gjøre klyngen kjent ovenfor omverdenen, bidra til å utvikle bedriftenes markedsmuligheter og øke klyngens tiltrekningskraft ovenfor

11 Utfordringer i utviklingen av NCE- prosjekter Er de ledende bedriftene på banen? Hva er klyngens spesifikke konkurransefortrinn og fokus? Er relasjonene mellom aktørene modne nok? Er NCE-programmet det rette instrumentet for å utvikle klyngen?

12 Om å finne riktig paraplystørrelse Klyngen identifiseres ved en eller flere fellesnevnere Å finne riktig forhold mellom spissing og bredde er en utfordring – IT-klynge vs nettleser-klynge – Marin klynge vs hvitfisk-oppdretts-klynge – Reiselivsklynge vs fjellferieklynge Klyngen må være spisset nok til at den får identitet og fellesnevnere - og kan hevde internasjonalt nivå i sin nisje Klyngen må være bred nok til at det er fundament, mangfold og utviklingspotensial

13 Fascilitator-rolle og ledelse av klynger Bridge over troubled water The art of fascilitating is not about doing ”it” yourself, rather about getting others to do ”it” collectively – over and over again To tolerate the intolerable Kommunikator Entusiast som brenner…. Detaljkompetanse på området ikke nødvendigvis en fordel

14 NCE - ARENA - SFI Sammenhenger, forskjeller og likheter

15 Arena-programmet Arena skal bidra til å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer gjennom å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Pilotsatsing fra 2000 – Etablert som program i 2002 Arena har vært ledet av en Styringsgruppe (til 31.12.05) – Innovasjon Norge er hovedoperatør Budsjett 2005: 33,5 mill kr (midler fra KRD, NHD og Forskningsrådet) Årlige utlysninger Hovedaktiviteter i programmet (desember 2005):  20 hovedprosjekter  3 forprosjekter  Utviklings- og læringsaktiviteter

16 Sjømatklynge Nord Bioklynge Nord Arena Innovasjon Havbruk Innovasjon Midt-Norge MarinVEST Måltidsarena MiljøEnergi Bluelight Arena Lettmetall Plastklyngen i Østfold Inno-tech Innovativ fjellturisme BIOINN Kunnskapsbyen Lillestrøm Arena: Regionale prosjekter januar 2006 Gass i vest Romklyngen Innovasjon Bil KonVekst Offshoreleverandør- klyngen Nye initiativ des2005: Trådløs framtid (Oslo- Grimstad- Trondheim) NODE (Boreteknologi Kr.sand) Reiselivsklyngen Finnmark Medisinsk Teknologi

17 Forholdet mellom NCE og Arena Fellesnevnere: Utløse klyngeeffekter Samarbeidsbaserte prosesser Helhetlige utviklingsstrategier Forskjeller: NCE et spisstilbud til de mest modne og vekstkraftige NCE gir tyngre og mer langsiktig støtte NCE har stort fokus på internasjonalisering Synergier: Felles utviklings- og læringsarena Arena som rekrutterings- og kvalifiseringsarena for NCE Felles Programråd Koordinering av strategiutvikling og beslutninger Modne relasjoner Internasjonalt potensial NCE Arena

18 Sentre for forskningsdrevet innovasjon - SFI SFI skal fremme samarbeidet mellom sterke forskningsmiljøer og innovative bedrifter, og tar sikte på å styrke langsiktig forskning som fremmer innovasjon og verdiskaping. Mens NCE primært innebærer nettverksbygging mellom bedrifter i etablerte klynger er SFI sentre som utfører næringsrettet forskning på høyt internasjonalt nivå med potensial for innovasjon og verdiskaping

19 SFI – søknadsfrist var 1.desember 58 søknader

20 SFI 58 søknader

21 Vurderings- og beslutningsprosedyre 21.11.05Utlysing 13.12.05Søkerkonferanse 17.02.06Søknadsfrist 27.02.06Vurdering av om søker/søknad kan aksepteres ►Tilbakemelding til søkerne 20.03.06 Vurdering i ekspertpaneler 24.03.06Rangering av søkere ►Tilbakemelding til søkerne 07.04.06Intervjuer med høgest rangerte søkere 21.04.06Samlet vurdering – Beslutning ►Tilbakemelding til søkerne 15.07.06Inngåelse av kontrakter

22 Prosjektideer representert på workshopen 10. mai -05 ● ● ● ● ● ● ● Reiseliv Alta Marin bioteknologi Tromsø Nordlysovalen Andøya-Svalbard Energi Narvik Konstruksjoner Narvik Havbruk Nordland Skognæringa Trøndelag Vindkraft Trøndelag CoE Møre Undervannsteknologi Bergen Industrinettverket Sunnhordland Teknologioverføring Stavanger Boreteknologi Krsand IKT Agder ● ● ● ● ● ● KonVEKST Lillehammer Bluelight Innlandet Bioteknologi Hamar Østlandssamarbeidet Innovasjon Gardermoregionen NCE Raufoss Kunnskapsbyen Lillestrøm IT Fornebu Energi/miljø Østfold NCE Mikrosystemer Horten Høyteknologi Kongsberg Geomatikk Ringerike MiljøEnergi Telemark ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●


Laste ned ppt "Norwegian Centres of Expertise (NCE) Nytt program for modne, vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklynger i Norge En spissatsning utviklet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google