Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komite for helse og sosial Kommunaldirektør Finn Strand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komite for helse og sosial Kommunaldirektør Finn Strand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Komite for helse og sosial 7.11.07 Kommunaldirektør Finn Strand
Lovgrunnlaget Komite for helse og sosial Kommunaldirektør Finn Strand © Bergen kommune

2 Lov om sosiale tjenester
Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde Kapittel 2. Ansvarsfordeling og administrasjon. Kapittel 3. Sosialtjenestens generelle oppgaver Kapittel 4. Sosiale tjenester m.v. Kapittel 4A. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning © Bergen kommune

3 Sosialtjenesteloven Kapittel 5. Økonomisk stønad
Kapittel 5A. Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad Kapittel 6. Særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere. © Bergen kommune

4 Sosialtjenesteloven Kapittel 8. Saksbehandlingen
Kapittel 9. Saksbehandlingen i tvangssaker Kapittel 10. Om ansvaret for å gi hjelp etter loven Kapittel 11. Finansiering, egenbetaling © Bergen kommune

5 Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde.
Formålet a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Gjelder i Norge © Bergen kommune

6 Kapittel 2. Ansvarsfordeling og administrasjon
Kommunene har ansvaret for tjenestene Tilsyn: Dept Fylkesmannen Helsetilsynet © Bergen kommune

7 Kapittel 3. Sosialtjenestens generelle oppgaver.
Forebygging Veiledning Samarbeid Boliger Frivillige © Bergen kommune

8 Kapittel 4. Sosiale tjenester m.v
§ 4-3. Hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv.        De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d. © Bergen kommune

9 Kapittel 4. Sosiale tjenester m.v
       De sosiale tjenester skal omfatte A) praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, B) avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, C) støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer, D) plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, E) lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. © Bergen kommune

10 Kapittel 4. Sosiale tjenester m.v
§ 4-3a. Rett til individuell plan § 4-4. Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver § 4-5. Midlertidig husvære © Bergen kommune

11 Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte.
Kapittel 4A. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Formålet med reglene i dette kapitlet er å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt.        Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med tjenestemottakerens selvbestemmelsesrett.        Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte. © Bergen kommune

12 Kapittel 4A. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Vedtaket skal settes opp skriftlig og inneholde: a)tjenestemottakerens navn og tid og sted for vedtaket, b)beskrivelse av tjenestemottakerens situasjon og en faglig vurdering av denne, c)beskrivelse av de tiltakene som skal settes i verk og den faglige begrunnelsen for disse, d)fastsettelse av tidsramme for tiltakene, e)bekreftelse på at vilkårene i kapitlet er oppfylt, herunder begrunnelse etter § 4A-5 første ledd annet punktum, f)opplysning om hvilken holdning tjenestemottakeren og dennes representant har til tiltaket, g)angivelse av faglig ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket, h)opplysning om Fylkesmannens overprøvingsmyndighet og adgang til å uttale seg i saker som skal overprøves etter § 4A-8, og i) opplysning om tilsynsmyndighet. © Bergen kommune

13 Kapittel 5. Økonomisk stønad
§ 5-1. Stønad til livsopphold. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen § 5-2. Stønad i særlige tilfeller. § 5-3. Bruk av vilkår. § 5-4. Stønadsformer.        Økonomisk stønad gis som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tjenester © Bergen kommune

14 Kapittel 5A. Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad
       Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.        Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at a)søkeren har gjennomgått en arbeidsevnevurdering, b)tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet, og c)arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program.        For den tiden en person deltar i et kvalifiseringsprogram, har vedkommende rett til kvalifiseringsstønad © Bergen kommune

15 Kapittel 5A. Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad
§ 5A-7. Kvalifiseringsstønad        For den tiden en person deltar i kvalifiseringsprogram, har vedkommende rett til kvalifiseringsstønad.        Kvalifiseringsstønaden skal på årsbasis være lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltaker under 25 år mottar 2/3 stønad.        Antall stønadsdager hvert år settes til 260, slik at stønaden per dag utgjør 1/260 av stønaden på årsbasis.        Til den som forsørger barn, ytes et barnetillegg. Departementet gir forskrifter om barnetillegg, herunder om tilleggets størrelse mv © Bergen kommune

16 Kapittel 6. Særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere
§ 6-1a. Sosialtjenestens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende § 6-2. Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke § 6-2a. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere © Bergen kommune

17 Kapittel 8. Saksbehandlingen
§ 8-7. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker.        Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel bare endre vedtaket når skjønnet er åpenbart urimelig.        Dersom et vedtak som gir klageren medhold ikke kan settes i verk straks, kan fylkesmannen bestemme at det straks skal settes i verk midlertidige tiltak som kan dekke det øyeblikkelige behov. © Bergen kommune

18 Kapittel 9. Saksbehandlingen i tvangssaker
§ 9-1. Fylkesnemndas myndighetsområde.        I hvert fylke skal det være en nemnd - fylkesnemnda for sosiale saker - som skal avgjøre saker om tiltak for rusmiddelmisbrukere etter § 6-2 og § 6-2 a. Sosialtjenesten skal som regel være representert av en advokat under saken Advokat private part Overprøving © Bergen kommune

19 Lov om helse tjenester i kommunene
Formål Fremme helse og forbygge sykdom Diagnose og behandling Medisinsk habilitering og rehabilitering Pleie og omsorg Ulykker og akutte situasjoner © Bergen kommune

20 § 1-3. Oppgaver under helsetjenesten
Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: 1.Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Tiltak med dette for øye organiseres som a)miljørettet helsevern b)helsestasjonsvirksomhet c)helsetjenester i skoler d)opplysningsvirksomhet e)helsetjenester for innsatte i de kommuner der det ligger anstalter under kriminalomsorgen. © Bergen kommune

21 § 1-3. Oppgaver under helsetjenesten
2.Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte 3.Medisinsk habilitering og rehabilitering 4.Pleie og omsorg. 5.Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner © Bergen kommune

22 § 1-3. Oppgaver under helsetjenesten
For å løse de oppgaver som er nevnt foran, skal kommunen sørge for disse deltjenestene: 1.allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning 2.legevaktordning 3.fysioterapitjeneste 4.sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie 5.jordmortjeneste 6.sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie 7.medisinsk nødmeldetjeneste 8.transport av behandlingspersonell. © Bergen kommune

23 Kap. 2. Rett til helsehjelp
       Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg.        Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, tidsspille eller uleilighet. © Bergen kommune


Laste ned ppt "Komite for helse og sosial Kommunaldirektør Finn Strand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google