Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Styring av Osloskolen Mål- og resultatstyring Rapportering og oppfølging Forlesning BI 07.04.11 Kjell R. Andersen, Utdanningsetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Styring av Osloskolen Mål- og resultatstyring Rapportering og oppfølging Forlesning BI 07.04.11 Kjell R. Andersen, Utdanningsetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Styring av Osloskolen Mål- og resultatstyring Rapportering og oppfølging Forlesning BI 07.04.11 Kjell R. Andersen, Utdanningsetaten i Oslo

2 Oslo kommune Utdanningsetaten 172 undervisningssteder 135 grunnskoler 27 videregående skoler 6 voksenopplæringssentre Oslo musikk- og kulturskole Oslo kommunale skolehager Oslo sjøskole Fagskolen ca 1.900 læresteder, selvstendige lærebedrifter og medlemsbedrifter i opplæringskontorer 77.108 elever/lærlinger 51.975 elever i grunnskolen 14.025 elever i videregående skoler 8.384 elever i voksenopplærings- sentre 2.724 lærlinger ca. 12.000 ansatte Budsjettramme 2011: ca 10 milliarder NOK

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Kjell Richard Andersen

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Kjell Richard Andersen Generelle styringssignaler Overordna styringsdokumenter (statlige) Lover og regelverk Målstyring Budsjettdokumenter Løpende bystyrevedtak Signaler fra Byråd/byrådsavdeling

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Kjell Richard Andersen Hvor finnes ”oppdraget”? Bystyrets årlige budsjett Bystyrets økonomiplan Utdanningsetatens strategiske kart

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Målsettinger for Osloskolen 2010-2013 OSLOSKOLEN SKAL BIDRA TIL SOSIAL MOBILITET Investere i elever og lærlingene –Grunnleggende ferdigheter og basisfag –Fullføre og bestå grunnutdanningen –Tidlig innsats på alle trinn og nivåer –Tilpasset opplæring for økt læringstrykk Lærerløftet Oslo –Forsterket lærerutdanning med vekt på dokumentasjon av læringsutbytte, elevvurdering, ledertrening og foreldresamarbeid –Kompetanseutvikling med vekt på tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og basisfag –Videreutdanning og stipendordning

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Investere i skolelederne –Tettere oppfølging i styringsdialogen Investere i læringsmiljø og læringsarenaer –Ro, respekt og faglig konsentrasjon –SFO skal utvikles til en aktivitetsskole Investere i skoleanlegg –Øke kapasiteten i eksisterende bygg –Vedlikehold og opprusting Gjøre Oslos kunst- og kulturtilbud tilgjengelig for alle Styrke kommunikasjonen mellom skole og hjem

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Det egentlige spørsmålet – uavhengig av alle reformer og styringssignaler: Hva lærer egentlig barn og unge i skolen?

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Hovedmålene (Strategisk kart 2011-2014) Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret Elevene har bedre læringsresultater i norsk, engelsk, naturfag, matematikk og fremmedspråk. En større andel elever og lærlinger fullfører og består et 13-årig utdanningsløp Elever og lærlinger opplever et bedre arbeids- og læringsmiljø, preget av ro, respekt og faglig konsentrasjon Elever og foreldre opplever at samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid gir bedre læringseffekt enn i 2007 Alle elever skal få ta del i varierte kunst- og kulturuttrykk

10 Strategisk kart – 2010-2013 Versjon 2.01 Elever og lærlinger opplever et bedre arbeids- og læringsmiljø preget av ro, respekt og faglig konsentrasjon. En større andel elever og lærlinger fullfører og består et 13-årig utdanningsløp. Elevene har bedre læringsresultater i norsk, engelsk, naturfag, matematikk og fremmedspråk. Brukerperspektivet Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. Elever og foreldre opplever at skole, leksehjelp og aktivitetsskolen samlet gir bedre læringsutbytte. Ressursperspektivet Utdanningsetaten arbeider effektivt og har bedre ressursutnyttelse. Utdanningsetaten rekrutterer, utvikler og beholder høyt kvalifisert personale. Eksisterende skoleanlegg utnyttes optimalt, og utbygging planlegges gjennom skolebehovsplanen. Det interne perspektivet Utdanningsetaten involverer foresatte mer aktivt i læringsarbeidet til den enkelte elev og lærling Utdanningsetaten organiserer og dokumenterer fagopplæringen mer hensiktsmessig. Osloskolen samarbeider bedre med arbeidslivet og andre kompetansemiljøer om økt fleksibilitet i opplæringen. Utdanningsetaten informerer bedre om skolens virksomhet og resultater. Utdanningsetaten, organiserer tilbudet for elever og lærlinger med særskilte behov mer hensiktsmessig. 3.1 3.23.4 3.5 3.6 3.3 Utdanningsetaten har bedre rutiner for dokumentasjon og systematisk oppfølging av resultater, herunder eksamen.. 3.7 Egenlærings- perspektivet Utdanningsetaten har kompetanse til å analysere og systematisk følge opp elevresultater. 4.14.2 Utdanningsetaten har bedre kompetanse til å bruke digitale læringsressurser i fagene. 2.12.2 2.3 1.11.21.31.41.5 Utdanningsetaten har kompetanse til å utnytte skoleanleggene bedre for mer variert og elevtilpasset opplæring. Utdanningsetaten har bedre kompetanse i elevvurdering i fagene. Utdanningsetaten tilrettelegger for et utfordrende og støttende arbeidsmiljø for alle ansatte. 4.3 4.4 Alle elever ska l få ta del i varierte kunst- og kulturuttrykk 1.6

11 Oslo kommune Utdanningsetaten For å skape kvalitet må en vite hva en skal endre. For å få vite det må en kartlegge hva som er status! Kvalitetsregelen:

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Resultater fra kartlegging av leseferdighet 2. trinn 0 5 10 15 20 25 30 200220032004200520062007 2.årstrinn

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksempel på styringsparametere (1): Leseferdighet 1., 2. og 3. trinn (kartleggingsprøver) Regneferdigheter 2. og 3. trinn, samt vg1 (kartleggingsprøver) Nasjonale prøver nivå 1 og 3. Osloprøve i digitale ferdigheter 5. trinn og vg 1 Elevundersøkelsen: spørsmål om bruk av IKT i undervisningen. Strategisk mål: 1.1 Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksempel på styringsparametere: Eksamensresultater og standpunktkarakterer i basisfagene Osloprøve i naturfag, 4. og 8. trinn Osloprøver i matematikk vg 1 Strategisk mål: 1.2 Elevene har bedre læringsresultater i norsk, engelsk matematikk, naturfag og fremmedspråk.

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksempel på styringsparametere (2): Strategisk mål: 1.3 En større andel elever og lærlinger fullfører og består et 13-årig utdanningsløp enn i 2008 Andel elever fullført og fullført og bestått av de som startet skoleåret. Elevfravær grunnskolen Andel elever med minst en forekomst av karakteren 1 ved avsluttet grunnskole Elevundersøkelsen: Elever og foresattes oppfatning av graden av tilpasset opplæring Elevers oppfatning av sin innflytelse på læringsarbeidet Tilfredshet med gjennomføringen av faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet Andel elever som sier de har lærere som gir dem lyst til å jobbe med fagene (Elevundersøkelsen)

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Vi veit: Gode resultater i nasjonal sammenheng Nasjonale prøver Eksamenskarakterer Lavere elevfravær i grunnskolen Mindre frafall Relativt lite mobbing

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Likevel store utfordringer For svake resultater på noen områder, særlig på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Store forskjeller mellom skolene (og internt på skolene – jojo- effekten) Fortsatt for få som fullfører og består For mye bråk, uro og forseintkomming For svak tilbakemeldings- og oppfølgingskultur

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Kjell Richard Andersen Styringsdialogen – basert på klare styringssignaler fra Byråden. Løpende dialog Året begynner med ledersamtaler –Direktør – områdedirektør –Områdedirektør – rektorer/PPT-ledere Ledersamtalene oppsummerer måloppnåelsen og setter mål for det nye året. Det er klare forventninger til at alle skal bidra til at etaten når sine mål: ambisøse og realistiske Resultatene nedfelles i lederkontrakter etter fastlagt mal. Oppfølgingssamtaler underveis etter ”behov”

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Videre personaloppfølging Lederkontrakten og overordnet leders generelle inntrykk avgjør styrken i oppfølginga Lønnspolitikken overfor ledere i etaten er knyttet til resultater, jfr lokale lønnstillegg. Resultater brukes aktivt i rekrutteringsarbeidet

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Styring av Osloskolen Mål- og resultatstyring Rapportering og oppfølging Forlesning BI 07.04.11 Kjell R. Andersen, Utdanningsetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google