Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Horten vidergående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Horten vidergående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Horten vidergående skole
LYSTLUNDEN Horten vidergående skole

2 VISJONSBOK Formål: Angi visjoner og mål for prosjektet
Være styringsgrunnlag for prosjektet For rom- og funksjonsprogrammet For gjennomføringen av prosjektet 3. Være grunnlag for evaluering av prosjektet

3 VISJON OG VERDIER Visjonsboka redegjør for fylkets og skolens visjoner og verdier knyttet til kompetanse. Visjonene for skolen er knyttet til hva skolen skal oppnå hva skolen skal være verdier: ÅPEN – MODIG – RETTFERDIG - PROFESJONELL

4 MÅL Samfunnsmål Effektmål Resultatmål
Eierperspektivet – virkning for samfunnet ved at nytten realiseres Visjonsboka: Horten vgs skal være det naturlige førstevalget for kommunens innbyggere når det gjelder videregående opplæring og voksenopplæring Effektmål Brukerperspektivet – konsekvensen for brukerne ved at nytten oppstår Resultatmål Leveransen ved overlevering – uttrykt ved måltall og egenskaper

5 Effektmål 1 Læring og sosiale ferdigheter
Skolens primære oppgave er å legge til rette for gode læringsaktiviteter Varierte undervisningsmetoder Ulike læringsstrategier tilpasset den enkelte elev Læreren som inspirator, veileder og pedagog med faglig tyngde og autoritet Fremme positiv elevatferd Åpenhet og samhandling på alle nivåer Stimulere til aktiv deltakelse i skole- og samfunnsliv Medvirkning og respekt for mangfoldet Skoleanlegget er rammen om dette.

6 Effekten måles Skoleanlegget skal stimulere til økt samhandling
Det skal gi anledning til individuell elevoppfølging Læringsarenaen skal oppleves som inkluderende, fleksibel og gi mulighet for likeverdig og tilpasset opplæring. Elevene skal oppnå gode resultater og vise høy grad av trivsel

7 Effektmål 2 Kultur- og identitetsbygging
Elever og ansatte skal oppleve tilhørighet til en felles skolekultur Skoleanlegget skal legge til rette for teamarbeid og gi rom for refleksjon Elever, ansatte og andre aktører skal delta i et trygt og inkluderende skolemiljø.

8 Effekten måles Det skal være samsvar mellom skoleanleggets utforming og skolens verdigrunnlag Skoleanleggets arealer stimulerer til økt grad av medvirkning Elever og ansatte har et positivt eierforhold til skolen Det er stor elevaktivitet på tvers av skolens fagområder

9 Effektmål 3 Møteplass Tilrettelegge for ulike møteplasser og samarbeidsarenaer or å sikre samhandling internt og eksternt Møteplasser skal understreke skolens primæroppgave, skolen som sosial og kulturell arena og som regional utviklingsaktør Det skal finnes møteplasser av ulike typer og for ulike formål. Det skal være anledning til å skjerme seg fra fellesskapet Møteplassene skal legge til rette for økt elevkontakt Ansattes arbeidsplasser skal tilpasses den enkeltes behov for tilrettelegging og skolens helhetlige behov Pedagogisk personale samles i mindre, desentraliserte enheter der nærhet til elevene, fagene og / eller teamene vil være avgjørende for plassering Elevbedrifter skal gis mulighet for å utvikle og produsere varer og tjenester for å stimulere til en virkelighetsnær opplæring

10 Effekten måles Det finnes møtearenaer tilpasset ulike behov
Skolen er tilrettelagt for alle brukere Skolens fellesarealer benyttes i stor grad Elevbedrifter bidrar med tjenesteproduksjon internt og eksternt Det er registrert økt grad av trivsel blant både elever og ansatte Skolens samhandling med lokalsamfunnet oppleves positivt

11 UTFORDRINGEN VÅR Å omsette visjoner og mål til et rom- og funksjonsprogram. Rom- og funksjonsprogrammet er et dokument som redegjør for kravene vi setter til det nye skoleanlegget. Vi skal beskrive den nye skolen med ord, tabeller og illustrasjoner

12 SKOLEN SOM HELHET Helheten beskrives som overordnete krav
Visjoner og mål for skolen 2020 Opplæringstilbud 2020 Læreplaner med fag og timefordeling Metoder for læring og arbeidsformer Skolens organisering 2020 Dimensjoneringsgrunnlag – år 2020 Antall elever, totalt og fordelt på de ulike utdanningsprogrammene Antall ansatte

13 FRA TO SKOLER TIL ÈN SKOLE
1970 HORTEN GYMNAS HORTEN YRKESSKOLE idag HORTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Lokalisert i to separate bygninger 2020 SAMLET I EN BYGNING

14 Hva har dere i bagasjen? Kvaliteter karakteristisk for skolen i dag
FAGLIG Faglig tilbud Opplæring og arbeidsmetoder Samarbeid på tvers av avdelinger og yrkesgrupper SOSIALT Elever / elever Elever / ansatte Ansatte / ansatte OMDØMME Elever og foreldre Ansatte Andre ( byen, eksterne aktører mv)

15 NYE MULIGHETER 2020 Fullføre prosessen til én helhetlig skole
Hva ønsker dere å tilføre og videreutvikle, faglig perspektiv? Læringsmetoder, læringsstiler, fag, samarbeid mv. Behov eller ønsker for nye læringsarenaer? Behov eller ønsker for nye sosiale arenaer? Hva skal være felles ? Elevtilhørighet ? Ansatte tilhørighet ? Hvordan tilrettelegge for samarbeid?

16 Prosess i dag ”Gule lapper” – Alle skal bidra inn i diskusjonen
Prioriteringer – diskusjon og prioritering av viktighet. Alle forslag og meninger er viktige bidrag som skal framlegges. Skriftlig oppsummering som leveres til brukerkoordinator.


Laste ned ppt "Horten vidergående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google