Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

2 Presentasjon av byrådets budsjettforslag for byrådsavdeling for barnehage og skole BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

3 Byrådet ruster opp Bergen Byrådet foreslår over 400 millioner kroner for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på skolene i Bergen BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

4 Budsjett for skolebarna –Fjerner hele vedlikeholdsetterslepet på to år 215 millioner i 2009 200 millioner i 2010 –Omfordeler fra barnehage til skole –Øker lærertettheten. 100 nye lærere –Samtlige skoler skal være inneklimagodkjent i løpet av 2009

5 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Historisk løft på skole Det handler om skolebarna og deres fysiske læringsmiljø Bergen kommune har fått handlingsrom Fornuftig forvaltning av eiendommer Tiden er riktig -Ledig kapasitet i byggemarkedet -Kan stagge arbeidsledigheten

6 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Barnehage - drift Barnehage: Barnehageutbyggingen fortsetter –Lovfestet rett fra aug 2009 Inneklimagodkjente barnehager innen utgangen av 2009 (k) Daglig lunsjservering i kommunale barnehager – innføring av obligatoriske matpenger (k) Implementere felles profil (k)

7 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Omfordeling fra barnehage til skole Konsulentrapport: Bergen bruker mye penger på barnehagene og har lav produktivitet Trekker ned med 0,60 kr i 2009 og ytterligere 0,40 kr i 2010 per korrigert oppholdstime. Hvordan er opp til hver barnehage –Flere barn i barnehagene –Bemanningsreduksjon/andre kostnadsreduserende tiltak Fristilte midler til styrking av kvalitet i skolen

8 Hovedårsaker til høyt kostnadsnivå på barnehagesektoren i Bergen Hovedårsaker til høyt kostnadsnivå: 1.Lav produktivitet 2.Høye personalkostnader 3.Høye husleiekostnader 4.Høye pensjonskostnader 5.Høye kostnader til barn med spesielle behov 6.Høyt nivå på tilskudd til private barnehager Av disse seks hovedårsakene viser beregninger at de fire viktigste er (i prioritert rekkefølge): 1.Høyt nivå på tilskudd til private barnehager 2.Lav produktivitet 3.Høye personalkostnader 4.Høye kostnader til barn med spesielle behov

9 Lav produktivitet

10 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Barnehage – utfordring drift Skjønnsmidlene dekker ikke kostnadene for nye barnehageplasser –Skjønnsmidler for bare fem måneder Full barnehagedekning innebærer overkapasitet –Hvem dekker kostnadene?

11 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Skole - drift Skole: Tett oppfølging av byrådets satsing på å øke læringsutbytte –Oppfølging og veiledning til skolene Økt lærertetthet i norsk/matematikk – 1.-4. trinn Fokus på ledelse Videreutdanning for lærere

12 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Skole – endringer drift Reduksjon av tildelingsmodellen for SFO (2,5 mill. i 2009 - helårseffekt 5,6 mill.) Avsetning til En by i bevegelse tas bort (0,2 mill.) Avsetning på 4 mill. til nærmiljø/utvidet åpningstid ved skolene halveres (2,0 mill.) Kutt i tilskudd til folkehøgskoler (0,2 mill) og VOKT (0,3 mill.)

13 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Skolestrukturtiltak 2009 Tunes lagt ned (1,3) Holen/Håstein – en resultatenhet (bystyret november) Forslag om å legge ned Samdal (0,7) Ytre-Arna: samle aktiviteten på hovedskolen (0,1) Oppveksttun Løvås/Lyshovden (1,3) Oppveksttun Gimle (0,2) = avrundet 3,5 mill. kr.

14 Barnehageplasser, behov og barn 1-5 år per bydel

15 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Barnehage - investering Realiserer målet om full barnehagedekning. 1300 nye plasser er etablert siden byrådet tiltrådte –Tredobling av barnehageinvesteringene i 2009 Bygger oppveksttun på skolene Lyshovden, Løvås, Gimle, Landås og Christi Krybbe (80 mill.) 4 nye barnehager: kjøp og ombygging av Valheim skole, Solheimslien, Skansemyrsveien, Ravneberget og Haugeveien (154 mill.) Samtlige barnehager skal ha godkjent inneklima i løpet av 2009 (29 mill.)

16 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Skole - investering Ekstraordinær rehabilitering av skolebygg (415 mill. over to år) Skoler skal ha godkjent inneklima i løpet av 2009 (29 mill.) Følger opp skolebruksplanen – helhetlig strategi Satsing på IKT (32 mill. i 09-12) Satsing på realfag (16 mill. i 09-12)

17 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Prosjekter som kan gjennomføres i 2009-2012 Ekstraordinær rehabilitering av skolebygg (2009-2010) –Plan over hvilke skoler fremlegges til nyttår ISB-paviljong (2009) Indre Sædal 1.bgtr (2010) Ådnamarka (2009) Tveiterås, rehab/inneklima (2009) Garnes bsk (Tunes) (2009) Minde, mindre tiltak (2009) Søråshøgda (2010) Ny-Krohnborg (2011) Alvøen, trafikale forhold (2010) Paviljonger Nattland, Hellen og Landås (avlastningsskole) (2009) Inneklimagodkjenning (ekskl. større rehabprosjekter) Diverse bygningsmessige tilpasninger Oppgradering uteareal Prosjektutredning/prosjektering Inventar til byggeprosjektene over

18 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Endringer - investeringer Foreslåtte endringer: Ikke egen avlastningsskole OPS-prosjekt Møhlenpris utgår Rehabilitere Rå istedet for ny ungdomsskole på Tunesflaten Initielle kostnader lagt inn (tomter, riving)

19 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Endringer investeringer - skole Utsettelse av følgende prosjekter til 2012 eller senere: Bønes flerbrukshall Ny barneskole på Tunesflaten: Fra 2011-2012 Ny Landås skole: 2012 Ulsmåg: 2012 Tidligst i 2013: Nattland: Fra 2011- 2013 Garnes u: Fra 2011-2013 Hellen: Fra 2010-2013 Alvøen: Fra 2008-2013 Skjold flerbrukshall

20 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Barnehage - mål Realisere full barnehagedekning Få alle barnehager inneklimagodkjente Styrke barns muligheter for læring, utvikling og aktiv deltakelse Redusere sykefraværet Øke antall minoritetsspråklige barn i barnehagene

21 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Skole - mål Øke læringsutbytte i basisfagene Få alle skoler inneklimagodkjente (unntatt store rehabiliteringsprosjekter) Styrke lærernes rolle Minske uroen i skolen Øke særlig gutters motivasjon, trivsel og læringsutbytte Rehabilitere/bygge nye skoler

22 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Fortsatt stram styring Betydelige usalderte driftskonsekvenser av nye investeringer fra 2010 Men: Underdekningen i fjorårets økonomiplan for 2011 er redusert fra 347 mill. til 107 mill. Fortsatt grundig vurdering av investeringskostnader og tidspunkt for investeringer

23 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Rullering av tiltaksplan for full barnehagedekning; 1,2,3 – alle får bli med! Behandles i byrådet i dag Bergen vil kunne tilby barnehageplass til alle som har rett på det i 2009. Opptaksordningen reguleres etter retten Den enkelte barnehage velger selv driftsmodell innenfor de rammer som Lov om barnehager gir. Opplysninger om økonomisk mislighold ved tildeling av barnehageplass fjernes, vedtekter endres.


Laste ned ppt "BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google