Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lagerproduksjon – stykkproduksjon SAP Best Practices Baseline Package

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lagerproduksjon – stykkproduksjon SAP Best Practices Baseline Package"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lagerproduksjon – stykkproduksjon SAP Best Practices Baseline Package

2 Scenariooversikt – 1 Formål og fordeler: Formål
I dette scenariet beskrives en forretningsprosess som er vanlig for selskaper med partistørrelsesorientert produksjon. Produksjonsscenariet viser produksjonen av en ferdig vare og alle avhengige komponenter i lagerproduksjonen (MTS). I tillegg støttes scenariet av de mest nødvendige funksjonene i kostnadsbærerregnskap, for eksempel forkalkyle og periodeavslutning. Fordeler Produksjon som utløses av en produksjonsplan Serienummer- og batchstyring er inkludert Valgfritt: Kvalitetsstyring, konsignasjonsbeholdning, ekstern behandling Viktige prosessforløp som dekkes Opprette planlagte uavhengige behov Materialbehovsplanlegging på fabrikknivå Egenproduksjon (delmontering) Egenproduksjon, sluttmontering (ferdig vare) Kapasitetsutjevning Bekrefte monteringsgruppeaktiviteter

3 Scenariooversikt – 2 SAP-applikasjoner som kreves: Obligatorisk
SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Produksjonsplanlegger Produksjon Lagersjef Fabrikkcontroller Innkjøper

4 Scenariooversikt – 3 Detaljert prosessbeskrivelse:
Lagerproduksjon – stykkproduksjon I dette scenariet beskrives en forretningsprosess som er vanlig for selskaper med partistørrelsesorientert produksjon. Produksjonsscenariene består av både varebevegelser (vareuttak og varemottak) og bekreftelse av at produksjonsordren er fullført. I tillegg støttes scenariet av de mest nødvendige funksjonene i kostnadsbærerregnskap, for eksempel forkalkyle og periodeavslutning. Den typiske planleggingsprosessen starter med salgskvantumsplanlegging. Forrige periodes salgstall kan brukes som grunnlag for planene for fremtiden. I salgs- og produksjonsplanlegging sikrer du at produksjonen holdes på linje med salget, slik at du kan opprette produksjonsplanen synkront med salget. Planleggingsdataene blir overført fra salgs- og produksjonsplanlegging til behovsanalyse. Behovsanalysen genererer uavhengige behov, som brukes i kjøringen av den påfølgende materialbehovsplanleggingen (MRP). I materialbehovsplanleggingen blir stykklisten for materialet på øverste nivå utvidet, og produksjonen planlegges helt ned til nivået for innkjøpte komponenter. Materialbehovsplanleggingen fører til at det blir generert planlagte ordrer for materialet som skal produseres. Hvis det ikke er tilgjengelig tilstrekkelig lagerbeholdning, blir det opprettet innkjøpsrekvisisjoner for de nødvendige råvarene. Når ordren blir opprettet, blir det beregnet normkostnader for ordrepartistørrelsen (forkalkyle). Under produksjonsprosessen oppdateres ordren med påløpte kostnader, slik at du til enhver tid har oversikt over og kan sammenligne normkostnadene og de faktiske kostnadene. Periodeavslutningsaktiviteter legges til for ordren. Dette omfatter kalkulasjon av varer i arbeid og avviksberegning. Deretter avregnes varer i arbeid til finansregnskapet, mens produksjonsavvik avregnes til internregnskapet og finansregnskapet.

5 Prosessforløpsdiagram
Lagerproduksjon – stykkproduksjon Hendel-se Start på planleggings-syklus Revisjon av periodisk plan Strategisk planlegger Logistikk-planlegg-ing (144) Produksjonsplanlegger Materialbehovsplanlegging på fabrikknivå og evaluering av behovs-/beholdningslisten Kapasi-tetsut-jevning OK? Opprette planlagte uavhengige behov Oppdatere kapasitet Nei Ja MRP-liste Tilgjenge-lige materialer? Innkjøpsrekvisisjon Planordrer Konvertere planordre til produksjons-ordre Kapasitets-utjevning Frigi produksjons-ordre Ordreutskrift Ja Produksjon Nei Plukkliste Klargjøre materialer for planordrer Bekreftelse av monterings-gruppeaktiviteter / endelig bekreftelse Mottak av halvfabrikat Lager til standard- kost Lagerforbruk til standard- kost Vareuttak / etterskuddsvis uttak Varemottaks-seddel Lagersjef Varemottaks-seddel Mottak av ferdigvarer Fabrikk-controll-er Periodeavslut-ning for gene-rell fabrikk (181) Innkjøper Anskaffelse uten kvalitetsstyring (130) Anskaffelse av lagerført material med kvalitetsstyring (127) Anskaffelse og forbruk av konsignasjons-beholdning (139) MM-leieproduksjon (138) PP – leieproduksjon (ekstern behandling) (150)

6 Materialbehovsplanlegging - MRP
Planlagte uavhengige behov Planlegging Avhengige behov Reserveringer Plan- ordre Konverter Produksjon ordre Lager

7 Alternative planleggingsstrategier for ferdig produkt
Nettobehovsplanlegging (10) Planlegging med sluttmontasje (40) Kundebehovet oversendt til produksjonen Nei Ja Dette betyr . . . ... salgsordrer påvirker ikke produksjonen ... salgsordrer som går ut over planlagte uavhengige behov, kan påvirke produksjonen ... hovedmålet er å sikre jevn produksjon ... det viktigste her er å evnen til å reagere fleksibelt på kundebehovet Planlagte uavhengige behov tilordnet og redusert under behandling av salgsordrer Planlagte uavhengige behov redusert ved vareuttak for leveranser

8 Arbeidsstasjon: Montering
Standardverdier Arbeidsplaner Kalkulasjons-data Ressursplandata Kapasitetsdata Arbeids-planer Kalkulasjon Scheduling og kapasitet 1010,- 2150,- 3160,-

9 Arbeidsplan arbeidssenter/operasjon
Arbeidsplantopp Arbeidsstasjon Styringsnøkkel Standardverdier Aktivitetstyper Beskrivelse .... Operasjon 10: Sluttmontasje Materialkomponenter

10 Planordrekonvertering
Produksjon ordre Plan- ordrer enkeltkonvertering Enkeltkonvertering Plan- produksjon ordrer ordrer Samlet konvertering Samlet konvertering

11 Opprette produksjonsordre
Fredag 25. januar 2008 Tirsdag 15. juli Manuelt Behovsplanlegging Automatisk Oppgi ordretype Definere ordreposisjon Kopiere arbeidsplan Planlegge gjenanskaffelsestid Kopiere stykkliste Tilgjengelighetskontroll Valgfrie endringer Lagre produksjonsordre Valgfritt (systemtilpasning)

12 Behandling av produksjonsordre
Bestillingsforslag (planordre) Ordreavregning Produksjonsordre Ordretopp Operasjoner Ordreoppretting Varemottak Komponenter Tilgjengelighets- kontroll Bekreftelser Kostnader 20 50 100 Ordrefrigivelse og fastsetting av batch for komponenter Materialuttak

13 Varebevegelse Prod.-ordrer Lager Operasjon Mat.komp. Material
Kostnader Varebevegelse Material- dokument Regnskap bilag Oppdatering av beholdning Oppdatering av beholdningsverdier materialer kan batchstyres

14 Vareuttak Vareuttak kontering Material- dokument Regnskaps- bilag
Oppdaterer beholdninger Oppdaterer beholdningsverdier Reduserer reservasjoner Beregner faktiske kostnader og oppdaterer ordren

15 Produksjonsordrebekreftelser
Manuell registrering Operasjon 0010 Operasjon 0020 Operasjon 0030 Ordrebekreftelse . . . Operasjon Produksjon ordre

16 Produksjonsordre - forkalkyle
Budsj. kostn. Budsj. kostn. Material Material komponenter komponenter Faser Faser Kostnadsarter Kostnadsarter : : l Ind . " Rel . til kalk. " l Gen. operasjonsverdier Pris Material kostnader l l Standard verdier l Styringsnøkkel "kalk.indikator" Kostnader for ekstern anskaffelse Ordre Ordre type type / fabrikk / fabrikk Produksjonskostnader Ressurser Ressurser l Kalkulasjonsvariant l Formelnøkkel for Material mat.kost. kalk. kostnader l Kostnadssted Vis budsj./faktiske kostnader l Aktivitetstype Ind. tilvirknings- l Formelkonstanter kostnader Kostnadsberegning protokoll l Kostnadsarter Kostnader for ekstern behandling l Detaljinfo om kalkulasjon l Kostnadsdifferensiering

17 Kostnad for produksjonsordre
Material komponenter Operasjon Arbeidsstasjon Kostnadssted - Arbeidsstasjon - Standardverdi - Kvanta - Kostnadssted - Aktivitetstyper - Formler - Aktivitetstyper - Kvanta - Priser Aktivitets-kostnad - Perioder Materialkostnader Interne aktivitetskostnader Tilleggsberegning Produksjonsordrekostnad

18 VIA- og avviksberegning i partibasert kostnadsbærerregnskap
Faktiske kostnader Faktiske kostnader - - Faktiske kostnader Levering Verdi Levering Verdi = = = VIA ved Faktiske kostnader VIA ved Faktiske kostnader Avvik Ordre- status DLV TECO PREL REL PDLV Forhåndsutgitt eller utgitt Delvis levert Endelig levert eller teknisk fullført

19 Avregning av ordre (eksempel)
CO- PC Produksjonsordre Mat. F126 Produktkalkyle Partistørrelse 1 PC 800 1.200 400 2.400 -2.000 CO- PC Faktisk kost. Material 600 Material Produksjon Tillegg GR Avvik Tillegg 300 Målversjon 0 Pris 150 Kvantum 150 Struktur 100 Kassasjon 0 Partistr. 0 Produksjon 1100 Materialstamdata Standardpris = 2000 FI Avregning CO- PA Finansregnskap Lager Prisdifferanse 2000 400

20 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

21 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Laste ned ppt "Lagerproduksjon – stykkproduksjon SAP Best Practices Baseline Package"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google