Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» Oppsummering 2013 og plan 2014 6. feb 2014 SSID: Swisscom Passord: br06ku.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» Oppsummering 2013 og plan 2014 6. feb 2014 SSID: Swisscom Passord: br06ku."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovation@altinn 2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» Oppsummering 2013 og plan 2014 6. feb 2014 SSID: Swisscom Passord: br06ku

2 Møtet har to mål Gjennomgang av årsrapporten for I@a 2013 (45min) –Fokus på «Evaluering og sluttord» Innhenting av innspill for å forme I@a 2014 (3t) –Hvilke faglige temaer skal vi fokusere på –Hvordan bør programmet formes/kjøres – herunder deltakere (Skal brukes til å forme programbeskrivelsen)

3 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min I@a 2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» –Faglig fokuset for I@a 2014 (120min - m pauser underveis) –Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

4 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min I@a 2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» –Faglig fokuset for I@a 2014 (120min - m pauser underveis) –Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

5 Deltakere i I@a 2013 Accenture Francis D'Silva Ole Hansen Brønnøysundregistrene Edvard Pedersen Eva Beate Lien Hilde Majala Kjersti Lauritzen Vidar Tilrem Capgemini Rolf Erik Hasle Trygve Skibeli Vegard Stuan Fellesordningen for AFP/Sluttvederlagsordningen Oddveig Alnes Fredrikstad commune Turid Johansen Innovation Norge Geir Jacobsen IBM Espen Otto Ramsbacher KommIT Astrid Øksenvåg More Software Solutions AS Geir Anders Gløtvold Nærings- og handelsdepartementet Hans-Jørgen Blomseth NAV Magnus Børnes Hellevik NTNU og SmartGrid Senteret Jan Onarheim Skattedirektoratet Arne Thorstensen Lejla Giske Software Innovation Rolf Arne Flaa Statens Pensjonskasse Jon Arve Risan Rune Andersen Statens Vegvesen Øystein Hansen Universitet i Agder Leif Skiftenes Flak

6 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min I@a 2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» –Faglig fokuset for I@a 2014 (120min - m pauser underveis) –Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

7 Årsrapport I@a 2013

8 Plus / Delta: Evaluering av I@a 2013 Evaluering –Plus: Dette fungert bra –Delta: Dette må/kan bli bedre Stikkord for evaluering –Faglig innhold – type foredrag mm –Deltakelse fra deltakere –Gjennomføring – Fasilitering og praktiske momenter f.eks lokasjon, samarbeid i gruppen mm

9 Plus / Delta: Evaluering av I@a 2013 Plus: Dette fungert braDelta: Dette må/kan bli bedre Fikk gjort noe konkret – Uføredialogen, Velferdsteknologi Nyttig med bruk av brukerperspektivet Bra faglig innhold Bra samarbeid internt i gruppen (gjelder Uføredialogen) Bedre struktur og mer kontinuitet i programmet enn tidligere år Dialog med næringsliv igangsatt – DNB Liv, Lyse Mer commitment (BSK-modellen) til gjennomføring Flere tjenesteeiere må kunne delta i programmet Tydelighet i prosessen – tydelig start/slutt og overføring fra I@a til linje Innovasjonsprosessen må være bedre Mer tid mellom samlingene Skape mer engasjement i I@a Bedre informasjon om I@a programmet Bedre planlegging av tid / bestemme tidspunkter tidligere Det må være tydeligere fokus på finansiering (av innsats, lisenser osv)

10 Hackpad

11 Årsrapport I@a 2013 - Prosessen Dokumentet sendes til deltakere for deres innspill innen tirs 11.feb Frist for tilbakemeldinger 14.feb Ferdigstilles og overleveres til AAS: 17.feb

12 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min I@a 2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» –Faglig fokuset for I@a 2014 (120min - m pauser underveis) –Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

13 I@a 2014 - Innhold og program Det faglige innholdet Gjennomføring av programmet

14 Altinns potensial synliggjøres gjennom idéfangst fra tre ulike perspektiver* Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" * Interessentperspektiver ble introdusert i I@a 2013 som et prosessverktøy for idéarbeid

15 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» tar utgangspunkt i myndighetenes digitaliseringsstrategi* og konsepter fra brukeropplevelse og tjenesteorientering** Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanningJustis Helse og omsorg Bygg og eiendomTrafikk Kultur og fritid Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" * Regjering-Solbergs platform erklæring skal også benyttes ** Omfatter det tekniske og prosessuelle (tjenestedesign) elementer

16 Bygge på eksisterende arbeid «Enkelt og greit», «Enklere Norge», Moderniseringsdept. idédugnad, Næringsmelding mm Innbyggersentriske idéer til forenkling Næringslivssentriske idéer til forenkling

17 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min I@a 2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» –Faglig fokuset for I@a 2014 (120min - m pauser underveis) –Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

18 I@a 2014 – noen temaer for diskusjon Faglig fokus Teknologi, Gevinstrealisering og Forretningsmodeller Etablering av «Living Lab» og arena for kunnskapsdeling i I@a «Læring@Altinn» Samarbeid/kunnskapsdeling med prioriterte fora –Offentligsektor - Innovasjon Norge og DIFI –Næringslivet - IKT-Norge, Virke, Abelia –Forskningen (via Forskningsrådet) - UiA, Semicolon, UiO (Global Infrastructure), NHH (CSI), SINTEF/NTNU Program 2014 Krav til deltakere –f.eks se Altinn ift egen virksomhetsstrategi eller utfordringer i sektoren, ta med case/PoC som ønskes validert Format, aktiviteter og spilleregler –Samlinger, aktiviteter mellom samlinger, kunnskapsdeling, Styringsmodell og samarbeid med AAS –Prosjekter/PoC-arbeid, bruk av verktøy

19 Det er flere faglige temaer rundt Altinn som I@a2014 kan fokusere på Informasjon og teknologi Innføring og gevinstrealisering Forretningsmodeller og juss «Living Lab» Kunnskapsdeling i I@a Altinn

20 Altinn utgjør en trygg tjenesteplattform for å lage gode tjenester for innbyggere og næringsliv Innbyggere Altinn tjenesteplattformen KommuneneNæringsliv Ca 200.000 kommersielle selskaper 429 kommuner API-drevet brukergrensesnitt Historikk Grunndata Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning JustisHelse og omsorg Bygg og eiendom TrafikkKultur og fritid

21 Utforming av gode tjenester forutsetter god samhandling og erfaringsutveksling blant aktører Innbyggere Altinn tjenesteplattformen KommuneneNæringsliv Ca 200.000 kommersielle selskaper 429 kommuner API-drevet brukergrensesnitt Historikk Grunndata Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning JustisHelse og omsorg Bygg og eiendom TrafikkKultur og fritid Arbeid og velferd Helse og omsorg Skatt og avgift Skole og utdannin g

22 En kunnskapsdelingsplattform kan øke samhandling og deltakelsen i idéarbeidet Innbyggere Altinn tjenesteplattformen KommuneneNæringsliv Ca 200.000 kommersielle selskaper 429 kommuner API-drevet brukergrensesnitt Historikk Grunndata Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning JustisHelse og omsorg Bygg og eiendom TrafikkKultur og fritid I@Altinn kunnskapsdelingsplattform Arbeid og velferd Helse og omsorg Skatt og avgift Skole og utdannin g

23 Klynger innenfor en sektor kan samler aktørene* der man skaper, foredler og realiserer idéene Arbeid og velferd Skole og utdanning Helse og omsorg Justis * Tjenesteeiere, næringsliv, interesseorganisasjoner og leverandører Skatt og avgift Trafikk Kultur og fritid Bygg og eiendom

24 Idéfangst Foredling Iverksettelse Gevinstuthenting Arbeidet i programmet må forankres i linjeorganisasjonen i Altinn og tjenesteeiernes arbeid med virksomhetsutvikling Forretningsutvikling Leveranse og drift Mandat og føringer f.eks Altinn strategi, tildelingsbrev mm Tjenesteeiere IT-leverandører og konsulentmiljøer EU og internasjonale miljøer Virkemiddelapparatet Akademia og forskningsmiljøer Samarbeid med andre prosjektmiljøer Idé – fangst, beskrivelse, raffinere, kvalifisere Gevinstuthenting og effektmåling Foredling – forstudie og forprosjekt (business case) Iverksettelse – Ny tjeneste, oppgradering, plattformendring

25 Idéarbeid og forretningsutvikling må samordnes med tydelige vurderingskriterier Verdi for forvaltning Kvalitet Effektivitet Verdi for næringsliv Tilfredshet Effektivitet Faglig gjennomførbarhet Regelverk-messig Organisatorisk Etisk Juridisk Teknisk gjennom- førbarhet Kompleksitet Kostnad Idé – fangst, beskrivelse, raffinere, kvalifisere Gevinstuthenting og effektmåling Foredling – forstudie og forprosjekt (business case) Iverksettelse – Ny tjeneste, oppgradering, plattformendring Verdi for innbygger Selvstendighet Tilfredshet Effektivitet P1P2P3P4

26 Agenda Velkommen - 10min Årsrapport I@a 2013 - «Plus/Delta» - 45min I@a 2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» –Faglig fokuset for I@a 2014 (120min - m pauser underveis) –Programmet for 2014 (60 min) Avslutning - 10min

27 I@a 2014 – noen temaer for diskusjon Faglig fokus Teknologi, Gevinstrealisering og Forretningsmodeller Etablering av «Living Lab» og arena for kunnskapsdeling i I@a «Læring@Altinn» Samarbeid/kunnskapsdeling med prioriterte fora –Offentligsektor - Innovasjon Norge og DIFI –Næringslivet - IKT-Norge, Virke, Abelia –Forskningen (via Forskningsrådet) - UiA, Semicolon, UiO (Global Infrastructure), NHH (CSI), SINTEF/NTNU Program 2014 Krav til deltakere –f.eks se Altinn ift egen virksomhetsstrategi eller utfordringer i sektoren, ta med case/PoC som ønskes validert Format, aktiviteter og spilleregler –Samlinger, aktiviteter mellom samlinger, kunnskapsdeling, Styringsmodell og samarbeid med AAS –Prosjekter/PoC-arbeid, bruk av verktøy

28 Rammer for I@a 2014 Struktur –Samlinger, aktiviteter mellom samlinger, kunnskapsdeling, –Hovedfokuset er å forme og kjøre proof-of-concept prosjekter ► «gjøre kultur» –Samlingsbasert for faglig påfyll ► verdinettverk-tankegang –Løpende kunnskapsdeling mellom aktørene ► delingsområde Deltakelse –Stille krav til deltakere ► Altinn ift virksomhetens samhandlingsstrategi (utfordringer i sektoren) –Bringe tverrsektorielle eller samhandlings konsepter som ønskes validert ► ha med ressurser Styringsmodell –Tettere samarbeid med AAS ► forankring med Altinn fora og råd – spesielt ift prioriterte sektorer –Samarbeide med andre innovasjonsmiljøer og virkemiddelapparatet ► drive et langsiktig samarbeid

29 Forutsetninger for I@a 2014 Midler –Etablering av «digital lab» –Etablering av «læringsarena» –Etablering av «innovasjonsprosess»

30 Basert på erfaringer fra I@a 2013 kan det være hensiktsmessig å fokusere på to sektorer Arbeid og velferd Skole og utdanning Helse og omsorg Justis * Tjenesteeiere, næringsliv, interesseorganisasjoner og leverandører Skatt og avgift Trafikk Kultur og fritid Bygg og eiendom


Laste ned ppt "2014 «Altinn som plattform for digital verdiskaping» Oppsummering 2013 og plan 2014 6. feb 2014 SSID: Swisscom Passord: br06ku."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google