Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minoritetsspråklige barn og elever. Utredning, vurdering og muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minoritetsspråklige barn og elever. Utredning, vurdering og muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Minoritetsspråklige barn og elever. Utredning, vurdering og muligheter
Seniorrådgiver Espen Egeberg Avdeling sammensatte lærevansker

2 Hovedmål med utredning og vurdering:
å kunne tilrettelegge læringsmiljø og metoder til beste for barnets læring og utvikling Konklusjoner om: Forutsetninger hos barnet og behov for tilpasning av læringsmiljøet Espen Egeberg 2014

3 Vurdering av læreforutsetninger inkluderer både medfødte forutsetninger, og erfaring (kulturelle faktorer?) Uten å tilpasse opplæringen til disse forutsetningene, vil vi få et unaturlig høyt behov for spesialpedagogiske tiltak. Espen Egeberg 2014

4 -læringsprogram, innhold og metoder
En rekke mulige påvirkningsfaktorer ligger bak elevens læring og utvikling Forhold ved: -eleven selv (evner, ferdigheter, erfaringer, læringsstil, atferd osv), -læringsprogram, innhold og metoder -det sosiale miljø rundt eleven Espen Egeberg 2014

5 Svak læringsfremgang kan ha ulik bakgrunn:
språkbarrierer manglende erfaringer i forhold til aktuell utfordring eller indikasjon på ulike primære lærevansker Indikerer aktuelle vansker behov for: språklig tilrettelegging og styrking av opplæringsspråket? tilpasset opplæring? spesialpedagogisk tilrettelegging? Espen Egeberg 2014

6 En del elever kan bli vurdert å ha lærevansker, men strever mer med å forholde seg til norsk språk (og kultur/referanser). Et tilsynelatende funksjonelt og flytende sosialt språk dekker over utilstrekkelig språkkompetanse for å få med seg undervisningen. Svak fremgang i skolefag tillegges dermed lærevansker, ettersom barnet tilsynelatende har tilstrekkelige norskferdigheter til å få med seg det som skal læres. Espen Egeberg 2014

7 Tilsvarende vil man lett kunne tillegge elevens vansker forbigående svake norskferdigheter (eller erfaringsgrunnlag) i tilfeller der eleven faktisk har primære lærevansker Et tiltak som hovedsakelig skal styrke andrespråkstilegnelsen vil kunne gå for raskt eller feilaktig frem i forhold til barnets forutsetninger, og mer primære lærevansker vil kunne oppdages for seint. Espen Egeberg 2014

8 Utredningsprosessen – en modell

9

10 Ulike former for vurdering (Bygget på en idé av Tony Cline, forelesning København 1999)
Utredning av barnet med tanke på å finne evt. form for lærevanske. Normbasert testing / vurdering for å finne avvik fra norm Vurdering og kartlegging av ulike funksjoner hos barnet/eleven. Beskrivelser i forhold til forutsetninger for læring. Vurdering av læreplaner og hvordan de matcher barnets behov og muligheter. Analyse av ”trinnene” i læreplan, og hvor barnet er kommet i forhold til disse med tanke på starte på rett trinn Vurdering av barnets nærmeste utviklingssone. Hva mer klarer barnet med former for assistanse. Vurdering av assistansebehov, muligheter for utvikling med hvilken hjelp Vurdering av læringsmiljøet. Faktorer i miljøet som hindrer og fremmer mestring Espen Egeberg 2014

11 Språkvurdering: hvordan barnet kan nyttiggjøre seg språket i læringsaktiviteter og kommunikasjon. Avhengig av bakenforliggende kognitive faktorer, som erfaringer, abstrakte og konkrete begrepssystemer, og evne til generell prosessering av informasjon Ikke tilstrekkelig å vurdere kommunikasjonsflyt eller ferdigheter i norsk Espen Egeberg 2014

12 Pedagogisk basert vurdering
… har fokus på opplæringens innhold og gjennomføring, og hvilke tilpasninger som gir ønsket utvikling og læringsutbytte. Slik blir det både barnet og pedagogikken som skal undersøkes. Espen Egeberg 2014

13 Er problemet at læringsmiljøet ikke er tilpasset?
Er utfordringen at barnet ikke kan norsk? … eller er utfordringen kommunikasjonen mellom voksen og elev. Er kommunikasjonen god nok, og kognitive utfordringer tilpasset? Espen Egeberg 2014

14 Har eleven mottatt læring på et kognitivt utfordrende nivå?
Verbal ferdighet Kognitiv ferdighet Espen Egeberg 2014

15 Tre nivåer av vurdering og igangsetting av tiltak
Tre nivåer av vurdering og igangsetting av tiltak. Respons på intervensjon (RTI). Organisering av vurdering, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Nivå 1: Vurdering av klassens, gruppens læring av innhold (enklere, mer generelle vurderinger). Er det mer enn ca 20% av gruppen som ikke har fått med seg innholdet i rimelig grad må metodikken vurderes. Nivå 2: Hvis under grensen for læringsutbytte: Igangsett tilpasset opplæring. Tilpasse metoder og tilrettelegging, og/eller lære nødvendige delferdigheter, kunnskaper osv. for å få med seg det ordinære læringsinnholdet. Eks gjennom forarbeid, småkurs osv. Nivå 3: Hvis ikke effekt: Mer spesialisert tilrettelegging og læring av spesielle ferdigheter (evt en-til-en eller tilpasset gruppe), evt med avvikende innhold i forhold til læreplanen. Mål å oppnå ferdigheter og funksjoner som gjør at de kan følge ordinært innhold i læreplan, eller endre mål ift ordinær læreplan. Espen Egeberg 2014

16 To faser i pedagogisk basert vurdering:
Før igangsetting av pedagogiske tiltak (før RTI?): Vurdering av generelle forutsetninger, vansker og behov for tilrettelegging. Gjøres på bakgrunn av informasjon om erfaringer, kunnskap og bakgrunn gjennom anamnese, samtaler med foreldre, samt informasjon fra pedagogiske vurderinger. Under og etter gjennomføring av pedagogiske tiltak (under og etter RTI?): Systematisk vurdering av utbytte av opplæringen, for eksempel gjennom RTI. Vurdering av ferdigheter, kunnskap, læringsfremgang og behov for tilpasninger bygget inn i læringsprosessen, for eksempel dynamisk vurdering.

17 Hvis ikke forventet effekt av pedagogiske intervensjoner
Hvis ikke forventet effekt av pedagogiske intervensjoner. Sammenheng med: at intervensjonen ikke retter seg mot de ferdigheter barnet trenger? at metodikken er feil ift ferdigheter som skal læres? at barnet mangler andre ferdigheter eller forutsetninger som er nødvendig for å lære denne ferdigheten (eks språkforståelse, grunnleggende erfaringer/kunnskaper, oppgaveferdigheter, gjenkjennbart innhold). Espen Egeberg 2014

18 Vurdering av utfordring i lærestoffet
Vurdering av utfordring i lærestoffet. Tilrettelegging etter elevens forutsetninger Vurdering av abstraksjonsnivå … og behov for kontekststøtte Vurdering av mestring når oppgave og informasjon er kompleks … og behov for trinnvis læring Vurdering av semantikk og kunnskap … og behov for forarbeid, tilpasning av innhold eller metodikk. Espen Egeberg 2014

19 Vurderingene kan eksempelvis inkludere:
Vurdere opplæringens innhold og gjennomføring: hvilke tilpasninger gir ønsket utvikling og læringsutbytte for barnet? Både barnet og pedagogikken har fokus. Vurderingene kan eksempelvis inkludere: Daglige observasjoner av pedagogisk gjennomføring, og barnas atferd og læring i sammenheng med dette. Vurderinger gjennom lek eller arbeid med oppgaver for å undersøke ferdigheter, kunnskaper og muligheter Fokusert planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk praksis Bruk av kartleggingsmateriell og formelle prøver Espen Egeberg 2014

20 Forarbeid eller gruppearbeid med tema, tekster eller sentrale ord
Vurdering av erfaringer, ferdigheter og bakgrunnskunnskap gjennom praktiske oppgaver og samtale Forarbeid eller gruppearbeid med tema, tekster eller sentrale ord Tegning Tankekart Arbeid ut fra bilder eller video Lek, konstruksjon Sortering og gruppering Presentasjon av tema, samtale rundt noe konkret Samtale, samarbeid med foreldre. Espen Egeberg 2014

21 Samtale rundt materiell
Konkreter og lekemateriell Bilder eller bildeserier Spill Eksempelvis: Bøker (som eventuelt skal gjennomgås) Color Cards Puslespill, lotto (mens vi pusler/spiller) Fotoalbum Espen Egeberg 2014

22 Vurdering av språkforståelse og språkbruk
Forståelse og gjenfortelling av opplest fortelling på morsmål og norsk. Gjenfortelling, med og uten kontekststøtte Cloze-prøver (også tidlig) Portfolio, mappevurdering Espen Egeberg 2014

23 Vurdering av forutsetninger for lesing
Ferdigheter og kunnskaper fra annet språk som kan støtte forståelse og leseutvikling på nytt språk? Generelle språkferdigheter og metaspråklig kompetanse på lesespråket Kunnskaper om innhold/tema i teksten Kunnskap om ordene som skal leses Trening i lesing (automatisering: sikkerhet og hastighet) Ferdigheter i fonologi og avkoding på lesespråket Espen Egeberg 2014


Laste ned ppt "Minoritetsspråklige barn og elever. Utredning, vurdering og muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google