Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Altinn som plattform for digital verdiskaping»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Altinn som plattform for digital verdiskaping»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovation@altinn 2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping»
SSID: Swisscom Passord: br06ku «Altinn som plattform for digital verdiskaping» Oppsummering 2013 og plan 2014 6. feb 2014

2 Møtet har to mål Gjennomgang av årsrapporten for I@a 2013 (45min)
Fokus på «Evaluering og sluttord» Innhenting av innspill for å forme 2014 (3t) Hvilke faglige temaer skal vi fokusere på Hvordan bør programmet formes/kjøres – herunder deltakere (Skal brukes til å forme programbeskrivelsen)

3 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min
«Altinn som plattform for digital verdiskaping» Faglig fokuset for 2014 (120min - m pauser underveis) Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

4 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min
«Altinn som plattform for digital verdiskaping» Faglig fokuset for 2014 (120min - m pauser underveis) Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

5 Deltakere i I@a 2013 Accenture Francis D'Silva Ole Hansen
Brønnøysundregistrene Edvard Pedersen Eva Beate Lien Hilde Majala Kjersti Lauritzen Vidar Tilrem Capgemini Rolf Erik Hasle Trygve Skibeli Vegard Stuan Fellesordningen for AFP/Sluttvederlagsordningen Oddveig Alnes Fredrikstad commune Turid Johansen Innovation Norge Geir Jacobsen IBM Espen Otto Ramsbacher KommIT Astrid Øksenvåg More Software Solutions AS Geir Anders Gløtvold Nærings- og handelsdepartementet Hans-Jørgen Blomseth NAV Magnus Børnes Hellevik NTNU og SmartGrid Senteret Jan Onarheim Skattedirektoratet Arne Thorstensen Lejla Giske Software Innovation Rolf Arne Flaa Statens Pensjonskasse Jon Arve Risan Rune Andersen Statens Vegvesen Øystein Hansen Universitet i Agder Leif Skiftenes Flak

6 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min
«Altinn som plattform for digital verdiskaping» Faglig fokuset for 2014 (120min - m pauser underveis) Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

7 Årsrapport 2013

8 Plus / Delta: Evaluering av I@a 2013
Plus: Dette fungert bra Delta: Dette må/kan bli bedre Stikkord for evaluering Faglig innhold – type foredrag mm Deltakelse fra deltakere Gjennomføring – Fasilitering og praktiske momenter f.eks lokasjon, samarbeid i gruppen mm

9 Plus / Delta: Evaluering av I@a 2013
Plus: Dette fungert bra Delta: Dette må/kan bli bedre Fikk gjort noe konkret – Uføredialogen, Velferdsteknologi Nyttig med bruk av brukerperspektivet Bra faglig innhold Bra samarbeid internt i gruppen (gjelder Uføredialogen) Bedre struktur og mer kontinuitet i programmet enn tidligere år Dialog med næringsliv igangsatt – DNB Liv, Lyse Mer commitment (BSK-modellen) til gjennomføring Flere tjenesteeiere må kunne delta i programmet Tydelighet i prosessen – tydelig start/slutt og overføring fra til linje Innovasjonsprosessen må være bedre Mer tid mellom samlingene Skape mer engasjement i Bedre informasjon om programmet Bedre planlegging av tid / bestemme tidspunkter tidligere Det må være tydeligere fokus på finansiering (av innsats, lisenser osv)

10 Hackpad

11 Årsrapport I@a 2013 - Prosessen
Dokumentet sendes til deltakere for deres innspill innen tirs 11.feb Frist for tilbakemeldinger 14.feb Ferdigstilles og overleveres til AAS: 17.feb

12 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min
«Altinn som plattform for digital verdiskaping» Faglig fokuset for 2014 (120min - m pauser underveis) Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

13 I@a 2014 - Innhold og program
Det faglige innholdet Gjennomføring av programmet

14 Offentlig forvaltning
Altinns potensial synliggjøres gjennom idéfangst fra tre ulike perspektiver* Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" * Interessentperspektiver ble introdusert i 2013 som et prosessverktøy for idéarbeid

15 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» tar utgangspunkt i myndighetenes digitaliseringsstrategi* og konsepter fra brukeropplevelse og tjenesteorientering** Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Justis Helse og omsorg Bygg og eiendom Trafikk Kultur og fritid Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" * Regjering-Solbergs platform erklæring skal også benyttes ** Omfatter det tekniske og prosessuelle (tjenestedesign) elementer

16 Bygge på eksisterende arbeid «Enkelt og greit», «Enklere Norge», Moderniseringsdept. idédugnad, Næringsmelding mm Innbyggersentriske idéer til forenkling Næringslivssentriske idéer til forenkling

17 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min
«Altinn som plattform for digital verdiskaping» Faglig fokuset for 2014 (120min - m pauser underveis) Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

18 I@a 2014 – noen temaer for diskusjon
Faglig fokus Teknologi, Gevinstrealisering og Forretningsmodeller Etablering av «Living Lab» og arena for kunnskapsdeling i Samarbeid/kunnskapsdeling med prioriterte fora Offentligsektor - Innovasjon Norge og DIFI Næringslivet - IKT-Norge, Virke, Abelia Forskningen (via Forskningsrådet) - UiA, Semicolon, UiO (Global Infrastructure), NHH (CSI), SINTEF/NTNU Program 2014 Krav til deltakere f.eks se Altinn ift egen virksomhetsstrategi eller utfordringer i sektoren, ta med case/PoC som ønskes validert Format, aktiviteter og spilleregler Samlinger, aktiviteter mellom samlinger, kunnskapsdeling, Styringsmodell og samarbeid med AAS Prosjekter/PoC-arbeid, bruk av verktøy

19 Det er flere faglige temaer rundt Altinn som I@a2014 kan fokusere på
Forretningsmodeller og juss Altinn Innføring og gevinstrealisering Informasjon og teknologi «Living Lab» Kunnskapsdeling i

20 Altinn tjenesteplattformen
Altinn utgjør en trygg tjenesteplattform for å lage gode tjenester for innbyggere og næringsliv Innbyggere API-drevet brukergrensesnitt 429 kommuner Ca kommersielle selskaper Kommunene Næringsliv Historikk Grunndata Altinn tjenesteplattformen Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Justis Helse og omsorg Bygg og eiendom Trafikk Kultur og fritid

21 Altinn tjenesteplattformen
Utforming av gode tjenester forutsetter god samhandling og erfaringsutveksling blant aktører Innbyggere API-drevet brukergrensesnitt 429 kommuner Ca kommersielle selskaper Kommunene Næringsliv Historikk Grunndata Altinn tjenesteplattformen Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Justis Helse og omsorg Bygg og eiendom Trafikk Kultur og fritid Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Helse og omsorg

22 Altinn tjenesteplattformen
En kunnskapsdelingsplattform kan øke samhandling og deltakelsen i idéarbeidet Innbyggere API-drevet brukergrensesnitt 429 kommuner Ca kommersielle selskaper Kommunene Næringsliv Historikk Grunndata Altinn tjenesteplattformen Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Justis Helse og omsorg Bygg og eiendom Trafikk Kultur og fritid Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Helse og omsorg kunnskapsdelingsplattform

23 Klynger innenfor en sektor kan samler aktørene
Klynger innenfor en sektor kan samler aktørene* der man skaper, foredler og realiserer idéene Skatt og avgift Justis Arbeid og velferd Bygg og eiendom Kultur og fritid Helse og omsorg Skole og utdanning Trafikk * Tjenesteeiere, næringsliv , interesseorganisasjoner og leverandører

24 Arbeidet i programmet må forankres i linjeorganisasjonen i Altinn og tjenesteeiernes arbeid med virksomhetsutvikling Idéfangst Foredling Iverksettelse Gevinstuthenting Mandat og føringer f.eks Altinn strategi, tildelingsbrev mm Tjenesteeiere IT-leverandører og konsulentmiljøer EU og internasjonale miljøer Virkemiddelapparatet Akademia og forskningsmiljøer Forretningsutvikling Leveranse og drift Tas det som en introduksjon Viktig for å sette rammen, spesielt for de nykommere. Kontraktsfestet dvs løper ut Åpen deltakelse Samarbeid med andre prosjektmiljøer Idé – fangst, beskrivelse, raffinere, kvalifisere Foredling – forstudie og forprosjekt (business case) Iverksettelse – Ny tjeneste, oppgradering, plattformendring Gevinstuthenting og effektmåling

25 Idéarbeid og forretningsutvikling må samordnes med tydelige vurderingskriterier
Idé – fangst, beskrivelse, raffinere, kvalifisere Foredling – forstudie og forprosjekt (business case) Iverksettelse – Ny tjeneste, oppgradering, plattformendring Gevinstuthenting og effektmåling P1 P2 P3 P4 Verdi for næringsliv Tilfredshet Effektivitet Verdi for innbygger Selvstendighet Tilfredshet Effektivitet Faglig gjennomførbarhet Regelverk-messig Organisatorisk Etisk Juridisk Teknisk gjennom-førbarhet Kompleksitet Kostnad Porteføljestyring – Fra idé til realisering Hvorfor portefølestyring: Vi tilrettelegger for en kontrollert prosess fra en ide eller et behov oppstår til gjennomføring har funnet sted. Ideer og forslag skal kunne mottas fra hvem som helst. Innkomne ideer kvalifiseres, og forkastes eller vurderes videreført i en avklart beslutningsprosess. Det etableres noen tydelige prioriterings-krierier for å gjøre det forutsigbart hvordan aktiviteter skal velges ut og prioriteres i forhold til hverandre. Delprosesser i porteføljestyringen: Ide-håndtering. Administrasjon av innkomne ideer og behov, tilbakemelding til avgiver, kvalifisering og beslutning Forstudie. En grundig forberedelsesprosess for å avklare alle relevante forhold knyttet til gjennomføringen av en idé Forprosjekt. En avgrenset gjennomføring for å prøve ut løsning i en kontrollert kontekst. Gjennomføring. Et implementeringsprosjekt både faglig (medisinsk, etisk, juridisk) og teknisk (utviklingsmessig) Effektmåling. Vi skal etablere et rammeverk for å kunne vurdere gevinster av nye tiltak, samt for oppfølging av faktisk effektuttak. Dette krever et godt samarbeide med tjenestekonsumentene/eierne. Overgang fra et prosess-steg til et annet forutsetter et beslutningspunkt som vekter de aktuelle prioriteringskriteriene. Verdi for forvaltning Kvalitet Effektivitet Tema for presentasjonen | 25

26 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min
«Altinn som plattform for digital verdiskaping» Faglig fokuset for 2014 (120min - m pauser underveis) Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

27 I@a 2014 – noen temaer for diskusjon
Faglig fokus Teknologi, Gevinstrealisering og Forretningsmodeller Etablering av «Living Lab» og arena for kunnskapsdeling i Samarbeid/kunnskapsdeling med prioriterte fora Offentligsektor - Innovasjon Norge og DIFI Næringslivet - IKT-Norge, Virke, Abelia Forskningen (via Forskningsrådet) - UiA, Semicolon, UiO (Global Infrastructure), NHH (CSI), SINTEF/NTNU Program 2014 Krav til deltakere f.eks se Altinn ift egen virksomhetsstrategi eller utfordringer i sektoren, ta med case/PoC som ønskes validert Format, aktiviteter og spilleregler Samlinger, aktiviteter mellom samlinger, kunnskapsdeling, Styringsmodell og samarbeid med AAS Prosjekter/PoC-arbeid, bruk av verktøy

28 Rammer for I@a 2014 Struktur Deltakelse Styringsmodell
Samlinger, aktiviteter mellom samlinger, kunnskapsdeling, Hovedfokuset er å forme og kjøre proof-of-concept prosjekter ► «gjøre kultur» Samlingsbasert for faglig påfyll ► verdinettverk-tankegang Løpende kunnskapsdeling mellom aktørene ► delingsområde Deltakelse Stille krav til deltakere ► Altinn ift virksomhetens samhandlingsstrategi (utfordringer i sektoren) Bringe tverrsektorielle eller samhandlings konsepter som ønskes validert ► ha med ressurser Styringsmodell Tettere samarbeid med AAS ► forankring med Altinn fora og råd – spesielt ift prioriterte sektorer Samarbeide med andre innovasjonsmiljøer og virkemiddelapparatet ► drive et langsiktig samarbeid

29 Forutsetninger for I@a 2014
Midler Etablering av «digital lab» Etablering av «læringsarena» Etablering av «innovasjonsprosess»

30 Basert på erfaringer fra I@a 2013 kan det være hensiktsmessig å fokusere på to sektorer
Skatt og avgift Justis Arbeid og velferd Bygg og eiendom Kultur og fritid Helse og omsorg Skole og utdanning Trafikk * Tjenesteeiere, næringsliv , interesseorganisasjoner og leverandører


Laste ned ppt "«Altinn som plattform for digital verdiskaping»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google