Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og bygningsloven 1 Sykkelplanleggingens plass i planhierarkiet Planlegging av vegnett for sykkeltrafikk – Sykkelhåndboka Tromsø 18. november 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og bygningsloven 1 Sykkelplanleggingens plass i planhierarkiet Planlegging av vegnett for sykkeltrafikk – Sykkelhåndboka Tromsø 18. november 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og bygningsloven 1 Sykkelplanleggingens plass i planhierarkiet Planlegging av vegnett for sykkeltrafikk – Sykkelhåndboka Tromsø 18. november 2014 Marit Synnes Lindseth på vegne av vegvesenet Foto: Busterud

2 Nasjonale føringer 2 Stortingsmeldinger (NTP 2014-2023 m. fl.): Trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (24. juni 2011) Statlige planretningslinjer (Rikspolitiske retningslinjer) Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging - Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. I større by- og tettstedsområder der økt bruk av sykkel og gange kan bidra til effektive løsninger for transportsystemet, bør det utarbeides planer for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett med høy kvalitet.

3 Klima- og energiplanlegging Barn og unges interesser Forskrift etter veglovens § 13 Ved planlegging og utbygging av vegnettet skal det fastlegges hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles Nasjonale føringer 3 www.planlegging.no

4 Statens ansvar for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder (Retningslinjer under revisjon) 4 Kommunen, fylkeskommunen og SVV har et felles ansvar for å utarbeide en overordnet plan for sammenhengende hovednett for sykkel. SVV kan initiere, organisere, lede og utføre planleggingen. Planene behandles og vedtas etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det anbefales at planen utarbeides som en egen kommunedelplan og/eller innarbeides i kommuneplanens arealdel.

5 Planhierarkiet i PBL 5

6 Kommune(del)plan - Hvorfor ●Bedre forankring –Politisk og administrativt –Hos kommune og andre myndigheter ●Grunnlag for oppfølging –Behov for tiltak –Prioritering ●Grunnlag for forvaltning –Behandling av enkeltplaner / søknader ●Rettsvirkning (gjelder arealdelen) jf pbl § 11-6 –Forbud mot tiltak som er i strid med planen 6

7 Kommunedelplan for sykkel -alternativer Tematisk kommunedelplan ●Uten plankart og bestemmelser etter pbl §§ 11-7 - 11-11 ●Forankring, men ikke retts- virkning (så lenge den ikke er innarbeidet i arealdelen) ●Eventuelt innarbeiding i kommuneplanens arealdel senere Geografisk kommunedelplan ●Med plankart og bestemmelser etter pbl §§ 11-7 - 11-11 ●Hovednett for sykkel – vist som eget underformål under § 11-7 nr 2 ●Forankring og rettsvirkning ●Krav om behandling etter forskrift om konsekvens- utredninger 7

8 Plan- og bygningsloven (2009) 8 Tydeliggjøre transportløsninger og sykkel som tema i arealplanleggingen Hovednett for sykkel og sykkelparkering kan vises som egne formål i arealplaner Kommuneplanbestemmelser kan sette krav til transportløsninger i tilknytning til ny utbygging

9 9 PBL § 11 -7 Arealformål i kommuneplan: Samferdselsanlegg med aktuelle underformål 2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ● veg, ● bane, ● lufthavn, ● havn, ● hovednett for sykkel, ● kollektivnett, ● kollektivknutepunkt, ● parkeringsplasser, ● traséer for teknisk infrastruktur.

10 Koder og presentasjon for arealformål: fra: Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 10

11 Koder og presentasjon for juridiske linjer fra: Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 11

12 § 11-9. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel (utdrag): 3.krav til nærmere angitte løsninger for vannforsyning, avløp, veg og annen transport i forbindelse med nye bygge- og anleggstiltak. 4.rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruktur før områder tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål. 5.byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, herunder om universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, frikjøp av parkeringsplasser etter § 28-7 og utnytting av boligmassen etter § 31-6. 12

13 § 11-10. Bestemmelser til arealformål (utdrag) for bygg og anlegg, infrastruktur, grønnstruktur og forsvaret 2.fysisk utforming av anlegg. – Kan bl.a. Omfatte krav til standard for sykkelanlegg i planen 13

14 Planframstilling – noen vurderingstema ● Planavgrensning – Avklares i samråd mellom kommunen og Statens vegvesen – Kommer også an på forholdet til gjeldende arealdel (Etter ny PBL må alle arealer innenfor planavgrensning framstilles ihht krav i kart- og planforskriften og tilhørende produktspesifikasjon) 14 Kommunedelplan for hovednett for sykkel

15 Bruk av arealformål ●Hovednettet for sykkel anbefales i utgangspunktet avsatt med formålet ”hovednett for sykkel” (Alternativet kan evt være linjesymboler for ”sykkelveg” eller ”gang-/sykkelveg”, men det vil jo ikke dekke alle deler av hovednettet) ●For øvrig videreføring av arealformål fra gjeldende arealdel av kommuneplanen for arealene innenfor planavgrensningen som ikke direkte berøres av hovednettet. 15

16 Aktuelle planbestemmelser: Trasè for planlagt hovednett for sykkel framgår av plankartet. –De strekningene hvor det er behov for gjennomføring av tiltak i forhold til dagens situasjon er avmerket med farge for framtidig arealbruk. –På strekninger av hovednettet hvor eksisterende anlegg anses for å være tilfredsstillende er avmerket med fargekode for eksisterende arealbruk 16

17 Bestemmelser om fysisk utforming -Eksempler (Pbl § 11-10 nr 2) ●Hovednettet består av følgende hovedløsninger for sykkeltrafikk: Gang- og sykkelveg, tosidig sykkelfelt og blandet trafikk. ●På følgende strekninger er det forutsatt at hovednettet skal bestå av egen gang- og sykkelveg: – ●På følgende strekninger er det forutsatt at hovednettet skal bestå av tosidig sykkelfelt: – ●På følgende strekninger er det forutsatt løsning med blandet trafikk: – ●Det vises til figur xx i hovedrapporten for nærmere angivelse av prinsippløsninger for ulike deler av hovednettet. 17

18 Virkning av planen ● Fra PBl § 11-6: – ”Planen er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6” – ”Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål eller generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål eller hensynssoner” ● Forslag til presisering i bestemmelse/retn.linje: – De arealene som berøres av planen for hovednett for sykkel framgår av plankartet. Dersom det fremmes planer eller søknader om bygge- og anleggstiltak som berører disse arealer skal det utarbeides planer som sikrer denne planens gjennomføring før det aktuelle bygge.- og anleggstiltak godkjennes” 18

19 Arendal: Planbestemmelser http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Kommunedelplaner-og-Omradereguleringer/Kommundelplan-for-Sykkeltrafikk-i-Arendal-/

20 Arendal: Utsnitt av plankart 20

21 Arendal: Illustrasjon av en av hoverutene 21

22 22 Eksempel – Vennesla http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/sykkelvennesla

23 23

24 Grunnlag for videre planarbeid Kommunedelplan for hovednett for sykkeltrafikk bør avklare: –Behovet for tiltak og prioritering –Hvilken saksbehandling (reguleringsplan, byggesaksbehandling, evt andre vedtak) som er nødvendig for de ulike tiltakene –Ansvar for gjennomføring, finansiering og vedlikehold av tiltakene (særlig langs fylkesveg) (NB: kan ikke fastsettes bindende i plan etter pbl, men forankres i egen avtale) 24

25 Arealdel av kommune(del)plan - grunnlag for forvaltning For kommunen som planmyndighet: ●Hjemmel til å si nei til søknads- og meldepliktige tiltak som er i strid med arealdelen (for hovednett for sykkeltrafikk) –Evt. kreve at det lages en plan som sikrer at forholdet til hovednett for sykkel ivaretas før tiltaket tillates gjennomført For SVV –som planforvalter/innsigelsesmyndighet: ●Grunnlag for innsigelse mot reguleringsplaner eller klage på enkeltvedtak som er i strid med arealdelen 25

26 Kommunedelplan for sykkel (hovednett) med konsekvensutredning - eksempler: http://www.sykkelbynettverket.no - Vedtatte planer og strategier http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter 26

27 27


Laste ned ppt "Plan- og bygningsloven 1 Sykkelplanleggingens plass i planhierarkiet Planlegging av vegnett for sykkeltrafikk – Sykkelhåndboka Tromsø 18. november 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google