Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2008 Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2008 Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2008 Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet

2 2 Samlede utgifter AIDs budsjettforslag for 2008: 252,8 mrd. kroner Samlet vekst i utgiftene på 4,9 prosent Reell nedgang i bevilgningen: 1 mrd. kroner Folketrygdens utgifter: 226,6 mrd. kroner - om lag 90 prosent av departementets budsjett

3 3 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Folketrygdytelsene: 226,6 mrd. kroner Hovedytelsene2008 (mrd. kr) Reell endring ift. saldert budsjett 2007 Dagpenger4,8-33% Sykepenger30,1+1,4% Rehabiliterings- og Yrkesrettet attføring 19,5-3% Alderspensjon101,11,7% Uførepensjon54,9+2,4%

4 4 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedet

5 5 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedet Sysselsettingsvekst og sterk nedgang i arbeidsledigheten 43 200 arbeidsledige (september 2007) - lavest arbeidsledighet siden 1988 Tydelig nedgang i antall yrkeshemmede

6 6 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedet Antall sysselsatte personer har økt med 138 000 personer siden okt. 2005 Antall langtidsledige: ned 53 prosent fra 2006 til 2007 – fra 30 000 til 14 000 Løpende tall og årsendringer 20052007Endring i prosent Helt ledige80 50043 200-46% Yrkeshemmede91 90081 700-11,2% Ledige innvandrere15 10010 000-34%

7 7 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedstiltak: 40 000 tiltaksplasser i 2008 11 800 tiltaksplasser for ordinære arbeidssøkere Prioriterte grupper: langtidsledige, innvandrere og ungdom Innføring av langtidsledighetsgaranti Videreføring av oppfølgingsgaranti for ungdom 20-24 år 28 200 tiltaksplasser for yrkeshemmede arbeidssøkere - historisk høy innsats overfor yrkeshemmede Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd gjøres landsdekkende

8 8 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Tiltak for å øke arbeidstilbudet Regjeringen foreslår å fjerne avkortingsreglene for 67- åringer Maksimal periode med dagpenger under permitteringer foreslås redusert fra 34 til 30 uker Ordningen med ventestønad foreslås avviklet Perioden med attføringspenger etter endt attføring i påvente av arbeid foreslås redusert fra seks til tre måneder

9 9 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forbedring av dagpengeordningen Reverserer kutt i dagpengeordningen som den forrige regjeringen gjennomførte. Reduserer antall ventedager fra fire til tre dager fra 1.1.2008. Kostnad 25 millioner kroner i 2008. Reduserer antall ventedager ved permittering for arbeidstakere i fiskeindustrien fra fire til null dager.

10 10 Arbeids- og inkluderingsdepartementet NAV-reform og pensjonsreform

11 11 Arbeids- og inkluderingsdepartementet NAV-reform og pensjonsreform Totalt 1 864 mill. kroner NAV-reformen 140 og 180 nye NAV-kontorer i hhv 2008 og 2009 Statlige utgifter: 1 120 mill. kroner Kompensasjon til kommunene: 250 mill. kroner Pensjonsreformen 494 mill. kroner til nye IKT-løsninger i Arbeids- og velferdsetaten

12 12 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Handlingsplan mot fattigdom

13 13 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Regjeringens styrkede innsats mot fattigdom Mill. kr Tiltak200620072008 Arbeid42,9259,9464,4 Barn og unge7,647,667,6 Levekår483,3935,81 047,4 Samlet styrking av innsatsen mot fattigdom 533,81243,31579,4

14 14 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Handlingsplan mot fattigdom Tiltak Mill. kroner Arbeid Kvalifiseringsprogrammet mv. (AID)183,5 Lovendring om voksnes rett til utdanning (KD) Barn og unge 21,0 Forsterket innsats overfor barn og ungdom i risikosoner (AID/HOD)20,0 Levekår Tiltak overfor rusmiddelavhengige ifm. Opptrappingsplanen for rusfeltet (HOD)76,0 Styrket brukermedvirkning (AID)10,0 Styrker tilskudd til frivillighetssentraler- 13 nye frivillighetssentraler (KKD)6,6 Styrking av bostøtten (KRD) (Bostøtte for deltakere i kvalifiseringsprogrammet)19,0 Sum336,1

15 15 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Kvalifiseringsprogram Kvalifiseringsprogrammet styrkes med 180 mill. kroner Kvalifiseringsprogram med en standardisert kvalifiseringsstønad for utsatte grupper Totalt 230 mill. kroner i 2008 til kommunene Styrking av bostøtten med 19 mill. kroner i tillegg

16 16 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmiljø m. m. Sosial dumping: 10 mill. kroner HMS i petroleumssektoren: 12 mill. kroner Sykefraværsforskning: 30 mill. kroner

17 17 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Samiske formål

18 18 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Samiske formål Stortingsmelding om samepolitikken legges frem våren 2008 Samlet innsats alle departements budsjett 750 mill. kroner Økning fra 2007 på 48 mill. kroner

19 19 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Samiske formål Tiltak på AIDs område Mill. kroner Innlemmelse av Snåsa kommune i forvaltningsområdet for samisk språk5,00 Verdiskapingsprogrammet for kombinasjonsnæringer i samiske strøk6,50 Utstyrsbevilgning til Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino9,60 Tilskudd til samisk språk og informasjon1,00 Tilskudd til samisk dokumentasjon og formidling1,30 Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter0,35 Internasjonalt fag- og formidlingssenter reindrift0,35 Program for samisk forskning0,50 Samlet satsing24,60

20 20 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrering og inkludering

21 21 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Regjeringen styrkede innsats for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Mill. kr Tiltak200620072008 Arbeid212,0219,0 Oppvekst, utdanning og språk10,0 97,2217,9 Likestilling 8,096,0 Deltakelse 13,017,8 Utvidet målgruppe for integreringstilskuddet100,0 Sum110430,2650,7 Økt satsing i 2008 tilsvarende 230 mill kr: Handlingsplan for integrering og inkludering: 142,3 mill. kroner Handlingsplan mot tvangsekteskap: 70 mill. kroner Bekjempelse av kjønnslemlestelse: 18 mill. kroner

22 22 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Tiltak Mill. kroner Styrking av opplæring i norsk- og samfunnskunnskap (AID)95,0 Kvalitetsheving av opplæring i norsk- og samfunnskunnskap (AID)5,0 Videreutvikling og styrking av Nasjonalt introduksjonsregister, samt forvaltning av norsktilskuddet (AID) 5,0 Etablere utdanningstilbud i introduksjonsordningen (AID)2,0 Samarbeid med partene i arbeidslivet om økt rekruttering av personer med ikke- vestlige innvandrerbakgrunn (AID) 5,0 Informasjons- og veiledningstiltak til nyankomne innvandrere (AID)2,3 Gratis kjernetid i barnehage (AID)23,5 Flere ressurser til skoler med mer enn 25 prosent minoritetsspråklige elever (KD)1,0 Språkløftet: Oppfølging av barn på grunnlag av språkkartlegging på helsestasjon (KD) 1,0 Forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer blant personer med innvandrerbakgrunn (HOD) 2,5 Sum142,3

23 23 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Handlingsplan mot tvangsekteskap Tiltak Mill. kroner Minoritetsrådgivere ved videregående skoler (AID)30,0 Støtte til frivillige organisasjoners holdningsskapende arbeid mot tvangsekteskap (AID) 10,0 Integreringsattacheer (AID)10,0 Etablere ytterligere botilbud for unge over og under 18 år (BLD) 20,0 Sum70,0

24 24 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Utlendingsforvaltningen God saksflyt i hele utlendingsforvaltningen UDI og UNE styrkes for å behandle flere saker UNEs ramme øker som følge av flere behandlede saker i UDI UDIPrognoser nye saker Måltall saksbehandling Asylsaker5 5007 500 Oppholdssaker90 00098 000

25 25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Styrking av utlendingsforvaltningen Tiltak Mill. kroner Kvalitet i saksbehandlingen og nedbygging av antall ubehandlede saker i UDI 82,0 Økt saksbehandlingskapasitet i UNE37,1 Elektronisk saksbehandling34,0 Økning av vertskommunekompensasjon10,0 Styrking av returarbeidet10,0 Yttergrensefondet3,0 Endret visumpraksis for pakistanere2,0 Sum178,1


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2008 Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google