Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeskommunens oppgaver innenfor viltforvaltningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeskommunens oppgaver innenfor viltforvaltningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeskommunens oppgaver innenfor viltforvaltningen
Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

2 Bakgrunn Forvaltningsreform – 2010
Oppgaver overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen Fylkeskommunen: Høstbare arter med jakttid Fylkesmannen: Ansvarsarter, rødlistearter, fremmede arter og rovvilt Tradisjonelt ikke noe viltfaglig miljø i fylkeskommunen  kompetanse og erfaring må bygges opp

3 Fylkeskommunens oppgaver - 1
Veiledning – Fylkeskommunen skal fremme formålet med loven og gi myndigheter, organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker knyttet til viltforvaltning (Viltloven § 6) Ivaretakelse av leveområder for vilt - Fylkeskommunen som planmyndighet har en viktig rolle i å ta vare på viltets leveområder, samt bidra til at den kommunale forvaltningen av hjortevilt og bever ivaretar bestandene og leveområdenes mangfold og produktivitet. Skuddpremie - Fylkeskommunen skal godkjenne fastsetting av skuddpremie (Viltloven § 51) – NB. Dette er delegert til kommunene.

4 Fylkeskommunens oppgaver - 2
Jakttid på elg og hjort - Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttid for elg til 23. desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. Fylkeskommunen kan videre utvide jakttiden for elg og hjort til 31. januar i hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg og/eller hjort medfører vesentlige beiteskader (Forskrift om jakt- og fangsttider m.m § 3). Rapporteringsplikt - Fylkeskommunen kan alene eller i fellesskap med Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmannen eller kommunen pålegge jegerne og/eller jaktrettshaverne å rapportere opplysninger om viltbestanden i sitt jaktfelt eller vald ved å registrere sett elg eller sett hjort, samle inn kjever, kjønnsorganer og lignende til analyse og bruk i forvaltningen (Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 25).

5 Fylkeskommunens oppgaver - 3
Kanadagås og stripegås - Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid. Fylkeskommunen kan også utvide jakten på kanadagås og stripegås i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid (Forskrift om jakt- og fangsttider m.m § 3). Sammenslåing av eiendom til felles jaktområde I saker hvor det er snakk om frivillig eller tvungen sammenslåing av eiendommer i flere kommuner eller fylker for å oppnå minsteareal for felling av hjortevilt, skal fylkeskommunen tre inn for største kommune med tanke på tellende areal i berørt område ved godkjenning av sammenslåing til felles viltområde og fastsettelse av forvaltningsregler (Forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing av eiendommer til felles viltområde i viltlovens §§ 37 og 38)

6 Fylkeskommunens oppgaver - 4
Interkommunalt samarbeid: Fylkeskommunen kan pålegge kommuner å inngå samarbeid for å samordne bestandsplanleggingen med felles mål for hjorteviltbestandene hvis det regnes som nødvendig for å ivareta bestands- eller samfunnsmessige hensyn på et regionalt nivå (Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 4). Jakt på sjø - Fylkeskommunen kan for bestemte områder og tidsrom øke eller minske avstanden fra land, herunder holmer og skjær, hvor det er forbudt å drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor (Viltloven § 21). Kystsel - Fylkeskommunen kan etter søknad gi tillatelse til seljakt innenfor en totalkvote. Fylkeskommunen kan også fastsette totalkvote pr. jeger (Forskrift om regulering av sel på norskekysten)

7 Fylkeskommunens oppgaver - 5
Miljødata - Fylkeskommunen har ansvar for viltdata knyttet til jaktbare viltarter. Dette innebærer overordnet ansvar for datainnsamling og etablering av beslutningsgrunnlag på miljøområdet. Kartlegging av funksjonsområder for høstbare viltarter (yngleområder, trekkveger og lignende) i regi av fylkeskommunen eller kommunen står sentralt i dette. Det er spesielt følgende arter eller artsgrupper som har blitt kartlagt i tradisjonell viltkartlegging: Elg, hjort, rådyr, andefugler, gjess, hønsefugl, vade- og måkefugler og bever. Tilskudd til viltformål - Fylkeskommunen fordeler hvert år tilskudd til gode vilttiltak i regi av lag og organisasjoner, kommuner og enkeltpersoner.

8 Fylkeskommunens ivaretakelse av oppgavene i perioden 2010-2012
Ansvaret har vært flyttet mellom ulike personer og seksjoner grunnet mangel på kapasitet Fra Plan og miljøseksjonen – Næringsseksjonen manglet folk med kompetanse  saksbehandlingen kjøpt av ekstern konsulent. Ansvaret har vært faglig ivaretatt – men løsningen har ikke vært tilfredsstillende i et langsiktig perspektiv Desember 2012: Bekymringsbrev fra Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning

9 Hvordan vil fylkeskommune prioritere viltforvaltningen videre
Hvordan vil fylkeskommune prioritere viltforvaltningen videre? Faglig og økonomisk

10 Faglig Fylkeskommunens plan- og miljøfaglige seksjon har fått ansvar for viltforvaltningen – sammenheng med plan og friluftsliv Rådgiver med naturfaglig bakgrunn har fått ansvar for oppgavene Prioritere oppbygging av erfaring og kompetanse i fylkeskommunens plan- og miljøseksjon Prioritere behandling av løpende lovpålagte oppgaver (søknader spesielt) Prioritere veiledning av kommuner, rettighetshavere og organisasjoner Løpende spørsmål Kurs og seminarer (1-3 pr. år) – spesielt for kommuner

11 Økonomisk Økonomiske virkemidler:
Statlig tilskuddsordning til viltformål ( i 2013 Lite penger avsatt på fylkeskommunens budsjett (kr 0) Administrativ «drøm»: Fylkeskommunalt viltfond hvor det årlig avsette midler Regional utvikling: Økt satsing på potensialet som ligger i samspillet mellom reiseliv, næringsutvikling og jakt som friluftslivssaktivitet


Laste ned ppt "Fylkeskommunens oppgaver innenfor viltforvaltningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google