Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Centres of Expertise (NCE)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Centres of Expertise (NCE)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Centres of Expertise (NCE)
Nytt program for modne, vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklynger i Norge En spissatsning utviklet på oppdrag fra departementene (KRD, NHD, UFD) i samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd

2 Lettvektsmaterialer Raufoss
Utgangspunkt i Raufoss industripark Ca 40 bedrifter og 3000 ansatte

3 Mikrosystemer Horten Industrialisering og Kommersialisering av Nano- og Mikroteknologi Sensonor as GE Vingmed AME Norspace as Jotron Kongsberg Maritime-Simrad Memscap

4 Pilotprosjekt Møre Maritime klynge, (rederi, skip, skipsutstyr)
Omsetter for 20 milliarder, sysselsetter personer Møbelklyngen Omsetter for 4 milliarder og sysselsetter 4000 personer Marine klynge (fiskeri, oppdrett, foredling) Omsetter for 14 milliarder og sysselsetter 9000 personer

5 Programmets målgruppe
NCE retter seg mot grupperinger av bedrifter og deres støttespillere innenfor regionale klyngedannelser Hovedmålgruppe: Klyngens bedrifter Sekundær målgruppe: Aktører som bidrar til å utvikle klyngen: FoU- og utdanningsmiljøer, utviklingsaktører, finansieringsinstitusjoner, m.fl

6 Programmets målsetninger
NCE skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i næringsklynger med klare ambisjoner og stort potensial for vekst.

7 Målsetninger videre Programmet skal skape interesse og engasjement for utvikling av klynger med vekstpotensial Programmet skal utløse klare effekter i form av bedre fungerende samarbeid og infrastruktur økt innovasjonsevne høgere internasjonaliseringsnivå økt synliggjøring og attraksjon internasjonalt økt konkurransekraft og samlet verdiskaping for klyngen Programmet skal bidra med viktig innsikt om samarbeidsbaserte utviklingsprosesser i regionale klynger, med sikte på operative modeller så vel som policylæring

8 NCE er aktuelt når En kritisk masse av bedrifter er mobilisert
Klyngen fremstår som definert med felles visjoner og strategier for videre utvikling, og aktørene erkjenner klyngens betydning (= moden klynge) Aktørene er internasjonalt orientert Klyngen har et potensial for videre utvikling med konkrete aktiviteter for å skape økt innovasjon, internasjonalisering, verdiskaping og vekst

9 Programmets tilbud Programmet tilbyr faglig og økonomisk støtte til langsiktige utviklingsprosesser i inntil 10 år Programmet kan finansiere inntil 50% av støtteberettige kostnader begrenset oppad til MNOK pr. år (snitt = 5 MNOK) Øvrig finansiering - hvorav minst 50% skal være cash - forutsettes komme fra prosjektets deltakere, samt lokale og regionale utviklingspartnere

10 Aktiviteter i et NCE Personellressurser
Personer for å lede prosesser og aktiviteter, samt dokumentere og rapportere aktiviteter og resultater. Analyse- og strategiprosesser Kartlegging av utviklingstrender, gjøre behovsanalyser, utvikle felles strategier og visjoner og lage handlingsplaner. Utvikling og drift av møteplasser og nettverk Forsterke bedrifters og kunnskapsmiljøers dialog og samarbeid. Mobilisering og stimulering Stimulering og mobilisering for å øke tilfanget av ideer, spinn off, FoU, nyetableringer osv. Tidligfinansiering av prosjekter Utvikling av prosjektideer og prosjektforslag fram til prosjektet kan bli vurdert for finansiering fra ordinære finansieringskilder. Tilbud til og oppfølging av nyetableringer Relevante nettverk og aktiv oppfølging av nyetableringer for å bedre suksessraten og dermed bidra til klyngens tilvekst og fornyelse. Markedsføring og merkevarebygging Gjøre klyngen kjent ovenfor omverdenen, bidra til å utvikle bedriftenes markedsmuligheter og øke klyngens tiltrekningskraft ovenfor

11 Utfordringer i utviklingen av NCE-prosjekter
Er de ledende bedriftene på banen? Hva er klyngens spesifikke konkurransefortrinn og fokus? Er relasjonene mellom aktørene modne nok? Er NCE-programmet det rette instrumentet for å utvikle klyngen?

12 Om å finne riktig paraplystørrelse
Klyngen identifiseres ved en eller flere fellesnevnere Å finne riktig forhold mellom spissing og bredde er en utfordring IT-klynge vs nettleser-klynge Marin klynge vs hvitfisk-oppdretts-klynge Reiselivsklynge vs fjellferieklynge Klyngen må være spisset nok til at den får identitet og fellesnevnere - og kan hevde internasjonalt nivå i sin nisje Klyngen må være bred nok til at det er fundament, mangfold og utviklingspotensial

13 Fascilitator-rolle og ledelse av klynger
Bridge over troubled water The art of fascilitating is not about doing ”it” yourself, rather about getting others to do ”it” collectively – over and over again To tolerate the intolerable Kommunikator Entusiast som brenner…. Detaljkompetanse på området ikke nødvendigvis en fordel

14 Sammenhenger, forskjeller og likheter
NCE - ARENA - SFI

15 Arena-programmet Pilotsatsing fra 2000 – Etablert som program i 2002
Arena skal bidra til å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer gjennom å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Pilotsatsing fra 2000 – Etablert som program i 2002 Arena har vært ledet av en Styringsgruppe (til ) – Innovasjon Norge er hovedoperatør Budsjett 2005: 33,5 mill kr (midler fra KRD, NHD og Forskningsrådet) Årlige utlysninger Hovedaktiviteter i programmet (desember 2005): 20 hovedprosjekter 3 forprosjekter Utviklings- og læringsaktiviteter

16 Arena: Regionale prosjekter januar 2006 Sjømatklynge Nord
Bioklynge Nord Reiselivsklyngen Finnmark Romklyngen Arena Innovasjon Havbruk Nye initiativ des2005: Trådløs framtid (Oslo-Grimstad- Trondheim) NODE (Boreteknologi Kr.sand) Innovasjon Midt-Norge Innovasjon Bil Medisinsk Teknologi KonVekst Bluelight MarinVEST Arena Lettmetall Gass i vest BIOINN Offshoreleverandør- klyngen Kunnskapsbyen Lillestrøm Måltidsarena Plastklyngen i Østfold Inno-tech MiljøEnergi Innovativ fjellturisme

17 Forholdet mellom NCE og Arena
Internasjonalt potensial Fellesnevnere: Utløse klyngeeffekter Samarbeidsbaserte prosesser Helhetlige utviklingsstrategier Forskjeller: NCE et spisstilbud til de mest modne og vekstkraftige NCE gir tyngre og mer langsiktig støtte NCE har stort fokus på internasjonalisering NCE Arena Modne relasjoner Synergier: Felles utviklings- og læringsarena Arena som rekrutterings- og kvalifiseringsarena for NCE Felles Programråd Koordinering av strategiutvikling og beslutninger

18 Sentre for forskningsdrevet innovasjon - SFI
SFI skal fremme samarbeidet mellom sterke forskningsmiljøer og innovative bedrifter, og tar sikte på å styrke langsiktig forskning som fremmer innovasjon og verdiskaping. Mens NCE primært innebærer nettverksbygging mellom bedrifter i etablerte klynger er SFI sentre som utfører næringsrettet forskning på høyt internasjonalt nivå med potensial for innovasjon og verdiskaping

19 SFI – søknadsfrist var 1.desember
58 søknader

20 SFI 58 søknader

21 Vurderings- og beslutningsprosedyre
Utlysing Søkerkonferanse Søknadsfrist Vurdering av om søker/søknad kan aksepteres ►Tilbakemelding til søkerne Vurdering i ekspertpaneler Rangering av søkere ►Tilbakemelding til søkerne Intervjuer med høgest rangerte søkere Samlet vurdering – Beslutning ►Tilbakemelding til søkerne Inngåelse av kontrakter

22 Prosjektideer representert på workshopen 10. mai -05
Reiseliv Alta Marin bioteknologi Tromsø Nordlysovalen Andøya-Svalbard Energi Narvik Konstruksjoner Narvik Havbruk Nordland Skognæringa Trøndelag Vindkraft Trøndelag KonVEKST Lillehammer Bluelight Innlandet Bioteknologi Hamar Østlandssamarbeidet Innovasjon Gardermoregionen NCE Raufoss Kunnskapsbyen Lillestrøm IT Fornebu Energi/miljø Østfold NCE Mikrosystemer Horten Høyteknologi Kongsberg Geomatikk Ringerike MiljøEnergi Telemark CoE Møre Undervannsteknologi Bergen Industrinettverket Sunnhordland Teknologioverføring Stavanger Boreteknologi Krsand IKT Agder


Laste ned ppt "Norwegian Centres of Expertise (NCE)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google