Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomisk rådgivning- og gjeldsrådgivning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomisk rådgivning- og gjeldsrådgivning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomisk rådgivning- og gjeldsrådgivning
07/04/2017 To institusjonelle rammer: Markedet 2. Det offentlige Den offentlige innsatsen med å avhjelpe gjeldsproblemene i private hushold Gjeldsordningsloven med namsmanns/namsfogd som fremste aktør (BLD) Utenrettslig økonomisk rådgivning i kommunene og nå etter hvert NAV kontorene. (AID) 2000 saker 20% rettslig, resten frivillig ordning KOSTRA 2007 Møte med fylkesmennene

2 Økonomisk rådgivning - Hvorfor er dette et viktig område?
07/04/2017 Økonomisk rådgivning - Hvorfor er dette et viktig område? Et redskap for å fremme sosial inklusjon og hindre eksklusjon Tilsvarende vil rådgivning overfor personer med betalingsproblemer være et redskap gjeninkludere klienten i normale sosiale prosesser Mangel på tilgang til finansielle tjenester er knyttet til sosial utstøting på individnivå og lokalsamfunnsnivå God økonomisk rådgivning er rimeligvis svært avgjørende for å dempe virkningen av slike eksklusjonsprosesser Ansvarlig rådgivning i forkant av kjøp av finansielle produkter gir tiltang på materielle og sosiale goder og åpner for integrering. God rådgivning tar sikte på å tilpasse lån, investering og sparing til kundens økonomisk evne og gjøre privatøkonomien bærekraftig over livsløpet. Rådgivningstjenesten er et vesentlig redskap for å hindre finansiell og sosial eksklusjon bidra til gjeninklusjon der enkeltpersoner står i fare for å bli, eller allerede har blitt, ekskludert fra nøkkelarenaer i samfunnet særlig viktig i forbindelse med tunge eksklusjonsmekanismer, som for eksempel langvarig sykdom, samlivsbrudd, arbeidsløshet og kunnskapsmangel. Økonomisk rådgivning overfor arbeidsløse ser ut til å særlig aktualiseres gjennom dagens realøkonomiske situasjon Møte med fylkesmennene

3 Økonomisk rådgivning - Hvorfor er dette et viktig område?
07/04/2017 Økonomisk rådgivning - Hvorfor er dette et viktig område? 2. Velferdsstaten har et ansvar i forhold til å lære borgere å opptre som rasjonelle og ansvarlige markedsaktører deregulering og individualisering av ansvaret for å handle fordrer at vi opptrer rasjonelt - finansiell dugelighet. økt kompleksitet i det finansielle markedet, voksende gjeldsbyrder og demografiske endringer gjør det nødvendig for samfunnet å erkjenne et ansvar for at borgerne lærer hva det vil si å være ansvarlige og fornuftige markedsaktører tilsyn og reguleringer frarådningsplikten Satsing: Personlig økonomi som fagtema i grunnskolen og opprettelsen av rådgivningstjeneste i offentlig regi. Siden markedet er er en fordelingsmekanisme - en del av oppslutningen om velferdsstaten Møte med fylkesmennene

4 Det rettslige grunnlaget
07/04/2017 Det rettslige grunnlaget Rettslig forankret i sosialtjenesteloven § 4-1. Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det”. Gjeldsordningslovens § 1-5, henviser til sotjl. § Kommunen skal så langt som mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller lignende med sine fordringshavere. Det er altså § 4-1 i lov om sosiale tjenester m.v. som gir sosialtjenesten plikt til å ”gi opplysning råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebyge sosiale problemer.” Veiledningsplikten er i hovedsak knyttet til at den enkelte oppsøker sosialtjenesten/NAV kontoret for å få råd og veiledning tilpassert den enkeltes behov. Sier noe om omfanget i dette arbeidet rettslig forankret i sosialtjenesteloven § 4-1, hvor det heter: “Opplysning råd og veiledning: Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det”. I Sosialdepartementets rundskriv (I 1/93, jf tilleggsrundskriv I-45/98 s 17) heter det om rådgivningsplikten overfor personer med gjeldsproblemer: "Sosialtjenesten skal gi opplysninger og veiledning om aktuelle lover og hjelpeordninger. Der det foreligger alvorlige gjeldsproblemer, må sosialtjenesten gi veiledning om reglene om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Sosialtjenestens ansvar for gjeldsrådgivning utover dette vil være avhengig av den lokale organiseringen av denne tjenesten” Gjeldsordningslovens § 1-5, tilføyd ved lov 10. januar henviser til stjl. § Kommunen skal så langt som mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller lignende med sine fordringshavere. Møte med fylkesmennene

5 07/04/2017 GOL § 1-5. Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer Ikke ment å pålegge kommunene andre eller mer omfattende plikter enn de hadde før lovendringen. Loven pålegger også namsmannen en veiledningsplikt Namsmannen kan henvise til å søke bistand hos kommunen, for eksempel til å forsøke å oppnå en utenrettslig ordning. Etter at skyldneren etter evne har prøvd selv, eventuelt med hjelp fra kommunen, er det namsmannen som har den primære veiledningsplikt overfor skyldneren til å søke om gjeldsforhandling. Kommunens bistandsplikt, beror på en fortolkning av sosialtjenesteloven § 4-1. Denne bistandsplikten er generell og omfatter å gi opplysninger, råd og veiledning for å løse eller forebygge sosiale problemer. Bestemmelsen er ikke ment å pålegge kommunene andre eller mer omfattende plikter enn de hadde før lovendringen. Loven pålegger også namsmannen en veiledningsplikt overfor skyldneren, jf. § 2-2. Namsmannen kan imidlertid i første omgang henvise skyldneren til å søke bistand hos kommunen, for eksempel til å forsøke å oppnå en utenrettslig ordning. NOU 1991: 16 s. 71. Etter at skyldneren etter evne har prøvd selv, eventuelt med hjelp fra kommunen, er det namsmannen som har den primære veiledningsplikt overfor skyldneren til å søke om gjeldsforhandling. Hvor omfattende kommunens bistandsplikt er, beror på en fortolkning av sosialtjenesteloven § 4-1. Denne bistandsplikten er generell og omfatter å gi opplysninger, råd og veiledning for å løse eller forebygge sosiale problemer. Ot.prp. nr. 99 ( ) s. 17. Økonomiske problemer kan forårsake eller være årsak til sosiale problemer, slik at bistandsplikten kan omfatte skyldnere som kan komme opp i eller har fått betalingsproblemer. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil organisere hjelp til personer med betalingsproblemer, jf. kommuneloven § 10. En del kommuner har opprettet egne gjeldsrådgivningskontorer, ofte knyttet til sosialkontorene. Noen har etablert samarbeidsordninger hvor namsmannen deltar. Uenighet mellom namsmyndigheten og kommunen om ansvaret for å bistå personer med betalingsproblemer skal ikke gå ut over skyldneren, men forutsettes klarlagt av myndighetene. Ot.prp. nr. 99 ( ) s. 98. (Ernst Moe) Møte med fylkesmennene

6 Det juridiske grunnlaget - hjelpeplikt
07/04/2017 Det juridiske grunnlaget - hjelpeplikt å gi Informasjon med formål og hjelp til selvhjelp. å gi rådgivning og foreta enklere gjeldsforhandlinger. å foreta gode vurderinger av hva som må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Herunder bruke anerkjente standardbudsjetter som mal. kontakt med kreditorer i enklere saker. I praksis bistå den rådsøkende i å få endret tilbakebetalingsvilkår Som en oppsummering kan en si at kommunen eller NAV kontoret i det utenrettslige arbeidet plikter: Herunder utarbeide brosjyrer og informasjonsmateriell Herunder hjelpe folk til å sette opp budsjetter og økonomiplaner som gir oversikt og handlingsgrunnlag Gjøre bruk av standardbudsjetter for å kunne forstå omfanget av problemet. Dette forutsetter kunnskap om privatøkonomi, husholdningsbudsjetter, forståelse av penger i husholdningen og innsikt i dekningslovens bestemmelser. Dekningsloven regulerer forhold omkring utleggstrekk, slik som hva det kan tas beslag i og hva som ikke skal tapes ved gjeldsforfølgning. Loven regulerer også prioriteringsrekkefølgen mellom ulike utleggstrekk. Den rådsøkende skal gis hjelp til å kunne ha oversikt over hva som kan beholdes ved gjeldsforfølgning. Møte med fylkesmennene

7 Tyngre oppgaver som lovens hjelpeplikt omhandler
07/04/2017 Tyngre oppgaver som lovens hjelpeplikt omhandler tyngre rådgivningsoppgaver, må kunne henvises til spesielle rådgivere med særlig kompetanse. utenrettslige gjeldsordninger. Dette er i tilfeller der det er trekk ved den rådsøkendes livssituasjon. Inntektene ikke strekker til for å betjene gjelden, variable og usikre inntekter, massiv mislighold, gjelden er høy, vokser fort og forholdet til kreditorene er dårlig/høyt konfliktnivå. Dette er avtaler som omfatter alle kreditorer og som ofte handler om avtaler som dekker hele eller deler av gjelden. Møte med fylkesmennene

8 07/04/2017 Utfordring – Sostjl. §4-1 Selv om det ligger en forpliktelse til økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning, er det ikke en rettighetsrådgivning rettslig Kan ikke peke på hvor ansvaret ligger ved å ha gitt dårlige råd – rettslig standard er ikke satt, og hvor går grensen? Fristende å påpeke at rettighetsbestemmelsen i stjl § 4-1 er vagt utformet og nærmest er å betegne som en ”faderbestemmelse.” Selv om det ligger en forpliktelse til økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning, er det ikke en rettighetsrådgivning rettslig (hva kan en få av hjelp, hva kan en forlange, hva har en krav på). Kan ikke peke på hvor ansvaret ligger ved å ha gitt dårlige råd – rettslig standard er ikke satt, og hvor går grensen? Slikt sett er det fristende å påpeke at rettighetsbestemmelsen i stjl § 4-1 er vagt utformet og nærmest er å betegne som en ”faderbestemmelse.” Møte med fylkesmennene

9 Hva gjør vi på det utenrettslige området
07/04/2017 Hva gjør vi på det utenrettslige området ”Gullrekka” – utvikler og vedlikeholder kurs. Penger til besvær Infogruppe. Nett/opptrykk Statistikk KOSTRA : KOSTRA tallene for 2007 viser at det på årsbasis er behandlet saker i forbindelse med behandling av økonomisk sosialhjelp, I tillegg er antall saker hvor det er gitt gjeldsrådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp, kommet opp i saker. Det er grunn til å tro at dette tallet i takt med finanskrisen, vil øke betraktelig i tiden fremover. Arbeidsgruppe Gode råd er gull verdt! Landsdekkende veiledningsrutiner – øk. gjeld Arbeidsgruppe Landsdekkende veiledningsrutiner Frivillig offentlig forvaltning Møte med fylkesmennene

10 Møte med fylkesmennene 26.02.2009
07/04/2017 91.2 % , dvs 248 kontorer har utenrettslig rådgivning på NAV kontoret. 24 kontor eller 8.8% har det ikke. . Møte med fylkesmennene

11 Det enkelte embete Stimulere til faglige fora
07/04/2017 Det enkelte embete Stimulere til faglige fora Stimulere til interkommunalt samarbeide for de minste kommunene Det enkelte embete har det økonomiske ansvaret for å gjennomføre kursene, inklusive honorering av foredragsholderne Møte med fylkesmennene


Laste ned ppt "Økonomisk rådgivning- og gjeldsrådgivning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google