Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal, regional og lokal krisekommunikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal, regional og lokal krisekommunikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal, regional og lokal krisekommunikasjon
Fylkesmannen i Telemark Nasjonal, regional og lokal krisekommunikasjon Krav og forventninger til regionale og lokale aktører Samordning og oppgavedeling Fylkesmannens rolle Jan W. Jensen Ruud

2 Prinsippene for samfunnssikkerhet
Fylkesmannen i Telemark Prinsippene for samfunnssikkerhet Ansvarsprinsippet – den som har et ansvar i normalsituasjon/for et fagområde, har også et ansvar i tilfelle uønskede/ekstraordinære hendelser Nærhetsprinsippet – kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå (unntak atomhendelser som håndteres på sentralt nivå) Likhetsprinsippet – den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man har under kriser Samvirkeprinsippet – myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for i sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering

3 Risikokommunikasjon – varsling - krisekommunikasjon
Fylkesmannen i Telemark Risikokommunikasjon – varsling - krisekommunikasjon Før krisen bør det informeres om hvordan en vil Varsle (nasjonale og regionale retningslinjer for varsling) (Befolkningsvarsling – Evakuering)) Kommunisere under krisen (med partnere, presse og publikum)

4 Statens kommunikasjonspolitikk
Fylkesmannen i Telemark Statens kommunikasjonspolitikk Pkt 3.8 Krisekommunikasjon Krisekommunikasjon handler om å gi innbyggere rask og konkret informasjon som gjør dem i stand til å håndtere en uønsket hendelse best mulig. Kommunikasjonen skal synliggjøre ansvarsforhold, myndighetskoordinering og opplyse hvor berørte kan få ytterligere informasjon og eventuelt hjelp og støtte. Ansvaret for krisehåndteringen ligger hos den virksomheten som har ansvaret for fagområdet i en normalsituasjon. God krisekommunikasjon forutsetter jevnlige øvelser og evaluering i etterkant av reelle hendelser.

5 Sentral kriseorganisering
Fylkesmannen i Telemark Sentral kriseorganisering Norges krisehåndtering på såkalt strategisk nivå – politisk og administrativ ledelse i departementene – er nå organisert på følgende måte: Et departement pekes ut som lederdepartement Regjeringens kriseråd, som består av administrative toppledere – departementsrådene – har en sentral rolle i en krisesituasjon. Rådet skal bidra til koordinering av krisehåndtering og sikre at nødvendig informasjon når politisk ledelse Krisestøtteenheten, som skal støtte lederdepartementet og regjeringens kriseråd St.meld. nr. 37 ( ) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering Lederdepartementet Er ansvarlig for den løpende strategiske ledelse av krisehåndteringen: innhente og vedlikeholde et situasjonsbilde på strategisk nivå, koordinere mot andre berørte departement, utøvelse av en helhetlig informasjonsstrategi. Ved behov gi oppdrag til det operasjonelle ledelsesnivå og sørge for rapportering og fremskaffe beslutningsgrunnlag til Regjeringens kriseråd og Regjeringens kriseråd Ledes av departementsråden i lederdepartementet. Ivaretar og sikrer strategisk koordinering. Dette omfatter blant annet å sikre koordinering mellom berørte departementer, sørge for informasjonsrutiner opp mot Regjeringens medlemmer, fremskaffe beslutningsgrunnlag for Regjeringen og vurdere spørsmålet om endring av lederdepartement. Krisestøtteenheten Skal bidra med støttefunksjoner til lederdepartementet og Regjeringens kriseråd.

6 Fylkesmannen i Telemark Kriseinfo.no «Kriseinfo.no er ein nettportal som gir samla informasjon frå norske styresmakter før, under og etter kriser. På kriseinfo.no finn ein den offisielle informasjonen frå styresmaktene samla på ein stad, og portalen skal gi ålmenta den informasjonen dei søkjer. Her kan innbyggjarane finne kriseinformasjon utan at dei må kjenne til korleis oppgåver og ansvar er fordelt mellom styresmaktene.» Kriseinfo er også på sosiale medier Både regionale etater/virksomheter og kommunene kan formidle/bli bedt om å formidle informasjon til Kriseinfo.no

7 NRK og nærradioavtalen
Fylkesmannen i Telemark NRK og nærradioavtalen NRKs beredskapsforpliktelser Etter kringkastingsloven § 2-4 plikter kringkastere å sende meldinger fra statsmyndigheter når det har vesentlig betydning. Nærmere regler om NRKs forpliktelser er fastsatt i forskrift av 6. oktober 1989 nr om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og i krig. Etter forskriften § 1 første ledd plikter Norsk rikskringkasting «å treffe særskilte beredskapstiltak for å sikre at informasjon fra regjeringen når befolkningen under beredskap og i krig.» Nærradioavtalen Avtale om samarbeid om lokalradiostasjonenes virksomhet under kriser og katastrofer. Avtale mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Norsk rikskringkasting A/S, Telenor Norge A/S, Norkring A/S og Norsk lokalradioforbund Fylkesmann/politimester er gitt myndighet til å definere når det foreligger en regional/lokal krisesituasjon. I slike tilfeller kan NRK (distriktssendingene) og lokalradiostasjoner (som er medlem av Norsk lokalradioforbund) pålegges å sende uredigert de krisemeldinger myndighetene vil nå befolkningen med. Godt eksempel på bruk av nærradio: Tinn ifm flom/nedbør/skred (2003)

8 Redningstjeneste og samordning
Fylkesmannen i Telemark Redningstjeneste og samordning Politiet har hovedansvaret for redningstjeneste Med redningstjeneste forstås den offentlig organiserte virksomheten som utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særlige tiltak. Fylkesmannen har hovedansvaret for samordning .. av det beredskapsarbeidet som ikke er redningstjeneste .. etter akuttfasen Det er inngått egen avtale mellom fylkesmannen og politimesteren om overtakelse av samordningsansvaret. Politiet er i politilovens § 27 tredje ledd gitt en klar hjemmel for, og en plikt til, å iverksette nødvendige tiltak for å avverge fare og begrense skade i forbindelse med ulykkes- og katastrofesituasjoner som rammer materielle verdier. Bestemmelsen innebærer at politiet er gitt et akutt sektorovergripende operativt ansvar ved ulykker og katastrofer i fred innenfor alle samfunnsområder. Vedkommende politimester har med andre ord i en akuttfase myndighet til å fatte beslutninger som også berører andre myndigheters ansvarsområde, inntil ansvaret overtas av ansvarlig myndighet. Fylkesmannen kan beslutte å overta den regionale samordningsfunksjon fra vedkommende politimester etter akuttfasen. Nærmere retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser og katastrofer i fred er gitt ved kgl. res. av 12. desember 1997 med tilhørende retningslinjer og kommentarer

9 Fylkesmannen i Telemark

10 Fylkesmannens samordning av kriseinformasjon (I)
Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannens samordning av kriseinformasjon (I) Fylkesmannen er pålagt et spesielt ansvar for samordningen av kriseinformasjonen i fylket. I kgl. res. av 12. desember 1997 Retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser og katastrofer i fred står det blant annet: ”Samordning av informasjon Kommuner, fylkeskommuner og statlige regionale etater skal innenfor eget ansvarsområde sørge for nødvendig informasjon til publikum og media. Det påligger fylkesmannen aktivt å bidra til at informasjonen på regionalt nivå er enhetlig og samordnet. Fylkesmannen etablerer rutiner for slik samordning gjennom fylkesberedskapsrådet.”

11 Fylkesmannens samordning av kriseinformasjon (II)
Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannens samordning av kriseinformasjon (II) I kgl. res. av 23. august 2013 Atomberedskap - sentral og regional organisering står det blant annet: «Fylkesmannen skal sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnede tiltak regionalt og lokalt ved en atomhendelse. Dette gjelder både beskyttelsestiltak og formidling av informasjon til media og publikum. Tiltakene formidles normalt som oppdrag fra Kriseutvalget, og Fylkesmannen sørger for nødvendige tilpasninger og prioriteringer ut i fra regionale forhold. Fylkesmannen rapporterer tilbake til Kriseutvalget om gjennomføring.»

12 Fylkesmannens samordning av kriseinformasjon (III)
Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannens samordning av kriseinformasjon (III) I kgl. res. av 18. april 2008 Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard står det blant annet:  ”Fylkesmannen skal….ha planer for informasjonsberedskap for å ivareta helhetlig og samordnet informasjon til befolkningen.”

13 Fylkesmannens kriseorganisasjon
Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannens kriseorganisasjon

14 Fylkesmannens kriseorganisasjon - Info
Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannens kriseorganisasjon - Info

15 Kommunal kriseinformasjon (I)
Fylkesmannen i Telemark Kommunal kriseinformasjon (I) Fra forskrift om kommunal beredskapsplikt : § 4.Beredskapsplan Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde: e) plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte.

16 Kommunal kriseinformasjon (II)
Fylkesmannen i Telemark Kommunal kriseinformasjon (II) Fra veiledningen til forskriften: Krisekommunikasjon er kommunens kommunikasjon med medier, samarbeidsparter, egne ansatte og ikke minst befolkningen, i alvorlige uønskede hendelser og kriser. Krisekommunikasjon skal hindre unødig usikkerhet og frykt i befolkningen, skape tillit hos mediene, publikum og egne ansatte, forhindre informasjonskriser og bidra til at de som skal løse den egentlige krisen får nødvendig arbeidsro og handlingsrom. Videre skal krisekommunikasjon gi befolkningen informasjon om hva de skal gjøre/ikke gjøre for å minimere konsekvensene av hendelsen eller krisen.

17 Fylkesmannen i Telemark Målgrupper P3

18 PERSONELL PARTNARAR KRISELEIING INFO PRESSA SERVICETORG PUBLIKUM
Fylkesmannen i Telemark PERSONELL PARTNARAR KRISELEIING INFO PRESSA SERVICETORG PUBLIKUM P5 Hvem følger opp egne ansatte? Hvem følger opp pårørende? PÅRØRANDE

19 Samordning av informasjonsarbeidet..
Fylkesmannen i Telemark Samordning av informasjonsarbeidet..

20 Lenker Statens kommunikasjonspolitikk (FAD, 2009)
Fylkesmannen i Telemark Lenker Statens kommunikasjonspolitikk (FAD, 2009) Veileder i strategisk krisekommunikasjonsplanlegging (Statsconsult) Risiko- og krisekommunikasjon (DSB, 2014) Sociala medier och webb vid kris: strategier och taktiker (Mats Eriksson, MSB, 2014) https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Sociala-medier-och-webb-vid-kris-strategier-och-taktiker/ Skriva i sociala medier: i händelse av kris (Helena Andersson, MSB, 2014) https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Skriva-i-sociala-medier-i-handelse-av-kris/ Risiko- og sårbarhetsanalyse for Telemark – Kapittel om krisekommunikasjon

21 Fylkesmannen i Telemark Lenker Kgl res av 23 august 2013 – Atomberedskap – sentral og regional organisering Statens strålevern – atomberedskap

22 Tatt med som supplerende informasjon.
Fylkesmannen i Telemark Tatt med som supplerende informasjon.

23 Fylkesmannen i Telemark

24 Fylkesmannen i Telemark

25 Fylkesmannen i Telemark


Laste ned ppt "Nasjonal, regional og lokal krisekommunikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google