Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SANDVEDHAUGEN BARNEHAGE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SANDVEDHAUGEN BARNEHAGE"— Utskrift av presentasjonen:

1 SANDVEDHAUGEN BARNEHAGE
Adresse: Gamle Asheim vei 15, 4318 Sandes Telefon: Mobil: Epost: Hjemmeside: sandvedhaugen_barnehage Åpningstid: – 16.45 ÅRSPLAN SANDVEDHAUGEN BARNEHAGE Barnas egen landsby

2 INNHOLDSFORTEGNELSE : KALENDER
Styreren har ordet 1. Fakta om barnehagen 1.1. Barnehagens nærmiljø 1.2 Barnehagens visjon Styringsverktøy 2.1. Lov om barnehager 2.2. Rammeplanen 2.3. Årsplanen Pedagogisk innhold 3.1 Barnesyn Danning 3.3 Voksenrollen 3.4 Inkluderende barnehage 3.5 Barns medvirkning 3.6 Lek, omsorg og læring 3,7 Barnehagens satsingsområde 3.8 Fagområdene i Rammeplanen Vårt fokusområde Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 3.9 Digitale verktøy Planlegging, dokumentasjon og vurdering Høytider i barnehagen Førskoleklubben Minoritetsspråklige barn Samarbeid 7.1 Samarbeid med barnas hjem 7.2 Samarbeid med personalet 7.3 Samarbeid med andre Helse, miljø og sikkerhet 8.1 Kosthold 8.2 Hygiene Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner 9. Årshjul KALENDER August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

3 Styreren har ordet…. Sandvedhaugen barnehage er 6 år i oktober.
Disse 6 årene har gitt oss mange erfaringer som vi tar med oss videre i vår pedagogiske virksomhet. Erfaringene sier noe om hva som skal til for å oppnå trivsel, trygghet og utvikling i «barnas» egen landsby. Vi har hatt og vil fremdeles ha et fokus på kvaliteten i voksenrollen som har stor betydning for barnas trivsel og utvikling. I år har Sandvedhaugen barnehage satt søkelyset mot den voksnes rolle i barns utvikling av den sosiale kompetansen. Vi avsluttet med et metodisk temaarbeid med tittelen « Se hva jeg sier». Barnehagen skal være en lærende organisasjon. Vi skal vise evnen til kontinuerlig refleksjon og hvorvidt de målene som settes og veivalgene som gjøres er riktige for det enkelte barn, barnegruppa, foreldre og personalet. Nytt i årsplanen er implementering av verdiprosjektet. Hvilke verdier vi voksne er viktige formidlere av, og hvordan vi skal se verdiene i praksis. Vi er barnas forbilder og ser viktigheten av å ha et bevisst forhold til det. Årets satsingsområde er språk og språkstimulering. Vi ønsker å legge til rette for et språkstimulerende miljø hvor personalet er bevisst sin rolle som formidler og tilrettelegger. Barna vil få bli med på mange opplegg hvor språkstimulering er et underliggende mål. Språket styrker den sosiale kompetansen så vel som det styrker barnets kunnskapsplattform. Personale vil parallelt få kompetanseheving på gjeldende område. Les mer om dette i årsplanen. Vår personalgruppe teller nå 65 årsverk. Personalgruppa har en kompetanseplattform som Sandvedhaugen barnehage gjør god nytte av. Vi har nesten full dekning av barnehagelærere. Som styrer ser jeg fram til et konstruktivt samarbeid med en kvalifisert og positiv personalgruppe. Vi vektlegger et godt og konstruktivt samarbeid med foresatte og er åpne for en dialog når det er behov. Foresatte og personal har felles interesser. Barnet skal trives og ha en positiv utvikling. Til slutt vil jeg ønske spesielt velkommen til nye barn og foresatte. Dere er alltid velkommen innom administrasjonen hvis det er noe dere lurer på. Velkommen til nytt barnehageår i barnas egen landsby  Styreren har ordet…. Vennlig hilsen Ingrid Eikeland Andersen Styrer i Sandvedhaugen barnehage

4 1 1.1 Fakta om barnehagen Barnehagens nærmiljø
6 hus fordelt på to tun 3 avdelinger i hvert hus - 6 avdelinger: 3- 6 år - 4 avdelinger: 2- 4 år - 7 avdelinger: 0- 3 år Fellesområdet med scene: ”Sola” 293 barn i alderen 0-6 år 5 fagrom med forankring i rammeplan for barnehager Egen administrasjon og personalavdeling Styrer : Ingrid Eikeland Andersen Assisterende styrer: Liv Hjertø Fagutviklere : Maj Gabrielsen Administrasjonskonsulent : Atle Helland Strøm totalt 66 årsverk 17 Pedagogiske ledere 12 Barnehagelærere 12 Barne- og ungdomsarbeidere 17 Assistenter Støttepedagoger og tospråklige assistenter I Sandvedhaugen barnehage har vi barn fra mange bydeler i Sandnes kommune. Fakta om barnehagen Barnehagens nærmiljø Vi vil at barn og voksne skal bli kjent med, og bli en del av Sandved bydel Med barnehagens nærmiljø tenker vi i første omgang på Sandved bydel, men også Sandnes sentrum og nærliggende områder. Vi har laget en oversikt over barnehagens nærmiljø. Se under. Sandnes kommune har utarbeidet et tur og bydelskart som gir en oversikt over Sandved bydel. (Se kommunens nettside) Sandneshallen: Sandneshallen er en av landets flotteste innendørs friidrettsanlegg. Den er tilrettelagt for løp, hopp og kast. I tillegg har den baner for ulike ballaktiviteter. Hallen er i gangavstand fra barnehagen, og vil bli benyttet av store og små i Sandvedhaugen. Hovedfokuset vårt vil være fysisk fostring og sosial kompetanse ved bruk av hallen. Barna skal få mulighet til å utfolde seg gjennom både strukturert aktiviteter og fri aktiviteter. Lek, glede og humor står sentralt. Skoler og barnehager: Sandved skole Sandved barnehage Hans og Grete barnehage Krystallveien barnehage Stangelandsforen barnehage Rådhusmarka barnehage Soma-Stangeland skole Nær barnehagen: Sandneshallen Helgø/Meny Lekeplasser Fotballbane Gand Kirke Skoleskogen Skeieskogen Ballbingen Sandnes sentrum Langgata Bibliotek Vågenområdet Togstasjon Kulturhuset Sandvedparken Annet: Coop Mega Brannstasjonen Legevakten Joker Miljøstasjon Plantasjen Øglændsparken Stangeland Mølle Vitenfabrikken Kino Busstasjon

5

6 Demokratiske- verdier Verdier i barnehagen
I 2013 avsluttet Sandvedhaugen barnehage et verdiprosjekt og forskningsarbeid sammen med UIS. Målet var å studere kommunikasjon av verdier mellom voksne og barn, og samtidig støtte opp under og utforske de voksnes arbeid med verdier i barnehagen. Verdiene sammenfattes i seks verdifelt. Verdifeltene er tett sammenvevd og påvirker hverandre. Vi har valgt å sette søkelyset på den voksnes rolle også i fortsettelsen av dette utviklingsarbeidet. Kompetanse- verdier Selvrealiserende- verdier Etiske- verdier Disiplinerende- verdier Trygghets- verdier Figurene viser de verdifeltene vi har arbeidet med i prosjektet

7 Disiplinerende verdier
Demokratiske verdier Kompetanseverdier Disiplinerende verdier Verdier som utrykker rettigheter og plikter i forhold til fellesskapet. Deltakelse og innflytelse samt medbestemmelse i lek og hverdagsaktiviteter. Voksenrollen * Bevissthet om egne verdier * Emosjonell tilstedeværelse * Gi barna reelle valgmuligheter og være åpen for barnas innspill og ideer, ut fra barnas modenhet, alder og kompetanse. Verdier som utrykker omsorg og sosiale ferdigheter som empati og selvregulering. Selvstendighets ferdigheter i hverdagssituasjoner, og følelsesmessige ferdigheter. Kunnskapsformidling i henhold til rammeplanen. * Positive tilbakemeldinger på vennlige handlinger * Forberede å planlegge pedagogiske opplegg etter tema og barns utviklingsnivå * Fysisk tilretteleggelse og struktur. Verdier som utrykker det å følge regler, utvikle kompetanse, og tilpasse seg fellesskapet. * Tydelige forventninger i en strukturert hverdag * Hjelpe barna med balanse mellom individuelle behov og fellesskapets beste * Hjelpe barna med å overholde regler og kulturelle normer som gjelder i barnehagen for eksempel si ”god morgen” og ”takk for maten”. Trygghetsverdier Etiske verdier Selvrealiserende Verdier som utrykker trygghet, -emosjonelt og kroppslig. Dette ser vi på som en grunnleggende verdi. Voksenrollen * Trygge og tydelige voksne * Omsorgsfulle voksne * Nærhet til barna, fysisk og emosjonelt * Være forutsigbar * Være sensitiv voksen og respondere på barnas utrykk * Være en støtte i leken, og ha fokus på inkludering * Legge til rette for et fysisk trygt miljø, hvor sikkerheten blir ivaretatt. Verdier som utrykker omsorg for hverandre, medfølelse, omtanke og evne til empati og gi trøst. * Skape en omsorgslull og bekreftende atmosfære i møte mellom barn- barn, og barn- voksen. * Være gode rollemodeller, være respektfulle og empatiske * Være anerkjennende og bekreftende * Gi positiv respons ved ønsket atferd Verdier som utrykker opplevelsen av å ytre seg fritt, bli hørt og ha medbestemmelse. Denne verdien omhandler også omtanken for selvet/seg selv jmf. Selvhevdelse * Være en sensitiv voksen i forhold til barnet * Lytte og gi konstruktive tilbakemeldinger * Følge barnas fokus Bekrefte og anerkjenne barnas utrykk, og gi barna mestrings følelse * Legge til rette for deltakende og kreativ lek.

8 Barnehagens styringsverktøy
2 Barnehagens styringsverktøy 2.3 Årsplan Årsplanen er primært et redskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den gir foresatte muligheten til å påvirke, og å forstå hvorfor vi jobber slik vi gjør. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. I tillegg til årsplanen er personalet i ferd med å utarbeidet et arbeidsdokument som konkretiserer mål og metoder for de ulike aldergruppene. Dette arbeidsdokumentet vil vi ha som mål å ferdigstille høsten 2014.Det utarbeides konkrete planer innenfor fagområdene antall , rom og form og kommunikasjon, språk og tekst, natur, miljø og teknikk, etikk , religion og filosofi, kunst, kultur og kreativitet og kropp, bevegelse og helse. Årsplanen blir evaluert våren 2015. 2.1 Lov om barnehager Barnehageloven § 1 Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Rammeplanen s. 7) 2.2 Rammeplanen Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Hva sier rammeplanen noe om? Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver Omsorg, lek og læring Fagområdene - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Planlegging, dokumentasjon og vurdering Samarbeid Sandvedhaugen barnehage reguleres av lovverk. I barnehagen forholder vi oss til barnehageloven, rammeplanen og årsplanen. Årsplanen, som bygger på barnehageloven og rammeplanen, kan dere kan lese i sin helhet på barnehagens hjemmeside.

9 August 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1 32 5 6 7 8
Tips til foresatte: Les om tilvenning Sikkerhetsrutiner (se punkt 8 + hjemmesiden vår) Planleggingsdag- barnehagen stengt! August 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1 32 4 Sommer barnehage 5 6 7 8 33 11 12 13 14 15 34 18 Planleggingsdag- barnehagen er stengt 19 Nytt barnehageår 2014/2015 20 21 22 35 25 26 27 28 29

10 3. Pedagogisk innhold 3.2 Danning 3.1 Barnesyn
I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. (Rammeplanen s. 15) Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Som tidligere nevnt så gir våre verdier retning for oppdragelsen. Sandvedhaugen barnehage legger vekt på at barna skal mestre deltagelse i samfunnet, både i dag og i framtida. Vi veileder barn slik at de utvikler sin evne til å ta vare på seg selv og andre, samtidig oppmuntres barn til ha egne initiativ og meninger. De voksne må være bevisst sin egen rolle. Danning skjer i alle konkrete daglige situasjoner hvor vi møtes. Danning gir retning for utformingen av årsplanen, og hvorfor vi ønsker å ha sosial kompetanse som vårt fokusområde. Les mer fra rammeplanen på vår hjemmeside: Pedagogisk innhold 3.1 Barnesyn Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Dette betyr at barns utvikling ses som dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. (Rammeplanen s. 16) I Sandvedhaugen barnehage har vi dette synet på barn: Barn er aktive og viser initiativ i møte med det fysiske og menneskelige miljøet: Graden av aktivitet avhenger av alder, funksjonsnivå, interesse og motivasjon. I det daglige ser vi at barna viser hva de vil og hva de er opptatt av. De tar kontakt med både barn og voksne, og er fysisk aktive og gjør egne erfaringer. Barn er lekende. Barn er sosiale: De elsker at ting skjer rundt dem, de knytter tidlig vennskap og utvikler seg og lærer i samspill med andre barn og voksne. I møter mellom barn – barn og mellom barn og voksne i garderoben, på stellebordet, i sandkassen og i dyp konsentrasjon i samtale og spill ser vi gjensidighet i kontakten. Barn er kompetente. De kan mye, er selvstendige, har en intensjon med det de gjør. Barn vil gjerne medvirke i det som skjer rundt dem. Tidlig ser vi ønske om å delta, og vilje til å mestre i daglige situasjoner ved påkledning, i praktiske oppgaver, i samtale og ved å hevde sin mening. Barn har behov for voksne. De klarer mye selv, men trenger også hjelp og veiledning fra de voksne. Barn skal vite at voksne er tilgjengelige og gir den nødvendige støtten i løpet av barnehagedagen. Barn inspireres av miljøet, av det fysiske miljøet og menneskene de møter. De imiterer og observerer, store og små i aktivitet. Det fysiske miljøet, inne og ute, gir inspirasjon til lek og samhandling. Barnehagens estetiske utforming påvirker barnas kreativitet, tanke og handling.

11 Les månedsbrev og månedsplan
September 2014 Tips til foresatte: Foreldremøte Les månedsbrev og månedsplan Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 36 1 2 3 4 5 37 8 9 Oppstart av Løveungene (førskolegruppe) 10 11 12 38 15 16 17 18 19 39 22 23 24 25 26 Oppstart av fredags-trimmen 40 29 30 Mål med fredags-trimmen: bevegelsesglede i fellesskap 

12 3.4 Inkluderende barnehage
3.3 Barnesynet får konsekvenser for voksenrollen: Være nær barna, gi omsorg, se hvert enkelt barn, være tilstede, emosjonelt og fysisk. Undre oss sammen med barna, vise respekt for barnets initiativ. Bekrefte det barnet ser og er opptatt av. Møte barna på barnas egne premisser. Gode rollemodeller, kunnskapsformidlere og kulturformidlere. Vise tydelig hva som forventes av oppførsel i ulike situasjoner. Engasjerte og ansvarsbevisste voksne. La barna bli kjent med, og oppleve samfunnet, nærmiljøet og kulturen. Gi barna et inspirerende og trygt fysisk miljø i fellesskap med barn og voksne. Dette betyr at den voksne skal: Gi barna utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter. Gi barna støtte for å handle omsorgsfullt og å gjøre etisk begrunnede valg. Møte barn med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Gi rom for barns utøvelse av empati og omsorg Respektere leken for dens egenverdi og som grunnlag for læring og utvikling. Gi barna læringsmuligheter ved å erfare, oppleve, utforske og samtale. Pedagogisk innhold 3.3 Voksenrollen Inkluderende barnehage Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn i planlegging og gjennomføring av innhold og arbeidsmåter (rammeplanen s.18) Barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn og voksne. Sandvedhaugen har som mål at barnehagen skal være inkluderende. Målsettingen innebærer at: Inkludering er et overordnet prinsipp som gir føringer for hvordan vi forholder oss til i hverandre i hverdagen, i lek, i omsorgen og i læringssituasjoner. Barnehagen skal gi alle barn en opplevelse av at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle for fellesskapet. Verdier som likestilling, ikke-diskriminering, og like muligheter for alle er svært viktig for barnehagen. Barns medvirkning Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger At barn har rett til medvirkning er forenelig med barnesynet i Sandvedhaugen barnehage” Barn er aktive og viser initiativ i møte med det fysiske og menneskelige miljøet” Barn har rett til å si/gi uttrykk for sin mening i fellesskapet med andre. Både kroppslig og verbalt uttrykker barna hvordan de har det, og hva de er opptatt av. Barns medvirkning og barns uttrykk ser vi både i lek og skapende aktiviteter. Å ta barns medvirkning på alvor er å engasjere seg i barna, og ta seg tid til den gode samtalen. Barna oppmuntres til å undre seg og stille spørsmål. Barns medvirkning skal gjenspeiles i den daglige pedagogiske virksomheten, i valg av tema og tilrettelegging av miljø og materiell.

13 Les månedsbrev og månedsplan
Tips til foresatte: Planleggingsdag SU/ AU- møte FN- dag Les månedsbrev og månedsplan Oktober 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1 2 3 Fredagstrim 41 6 Planleggingsdag Barnehagen stengt 7 8 9 10 42 13 14 15 Ruskendag i barnehagen 16 17 43 20 21 22 23 24 FN- dagen 44 27 28 29 30 31

14 - Lek - - Omsorg - - Læring -
3.6 Lek, omsorg og læring - Lek - - Omsorg - - Læring - Hva legger Sandvedhaugen barnehage i begrepet omsorg, se verdibobler. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen, og er som rammeplanen sier, en yrkesetisk forpliktelse. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom voksen - barn og barn - barn. Omsorg er en viktig forutsetning for barnas trygghet, utvikling og læring. Den omsorg et barn blir møtt med, og selv får lov å vise mot andre, er med på å danne grunnlag for barnets utvikling av empati, respekt og toleranse. ”Barn har rett til omsorg, og skal møtes med omsorg” (rammeplanen s. 29) God omsorg gir god helse, fysisk og psykisk. God omsorg gir grunnlag for en positiv sosial og emosjonell utvikling. God omsorg gir trygghet i både lek og læring. Voksenrollen: - Være gode omsorgspersoner og ivareta barna fysiske og psykiske helse Være oppmerksomme, nærværende og engasjerte i barnas liv Gode rutiner i barnehagen (beskrives mer utfyllende i MHV - miljøretta helsevern som finnes i barnehagens HMS perm) I barnehagen har vi formelle og uformelle læringssituasjoner. De henger nøye sammen. De formelle situasjonene er planlagte og ledet av personalet mens de uformelle er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter. som ”her og nå” situasjoner som påkledning, stell, måltid, ute og innelek. De ledes også ofte av personalet. ”Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet” (rammeplanen s. 33) Ved å observere og imitere lærer barna ferdigheter og holdninger. Kunnskaper om ulike fenomener som f. eks natur, kropp, samfunn, kunst, kultur, sosialt samspill gir økt innsikt og forståelse. Eksperimentering og problemløsning gir utfordring for både tanke og språk. Voksenrollen. Motivere for læring og være nysgjerrige sammen med barna - Bruke språket i alle sammenhenger Dele vår kunnskap og søke ny kunnskap -Tilrettelegge for lek Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. Som rammeplanen beskriver så har leken en egenverdi. ”Leken er barnas grunnleggende livs - og læringsform som barn kan uttrykke seg igjennom” (rammeplanen s.32) Leken åpner for muligheten til å utvikle vennskap og å forstå seg selv i møte med andre mennesker og ulike miljø. Å leke sammen med andre, men også alene, oppleves som både spennende og motiverende. Leken gir muligheter for å uttrykke tanker og følelser. Humor, kreativitet og glede gjenspeiles i leken, men også spenning og alvor. I barnehagen har barna muligheter til å leke, både inne og ute. Spesielt uteleken gir barna muligheter for fysisk utfoldelse og mestring i møte med ulike årstider. Voksenrollen: Gi varierte lekeerfaringer med et variert lekemateriell Gi muligheter til å leke i små og store grupper - Støtte og utfordre i lek og samvær. Være en brobygger mellom barna Være en lekende og inspirerende voksen I et dynamisk samspill skaper barn og voksne en meningsfull hverdag.

15 Les månedsbrev og månedsplan
November 2014 Tips til foresatte: Planleggingsdag Les månedsbrev og månedsplan Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 45 3 4 5 6 7 46 10 11 12 13 14 47 17 Planleggingsdag Barnehagen stengt 18 19 20 21 48 24 25 26 27 28

16 Satsingsområde – fokus på et språkstimulerende miljø
3.7 Satsingsområde – fokus på et språkstimulerende miljø

17 Desember 2014 TEMA : Jul i landsbyen Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Tips til foresatte: Hva betyr jul i landsbyen for oss? Vi legger vekt på felles opplevelser og tradisjoner. AU julearrangement Luciafest Nissefest Barnehagegudstjeneste Desember 2014 TEMA : Jul i landsbyen Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 2 3 4 5 50 8 9 10 11 12 51 15 16 17 18 19 52 22 23 24 Barnehagen åpen til kl 25 1. Juledag Barnehagen er stengt 26 2. Juledag 29 30 31 (Januar 2015)

18 - Kommunikasjon, språk og tekst –
3.8 Fagområdene i Rammeplanen Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. (Rammeplan side 39) Vi holder på å utarbeide en progresjonsplan for alle fagområdene der vi skriver mål og metode for hver enkelt aldersgruppe. Dette blir personalets arbeidsdokument. Barnehagen har et fagrom i øvre etasje i 5 av husene. Disse vil stå under hvert av fagområdene. - Vårt fokusområde – I Sandvedhaugen barnehage har vi fokus på fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst. Kommunikasjon kan være språklig og ikke språklig, og handler om ”å gjøre noe felles i et mentalt fellesskap”. Den ikke språklige kommunikasjonen kjennetegnes ved kroppsspråk, mimikk og handlinger. Det tidlige samspillet mellom barn – voksen er grunnlaget for å lære språk. Samspillet er basert på felles oppmerksomhet om lyder, ord, bevegelser og samhandling. Samspilleker som titt-tei, kilelek, imitasjon av hverandres lyder og bevegelser er viktige elementer i den tidlige språkutvikling. Toddlerleken er kommunikasjon mellom barn, og har sin særegne uttrykksform ved bruk av kroppen og det kroppslige uttrykk. Vi vil gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst bidra til at barna blir kjent med bøker, eventyr, sanger, rim/regler, bilder og media. Vi ønsker at barna skal få erfaringer med å lytte, men også lære seg å bruke sitt språk til å uttrykke følelser, ønsker, erfaringer, til å løse konflikter og til å skape positive relasjoner i lek og samspill. I tillegg vil vi legge til rette for at barna skal få mulighet til å videreutvikle sin begrepsforståelse og sitt ordforråd. Begrepsforståelse og ordforrådet styrkes ved å knytte språket til handlinger. - Kommunikasjon, språk og tekst – Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. (Rammeplan side 40) Voksenrollen: Gi barna et språkstimulerende miljø (verbal- og kroppsspråk) i alle daglige situasjoner. Oppmuntre barna til å lytte til tekster, og bidra til å lage tekster. Gi barna muligheten til å leke med lyd, rim og ord. Lese og synge for barna på norsk og andre språk. Gi et rikt ordforråd Begrepsfeste og sette ord til handling i hverdagsaktiviteter. Gi tid og anledning for den gode samtalen. Fagrom: ”Mediateket” på Dalsnuten

19 Les månedsbrev og månedsplan
Tips til foresatte: Planleggingsdag SU- møte Les månedsbrev og månedsplan Januar 2015 Tema: Tema/ prosjektarbeid Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 GODT NYTTÅR Barnehagen er stengt 2 5 6 7 8 9 3 12 13 14 15 16 4 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

20 - Kunst, kultur og kreativitet - - Natur, miljø og teknikk -
Fagområdene i Rammeplanen - Kropp, bevegelse og helse - - Kunst, kultur og kreativitet - - Natur, miljø og teknikk - I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. (Rammeplan s. 41) Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.. (Rammeplan s. 42) Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. (Rammeplan s. 44) Barnas hverdag: Lek og fysisk aktivitet sammen med andre barn. En veksling mellom aktivitet og hvile/ro. Et sunt kosthold og god hygiene. Frisk luft hver dag. Variert fysisk aktivitet, inne og ute. Turer i skog og mark. Sandneshallen. Barnas hverdag: Bli inspirert og kjent med ulike former for billedkunst og kunsthåndverk. Skape sin egen kunst og uttrykksform. Erfaring med musikk, dans og drama. Bli kjent med bøker, eventyr, sanger, rim og regler som en del av vår kultur. Barnas hverdag: Bli kjent med dyr og planter i barnehagen, og utenfor barnehagen. Oppleve ulike landskap som skog, fjell og marker. Å være ute i allslags vær. Erfaring med, og forståelse for samspillet mellom natur og mennesker. Fagrom: ”Uterommet”, Sandneshallen Fagrom: ”Formingsrommet” på Lifjell Fagrom: ”Naturfagsrommet” på Storaberget

21 Les månedsbrev og månedsplan
Tips til foresatte: Karneval Fastelavn Vinterferie Les månedsbrev og månedsplan Februar 2015 Tema: Tema/ prosjektarbeid Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 6 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 8 16 17 18 19 20 Planleggingsdag Barnehagen stengt 23 24 25 26 27

22 - Etikk, religion og filosofi -
Fagområdene i Rammeplanen - - Etikk, religion og filosofi - - Nærmiljø og samfunn - - Antall, rom og form - Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. (Rammeplan s. 45) Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. (Rammeplan s. 47) Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. (Rammeplan s. 48) Barnas hverdag: Verdiene kommer til uttrykk i møtet mellom mennesker. Barn har behov for gode rollemodeller. Det skal være rom for barnas tro, spørsmål og undring. I det daglige skal barna oppleve å bli møtt med respekt og interesse for sin kulturelle og religiøse bakgrunn. I konflikter søkes det løsninger gjennom dialog. Barnas hverdag: Å oppdage, og å være nysgjerrige på hva som finnes i nærmiljøet. Litteratur og hverdagshistorier, opplevelse av meningsfylte møter med personer, arbeidsplasser og institusjoner vil bidra til at barna kjenner seg som en del av et fellesskap. Barnehagen bidrar til nærmiljøet. Få erfaring med media og digitale verktøy. Barnas hverdag: Bruke språket som redskap for logisk tenkning og problemløsning. Utforske og leke med tall og mengder. Telleregler Begreper om størrelse, former, farger, Plasseringsbegreper som foran, bak, ved siden av, under, over, på, i Klassifiser og sortere. Erfare rom og retning. Fagrom: Nærmiljøet Fagrom: ”Antall, rom og form- rommet” på Ragnhildsnuten Fagrom:

23 Les månedsbrev og månedsplan
Tips til foresatte: SU- møte Les månedsbrev og månedsplan Mars 2015 Tema: Tema/ prosjektarbeid Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 10 2 3 4 5 6 11 9 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 14 30 31

24 Planlegging, dokumentasjon og vurdering
3.9 4. Digitale verktøy Planlegging, dokumentasjon og vurdering Vi skal synliggjøre barnas arbeid, opplevelser, samhandling, lek og læring. Dokumentasjon er et viktig redskap for å vurdere praksis, og å dele opplevelser. Ved å beskrive, og å synliggjøre det utforskende barnet i møte med sine omgivelser åpnes det for muligheten til å tolke for bedre å forstå hva som skjer. Vi vil vurdere all vår dokumentasjon og ha et etisk perspektiv på det vi dokumenterer. Vi dokumenterer ved å bruke Bilder Video Praksisfortellinger Observasjoner Samtaler. Månedsbrev Barnas kreative utrykk Månedsbrevet finner du på vår hjemmeside. Her beskriver avdelingene hva som har skjedd, og hva som skal skje. Husk å abonnere på nyheter der. Digitale verktøy Digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. En forutsetning for aktiv og skapende bruk av digitale verktøy er at personalet har kompetanse i bruken, utforsker mulighetene og etter hvert gir barna utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter (fra temaheftet IKT i barnehagen) Av digitale verktøy kan nevnes: Stasjonær PC, bærbar PC, iPad Fargeskrivere og skanner Kamera og videokamera Telefon, faks, mobiltelefon CD, DVD spiller Projektor. Barna får vise sine kreative evner ved bruken av disse verktøyene. De får også prøve seg med fortellinger og pedagogiske dataspill. 4.1. Høytider og merkedager Vi vil markere sentrale høytider og merkedager som er en del av vår kultur. «Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjoner, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forandret i menneskerettighetene» (lov om barnehager § 1) Personalet på avdelingene skal gi barn kjennskap til de «kristne høytider og tradisjoner. Gjør oppmerksom på forskjellige kulturer og livssyn som er representert i barnegruppen. Markere påske og jul samt jul og påskevandring i kirken Markere fastelavn FN- dagen 17.mai Bursdagsmarkering med barnet i sentrum

25 Les månedsbrev og månedsplan
Tips til foresatte: Planleggingsdag Påsken Les månedsbrev og månedsplan April 2015 Tema: Tema/ prosjektarbeid Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 14 1 Barnehagen åpen til kl 2 Skjærtorsdag Barnehagen er stengt 3 Langfredag 15 6 2. Påskedag 7 Planleggingsdag 8 10 16 13 17 20 21 22 23 24 18 27 28 29 30

26 Førskoleklubben og minoritetsspråklige barn
5. Førskoleklubben og minoritetsspråklige barn ”Løveungene” Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehagen til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan (rammeplanen s. 59) Sandnes kommune har utarbeidet planer og rutiner for samarbeid og sammenheng mellom skole og barnehage. Hensikten med planen er å skape helhet og sammenheng i læringsløpet for barn og unge, og for å sikre best mulig utgangspunkt for tilpasset opplæring og derved godt læringsutbytte. Sandvedhaugen barnehage samarbeider med Sandved skole og i noen grad den skolen som barnet skal begynne på. Mål for Løveungene i Sandvedhaugen: - Barna skal få oppleve at det er en sammenheng mellom barnhage og skole. - Barna skal oppleve mestring, faglig og sosialt. - Barna skal bli mer selvstendige i hverdagssituasjoner Voksenrollen: - Tydelige forventninger i forhold til regler og oppførsel - Løsningsorienterte voksne i møte med barna - Utfordre og støtte, møte barna der de er i sin utvikling - Utarbeide planer Språklige og kulturelle forskjeller er en berikelse for fellesskapet i barnehagen vår. I Sandvedhaugen barnehage legger vi stor vekt på fagområdet kommunikasjon, språk og tekst og sosial kompetanse. Vi ønsker å lære minoritetsspråklige barn norsk, samtidig som vi legger vekt på at de skal bruke sitt eget morsmål. Sandvedhaugen barnehage har et tett samarbeid med tospråklige assistenter fra FBU ( senter for flerspråklige barn og unge i Sandnes). Møte med minoritetsspråklige barn og foresatte gir en unik mulighet til å få mer kompetanse om andre land og religioner. Løveungene treffes ukentlig, avdelingsvis og på tvers av tunene. I samarbeid med skolen legger vi særlig vekt på fagområdene antall, rom og form og kommunikasjon, språk og tekst. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna få utvikle sin matematiske kompetanse og lære sentrale matematiske begreper. Fortsettelsesbok, oppgaver, bli kjent med data som redskap, sanger, rim og regler styrker barnas begrepsforståelse og gir dem et variert ordforråd. Vi skal også lytte til lyder og rytme i språket, og bli fortrolige med bokstaver. I tillegg legger vi vekt på sosial kompetanse. Lytte, vente på tur og gi uttrykk for egne meninger og rekke opp hånda. Inkludering og respekt er sentrale verdier i møte mellom barna og mellom voksne og barn. 6. Minoritetsspråklige barn

27 Mai 2015 Tema: Tema/ prosjektarbeid Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Tips til foresatte: Vi markerer 17. mai Les månedsbrev og månedsplan Mai 2015 Tema: Tema/ prosjektarbeid Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 1 1. Mai Barnehagen er stengt 19 4 5 6 7 8 20 11 12 13 14 Kristi himmelfartsdag Barnehagen er stengt. 15 21 22 25 2. Pinsedag 26 27 28 29

28 7.1. Samarbeid med barnas hjem
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Lov om barnehager §1) Mål for samarbeidet: Samarbeidet mellom barnets hjem og barnehage skal være preget av konstruktiv kommunikasjon til barnets beste Foresatte skal kjenne trygghet og føle at de blir møt med respektert Foresatte skal få nødvendig informasjon om sitt barn, og gis muligheter til medvirkning I barnehagen har vi: Den daglige samtalen i hente- og bringesituasjonen Oppstartsamtale når barnet begynner i barnehagen Foreldresamtale 1-2 ganger om året, og ekstra ved behov. Foreldrekaffe Felles arrangementer som dugnad og landsbyfest Informasjonskanaler: Barnehagens hjemmeside (drift, innhold og månedsbrev) E-post Telefon Informasjonsoppslag på avdelingene 7.2. Samarbeid med personalet Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse (Rammeplanen s. 16) Mål: Arbeidsglede Faglig kompetanse Utvikle gode samarbeidsforhold Refleksjon over egen praksis Tiltak: Kurs Veiledning Møtevirksomhet (avdelingsmøte, ledermøter, kompetanseheving, sosialkomitemøter) LØFT (løsningsfokusert tilnærming) 5 Planleggingsdager Vi vil gi støtte, veiledning og tilbakemeldinger underveis. Vi ønsker å ta kloke grep om vår egen organisasjon og samarbeid. Vi synes det er svært viktig å ta godt imot nye ansatte, og ta vare på dem vi har. Foreldremedvirkning . Det daglige møtet mellom foreldre og personalet: Her legges det vekt på medvirkning og innflytelse. Foreldresamtaler Foreldremøter. Foreldreråd (alle foreldre): Velger representanter til AU. Arbeidsutvalget (AU): Velger 2 foreldre/foresatte til SU på første møtet. AU samarbeider med styrer/personalet og SU. Eksempler på oppgaver i AU er organisering av dugnad, familiefester, julearrangement, turer og foredrag. Samarbeidsutvalg - SU (2 foreldre og 2 ansatte i barnehagen(velges på foreldremøtet). Disse velges for ett år om gangen.

29 Juni 2015 Tema: Landsbyfest Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Tips til foresatte: Landsbyfest, barnehagen 7 år Sommerbarnehage Felles avslutning for Løveungene Les månedsbrev og månedsplan Juni 2015 Tema: Landsbyfest Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 1 2 3 4 5 24 8 9 10 11 12 25 15 16 17 18 19 26 22 27 29 30

30 Helse miljø og sikkerhet
7. 8. Samarbeid Helse miljø og sikkerhet 7.3. Samarbeid med andre For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til det beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen (Rammeplanen s. 59) Vi samarbeider med: Skole Helsestasjonene og ressurshelsestasjonen. PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Styrket barnehagetilbud. Barneverntjenesten. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Fysio - og ergoterapi for førskolebarn. Senter for flerspråklige barn og unge, FBU. Videregående skoler – lærlinger Ungdomsskoler – praksis Universitetet i Stavanger – utdanning av barnehagelærere Sandvedhaugen barnehage har et konstruktivt samarbeid med Sandved skole, men er også i kontakt med andre skoler som våre barn skal begynne på. 8.1 Kosthold Sandvedhaugen barnehage skal være en sunn barnehage. Mange barn spiser flere av dagens måltider i barnehagen. Maten vi lager i barnehagen er anbefalt av helsedirektoratet. Vi serverer et smøremåltid og et frukt/ grønnsaksmåltid hver dag. ( Med unntak av sommerbarnehagen hvor barna har med matpakke, men får frukt og melk). Ca hver 14. dag tilbereder barn og personalet et varmt måltid . Vi markerer bursdager på andre måter enn tradisjonell kakespising. ( fruktsalat, et varmt måltid eller lignende) 8.2 Hygiene Barnehagen vektlegger god hygiene og helse. Vi hjelper barna med å lære grundig såpevask av hender. Voksne spriter/ vasker hendene etter bleieskift og lignende. Avdelingene jobber etter et hygienereglement. Hver avdeling har en ansatt som har ansvar for oppfølging av dette. 8.3 Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner Barnehagen skal være sikker og trygg for voksne og barn Det er utarbeidet egne sikkerhets- og beredskapsplaner for barnehagen. Risikoanalyser blir laget jevnlig hvis de ikke finnes fra før. Barna har sitt eget verneombud som velges av foresatte. Styrer og verneombud har spesielt ansvar for opplæring og oppfølging av HMS rutinene. Sikkerhetsrutinene skisserer hvordan vi forholder oss til barn og voksnes sikkerhet i ulike situasjoner.

31 Sommerbarnehage med eget innhold
Tips til foresatte: Sommerbarnehage med eget innhold God sommer  Juli 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 27 1 2 3 28 6 7 8 9 10 29 13 14 15 16 17 30 20 21 22 23 24 31

32 Karneval/ Fastelavn 9. Årshjulet i Sandvedhaugen barnehage 2014/2015
Måned Barn Personal Foreldre August/September 18.08 Planleggingsdag 30.09 Personalmøte (17.00 – 19.00) Oktober 06.10 planleggingsdag 24.10 : FN-dag planleggingsdag 24.10 FN dag 06.10 Planleggingsdag November Fritt tema på avdelingen 14.11 Planleggingsdag 17.11 Planleggingsdag Desember Tema : Jul i landsbyen Lucia fest Nissefest Kirkebesøk Julepause AU julearrangement Januar Personalmøte Tema/prosjektarbeid Tema/ prosjekt arbeid Februar 20.02 Planleggingsdag Karneval/fastelavn Tema/prosjektarbeid Karneval/ Fastelavn Planleggingsdag Mars April Tema: Påske 07.04 Planleggingsdag Mai Tema : 17.mai Dugnad v/AU Juni Landsbyfest AU hjelper til


Laste ned ppt "SANDVEDHAUGEN BARNEHAGE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google