Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I retning av en bærekraftig HMS-kultur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I retning av en bærekraftig HMS-kultur"— Utskrift av presentasjonen:

1 I retning av en bærekraftig HMS-kultur
Drøfting av forutsetninger for utvikling av en bærekraftig HMS-kultur Et bidrag til en utvidet HMS-forståelse Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

2 Bakgrunn Styringsgruppe og prosjektgruppe i Hydro Forskergruppen
Pedagogisk forskningsinstitutt (UiO) Arbeidsforskningsinstituttet Senter for kvinne-og kjønnsforskning (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur (UiO) LÆRINGSlaben, Forskningsparken, Oslo Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og Hydro Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

3 Metode Funnene bygger på empiri
Kvalitativ tilnærming til både intervjuer og tall Bygger på et Pedagogisk-Sosiologisk perspektiv Bruker korrespondanseanalyse som analyseverktøy Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

4 Datagrunnlag Rapporten bygger på empirisk materiale som er samlet inn gjennom spørreskjemaer og intervjuer, samt drøftinger av ulike teorier som kan belyse problemstillingen. Analysen bygger i hovedsak på data fra et Hydro, der ansatte både offshore og på land i løpet av høsten 2002 og vinteren 2003 har svart på et spørreskjema og latt seg intervjue. I tillegg har vi intervjuet partnere, det vil si ansattes samboer eller ektefelle. Vi har sammenlignet våre funn med forskningsfunn fra andre selskaper. Til sammen er to operatørselskaper og fem underleverandører grunnlaget for dataene som denne rapporten bygger på. I hovedsak kan vi si at det ikke er store forskjeller på selskapene på sokkelen med hensyn til funnene som presenteres i denne rapporten. Vi ønsker ikke å synliggjøre spesifikke sider ved én organisasjon, men å få frem generelle trekk ved petroleumsindustrien, som vi kan bygge videre på i utvikling av indikatorer. Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

5 Mot en utvidet HMS-forståelse –utfordringer og dilemmaer
Tendens over tid og på mange arenaer Mange tradisjonelle fysisk–kjemiske problemer består, men de organisatoriske og psykososiale utfordringene utgjør i dag følge OD og Hydro den største utfordringen Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

6 Sikkerhet og en utvidet HMS-forståelse
”Farlige forhold” ”Farlige handlinger” (Hovden 1993) Sosiale prosesser og kulturelle mønstre ”En gjør det som gruppen forventer at en skal gjøre – enten i konformitet med eller på tvers av den herskende mening om saken – men alltid i tråd med ens egen sosialisering” (Luhman 1993: 3) ” De sterkeste elementene i kulturen er det vi tar for gitt, det selvfølgelige og naturlige (doxa) (Bourdieu 1995). Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

7 To viktige prinsipper Skille mellom Øyeblikk, prosess og struktur
Skille mellom problemer og dilemmaer Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

8 Problem vs dilemma Dilemmaer har ikke løsninger, selv om de kan se ut som og oppleves som problemer Dilemmaer er konfliktfylte og diffuse situasjoner som krever etiske valg, fordi konkurrerende og sentrale verdier ikke kan tilfredsstilles samtidig Dilemmaer håndteres - de kan ikke løses (som problemer) Kunsten blir å nå fram til noe som er til å leve med (for alle involverte parter) I en god håndtering av dilemmaer ligger noe av grunnlaget for bærekraftighet

9 Tre grensehåndteringsdilemmaer
Bretter ut dilemmaer knyttet til håndtering av forholdet mellom krav til økonomi/resultater og forsvarlig HMS-praksis forholdet mellom organisatoriske og psykososiale forhold forholdet mellom arbeidsliv og livet forøvrig i petroleumsindustrien Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

10 HMS-posisjoner i petroleumsindustrien
”Vi er meget gode på HMS!” ”HMS angår ikke meg” ”Vi er dårlige på HMS!” Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

11 Grensehåndtering 1 økonomi/forsvarlig HMS-praksis
Sett fra leder på land (”Vi er gode på HMS”) Stikkord ”sikkerheten er veldig bra”. Sett fra lederposisjon (offshore): Stikkord ” Vi tenker sikkerhet i alt vi gjør.” Sett fra operatørposisjon offshore. Stikkord”Det er viktig å kunne si nei. Hvis ikke kan det få store konsekvenser” Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

12 Økonomi/resultater versus HMS
Øyeblikk + Prosess + & - H M S Struktur -

13 Dilemmaer knyttet til grensehåndtering mellom Organisatoriske – psykososiale forhold
HMS-Kartlegging som synliggjøring og usynliggjøring (mørketall og syndebukk-kultur - personliggjort grensehåndtering) Teknisk–organisatorisk oppfølging eller psykososial overvåking/kontroll? Savn og fravær og manglende alternativ restituering utenfor jobbfellesskapet – sovepille eller psykososial håndtering?

14 Stressfaktorer i petroleumsindustrien
”Få eller ingen av faktorene er kilde til stress og frustrasjon” ”Jeg opplever stress pga organisatoriske forhold” ”Jeg opplever stress grunnet psykososiale forhold” Korrelerer med: ”Vi er gode på HMS og ledere” Korrelerer med: ”Operatører ” Korrelerer med: ”Vi er dårlige på HMS og medarbeidere på land” Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

15 Psykososiale versus organisatoriske forhold
Øyeblikk + PSYKOSOSIALE FORHOLD Prosess - Struktur - Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

16 Arbeidsliv versus livet forøvrig
Ulike hjemmelivsorienteringer: 1. Jobborientering 2. Mannsfellesskap 3. Familie 4. Selvrealisering ARBEIDSLIV HJEMMELIV Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

17 Arbeidsliv versus livet forøvrig
Arbeidsliv og livet forøvrig Øyeblikk + & - Prosess - Struktur - Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

18 Tre leder profiler ”den økonomi/resultatsfokuserte lederen”
”fair play-lederen” ”den frustrerte lederen” Korrelerer med: ”Vi er gode på HMS” Korrelerer svakt med: ”HMS angår ikke meg” Korrelerer med: ”Vi er dårlige på HMS” Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

19 Bærekraftig HMS-kultur
Arbeidsliv Økonomi/ resultater Organisatorisk grense-håndtering Individuell grense-håndtering Organisatoriske forhold Livet forøvrig Psykososiale forhold ”Key leverage”: Struktur- og dilemmaforståelse” HMS

20 IKKE bærekraftig HMS-kultur
Organisatorisk grense-håndtering Arbeidsliv Økonomi/ resultater Organisatoriske forhold Individuell grense-håndtering HMS Psykososiale forhold Privativ

21 Hvor går prosjektet nå? Det foreligger planer om å videre utvikle og teste indikatorer som er i stand til å måle om en organisasjon håndterer de dilemmaene som vi har skissert i denne rapporten. I tillegg er det en rekke områder som vi har fått innsikt i som vi ikke i tilstrekkelig grad rakk å tematisere i denne rapporten som det blir aktuelt å teste ut indikatorer på. Noen av disse temaene er: Dilemmaer knyttet til arbeidsorganisering og mulige konsekvenser for HMS Dilemmaer knyttet til kommunikasjon og mulige konsekvenser for HMS Dilemmaer knyttet til forholdet mellom fysiske forhold på plattformen og mulige konsekvenser for HMS Dilemmaer knyttet til forhold mellom samfunnets krav til petroleumsindustrien og mulige konsekvenser for HMS Det vil i tillegg være en prosess der vi i samarbeid med bransjen, myndigheter og andre forskningsmiljøer ser på muligheten for å inkludere andre områder i utviklingen av HMS-indikatorer.

22 Spørsmål/forslag kan rettes til:
Yngve Lindvig Læringslaben Forskningsparken 0349 Oslo Tlf: Pedagogisk Forskningsinstitutt (UiO) Senter for teknologi, innovasjon og kultur  (UiO) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (UiO)

23 Oljekultur og menneskelige ressurser
Plattformkultur samhold og inkludering ekskludering av Andre ekskludering av følelser: ”tøffe gutter gråter ikke” tallfetisjisme? Ekskludering av livet for øvrig


Laste ned ppt "I retning av en bærekraftig HMS-kultur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google