Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pressekonferanse 12.02.2007 Levekår på vandring Velstand og marginalisering i Oslo - Spørreundersøkelse 2646 intervjuer - Nordmenn, pakistanere, tamiler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pressekonferanse 12.02.2007 Levekår på vandring Velstand og marginalisering i Oslo - Spørreundersøkelse 2646 intervjuer - Nordmenn, pakistanere, tamiler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pressekonferanse 12.02.2007 Levekår på vandring Velstand og marginalisering i Oslo - Spørreundersøkelse 2646 intervjuer - Nordmenn, pakistanere, tamiler og somalierer - Hele befolkningen i Oslo 2001-2005 Forskningsstiftelsen Fafo

2 Den første moderne levekårsundersøkelse i en by

3 Tre resultater av forskningen  Dypere og mer detaljerte bilder av levekårene  Endret grunnlag for politisk handling (”Evidence based decision-making”)  Synet på hva levekår er har endret seg

4 Oslo: fra delt by til levekår på vandring  Oslo: en by i vekst  10 000 nye innbyggere per år  Fruktbarheten er høy, trengsel i skolene  En befolkning på vandring og på visning  Fire av ti har byttet bosted siste fem år  6 av 10 barn vokser opp øst i byen  Oslo: en velstilt befolkning  Landets høyeste utdanningsnivå, 40% høy utdanning  Høyt, og stigende sysselsettingsnivå  Gjennomsnittinntekt etter skatt, 260 000 kroner  140 000 i gjennomsnittlig kapitalinntekt i ytre vest

5 Oslo: fra delt by til levekår på vandring  Oslo: en annen befolkning  Ikke-norsk befolkning doblet siden forrige undersøkelse  Flere innvandrere, men ikke økende skepsis  Hver 5. innbygger av ikke-vestlig opprinnelse  Hvert 3. av Oslos barn har innvandrerbakgrunn  Folk med ikke-vestlig bakgrunn er oftere født i Oslo  4 av 10 med pakistansk bakgrunn er født i Oslo  Oslo: en tilfreds majoritet  Har lett for å finne jobber og venner  Er godt fornøyd med livet  Opplever at i Oslo kan de leve som de vil  Høye nivåer på sosial kontakt i nærmiljøene  Religiøst liv et innvandrerfenomen

6 Hva er hovedresultatet  Byen blir bedre!  Folk jobber mer, inntektene stiger, utdanningen øker og  de fleste mener at de har svært godt eller ganske godt  Mange forskjeller oppleves som større frihet og flere muligheter  Norge er verdens beste land å bo i (UNDP) og  …Oslo er den rikeste, mest varierte og spennende by i Norge  Men … (følg med…!)

7 Tre perspektiver: 1. Levekår som målbare ressurser  Levekår = f (ressurser)= f (r 1, r 2, r 3, …)  Jo flere ressurser, desto bedre levekår  Oppgave: Kartlegg fordelingen  Hva kjennetegner alle?  Hva er forskjellene?  Hva er årsakene  Hvor plasseres den enkelte enhet? (Individ, gruppe, bydel)  Grunnleggende demografi sentral  Vekst, fall, migrasjon, sysselsetting, utdanning  Politikkens hovedrolle: Rett opp skjevheter!

8 Noen funn (1)  I løpet av en generasjon er en stor del av befolkningen skiftet ut  Oslo er på visning og på vandring  Dobbelteffekt: Innflyttere preges av den bydel de preger  Oslo får en fransk snarere enn en amerikansk utvikling:  ”Forsteder” vs. ”Inner City Ghettoes”  Det er lettere å være og å forbli ”etnisk”  Forskjellene innad i innvandrergruppene har økt  Manglende beherskelse av norsk er sosial barriere nummer én  Fritiden er mer segregert enn arbeidstiden.

9 2. Levekår som evne til å virkeliggjøre muligheter  Levekår = f (evner x ressurser)  = f (e 1 x r 1, … e 2 x r 2, e 3 x r 3, …)  Politikkens oppgave: Lag flere alternativer, styrk handlekraft  Noen funn  Arbeidsmarked  Adgangen viktigste forskjell mellom etniske grupper – og velferdsstatsavhengigheten stor blant innvandrere  Andelen sysselsatte kvinner fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka er lav  Oslo gir arbeid til langt flere enn sine innbyggere (279.000 vs. 383.000)  Folk trives på jobben – og ser liten fare for å bli ledige  De fleste etnisk norske mener deres utdanning har gitt god uttelling i jobb – langt færre blant innvandrere

10 2. Levekår som evne til å virkeliggjøre muligheter  Kulturelle muligheter: Ingen over, ingen ved siden!  8 av 10 innvandrere mener de snakker middels eller over middels norsk  Det er store forskjeller i hvor hyppig ulike etniske grupper deltar i religiøse sammenkomster  De fleste – 8,9 av 10 eller mer – har gode venner i Oslo som de har hyppig omgang med  8 av 10 mener det er trygge lekeplasser for barn mellom 3 og 7  De fleste – 70-80 % sover godt  De fleste mener det er områder i Oslo der det er blitt mer utrygt å ferdes

11 3. Levekår som lykke  Levekår som lykke er  sosialt relativ  forholdsbestemt vis-a-vis andre (”relativ deprivasjon”)  ( Jeg mot de andre: ”Enn jeg da?”)  har andre det bra?  (Jeg med de andre: ”Har du hjerte, tusener lider!”)  Og tidsrelativ  forholdsbestemt vis-a-vis en tidligere tilstand  (”Går framover!”) Lykkeformelen: Lykke = f [(r i(t+1) – r j(t+1) ) /σ j(t+1) – (r it – r jt ) /σ jt ]  Politikkens oppgave:  Bedre og bedre dag for dag!  Vi har det jo så bra - alle sammen!  Alle over gjennomsnittet!

12 3. Levekår som lykke: Noen funn  Oslo gir sine innbyggere en klar følelse av frihet – en by der de kan leve som de vil  Og en by der det er lett å finne venner  Fire femtedeler sier de har venner utenom egen familie  De eldre, de som er uten arbeid og innvandrere har de spinkleste nettverk  Innvandrere har tettere familiebånd, men er mer isolert enn folk flest, særlig kvinner  Mindre enn 5% sier de er engstelige for ikke å få de kommunale tjenester de trenger  De fleste mener at forskjellen mellom rike og fattige er blitt større det siste tiåret

13 3. Levekår som lykke  - Alt tatt i betraktning, syns 46% at de har det svært godt, 42% ganske godt, til sammen 9 av 10!  Ni av ti med bakgrunn i Norge  Åtte av ti med bakgrunn i Pakistan  Syv av ti med bakgrunn i Sri Lanka  To tredjedeler av dem med bakgrunn i Somalia at de har det svært godt eller ganske godt.  Omtrent halvparten sier når det gjelder folk i deres situasjon at de har oppnådd det samme som andre grupper. Omtrent en fjerdedel sier at de har kommet bedre ut. Folk fra Sri Lanka er mest fornøyd.

14 Oslo: fra delt by til levekår på vandring  Men også: Et lavinntektsproblem  40 tusen med kjøpekraft under 90 tusen  12 tusen barn i hushold med svært lav inntekt  Lavinntekten er konsentrert hos ikke-vestlige  Fortsatt trangboddhet  Men også: Stor trygdeavhengighet  Helserelatert arbeidsekslusjon – 72 tusen personer  20 000 helt utenfor arbeidslivet fire siste år  40 tusen barn med helsesvekket forelder

15 Oslo: fra delt by til levekår på vandring  Men også: marginalisering på vandring  Fra amerikansk til fransk by?  Levekårenes geografi vandrer med innvandrerbefolkningens flyttemønstre  Fra indre øst til nord og sør  Men også: Fortsatte levekårsproblemer  6 av 10 mener byen er blitt mer utrygg  6 av 10 mener det er for mye fattigdom i byen  8 av 10 mener det er for mye støy og trafikk  En femdel plages fortsatt av støy i nærmiljøet  Fortsatt stor skepsis til politikerne  Økende levealder, men fortsatt store helseproblemer

16 Lappeteppe – ikke fargerikt fellesskap?  Språk et problem for alle – også de minste  Segregering?  “West Side Story” ?  Verre å være i mindretallet (relativ deprivasjon)?  Annengenerasjonsproblemet  Dobbelt marginalisert  Økende fremmedgjøring på sikt?

17 Det nye Oslo?

18 Det nye Oslo: 4/5 byen ? Flertallet Mindretallet

19 Det som skjer med Oslo, avgjøres av begge hjulene. ”Veltepetter ?”  Ikke verre for dem – verre for alle! Flertallet Mindretallet

20 Fra levekårsvariasjon til bydelsansvar: Lar tjenestebehov seg måle? Penger Prioriteringer Alder Familie Helse Bolig Utdanning Inntekt Arbeid Fritid Behov = ressursmangel ressurstilførsel = tjenester

21 En rettferdig fordeling: En fordeling hvor avviket fra en formell likebehandling kan gis en allment akseptert begrunnelse.

22 Inntektsfordeling etter dagens og alternativt kriteriesett (eksl. Barnehager og FO4).

23 Fafo’s analyse  Sterkere vektlegging av kombinasjonen helse- problemer, marginal arbeidsmarkedssituasjon og lav inntekt.  En enklere behandling av hopning  Levekårenes etniske dimensjon fanges ved data om barnebefolkningen (og husholdsressursene rundt)  Mer vekt på utdanningens avkastning, ikke bruk av utdanningens lengde.  Og: Vi finner i all hovedsak den samme bydelsvariasjon i behov som dagens kriteriesett.


Laste ned ppt "Pressekonferanse 12.02.2007 Levekår på vandring Velstand og marginalisering i Oslo - Spørreundersøkelse 2646 intervjuer - Nordmenn, pakistanere, tamiler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google