Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag for FO Hordaland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag for FO Hordaland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag for FO Hordaland
Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier? Landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

2 Fra oppsummeringsrapporten:
”Funnene fra landsomfattende tilsyn 2012 med sosiale tjenester i Nav og kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn er urovekkende. Fylkesmennene har påpekt lovbrudd i 59 av 67 kommuner i dette tilsynet. Disse kommunene har ikke sikret at barnas livssituasjon og behov blir aktivt og systematisk undersøkt. Statens helsetilsyn er derfor ikke trygg for at barns livssituasjon og behov blir godt nok ivaretatt i kommunenes behandling av søknader om økonomisk stønad. ” Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

3 Foredrag for FO Hordaland
God morgen alle sammen ! Jeg heter Sverre Nesheim, er sosionom og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn Jeg var med på å forberede, gjennomføre og oppsummere dette tilsynet. Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

4 Foredrag for FO Hordaland
Jeg skal snakke Om tilsyn Om planlegging, gjennomføring og oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2012 Om noe av det som har skjedd etter tilsynet? Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

5 Foredrag for FO Hordaland
Om tilsyn Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

6 Foredrag for FO Hordaland
Statlig tilsyn er ett av flere virkemidler for å følge opp intensjonene i lovverket. Statlige virkemidler Lover og forskrifter Finansiering Organisering Utdanning Råd/veiledning Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

7 Foredrag for FO Hordaland
Statlig tilsyn skal medvirke til at: befolkningens behov for tjenester blir ivaretatt tjenestene blir drevet på en faglig forsvarlig måte svikt i tjenesteytingen forebygges ressursene i tjenestene blir brukt på en forsvarlig og effektiv måte Sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester i Norge er regulert i et sett av lover og forskrifter som forplikter alle som yter tjenester. Lovverket har krav om hvilke tjenester som skal være på plass, hva som er forsvarlige tjenester, om saksbehandling, befolkningens rettigheter osv. Tjenesteyterne – både private og offentlige – har ansvar for å overholde disse kravene. Som en sikkerhet fører myndighetene tilsyn med at dette skjer, og med at alle som yter tjenester selv kontrollerer at virksomheten er i tråd med kravene (internkontroll). Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

8 Foredrag for FO Hordaland
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

9 Foredrag for FO Hordaland
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

10 Foredrag for FO Hordaland
Tilsyn ved hendelser Når fylkesmannen mottar informasjon om hendelser, situasjoner eller forhold som innebærer mulig svikt i sosiale tjenester i Nav, vurderer fylkesmannen om det er grunnlag for videre undersøkelse og oppfølging. Informasjonen kan komme fra mennesker som har søkt eller som mottar sosiale tjenester eller -stønader, representant for disse, helse- og sosialombud, politi, annet hjelpeapparat, media eller andre. Tilsynsmyndigheten har ikke, som på helseområdet, adgang til å reagere med administrative reaksjoner overfor enkeltpersonell som jobber i barneverntjenester og sosiale tjenester i Nav. (autorisasjon FO + Statens helsetilsyn) Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

11 Foredrag for FO Hordaland
Planlagt tilsyn Gjennomføres oftest som systemrevisjon (men også andre metoder) Ser på styring og ledelse Varsles i god tid Dokumentgranskning, intervjuer og verifisering i klientjournaler Foreløpig rapport Endelig rapport Virksomheten må lage og gjennomføre plan for retting av feil Fylkesmannen følger opp til feil er rettet Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

12 Foredrag for FO Hordaland
Valg av tilsynsområder For å utøve et mest mulig effektivt tilsyn, prioriteres områder (virksomheter og tjenester) med høy risiko for svikt, og der konsekvensene av svikt kan være alvorlige. Dette kan være områder der det er mange klager, der det er rapportert mange feil eller uhell, eller der annen informasjon tilsier at lovgivningen brytes. Statistikk og rapporteringer fra tjenestene og resultater fra egne eller andres kartlegginger er viktige elementer i risikoinformasjonen som legges til grunn. Tilsyn med tjenester for særlig utsatte eller sårbare grupper blir prioritert. Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

13 Foredrag for FO Hordaland
Tilsynet skal: Observere Bedømme Konkludere Reagere , med tilstrekkelig styrke Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

14 Foredrag for FO Hordaland
Statens helsetilsyn skriver veileder for tilsynet, gjerne sammen med representanter fra fylkesmannsembetene. Bakgrunn for valg av tilsynstema Det rettslige grunnlaget Revisjonskriterier Gjennomføringen, metode mm Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

15 Foredrag for FO Hordaland
Fylkesmennene velger ut tilsynsobjekter, gjennomfører tilsynet og skriver rapport. Fylkesmennene følger opp lovbrudd i den enkelte virksomhet og resultatene fra tilsynet i eget fylke (egen rutine Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

16 Foredrag for FO Hordaland
Statens helsetilsyn publiserer alle tilsynsrapporter på , skriver oppsummeringsrapport som sendes fylker og virksomheter og formidler tilsynsresultat til departement og direktorat. Ale landsomfattende tilsyn får omtale i Statens helsetilsyns hovedpublikasjon, TILSYNSMELDINGEN. Kanskje er den viktigste rapporten den fra den enkelte kommune Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

17 Foredrag for FO Hordaland
Om planlegging, gjennomføring og oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2012 Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

18 Foredrag for FO Hordaland
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

19 Foredrag for FO Hordaland
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

20 Fra oppsummeringsrapporten:
”Funnene fra landsomfattende tilsyn 2012 med sosiale tjenester i Nav og kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn er urovekkende. Fylkesmennene har påpekt lovbrudd i 59 av 67 kommuner i dette tilsynet. Disse kommunene har ikke sikret at barnas livssituasjon og behov blir aktivt og systematisk undersøkt. Statens helsetilsyn er derfor ikke trygg for at barns livssituasjon og behov blir godt nok ivaretatt i kommunenes behandling av søknader om økonomisk stønad. ” Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

21 Foredrag for FO Hordaland
Statens helsetilsyn har hatt det overordnede faglige tilsynet med sosialtjenesteloven siden 2003 Fylkesmennene fikk tilsynsansvar ved innføring av ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2010 Tre landsomfattende tilsyn: 2010 – Kommunens forvaltning av økonomisk stønad 2012 – Kommunens forvaltning av økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn 2013 – 14 Kvalifiseringsprogrammet 2015 – 16 Nav-kontorenes ansvar for å tilby og yte forsvarlige sosiale tjenester til personer mellom og 23 år Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

22 Foredrag for FO Hordaland
Flere grunner til å rette oppmerksomhet mot barn i 2012 Erfaringene fra 2010 tilsynet. Se Tilsynsmelding 2011 Lovbrudd i 45 av 50 kommuner. OBS Dette er ikke et uttrykk for tilstanden i landet, men i de kommunene tilsynet besøkte. Forskning på fattigdom viser at det blir stadig flere fattige familier Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

23 Foredrag for FO Hordaland
Tilsynet i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn viste at der det var etablert NAV kontor var fokus så konsentrert om arbeid at selv erfarne sosialarbeidere ikke hadde vurdert barnas behov. Gjennomgang av fylkesmennenes klagebehandling viste at barna i liten grad var tilstede i klagesakene Barnas situasjon mer vektlagt i nytt regelverk I Hovedrundskriv 35 til Lov om sosiale tjenester i NAV Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

24 Foredrag for FO Hordaland
Hva så tilsynet etter Om kommunen sikrer, ved tilstrekkelige styringstiltak, at det foretas forsvarlig kartlegging ved behandling av søknad om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar Revisjonskriterier følge IK forskriften Om kommunen sikrer at det foretas forsvarlige vurderinger ved behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar Revisjonskriterier følger IK forskriften Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

25 Hva finner vi på tilsynsbesøk – og hvorfor må det føres tilsyn?
Generelt: mange flinke ansatte som ØNSKER å gjøre en god jobb for sine brukere (og noen får det bra til!!) Verktøykassa mangler dessverre for ofte Mangelfull kompetanse Svak ledelse Uklare ansvarsforhold Usystematisk og tilfeldig praksis Stor risiko for svikt i tjenesten Koomunens ansvar: Planlegge, organisere og gjennomføre tiltak som sikrer tilstrekkelig kompetanse Strukturere ledlesen, ha klare delegasjonsrutiner - som er kjent og brukes – og at ledelsen må kunne fagområdene Ansvar for gode rutiner og korrekt praksis Vite hvor det kan være fare for svikt og følge med på saker/klagesaker Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

26 Foredrag for FO Hordaland
I dette tilsynet Fylkesmennene pekte på lovbrudd i 59 av 67 kommuner ( i 3 av 4 i Hordaland) Forbehold. Ikke en tilstandsrapport Rapport fra tilsynet i den enkelte kommune er viktigst Tilfeldig og lite systematiske kartleggingsprosesser I de fleste av de tilsette kommunene var opplysninger om barna begrenset til hvor mange barn søker hadde og barnas alder. Det manglet opplysninger om barnas behov for klær og sko og utstyr, om de hadde datautstyr til skolearbeid, om de hadde mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter og om boforholdene var trygge og gode. Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

27 Foredrag for FO Hordaland
I dette tilsynet Med så store mangler i de tilsette kommunenes styring av kartleggingsprosessen, er det grunn til å konkludere med at de individuelle vurderingene ikke er i tråd med krav i lovgivningen. Vurderingene var standardiserte og sjablonmessige De færreste kunne sannsynliggjøre at de gjorde konkrete individuelle vurderinger Mange jobbet ikke systematisk med kompetansebygging Flertallet hadde ikke fokus på risiko for svikt og bare de færreste hadde et system for håndtering av avvik Osv, osv Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

28 Foredrag for FO Hordaland
I dette tilsynet ”Det er samlet sett en betydelig risiko for at hjelpen til søkere med forsørgeransvar for barn blir utilstrekkelig. Statens helsetilsyn ser med bekymring på dette og er ikke trygg for at barns og unges behov blir sett, vurdert og tatt hensyn til i de tilsette kommunenes behandling av søknader om økonomisk stønad. Kommunene må sørge for å få på plass de styrings- og kontrolltiltakene som er nødvendig for at tjenesteutøvelsen blir forsvarlig.” Fra oppsummeringsrapporten Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

29 Foredrag for FO Hordaland
Fra en tilsynsrapport 5. Funn Avvik: Lillevik kommune sikrer ikke at det foretas forsvarlig kartlegging slik at individuelle behov blir tilstekkelig ivaretatt i alle saker ved søknader fra personer med forsørgeransvar. Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 18, 19, 4, 41 og 5 Forvaltningsloven § 17 Internkontrollforskriften § 4. Avviket bygger på følgende: Kommunen har ikke skriftlige rutiner for kartlegging eller kartleggingsverktøy som sikrer at barns behov blir ivaretatt Kommunens søknadsskjema inneholder ikke opplysninger om barn ut over antall barn og alder på barna Kommunen kartlegger ikke barns behov og utgifter knyttet til barn med mindre det er søkt spesielt om slike utgifter Kommunen har ikke sørget for at ansatte er gjort kjent med og har fått tilstrekkelig opplæring i gjeldende rundskriv Kommunen har et avvikssystem, men de ansatte har ikke fått opplæring i bruk av systemet og det blir ikke benyttet på dette området Kommunen har ikke rutiner for rapportering til ledelsen ut over økonomi, og ledelsen etterspør i liten grad informasjon på området Hva må kommunen gjøre for å lukke avviket? Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

30 Foredrag for FO Hordaland
Om noe av det som har skjedd etter tilsynet? Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

31 Foredrag for FO Hordaland
Allerede i juni 2012 oppsummerte det daværende Arbeidsdepartementet de 24 første rapportene fra tilsynet. Ministeren gav uttrykk for sin bekymring og sendte 2. juli brev til alle landets kommuner og ba dem skjerpe seg. Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

32 Foredrag for FO Hordaland
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

33 Foredrag for FO Hordaland
Etter tilsyn har 59 kommuner, de hvor det ble påvist lovbrudd, laget planer for å rette feil og lukke avvik som ble påpekt under tilsynet. Oppsummeringsrapporten fra tilsynet er distribuert til alle landets NAV-kontor og til en lang rekke andre adresser Fylkesmennene har satt resultatene fra dette tilsynet på dagsorden i møter med ansatte og ledere på Nav-kontorene og i møter med kommunene Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

34 Foredrag for FO Hordaland
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

35 Foredrag for FO Hordaland
Hva sier RR Rapporten RR har analysert alle rapportene fra tilsynet Intervjuet ansatte i 5 kommuner, Intervju med 4 fylkesmannsembeter Intervju med BLD, ASD, IMDI og AVdir Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

36 Foredrag for FO Hordaland
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

37 Foredrag for FO Hordaland
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

38 Foredrag for FO Hordaland
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

39 Foredrag for FO Hordaland
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland

40 Les tilsynsrapporter på www.helsetilsynet.no Takk for oppmerksomheten.
Torsdag 30. oktober 2014 Foredrag for FO Hordaland


Laste ned ppt "Foredrag for FO Hordaland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google