Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV, 07.05.08Side 1 Økonomisk rådgivning- og gjeldsrådgivning To institusjonelle rammer: 1.Markedet 2. Det offentlige Den offentlige innsatsen med å avhjelpe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV, 07.05.08Side 1 Økonomisk rådgivning- og gjeldsrådgivning To institusjonelle rammer: 1.Markedet 2. Det offentlige Den offentlige innsatsen med å avhjelpe."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV, 07.05.08Side 1 Økonomisk rådgivning- og gjeldsrådgivning To institusjonelle rammer: 1.Markedet 2. Det offentlige Den offentlige innsatsen med å avhjelpe gjeldsproblemene i private hushold 1.Gjeldsordningsloven med namsmanns/namsfogd som fremste aktør (BLD) 2.Utenrettslig økonomisk rådgivning i kommunene og nå etter hvert NAV kontorene. (AID)

2 NAV, 07.05.08Side 2 Økonomisk rådgivning - Hvorfor er dette et viktig område? 1. Et redskap for å fremme sosial inklusjon og hindre eksklusjon  Tilsvarende vil rådgivning overfor personer med betalingsproblemer være et redskap gjeninkludere klienten i normale sosiale prosesser  Mangel på tilgang til finansielle tjenester er knyttet til sosial utstøting på individnivå og lokalsamfunnsnivå  God økonomisk rådgivning er rimeligvis svært avgjørende for å dempe virkningen av slike eksklusjonsprosesser

3 NAV, 07.05.08Side 3 Økonomisk rådgivning - Hvorfor er dette et viktig område? 2. Velferdsstaten har et ansvar i forhold til å lære borgere å opptre som rasjonelle og ansvarlige markedsaktører  deregulering og individualisering av ansvaret for å handle fordrer at vi opptrer rasjonelt - finansiell dugelighet.  økt kompleksitet i det finansielle markedet, voksende gjeldsbyrder og demografiske endringer gjør det nødvendig for samfunnet å erkjenne et ansvar for at borgerne lærer hva det vil si å være ansvarlige og fornuftige markedsaktører  tilsyn og reguleringer  frarådningsplikten

4 NAV, 07.05.08Side 4 Det rettslige grunnlaget  Rettslig forankret i sosialtjenesteloven § 4-1.  Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det”.  Gjeldsordningslovens § 1-5, henviser til sotjl. § 4-1. Kommunen skal så langt som mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller lignende med sine fordringshavere.

5 NAV, 07.05.08Side 5 GOL § 1-5. Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer  Ikke ment å pålegge kommunene andre eller mer omfattende plikter enn de hadde før lovendringen.  Loven pålegger også namsmannen en veiledningsplikt  Namsmannen kan henvise til å søke bistand hos kommunen, for eksempel til å forsøke å oppnå en utenrettslig ordning.  Etter at skyldneren etter evne har prøvd selv, eventuelt med hjelp fra kommunen, er det namsmannen som har den primære veiledningsplikt overfor skyldneren til å søke om gjeldsforhandling.  Kommunens bistandsplikt, beror på en fortolkning av sosialtjenesteloven § 4-1. Denne bistandsplikten er generell og omfatter å gi opplysninger, råd og veiledning for å løse eller forebygge sosiale problemer.

6 NAV, 07.05.08Side 6 Det juridiske grunnlaget - hjelpeplikt  å gi Informasjon med formål og hjelp til selvhjelp.  å gi rådgivning og foreta enklere gjeldsforhandlinger.  å foreta gode vurderinger av hva som må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Herunder bruke anerkjente standardbudsjetter som mal.  kontakt med kreditorer i enklere saker. I praksis bistå den rådsøkende i å få endret tilbakebetalingsvilkår

7 NAV, 07.05.08Side 7 Tyngre oppgaver som lovens hjelpeplikt omhandler  tyngre rådgivningsoppgaver, må kunne henvises til spesielle rådgivere med særlig kompetanse.  utenrettslige gjeldsordninger.

8 NAV, 07.05.08Side 8 Utfordring – Sostjl. §4-1  Selv om det ligger en forpliktelse til økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning, er det ikke en rettighetsrådgivning rettslig  Kan ikke peke på hvor ansvaret ligger ved å ha gitt dårlige råd – rettslig standard er ikke satt, og hvor går grensen?  Fristende å påpeke at rettighetsbestemmelsen i stjl § 4-1 er vagt utformet og nærmest er å betegne som en ”faderbestemmelse.”

9 NAV, 07.05.08Side 9 Hva gjør vi på det utenrettslige området Nasjonal arbeidsgruppe KompetansegruppeKonferansegruppeInformasjonStatistikk Økonomisk Rådgivning og utdanning Arbeidsgruppe Gode råd er gull verdt! Landsdekkende veiledningsrutiner – øk. gjeld Arbeidsgruppe Landsdekkende veiledningsrutiner Frivillig offentlig forvaltning

10 NAV, 07.05.08Side 10

11 NAV, 07.05.08Side 11 Det enkelte embete  Stimulere til faglige fora  Stimulere til interkommunalt samarbeide for de minste kommunene


Laste ned ppt "NAV, 07.05.08Side 1 Økonomisk rådgivning- og gjeldsrådgivning To institusjonelle rammer: 1.Markedet 2. Det offentlige Den offentlige innsatsen med å avhjelpe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google