Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i en økonomisk nedgangstid – konsultasjoner med staten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i en økonomisk nedgangstid – konsultasjoner med staten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i en økonomisk nedgangstid – konsultasjoner med staten
Strategikonferanse Østfold, 9. februar KS Omstilling og konkurranse

2 Utsiktene for internasjonal og norsk økonomi nedjustert rund baut
KS Omstilling og konkurranse

3 Finanskrisa får nå skylda for det meste ...
NRK, 5. januar: Finanskrise gir fliskrise Gjør det utrivelig å være hest i Norge. Den lave aktiviteten i byggebransjen gjør at det er svært vanskelig å få tak i nok sagflis til stallene. KS Omstilling og konkurranse

4 ... men nedgangen skyldes like mye for høy gjeldsvekst i tidligere år
Konjunkturavviket hvordan BNP for Fastlands-Norge avviker fra sin langsiktige trend 10-års konjunktursykler Viktigste konjunkturdrivere i siste konjunkturoppgang internasjonal vekst oljeinvesteringer renter finanspolitikk Både oppgangen på 80-tallet og oppgangen nå ble i stor grad drevet av økt låne-opptak i husholdningene KS Omstilling og konkurranse

5 Fallende realrenter har både gitt ønske om økt risiko for investorer og økt gjeld
Realrentene har falt med prosentpoeng siste 25 år lange: statsobligasjoner korte: pengemarked For investorer har gitt jakt etter økt avkastning, dvs vilje til økt risiko økt etterspørsel etter risikopapirer har gitt prisoppgang og svært god avkastning For husholdningene lav rente har stimulert til økt gjeld og pengebruk To gjensidig selvfor-sterkende mekanismer KS Omstilling og konkurranse

6 Finanskrisa rammer kommunene – finansielle aktiva har falt i verdi
Kommunesektoren i 2008 aksjer og aksjefond for ca 50 mrd kroner SSB indikerer verdifall på minst 7 mrd Kun verdifall i de finansielt plasserte aksjene (omløpsmidler) må regnskapsføres KS anslår at disse aksjene har hatt et papirtap på ½ mrd kr kommunene hadde forventet positiv avkastning tapet gir svakere netto driftsresultat i 2008 vil påvirke tjenestetilbudet negativt i 2009 Økte pensjonspremier – og kostnader En del av tapene har kommunene sikret seg mot gjennom bufferfond, men nedskrivningene per 31/12 må føres som utgift i regnskapet for 2008, selv om tapene ikke realiseres. KS mener at kommunene i enkelte tilfeller bør få dekke inn regnskapsmessige underskudd knyttet til store urealiserte tap på kommunens aksjebeholdning over mer enn fire år, jf Kommunelovens § 48 nr. 4 nytt tredje og fjerde punktum som lyder: KS Omstilling og konkurranse

7 Finanskrise kan være vanskelig nok – konjunkturnedgang gjør det mye verre
Bolig- markedet Finans- Real-økonomien ellers Finanskrisen i USA startet med problemene i bolig-markedet; effekten vil bli langt kraftigere når uroen i finansmarkedet nå sprer seg til realøkonomien Krisen har spredd seg til andre land, først gjennom finans-markedene og deretter gjennom realøkonomiske kanaler KS Omstilling og konkurranse

8 Privat sektor drev konjunkturoppgangen – og rammes nå av nedgangen (I)
KS Omstilling og konkurranse

9 Privat sektor drev konjunkturoppgangen – og rammes nå av nedgangen (II)
KS Omstilling og konkurranse

10 Eksporten faller pga sviktende markeder – hva om krona styrker seg igjen?
Sterk markedsvekst for norsk eksport de siste årene har gitt eksportvekst, trass i stadig økende, relativt kostnadsnivå i Norge Konjunkturtilbakeslaget nå har gått sammen med en kraftig svekkelse av krona Hvis krona styrker seg tilbake til 8 mot euro – eller under, kan situasjonen etter hvert bli særs vanskelig Vanskelig å hjelpe eksport-industrien, bortsett fra ved ”intern devaluering”, men den får hjelp av pakkene i andre land! KS Omstilling og konkurranse

11 Holder oljeinvesteringene seg oppe, tross internasjonal resesjon og oljepris på 50$?
Økende oljeinvesteringer har vært stimulert av høye oljepriser betyr normalt mer for norsk økonomi enn bruken av oljeinntekter (forventet nivå på 140 mrd kr i år) bidrar sterkt til å holde veksten i Norge oppe En vedvarende oljepris under 50 dollar kan gi svekket kontantstrøm for oljeselskapene kostnadskutt og etter hvert fallende oljeinvesteringer vil gi store negative vekstimpulser KS Omstilling og konkurranse

12 Lav rente vil først og fremst hjelpe husholdningene – og privat sektor
Lavere renter styrker økonomien til de med høy nto gjeld stimulerer boliginveste-ringer og privat konsum stimulerer næringer som er følsomme for slik etterspørsel bygg- og anleggs-næringen, vidt definert varehandel og diverse privat tjenesteyting KS Omstilling og konkurranse

13 Også mer bruk av oljepenger vil først og fremst hjelpe privat sektor
Tiltakspakka 16¾ mrd kr i økte utgifter 3 ¼ mrd kr i skattelette utvidelse av låne-, garanti- og investerings-rammer på i alt 8 mrd kr Hensikt virke målrettet og raskt på arbeidsmarkedet, midlertidig Viktigste utgiftsområder investeringer i og ved-likehold av offentlige bygninger og anlegg Stimulerer bygg- og anleggsnæringen KS Omstilling og konkurranse

14 Konjunkturdriverne framover
Internasjonal markedsvekst svært dårlige utsikter, kan ramme eksportindustrien hardt, særlig om krona styrker seg Oljeinvesteringene svakere vekst framover, potensial for klar nedgang om oljeprisen holder seg ”lav”; vil evt få store negative virkninger for oljeleverandørindustrien Rentene lave renter bidrar til økt forbruk og boligkjøp, selv om høy gjeld i utgangspunktet trekker ned; stimulerer byggenæringen og tjenesteytende næringer Finanspolitikken tiltakspakke på toppen av handlingsregelen gir sterke vekstimpulser; stimulerer særlig byggenæringen KS Omstilling og konkurranse

15 Kommunesektoren: Overraskende sterk aktivitetsvekst i gjennom 2008
KS Omstilling og konkurranse

16 Utgiftsveksten har fortsatt vært sterk – budsjettbalansen har tatt støyten
Aktiviteten i kommune-sektoren i 2008 økte mer enn hva KS tidligere har trodd – og anbefalt Ingen realvekst i de frie inntektene de to siste årene Vår beregninger peker nå mot rekordsvakt netto driftsresultat i 2008 (drifts-inntekter – driftsutgifter, inkl renter og avdrag) Realvekst i frie inntekter i 2009 kan gi noe bedre resultat, om utgiftene holdes i sjakk KS Omstilling og konkurranse

17 Budsjettundersøkelsen 2009 - bakgrunn
Svake driftsresultater i 2007 og 2008 nedgang i frie inntekter siden 2006 kommunene har hatt et for høyt utgiftsnivå i forhold til inntektsnivået Moderat vekst i frie inntekter fra 2008 til 2009 Fortsatt høye demografikostnader og økte pensjonskostnader Østfold 11 kommuner har svart: Aremark, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Marker, Moss, Rakkestad, Sarpsborg, Skiptvet og Trøgstad svarprosent 61 pst, akkurat på landsgjennomsnittet KS har laget eget faktaark for Østfold KS Omstilling og konkurranse

18 Kommunene i Østfold prioriterer bedre økonomisk balanse – det trengs
KS Omstilling og konkurranse

19 Kommunene i Østfold skjermer samtidig viktige velferdstjenester
KS Omstilling og konkurranse

20 Kommunene i Østfold kutter i vedlike-holdet – før tiltakspakka
KS Omstilling og konkurranse

21 Kommunene øker på barnevern, men kutter på sosialhjelp – særlig i Østfold
KS Omstilling og konkurranse

22 Konjunkturnedgangen vil svekke arbeids-markedet – vil øke sosialhjelpsutgiftene
Arbeidsledigheten har vært lav, men har økt de siste månedene SSB venter økning på i 2009 og ytter-ligere i 2010 kan på lang sikt øke kommunenes kost-nader til sosialhjelp med 1,2 mrd kroner Et mindre stramt arbeids-marked vil gjøre det lettere for kommune-sektoren å rekruttere og holde på arbeidskraften KS Omstilling og konkurranse

23 Tiltakspakka: KS ga i høst innspill om hvordan kommunesektoren kan bidra
Driften i kommunesektoren må være langsiktig og bærekraftig. Kan ikke ta folk inn i og kaste dem ut av sykehjem i takt med konjunkturutviklingen Satsing på investeringer og vedlikehold kan gjøre det billigere å produsere velferdstjenestene i framtida økt kvalitet på tjenestene mer effektiv realkapital, også mht energibruk Fordeler ved investeringer og vedlikehold som motkonjunkturtiltak sterkest nedgang i bygg- og anleggssektoren aktivitet som det vil være lett å avslutte Svikt i skatteinntektene må kompenseres Også en rekke andre forslag til tiltak KS har vært opptatt av det såkalte "Rikdommens dilemma", at vi vil få vanskeligheter med å finansiere framtidas velferdstjenester pga demografiske og strukturelle forhold (eldrebølge, lav produktivitetsvekst i velferdstjenestene i forhold til virksomheten i privat sektor, etc). Vi må da være varsomme med å bygge opp et velferdstilbud under lavkonjunkturen (lenge før eldrebølgen har begynt å gjøre seg gjeldende), bare fordi vi da har de nødvendige ressursene, som vil gjøre velferdstjenestesystemet enda mindre bærekraftig på lang sikt. Økte investeringer og vedlikehold i sektoren egener seg godt. Mange kommunale bygg er uhensiktsmessige for moderne, effektiv drift. Investeringer i mer effektive bygg, som ikke krever at driftsutgiftene senere økes (utgift til utgifts ervervelse!), men som kan gjøre det billigere å produsere velferdstjenestene i framtida (og evt med høyere kvalitet), bør med fordel kunne foretas i en lavkonjunktursituasjon, der det er ledige ressurser i økonomien. Det samme gjelder for vedlikehold som forlenger byggenes levetid og opprettholder kvaliteten på tjenestene bygget leverer. Fordelen ved å inkludere investeringer og vedlikehold som et motkonjunkturtiltak er flere: - Det er i byggesektoren nedgangen framover antakelig kommer sterkest. - Ved å lage en motkonjunkturpakke for økt vedlikehold og investeringer i mer effektiv realkapital, vil en sikre at midlene går til disse tiltakene. - Dette er aktivitet som det vil være lett å avslutte dersom norsk økonomi igjen kommer i en så sterk vekst at aktiviteten må begrenses. KS Omstilling og konkurranse

24 Regjeringens tiltakspakke
Mill. kr. Gjennom kommunesektoren 6 400 Energieffektivisering (Enova) 1 200 Øvrige miljøtiltak 500 Jernbane 1 300 Vei og kyst 2 500 Øvrige bygg 2 800 Kompetanse, omstilling, nyskapning 900 Arbeidsmarked mm Skattelette næringslivet, spes, smb 3 200 Totalt 20 000 KS Omstilling og konkurranse

25 Hva koster tiltakspakka oss?
Forutsatt at tiltakene ikke fortrenger annen etterspørsel/produksjon dersom alternativet er at de ledige får tilsvarende i trygd: Ingenting! dersom de som kommer i arbeid driver nyttig produksjon: Gevinst! når vi snakker om kostnader må vi alltid tenke på alternativet: Alternativet er at arbeidskraft går ledig Målet må ikke være å holde oss i høykonjunkturen da fortrenges jo en rekke aktiviteter ikke-bærekraftig gjeldsøkning og kostnadsvekst KS Omstilling og konkurranse

26 Tiltakspakka og kommuneopplegget
KS Omstilling og konkurranse

27 Midler fra tiltakspakka til kommunene i Østfold
KS Omstilling og konkurranse

28 Kommuneopplegget - skatt
Skattesvikt på 2 mrd kroner i forhold til NB2009 sysselsettingsveksten nedjustert fra 0,4 til -1 pst lønnsveksten nedjustert fra 5 til 4¼ pst skattesvikt pga fallet i aksjer mv i 2008 0,8 mrd kr i lavere kostnader enn anslått i NB2009 lønnsvekst for kommunesektoren nedjustert fra 5 til 4,7 pst, som er den avtalte ramma fra i fjor deflatoren nedjustert med 0,4 pst. til 4,1 pst regner kostnadsbesparelsen kun av frie inntekter Nettovirkning 1,2 mrd kr 1,01 mrd kr til kommunene 0,19 mrd kr til fylkeskommunene fordeles etter kostnadsnøkkel i Inntektssystemet KS Omstilling og konkurranse

29 Kommuneopplegget - vedlikehold
4 mrd kr i et engangstilskudd til vedlikehold, rehabilitering og mindre investeringer 3,2 mrd kr til kommunene 0,8 mrd. kr. til fylkeskommunene fordelt etter innbyggertall pr Prosjekter kan omfatte vedlikehold og rehabilitering som settes i gang i 2009 også mindre investeringer som kan ferdigstilles i 2009 skal komme i tillegg til allerede budsjetterte prosjekter Samlet rapportering i etterkant ubenyttede midler for iverksatte, men ikke fullførte tiltak i 2009 settes på bundne fond øvrige ubenyttede midler må tilbakebetales KS Omstilling og konkurranse

30 Kommuneopplegget – rentekompen-sasjon og investeringstilskudd
Investeringsrammen for skolebygg og svømmeanlegg økes med 1 mrd kr – fra 2 til 3 mrd kr Investeringsrammen for kirkebygg økes med 0,4 mrd. kr. fra 0,8 til 1,2 mrd kr Økt tilsagnsramme for investeringstilskudd i omsorgs-boliger og sykehjem med 1500 enheter, fra 1000 til 2500 KS Omstilling og konkurranse

31 Kommuneopplegget – frie inntekter ut over svikt i skatteinntektene
1,2 mrd kr i frie inntekter - 0,96 mrd kr til kommunene - 0,24 mrd kr til fylkeskommunene Fordeles gjennom som rammeoverføring etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet 0,8 mrd kr i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester Begrunnes med behovet for styrket finansiell stilling og økte investeringer som del av pakka. Sandbakken sa på strategikonferansen i Oppland at de 1,2 mrd skal videreføres i 2010 KS Omstilling og konkurranse

32 Kommuneopplegget – andre tiltak
Lærlingetilskudd 185 mill kr via fylkeskommunenes rammetilskudd gir kr ekstra pr kontrakt Ny tilskuddsordning for digital fornying på 60 mill kr, men forutsetter 80 pst. egenfinansiering Utvidelse av ”Ny sjanse” for innvandrere – 15 mill kr Økt låneramme i Husbanken med 2 mrd kr, startlån har høyeste prioritet Økt ramme for boligtilskudd til utleieboliger med 250 mill kr (kan gi om lag 1500 nye utleieboliger) KS Omstilling og konkurranse

33 Forventninger til Staten – RNB 2009 og Statsbudsjettet 2010
KS regner med at Regjeringen og Stortinget vil følge opp med nye tiltak, dersom utviklingen i norsk økonomi skulle tilsi det. Kommunesektoren har kapasitet til å bidra ytterligere for å sikre aktiviteten og sysselsettingen i arbeidslivet, dersom midler stilles til disposisjon Det er positivt at kommunesektoren har fått 1,2 mrd kroner i økte frie inntekter i tiltakspakken og at disse vil bli videreført Regnskapsresultat for 2008 vil bli meget svakt. Det samme vil gjelde for 2009, på tross av inntektsveksten som regjeringen la opp til i statsbudsjettet for 2009 Rammene for 2010 må tilpasses den økonomiske situasjonen for kommunesektoren KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "Utfordringer i en økonomisk nedgangstid – konsultasjoner med staten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google