Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 13. November 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 13. November 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 13. November 2007

2 OPPGAVE A (domsanalyse): To ulike forvaltningsinngrep – to ulike spørsmål Hadde kystvakten rett til å kappe trålen? Hadde kystvakten rett til å beordre tråleren stoppet og til å borde fartøyet, for å undersøke hvem som skjøt mot lettbåten?

3 Hjemmelskravene har igjen to sider Hvor strengt hjemmelskrav må stilles for å hjemle de aktuelle tiltakene fra Kystvakten? (dvs. kappe trålen og forlange tråleren stoppet for å borde tråleren) Hadde Kystvakten tilstrekkelig hjemmel til å kappe trålen og til å forlange tråleren stoppet for å drive etterforsking om skuddet?

4 Identifisering av problemstillingene To Forvaltningsinngrep: Kapping av trålen Beordring av tråleren til å stoppe for å borde tråleren og etterforske skuddet

5 Hjemmelsspørsmålene: Hvilke hjemmelskrav må stilles for å kunne kappe tråleren Hvilke hjemmelskrav må til for å kunne forlange tråleren stoppet og til å kunne etterforske lovovertredelsen ombord på fartøyet

6 Rettskildespørsmålene Hvor snevert eller vidt ble eksisterende, mulige lovhjemler tolket når det gjaldt: kapping av trålen beordring til å stoppe tråleren

7 Rettens vurdering og lovanvendelse Vedr adgangen til å kappe trålen: Herredsretten: alvorlig inngrep – utrykkelig lovhjemmel kreves Høyesterett: fisket var ikke ulovlig – Kystvakten hadde overhodet ingen hjemmel til å kutte trålen Begge instanser la til grunn et strengt hjemmelskrav

8 Rettens vurd.og lovanv. forts Adgangen til å beordre tråleren stanset osv: HR går rett løs på lovtolkning av saltvannsfiskeloven §§ 46-47 Språklig tolkning av §§ 46 og 47 gir lite holdepunkter – men HR mener formålet til bestemmelsene må forstås slik at Kystvakten kan forlange stansing og borde HR utvidende tolkning – ikke strengt hj.krav

9 For og i mot strenge hjemmelskrav Kan man erstatte lovhjemmel med andre hjemmelskrav – legalitetsprinsippet? - verken HR eller herredsretten åpner for dette, særlig ikke ved et så inngripende tiltak som å senke utbyttet til bunns. Tolking av eksisterende lovgrunnlag - svakt lovkrav ved påbud om stans, men hvor beskyttelsesverdig er interessen? - utvidende tokning med formålsbetraktninger

10 OPPGAVE B ( varierende hjemmelskrav ): Det relative legalitetsprinsippet (fjordlaksdommen – Rt. 1995 s. 530) Sterkt inngripende vedtak el. tiltak : klar hjemmel, dvs. tydelig forankring i ordlyden Ulike typer rettsgoder inngrepet skjer i krever ulik grad av klarhet i hjemmelsgrunnlag. Gjelder både forvaltningsvedtak og faktiske handlinger

11 Hvor går hjemmelsgrensene rettskildemessig? Grensen oppad: klar lovhjemmel – krav til lovtekstforankring – ordlyden er udiskutabel og kan ikke tolkes på noen annen måte Grensen nedad: går fra lovforankring til mykere rettskildefaktorer uten å tape lovforankringen helt – lovforarbeider, analogisk anvendelse ut fra reelle hesyn?

12 OPPGAVE C Eksempler på varierende hjemmelskrav – aktuelle eller tenkelige Aktuelle dommer – eks Rt 1995 s. 20: Sette sprøyte med makt på en som skulle sendes ut av landet for å roe han ned – maktanvendelse - legalitetsprinsippet

13 Rettspolitisk vurdering Klare krav til lovhjemmel – høyere rettsikkerhet Rettsikkerhet må veies opp mot effektivitetshensyn – noen ganger må man slakke på kravene Alltid krav til klar lovhjemmel – ville ikke gjøre det mulig å bruke andre rettskildefaktorer som lovformål, reelle hensyn, praksis etc.


Laste ned ppt "Oppgavegjennomgåelse i forvaltningsrett 13. November 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google