Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultatrapportering og kunnskapsdannelse - forslag til resultatrapporteringsopplegg Presentasjon – Samling Kompetansemeglerne,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultatrapportering og kunnskapsdannelse - forslag til resultatrapporteringsopplegg Presentasjon – Samling Kompetansemeglerne,"— Utskrift av presentasjonen:

1 msy@forskningsradet.no Resultatrapportering og kunnskapsdannelse - forslag til resultatrapporteringsopplegg Presentasjon – Samling Kompetansemeglerne, 2.03.05, Kongsberg Marit C Synnevåg

2 msy@forskningsradet.no disposisjon 1.introduksjon : Om oppdraget 2.tilnærming : modell for kunnskapsdannelse og læring 3.forslag til resultatrapporteringsopplegg for nHS/Universiutetspilotenen og Kompetansemegling

3 msy@forskningsradet.no om oppdraget avstemme begreper knyttet til MRS gjennomføre forankrings- og avklaringsprosesser med ulike målgrupper foreslå operasjonaliserbare resultatindikatorer for nHs /Uni-pilotene og FKM. utarbeide forslag til hvordan MRS kan settes inn i en mer helhetlig kontekst kalt ” Kunnskapsdannelse og læring for nHS og Kompetansemegling” utarbeide en sluttrapport til MOBIs programstyre for godkjenning medio mars -05

4 msy@forskningsradet.no tilnærming modell for kunnskapsdannelse og læring: rapportering = ett av flere verktøy mrs - begrenset til styring? målstrukturen ligger fast resultatrapportering i fokus basert på delmålene til MOBI, nHS og FKM : institusjonsmål/FoU, bedriftsmål og nettverksmål databaseutvikling for aktivitetsregistering (kvantitative forhold) statistikk og resultatrapportering

5 msy@forskningsradet.no Hva sier kontraktene? 1.prosjektregnskap 2.fremdriftsrapport 3.resultatrapportering, bransjeuavhengige tiltak 2005 (”skjemaet”) 4.sluttrapport 5. Andre rapporter: Nytt: MOBI spesifikk resultatrapportering

6 msy@forskningsradet.no Målgrupper Måleverktøy/ Tiltak for kunnskaps- dannelse og læring Internt: Program-og prosjektdeltagerne styringsgrupper prossjektgrupper Eksternt: Nasjonale finansieringskilder Departementer Relevante aktører utenfor programmet Internasjonale samarbeidspartnere. I. Rapporteringsopplegg: - kvantitativt - kvalitativt II. Statistikkmateriale / databaser - programstatistikk - aktivitetsregistrering II. Evalueringer (formative og summative) III. Analyser: god praksis- analyser/cases, utredninger FoU- oppdrag, følgeforskning, problemnotater, spørre- undersøkelser etc. IV. Læringsarenaer for kunnskapsdeling: erfaringsseminar, prosjekt- og programforum, dialogkonferanser, work shops, seminarer konferanser, nettdialog etc. V. Web/nettsted

7 msy@forskningsradet.no Forslag til generiske indikatortyper Mål 1.institusjonsmål, 2.bedriftsmål 3.nettverksmål Virkemidler – i prosjektet/kopling til andre VM Organisering og forankring ?? Kompetanseutvikling, formidling og læring

8 msy@forskningsradet.no Indikator 1 - FKM -Institusjonelle delmål Kvalitative indikatorer knyttet til prosjektet[1][1] 1234 1.1 Er målgruppen ”bedrifter med liten FoU-erfaring” gjenstand for spesielle satsinger i instituttet? 1.2 Gi en vurdering av omfanget av arbeidsmetodikk/formidlingsmetoder rettet mot bedriftsmålgruppen i kraft av dette prosjektet 1.3 Er det planlagt gjenkjøp av FoU- tjenester fra instituttet på bakgrunn av dette prosjektet? Sammenfattende vurdering + UTDYPING

9 msy@forskningsradet.no Indikator 2- FKM – bedriftsrettede delmål Kvalitative indikatorer knyttet til prosjektet[1][1] 1234 2.1 Gi en vurdering av planlagte gjenkjøp av FoU fra bedriftenes side. 2.2 Gi en vurdering av bedriftenes tilbakemeldinger om prosjektets bidrag til innovasjon i form av produkt-, prosess- eller markedsutvikling. 2.3 Gi en vurdering av om bedriftene har tilegnet seg ny og verdifull kunnskap og kompetanse gjennom prosjektet? Sammenfattende vurdering + UTDYPING

10 msy@forskningsradet.no Indikator 3- FKM – nettverksrettede delmål Kvalitative indikatorer knyttet til prosjektet[1][1] 1234 3.1 Gi en vurdering av om prosjektet klart å etablere bedre og varige samspill mellom instituttet og andre FoU-miljøer, bedrifter og andre utviklingsaktører på regionalt nivå. 3.2 Gi en vurdering av konkrete samarbeidsavtaler ift nasjonale nettverk. 3.3 Gi en vurdering av konkrete samarbeidsavtaler ift internasjonale nettverk. Sammenfattende vurdering + UTDYPING

11 msy@forskningsradet.no Indikator 4 - FKM: virkemidler i prosjektet/ kopling til andre virkemidler Kvalitative indikatorer knyttet til prosjektet[1][1] 1234 4.1 Evner kompetansemeglingen å bidra til å forbedre innovasjonssystemet regionalt? 4.2 Gi en vurdering av om kompetansemeglerne har tilstrekkelig tilgang på verktøy[1] ift bedriftssamarbeidet? [1] Med verktøy menes her f.eks. tilgang på informasjon, metodiske og tekniske verktøy.[1] 4.3 I hvilken grad har prosjektet utløst midler fra andre offentlige virkemidler? Sammenfattende vurdering + UTDYPING

12 msy@forskningsradet.no Indikator 5 – FKM:Organisering og forankring Kvalitative indikatorer knyttet til prosjektet[1][1] 1234 5.1 Er det organisert velfungerende samarbeidsfora internt i prosjektet? 5.2 Gi en vurdering av forankring i prosjektansvarlig (kontraktshaver) institusjon 5.3 Gi en vurdering av graden av systematisk oppfølging av resultater ( kvalitetsikring) av de enkelte prosjektene fra prosjektleders side Sammenfattende vurdering + UTDYPING

13 msy@forskningsradet.no Indikator 6 – FKM: Kompetanseutvikling,formidling og læring Kvalitative indikatorer knyttet til prosjektet[1][1] 1234 6.1 Gi en vurdering av etablering av formelle læringsarenaer for felles erfaringsdeling og læring i prosjektet? 6.2 Gi en vurdering av omfanget av kompetanseutvikling og læring for prosjektdeltagerne 6.3 Er formidlingsaktivitetene i prosjektet vellykkede? Sammenfattende vurdering + UTDYPING

14 msy@forskningsradet.no VERDISETTING Hva uttrykker verdiene? 1. Spørsmålet besvares med ”nei” eller ”i svært liten grad” 2. Spørsmålet besvares med ”litt” eller ”til en viss grad” 3. Spørsmålet besvares med ”en god del” eller ”i stor grad” 4. Spørsmålet besvares med ”mye”/”mange” eller ”i svært stor grad”

15 msy@forskningsradet.no utfylling av rapporteringsskjema sikre mer enn årlig innrapportering til Forskningsrådet årlig fra prosjektleder (pl) til MOBIs adm.- inn i databasen PROSESS VIKTIG!!sikre forankring og dialog: samarbeid pl og prosjektgruppe/styringsgr etc. PROSESS VIKTIG!! erfaringsdeling og gjensidig læring på regionale og nasjonale samlinger

16 msy@forskningsradet.no videre prosess utkast 1 til PS MOBI 18.02/arbeidsgruppens møte 2- 18.02√ utkast 2 til –nHS – samling 28.02 √ –Kompetansemegling – samling 2.03 utkast 3 på e-postrunde til programstyret MOBI ferdigstilling innen 15.03


Laste ned ppt "Resultatrapportering og kunnskapsdannelse - forslag til resultatrapporteringsopplegg Presentasjon – Samling Kompetansemeglerne,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google