Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier? Landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav – behandling av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier? Landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav – behandling av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier? Landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland1

2 Fra oppsummeringsrapporten: ” Funnene fra landsomfattende tilsyn 2012 med sosiale tjenester i Nav og kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn er urovekkende. Fylkesmennene har påpekt lovbrudd i 59 av 67 kommuner i dette tilsynet. Disse kommunene har ikke sikret at barnas livssituasjon og behov blir aktivt og systematisk undersøkt. Statens helsetilsyn er derfor ikke trygg for at barns livssituasjon og behov blir godt nok ivaretatt i kommunenes behandling av søknader om økonomisk stønad. ” Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland2

3 God morgen alle sammen ! Jeg heter Sverre Nesheim, er sosionom og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn Jeg var med på å forberede, gjennomføre og oppsummere dette tilsynet. Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland3

4 Jeg skal snakke Om tilsyn Om planlegging, gjennomføring og oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2012 Om noe av det som har skjedd etter tilsynet? Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland4

5 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland5 Om tilsyn

6 Statlig tilsyn er ett av flere virkemidler for å følge opp intensjonene i lovverket. Statlige virkemidler Lover og forskrifter Finansiering Organisering Utdanning Råd/veiledning Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland6

7 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland7 Statlig tilsyn skal medvirke til at: befolkningens behov for tjenester blir ivaretatt tjenestene blir drevet på en faglig forsvarlig måte svikt i tjenesteytingen forebygges ressursene i tjenestene blir brukt på en forsvarlig og effektiv måte Sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester i Norge er regulert i et sett av lover og forskrifter som forplikter alle som yter tjenester. Lovverket har krav om hvilke tjenester som skal være på plass, hva som er forsvarlige tjenester, om saksbehandling, befolkningens rettigheter osv. Tjenesteyterne – både private og offentlige – har ansvar for å overholde disse kravene. Som en sikkerhet fører myndighetene tilsyn med at dette skjer, og med at alle som yter tjenester selv kontrollerer at virksomheten er i tråd med kravene (internkontroll).

8 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland8

9 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland9

10 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland10 Tilsyn ved hendelser Når fylkesmannen mottar informasjon om hendelser, situasjoner eller forhold som innebærer mulig svikt i sosiale tjenester i Nav, vurderer fylkesmannen om det er grunnlag for videre undersøkelse og oppfølging. Informasjonen kan komme fra mennesker som har søkt eller som mottar sosiale tjenester eller - stønader, representant for disse, helse- og sosialombud, politi, annet hjelpeapparat, media eller andre. Tilsynsmyndigheten har ikke, som på helseområdet, adgang til å reagere med administrative reaksjoner overfor enkeltpersonell som jobber i barneverntjenester og sosiale tjenester i Nav. (autorisasjon FO + Statens helsetilsyn)

11 Planlagt tilsyn Gjennomføres oftest som systemrevisjon (men også andre metoder) Ser på styring og ledelse Varsles i god tid Dokumentgranskning, intervjuer og verifisering i klientjournaler Foreløpig rapport Endelig rapport Virksomheten må lage og gjennomføre plan for retting av feil Fylkesmannen følger opp til feil er rettet Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland11

12 Valg av tilsynsområder For å utøve et mest mulig effektivt tilsyn, prioriteres områder (virksomheter og tjenester) med høy risiko for svikt, og der konsekvensene av svikt kan være alvorlige. Dette kan være områder der det er mange klager, der det er rapportert mange feil eller uhell, eller der annen informasjon tilsier at lovgivningen brytes. Statistikk og rapporteringer fra tjenestene og resultater fra egne eller andres kartlegginger er viktige elementer i risikoinformasjonen som legges til grunn. Tilsyn med tjenester for særlig utsatte eller sårbare grupper blir prioritert. Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland12

13 Tilsynet skal: Observere Bedømme Konkludere Reagere, med tilstrekkelig styrke Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland13

14 Statens helsetilsyn skriver veileder for tilsynet, gjerne sammen med representanter fra fylkesmannsembetene. Bakgrunn for valg av tilsynstema Det rettslige grunnlaget Revisjonskriterier Gjennomføringen, metode mm Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland14

15 Fylkesmennene velger ut tilsynsobjekter, gjennomfører tilsynet og skriver rapport. Fylkesmennene følger opp lovbrudd i den enkelte virksomhet og resultatene fra tilsynet i eget fylke (egen rutine Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland15

16 Statens helsetilsyn publiserer alle tilsynsrapporter på www.helsetilsynet.no, skriver oppsummeringsrapport som sendes fylker og virksomheter og formidler tilsynsresultat til departement og direktorat. Ale landsomfattende tilsyn får omtale i Statens helsetilsyns hovedpublikasjon, TILSYNSMELDINGEN. www.helsetilsynet.no Kanskje er den viktigste rapporten den fra den enkelte kommune Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland16

17 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland17 Om planlegging, gjennomføring og oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2012

18 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland18

19 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland19

20 Fra oppsummeringsrapporten: ” Funnene fra landsomfattende tilsyn 2012 med sosiale tjenester i Nav og kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn er urovekkende. Fylkesmennene har påpekt lovbrudd i 59 av 67 kommuner i dette tilsynet. Disse kommunene har ikke sikret at barnas livssituasjon og behov blir aktivt og systematisk undersøkt. Statens helsetilsyn er derfor ikke trygg for at barns livssituasjon og behov blir godt nok ivaretatt i kommunenes behandling av søknader om økonomisk stønad. ” Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland20

21 Statens helsetilsyn har hatt det overordnede faglige tilsynet med sosialtjenesteloven siden 2003 Fylkesmennene fikk tilsynsansvar ved innføring av ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2010 Tre landsomfattende tilsyn: 2010 – Kommunens forvaltning av økonomisk stønad 2012 – Kommunens forvaltning av økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn 2013 – 14Kvalifiseringsprogrammet 2015 – 16 Nav-kontorenes ansvar for å tilby og yte forsvarlige sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland21

22 Flere grunner til å rette oppmerksomhet mot barn i 2012 Erfaringene fra 2010 tilsynet. Se Tilsynsmelding 2011 Lovbrudd i 45 av 50 kommuner. OBS Dette er ikke et uttrykk for tilstanden i landet, men i de kommunene tilsynet besøkte. Forskning på fattigdom viser at det blir stadig flere fattige familier Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland22

23 Tilsynet i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn viste at der det var etablert NAV kontor var fokus så konsentrert om arbeid at selv erfarne sosialarbeidere ikke hadde vurdert barnas behov. Gjennomgang av fylkesmennenes klagebehandling viste at barna i liten grad var tilstede i klagesakene Barnas situasjon mer vektlagt i nytt regelverk I Hovedrundskriv 35 til Lov om sosiale tjenester i NAV Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland23

24 Hva så tilsynet etter Om kommunen sikrer, ved tilstrekkelige styringstiltak, at det foretas forsvarlig kartlegging ved behandling av søknad om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar Revisjonskriterier følge IK forskriften Om kommunen sikrer at det foretas forsvarlige vurderinger ved behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar Revisjonskriterier følger IK forskriften Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland24

25 Hva finner vi på tilsynsbesøk – og hvorfor må det føres tilsyn? Generelt: mange flinke ansatte som ØNSKER å gjøre en god jobb for sine brukere (og noen får det bra til!!) Verktøykassa mangler dessverre for ofte Mangelfull kompetanse Svak ledelse Uklare ansvarsforhold Usystematisk og tilfeldig praksis Stor risiko for svikt i tjenesten Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland25

26 I dette tilsynet Fylkesmennene pekte på lovbrudd i 59 av 67 kommuner ( i 3 av 4 i Hordaland) Forbehold. Ikke en tilstandsrapport Rapport fra tilsynet i den enkelte kommune er viktigst Tilfeldig og lite systematiske kartleggingsprosesser I de fleste av de tilsette kommunene var opplysninger om barna begrenset til hvor mange barn søker hadde og barnas alder. Det manglet opplysninger om barnas behov for klær og sko og utstyr, om de hadde datautstyr til skolearbeid, om de hadde mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter og om boforholdene var trygge og gode. Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland26

27 I dette tilsynet Med så store mangler i de tilsette kommunenes styring av kartleggingsprosessen, er det grunn til å konkludere med at de individuelle vurderingene ikke er i tråd med krav i lovgivningen. Vurderingene var standardiserte og sjablonmessige De færreste kunne sannsynliggjøre at de gjorde konkrete individuelle vurderinger Mange jobbet ikke systematisk med kompetansebygging Flertallet hadde ikke fokus på risiko for svikt og bare de færreste hadde et system for håndtering av avvik Osv, osv Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland27

28 I dette tilsynet ”Det er samlet sett en betydelig risiko for at hjelpen til søkere med forsørgeransvar for barn blir utilstrekkelig. Statens helsetilsyn ser med bekymring på dette og er ikke trygg for at barns og unges behov blir sett, vurdert og tatt hensyn til i de tilsette kommunenes behandling av søknader om økonomisk stønad. Kommunene må sørge for å få på plass de styrings- og kontrolltiltakene som er nødvendig for at tjenesteutøvelsen blir forsvarlig.” Fra oppsummeringsrapporten Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland28

29 Fra en tilsynsrapport 5. Funn Avvik: Lillevik kommune sikrer ikke at det foretas forsvarlig kartlegging slik at individuelle behov blir tilstekkelig ivaretatt i alle saker ved søknader fra personer med forsørgeransvar. Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 18, 19, 4, 41 og 5 Forvaltningsloven § 17 Internkontrollforskriften § 4. Avviket bygger på følgende: Kommunen har ikke skriftlige rutiner for kartlegging eller kartleggingsverktøy som sikrer at barns behov blir ivaretatt Kommunens søknadsskjema inneholder ikke opplysninger om barn ut over antall barn og alder på barna Kommunen kartlegger ikke barns behov og utgifter knyttet til barn med mindre det er søkt spesielt om slike utgifter Kommunen har ikke sørget for at ansatte er gjort kjent med og har fått tilstrekkelig opplæring i gjeldende rundskriv Kommunen har et avvikssystem, men de ansatte har ikke fått opplæring i bruk av systemet og det blir ikke benyttet på dette området Kommunen har ikke rutiner for rapportering til ledelsen ut over økonomi, og ledelsen etterspør i liten grad informasjon på området Hva må kommunen gjøre for å lukke avviket? Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland29

30 Om noe av det som har skjedd etter tilsynet? Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland30

31 Allerede i juni 2012 oppsummerte det daværende Arbeidsdepartementet de 24 første rapportene fra tilsynet. Ministeren gav uttrykk for sin bekymring og sendte 2. juli brev til alle landets kommuner og ba dem skjerpe seg. Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland31

32 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland32

33 Etter tilsyn har 59 kommuner, de hvor det ble påvist lovbrudd, laget planer for å rette feil og lukke avvik som ble påpekt under tilsynet. Oppsummeringsrapporten fra tilsynet er distribuert til alle landets NAV-kontor og til en lang rekke andre adresser Fylkesmennene har satt resultatene fra dette tilsynet på dagsorden i møter med ansatte og ledere på Nav-kontorene og i møter med kommunene Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland33

34 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland34

35 Hva sier RR Rapporten RR har analysert alle rapportene fra tilsynet Intervjuet ansatte i 5 kommuner, Intervju med 4 fylkesmannsembeter Intervju med BLD, ASD, IMDI og AVdir Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland35

36 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland36

37 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland37

38 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland38

39 Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland39

40 Les tilsynsrapporter på www.helsetilsynet.no Takk for oppmerksomheten. Torsdag 30. oktober 2014Foredrag for FO Hordaland40


Laste ned ppt "Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier? Landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav – behandling av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google