Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreløpig uttalelse fra Norges Bondelag Samvirkekonferansen 2012 19. Januar Per Skorge Landbruks- og matpolitikken Meld. St. 9 (2011-2012) Velkommen til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreløpig uttalelse fra Norges Bondelag Samvirkekonferansen 2012 19. Januar Per Skorge Landbruks- og matpolitikken Meld. St. 9 (2011-2012) Velkommen til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreløpig uttalelse fra Norges Bondelag Samvirkekonferansen 2012 19. Januar Per Skorge Landbruks- og matpolitikken Meld. St. 9 (2011-2012) Velkommen til bords

2

3 Øk sjølforsyningen av mat Viktig med mål om økt matproduksjon Mer bruk av norske ressurser, inkl. korn Støtter mål om økt bruk av utmarksressurser og beite Ta hensyn til kraftfôr- import i beregning av sjølforsyning

4 Inntektsmål for jordbruket ”Regjeringen vil sikre utøvere i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og velferds- politikken i landbruket med utgangs- punkt i den landbrukspolitikken som er ført etter 2005” – ”Fra 2006 til 2010 var lønns- veksten for andre grupper knapt 21 pst., eller 74.900 kroner. I jordbruket økte inntekten med 57 ½ pst., eller 91.000 kroner ”

5 Gode inntektsmuligheter viktigste virkemiddelet for å nå landbrukspolitiske mål. ENIG, Da må det til et inntektsløft ! Driftsgranskingene 2010: 227.400 kr/årsverk. Andre grupper: 434.900 kroner Norges Bondelags foreslår et tillegg til Regjeringens inntektsmål: ” For å sikre rekrutteringen til næringa må inntektsforskjellene til andre grupper reduseres gjennom lavinntektstillegg.” Tett inntektsgap !

6 Etabler investeringspakke utenom jordbruksavtalens rammer !r Meldinga påpeker at det er behov for et investeringsløft. ENIG Skattegrep gjort i forbindelse med statsbudsjettet. BRA Savner tiltak for egenkapital- finansiering. ETABLER FONDS- ORDNING MED SKATTEFORDEL Klimaendringer, 800.000 daa dårlig drenert. ETABLER KLIMATILPASSEDE TILSKUDD

7 Styrk jordvernet ! Sterkt jordvern viktig for matsikkerheten Sett et minstemål for fulldyrket areal per innbygger! Forslag: 1,8 daa/innb. Innfør vernehjemmel i jordlova for å ta vare på arealer for matproduksjon! Legg omdisponeringsmyndighet til fylkesmannen! Innfør krav om dobbelt nydyrket areal ved omdisponering ! Aftenbladet.no april 2010:

8 Oppretthold produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet ! Å fjerne produksjonskravet for grovfôr gir ikke økt matproduksjon på norske ressurser Tilskudd vil ikke gå til aktive bønder Jordleieprisene vil øke – kostnadsvekst Minst 200.000 dekar vil bli ”beitepusseareal”

9 Norges Bondelag ber om bred politisk tilslutning til formuleringene om: Importvernet: Utnytte handlings- rommet. Avgjørende forutsetning for å sikre avsetningen til fastsatte priser i jordbruksforhandlingene Jordbruksforhandlingene: Videreføre. Viktig samhandling Stat – næring. Markedsordningen: Videreføre. Samvirkebasert. Landbruk over hele landet: Opprettholde produksjonsfordelingen Variert bruksstruktur: Rammevilkår som sikrer små og store bruk

10 Areal og eiendomspolitikk Innskrenke odelskretsen og oppheve odelsfrigjøring: Må være i tråd med grunnloven. Norges Bondelag vil avvente synspunkter til lovforslaget kommer på høring. 5-års avtaler om jordleie. OK, balansere forutsigbarhet og fleksibilitet. Jordlovens delingsforbud: Bra med liberalisering der jord/skog tilleggsareal til nabobruk i drift med felles grenser. Innfør meldeplikt ved salg av landbrukseiendommer Prisregulering: Må opprettholdes

11 Kompetanse og utdanning God landbruksfaglig kompetanse viktig for – praktiske yrkesutøvere - bønder – i faglig støtteapparat – org. – utdanning - skolene – forsking og forvaltning LMD vil utrede sektorens kompetansebehov og formidle til KD og skolene – bra! Trengs økt rekruttering til utdanning Bondelaget krever plass i faglig råd naturbruk – For å sikre samhandling mellom næring og utdanningstilbydere

12 Styrking av distriktsjordbruket  Opprettholde geografiske produksjonsfordeling. ENIG  Styrke distriktsprofilen i produksjonstilskuddene  Spesielt driftstilskuddet  Målrette mot Vestlandet, Agder/Telemark, Fjellregion, Nord Norge  Vurdere soneinndelingen  Aktiv bonde: Flate ut struktur i areal- tilskuddet. Overføre til dyretilskudd  Norges Bondelag: ”Styrking av distrikts- landbruket må skje med friske midler – øke matproduksjonen i hele landet”

13 Miljø Landbruket må ta ansvar for å redusere egen forurensing og klimautslipp For å sikre at økt produksjon og geografisk produksjonsfordeling ikke fører til belastning utover naturens tålegrenser, skal juridiske og økonomiske virkemidler sette miljø- begrunnede rammer for norsk jordbruksproduksjon Områder med stor dyretetthet: Dep. vurdere behov for endrede juridiske og økonomiske virkemidler for å redusere miljøbelastningen

14 Annet Få et flerårig satsingsprogram på storfekjøtt Sterkere satsing på økt produksjon av grønnsaker og poteter Gode rammevilkår for både landbruk og matindustri Husdyrprodusenter økonomisk skadesløse ved offentlig pålegg Pelsdyrnæringa må videreføres i Norge Regionalisering: Styrk næringsorganisasjonenes rolle Innfør (ikke utred) beredskapslager matkorn

15 Vi krever økt sjølforsyning av mat: 1.Tett inntektsgapet gjennom lavinntektstillegg 2.Øk investeringsmulighetene utenom jordbruksavtalens ramme – Fondsavsetning med skattefordel 3.Styrk jordvernet – Lovfest vernehjemmel, sett arealmål/innbygger 4.Behold produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet 5.Viderefør den norske modellen – sterkt importvern, – Jordbruksforhandlinger – samvirkebasert markedsregulering


Laste ned ppt "Foreløpig uttalelse fra Norges Bondelag Samvirkekonferansen 2012 19. Januar Per Skorge Landbruks- og matpolitikken Meld. St. 9 (2011-2012) Velkommen til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google