Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere
Terje Ødegården Emneansvarlig Høgskolen i Gjøvik

2 Høgskolen i Gjøvik består av flere bygninger
Høgskolen i Gjøvik består av flere bygninger. Simuleringssenteret har flere rom, blant annet en prehospital lab

3 Samarbeid – ALNSF og Høgskolen i Gjøvik
Oppdragstudie. Deltid – et semester over 24 uker. 10 studiepoeng. Målgruppen var anestesisykepleiere. Anestesisykepleiere som har prehospitalt arbeid som del av sin virksomhet. Det er ingen ambulansepersonell utdanning Studiet har for få studiepoeng til at det kan finansieres fra høgskolen. Studentene må betale det selv, evt stipend, lån, betalt fra arbeidsgiver. ALNSF ga økonomisk støtte til alle på dette pilotkullet. Det er noen misforståelser i ambulansemiljøet om at dette er en utdanning av ambulansepersonell. Det er det ikke. Blant annet mangler det utrykningskjøring, redningsteknikk og operativ tjeneste. Dette er en utdanning for å øke handlingskompetansen til de anestesisykepleiere som deltar i utrykningstjeneste fra sin avdeling. Styrke samarbeidet med ambulansepersonell.

4 Oppbygging og organisering
Økt handlingskompetanse i prehospitalt arbeid. Oppdatert og kunnskapsbasert. Organisert som tre kurs. Tre samlinger á tre dager. Fronter ble brukt til informasjon, oppgaver, innlevering av oppgaver, litteratur osv. Økt handlingskompetanse i prehopsitalt arbeid er målet for denne utdanningen. Det ble laget et kompendium av artikler som var av nyere dato. De fleste fra 2007 og Boka som var pensum var av siste utgave. Sanders, M J (2007). Mosby’s Paramedic Textbook. (Edition 3) USA: Elsevier Health Sciences. Samme lærebok som brukes I paramedic studiet. Det var en forutsetning at studentene hadde tilgang til internett.

5 Eksempel på bruk av fronter

6

7 Samlinger En samling på høgskolen i hvert kurs.
Litteratur, nettbaserte studieoppgaver, forberedelser før samlingene og etterarbeid etter samlingene. Obligatoriske ferdighets- og simuleringsøvelser. Samlingene var i siste uke av januar (21-23 jan 09), midten av mars (11-13 mar 09) og i første uka av juni .(3-5 jun 09). Informasjon om oppgaver, litteratur, timeplaner, forberedelser osv før samlingene ble lagt ut på fronter. I forkant og etterkant av samlingene var det en forutsetning at studentene leste litteratur, gjorde nettbaserte studieoppgaver og forberedte seg før og gjorde etterarbeid etter samlingene

8 Obligatoriske arbeidskrav og eksamen
Refleksjonsnotat – gruppearbeid (etisk og juridisk problemstilling). Fagnotat – individuell (beskrivelse av en pasientsituasjon). Flervalgstest (fronter) Hospitering AMK og ambulanse. Eksamen – simulering av en pasientsituasjon (AHLR) Refleksjonsnotat, i etterkant av undervsning om kommunikasjon, etikk og jus. De fikk en case (utgangspunkt i en reell situasjon) Gruppeinnlevering på fronter. Vurdering godkjent/ikke godkjent. Fagnotat, studentene skulle ta utgangspunkt i en pasientsituasjon prehospitalt der luftveishåndtering, ventilasjon eller væskeresuscitering var utfordrende. Beskrive situasjonen og hvordan den ble løst. Drøfte situasjonen og løsningen, gi faglige begrunnelser for løsning(er) og/eller alternativer de mente kunne være relevante. Evt benytte en situasjon fra inhospitalt arbeid som ga samme utfordring(er). Nyere forskningsbasert litteratur skal benyttes som grunnlag for notatet. Omfang på maksimum 1000 ord (ca.3 sider). Vurdering godkjent/ikke godkjent. Flervalgstest, 25 spørsmål. 75% riktige for å få bestått. Hospitering ambulanse 3 dager (søke om færre dager eller fritak) Hospitering AMK 1 dag. Eksamen – simulering av en stanssituasjon. Gruppeeksamen. Bestått/ikke bestått. Si litt mer om tilbakemeldinger senere.

9 Innhold på samlingene – kurs 1
Ressursforelesninger Akuttmedisin barn og voksne Undersøkelsesmetodikk Luftveishåndtering prehospitalt Sjokk- og væskeresuscitering prehospitalt Samarbeid ambulansepersonell-anestesisykepleiere Praktiske øvelser Simulering av akuttmedisinske tilstander Luftveishåndtering HLR En utfordring å få forelesere med prehospital kompetanse som kan stille opp. Brukte videokonferanse, noe som var svært bra. Luftveishåndtering med ulike hjelpemidler og situasjoner som f. eks intubering sittende i bil, i motlys, bruk av LTS.

10 Innhold på samlingene – kurs 2
Ressursforelesninger Konflikthåndtering/skarpe oppdrag CRM og stressmestring Kommunikasjon Etikk Lovgivning Hypotermi Transportmedisin Praktiske øvelser CRM Avlastning trykkpneumothorax, intraossøs kanyle Simulering med fokus på CRM hvor vi brukte de samme scenariene som ved simulering av akuttmedisinske tilstander. På ettermiddagen ble det lagt opp til frivillig ferdighetstrening. Bekkenfrakturer.

11 Innhold på samlingene – kurs 3
Ressursforelesninger Traumebehandling/undersøkelsesteknikk Skademekanikk Katastrofearbeid Praktiske øvelser Hurtig frigjøring, traumesideleie, nakkekrage, ta av hjelm, backboard, scoopbåre, stropping, reponering av brudd, vakum- og strekkspjelk Simulering – undersøkelse av traumepasienter Vurdering – simulering Videokonferanse. Skademekanikk. Det var ikke forelesning i redningsteknikk. Det var beskrevet i obligatorisk litteratur, men ble ikke prioritert som ressursforelesning eller i praktiske øvelser. For liten tid i studiet. Ambulansepersonell og brann/redningspersonell har denne kompetansen. Praktiske øvelser på 5 stasjoner. Instruktører med prehospital kompetanse fra ambulanse og helikopter. Simulering ble brukt som vurderingsform på den siste dagen. Begrunnelsen for at det ble valgt som eksamensform i stedet for en skriftlig oppgave er fokus på praktisk handling basert på kinnskap.

12 Mål for utdanningen Ved fullført utdanning har studenten blant annet:
Akuttmedisinsk handlingskompetanse i samsvar med gjeldene anerkjent forskning og praksis. Har kunnskap om faktorer som påvirker kommunikasjon og samhandling i prehospital tjeneste. Har kunnskap, kompetanse og evne til å vurdere, prioritere og handle faglig velbegrunnet i prehospitale akutt situasjoner. Et bevisst forhold til rollen som aktør i en ladet akutt situasjon I studieplanen er dette skrevet om studentens læringsutbytte etter utdanningen: Akuttmedisinsk handlingskompetanse i samsvar med gjeldene anerkjent forskning og praksis. Har kunnskap om faktorer som påvirker kommunikasjon og samhandling i prehospital tjeneste. Har kunnskap, kompetanse og evne til å vurdere, prioritere og handle faglig velbegrunnet i prehospitale akutt situasjoner. Et bevisst forhold til rollen som aktør i en ladet akutt situasjon

13 Evaluering og kommentarer etter det første kullet
De fleste mener at arbeidsbelastningen har vært som forventet. Litteraturen har vært relevant. Samlingene har vært passe lange (3 dager). Forholdet mellom teori og praksis har vært passe. Fronter egner seg til informasjon, innleveringer og tilbakemeldinger. Det ble laget et evalueringsskjema etter hver samling. Dette ble besvart anonymt på fronter. Det var 5 alternativer samt et kommentarfelt. Alle forelesningen ble vurdert samt skolens betingelser og opplegg. Det var litteraturliste over obligatorisk og anbefalt litteratur. En bok var obligatorisk. Ellers var det artikler som ble trykket opp i et kompendium. Samlingene har gått over tre dager. Studentene ønsket lange dager når de først var på Gjøvik. Det er også et spørsmål om økonomi. Forelesere som skal ha betalt for overtid. Det er imidlertid mulighet for å drive med trening på egenhånd i ferdighetslabben. Dette kan organiseres bedre til neste kull. De fleste syntes fronter var godt egnet, men for de som ikke var vant med internett, skrive oppgaver på PC eller lignende var det en utfordring. Fronter ble brukt til kommunikasjon mellom studenter og høgskolen , men også mellom studentene.

14 Forelesningene, med noen få unntak har vært bra.
Ferdighetstrening og simulering har gitt stort utbytte hos de fleste og som de fleste mente hadde vært spesielt bra i dette studiet. Videokonferanse (2 forelesninger) har fått god tilbakemelding. Simulering som eksamensform mener de fleste egner seg i denne utdanningen, men også noen negative tilbakemeldinger på denne eksamensformen. Det var en utfordring å få forelesere med riktig bakgrunn. Men de fleste har vært bra. Har fått noen nye navn til neste kull der hvor de var minst fornøyd. Det som scorer høyest på det de syntes var best med studiet var simulering og praktiske øvelser. For å sikre at kvaliteten på disse ferdighetene kan det være en mulighet å ha passeringstester underveis. Simulering som eksamensform var noe vi ønsket å prøve ut. Det er en utfordring å få evalueringen til å bli lik for alle. Det var et team som jobbet sammen. Vi valgte et AHLR scenarie fordi dette burde være godt kjent for alle, samt at vi hadde også hadde hatt praktisk trening i dette i studiet. Kunne man ikke algoritmen for AHLR så ble det problematisk også under simuleringen. På grunn av for liten avsatt tid til eksamen ble det også for liten tid til gjennomgang i etterkant. Vi hadde heller tatt det opp på video slik at vi kunne brukt det under evalueringen. Men vi hadde en esktern sensor og to interne sensorer samt SimMan operatør, slik at det som ble gjort ble dokumentert av flere. I etterkant ser vi også at eksamen burde vært holdt dagen før, slik at en fikk god nok tid etterpå til gjennomgang. Det er ingen god følelse å reise hjem hvis det siste man gjorde ikke var bra. Her har vi en utfordring.

15 Målet for videreutdanningen var økt handlingskompetanse i prehospitalt arbeid.
I evalueringen har alle svart at de har økt sin handlingskompetanse.

16 Nytt kull 2010 Det vil starte opp et nytt kull i januar 2010.
Bortsett fra noen få endringer vil det bli samme opplegg som for pilotkullet.


Laste ned ppt "Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google