Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge
Dag 3 Aksjeskatterett Jus5980 – skatterett – høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

2 Rentebegrensningsregelen

3 Ny § 6-41 om begrensning av rentefradrag
Fra og med 2014 – selskapers skattemessig fradrag for interne renter begrenses innenfor en fradragsramme Interne renter er renter betalt til nærstående, eller renter betalt til eksterne, men der nærstående har stilt sikkerhet for gjelden Nærstående er primært person, selskap eller innretning, med minst 50 % direkte eller indirekte eierskap eller kontroll (vid definisjon for øvrig) HOLDING BVI Mor AS garanti BANK Virksomhet AS Gjeld og renter til Holding Låntaker AS

4 Bakgrunn Formål: Skal sikre det norske skattefundamentet mot overføring av overskudd til utland med lavere skattesats Vanlig innenfor OECD med slike regler Men – skiller ikke mellom skattytere hjemmehørende i Norge, i EØS eller utenfor EØS; reglene gjelder for alle.

5 Innholdet i ny § 6-41 Interne netto rentekostnader kan kun fradras innenfor en fradragsramme, som er 30 % av skattemessig EBITDA Interne rentekostnader = renter til nærstående kreditor Hvis kun «ekstern gjeld» - fradrag for alle rentekostnader Alle rentekostnader prøves mot fradragsrammen: Hvis fradragsrammen overstiges og det er interne rentekostnader, gis det ikke fradrag for de interne rentekostnadene som overstiger rammen. Interne renter utover fradragsrammen inntektsføres Interne renter som avskjæres kan fremføres i 10 år Gjelder kun rentekostnadene hos debitor – kreditor må inntektsføre alle interne renter, selv om debitor ikke får fradrag

6 Fradragsrammen Forutsetning: Kun interne renter, netto rentekostnad 40
Skattemessig inntekt + skattemessige avskrivninger + netto rentekostnader = Skattemessig «EBITDA» Fradragsramme 30 % av SM EBITDA Fradragsramme - Netto rentekostnad = Rentefradrag avskjæres Ny skattemessig inntekt

7 Oppgave 9 - rentebegrensning
Forutsetning: Netto rentekostnad 40; eksterne 35/interne 5 Skattemessig inntekt + skattemessige avskrivninger + netto rentekostnad = Skattemessig «EBITDA» Fradragsramme 30 % av SM EBITDA Hva blir endelig skattemessig inntekt?

8 Terskel på 5 mill Terskel på 5 mill (høringsnotat 1 mill, Stoltenberg 3 mill, Solberg 5 mill) Terskel, ikke bunnfradrag. Beløpet gjelder pr selskap. Terskel gjelder netto rentekostnader. I netto medregnes inntekter og kostnader, interne og eksterne.

9 Hvem er nærstående? Selskap eller innretning direkte eller indirekte eid/kontrollert med minst 50 %. Selskap, person eller innretning, som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer minst 50 % av låntakerselskapet, og deres kontrollerte selskap Til «person» regnes som nærstående også personens familie, inkl samboer med samboers foreldre, samt selskap eller innretning disse direkte eller indirekte eier eller kontrollerer med minst 50 %. Når vurderes «nærstående»? «Nærstående» hvis tiknytningskravet oppfylt på noe tidspunkt i inntektsåret

10 Inntekt – konsernbidrag og fremførbart underskudd
Forutsetning: Intern rentekostnad Skattemessig inntekt (20) 0 + skattemessige avskrivninger + netto rentekostnader = Skattemessig «EBITDA» Fradragsramme 30 % av SM EBITDA 15 Reduseres med konsernbidrag/underskudd Fradragsramme - Netto rentekostnad = Rentefradrag avskjæres Ny skattemessig inntekt Reduseres IKKE med KB/underskudd

11 Oppg 10 – rentebegrensning ved underskudd
Forutsetning: Intern rentekostnad Skattemessig inntekt + skattemessige avskrivninger + netto rentekostnader = Skattemessig «EBITDA» Fradragsramme 30 % av SM EBITDA 0 Hva blir endelig skattemessig inntekt?

12 Bidco AS, gjeldsfinansiert
Fremføringsadgang Industri AB Mistet fradrag for interne renter på 4,9 år 1. Kan fremføres mot alminnelig inntekt i 10 år, men kun innenfor fradragsrammen i løpet av disse ti år. Terskelbeløpet gjelder! Fremførbare interne renter får forrang fremfor nye interne renter Bidco AS, gjeldsfinansiert Industri AS Bidco AS År 1 År 2 Ingen skattemessig inntekt, fradragsramme 0. Overføre driftsmidler, eiendom? Får avskrivninger og leieinntekt. Fradragsramme over 0.

13 Hva er interne rentekostnader?
Renter på gjeld til nærstående Gjeld til ikke-nærstående regnes likevel som intern, dersom: En nærstående har stilt sikkerhet for gjelden, eller En nærstående har en fordring på ekstern långiver, og det er sammenheng mellom fordring og gjeld. Hvorfor ramme sikkerhetsstillelse fra nærstående? For å forhindre at låntaker tar opp mer gjeld enn uten garantien. Begrunnelsen gjelder økt lånekapasitet (i realiteten internt lån). Men, rammer svært vidt - også garantier for å få lavere rentemargin

14 «Interne» renter - sikkerhet fra nærstående
Rentemargin – uten sikkerhet blir ekstern gjeld like høy som ekstern og intern med sikkerhet. Men alle rentene blir likevel interne og kan rammes. Mor AS Garanti til Bank AS Garantiprovisjon 2 % BANK AS Låntaker AS Stand alone 8 % Med sikkerhet 6 %

15 Hvilke sikkerheter aksepteres likevel?
FSFIN § Sikkerhetsstillelse fra nærstående part Bestemmelsen i skatteloven § 6-41 sjette ledd bokstav a gjelder ikke: a. I tilfeller der selskapet eller innretningen som har stilt sikkerhet er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 prosent av låntakeren. b. I tilfeller der sikkerheten fra den nærstående parten er stilt i form av pant i eierandel i låntakeren eller fordring på låntakeren. Reglene kan ramme konsernkontoordninger

16 Oppg 11 - hvilke sikkerhetsstillelser aksepteres hos disse?
Mor 1 Mor 2 B AS A AS JV AS C AS

17 Oppg 12 - planlegging Kan dere komme på noe man kan gjøre i et konsern for å redusere/påvirke rentebegrensning etter § 6-41?

18 Omdanning til AS

19 Omdanning - alminnelige skattekonsekvenser
Eks - virksomhet i EPF benyttes som tingsinnskudd i AS Innskuddet realiseres – utg verdi er markedsverdi på aksjene Ny inngangsverdi på innskuddet (G/T-konto kan medføre avregning av gevinst mot avskrivninger) Kan ikke overføre skatteposisjoner

20 Skattefri omdanning – utg pkt
Mulighet for skattefritak (-utsettelse) i § 11-20 Se § § (2) – bestemmelsene må tilpasses omdannelse fra EPF til DLS Mulighet – ikke plikt – kan velge å realisere tap Skattefri omdannelse kan bare skje oppover/bortover i ”selskapshierarkiet” Ta en titt på § 11-20: a. EPF til AS/ASA d. DLS til AS/ASA g. NUF til AS/ASA (hvis utenlandsk selskap er hjemmehørende her) Siste setning - EPF til DLS Ulovfestet skattefri omdannelse Eks - AS til ASA, AS til SE (ASA til SE følger av SE-loven § 6), endring av ansvarsform i DLS Ikke fra AS og ”nedover”

21 Omdanning til AS Hvorfor omdanne? Ansvarsbegrensning
Gunstigere skatteregler enn EPF? Progressive satser opp til 50,4 % Lønnsuttak i AS utløser 14,1 % arbgivavgift (53,7 % marginal på lønn) AS gir ”sparegriseffekt” – men kun interessant for investeringer innenfor fritaksmetoden Mulighet for skattefri reinvestering i finansielle instrumenter Ulempe ift avregning av underskudd med personlig ligning

22 Omdannelse til AS - vilkår
Virksomhetskravet (EPF) - § Kan ha stor betydning for skatteplanlegging – grensen mot passiv kapitalavkastning Eks aksjetrader – ønsker at virksomhet slik at kan trade under fritaksmetoden Avhenger av type aktivitet – her; transaksjonshyppighet og kapitalens omfang Relativt lav terskel ift eiendom - 5 leiligheter eller 500 m2 forretningslokaler Nystiftet AS - §§ og (1)-(4) (1) Tingsinnskudd (2) Eller kjøp/kontantinnskudd og så tingsinnskudd – så lenge ikke drevet aktivitet

23 Omdannelse - vilkår Hva må/kan overføres?
§ Utg pkt – hele virksomheten (1) Gjeldsposter kan ligge igjen jf (4) d Fast eiendom kan ligge igjen (4) a Åpner for skatteplanlegging (ta minst mulig med) Hvis virksomhet i seg selv - kan legge eiendom+drift i separat AS (Klart for salg/generasjonsskifte) Selskapsandeler kan bare overføres med annen virksomhet (2) Aksjer/finansaktiva kan fritt overføres (4) b Åpner for skatteplanlegging Eks – konsulenten tar med seg aksjene sine for å selge skattefritt Privatbolig/fritidseiendom og private eiendeler kan ikke overføres (4) c Uansett ingen god ide – typisk skattefri realisasjon privat

24 Omdannelse - vilkår Skatteposisjoner som må overføres - § 11-20-6
(1) – inngangsverdier, ervervstidspunkter osv (3) – innvunne inntekter, pådratte kostnader og underskudd (Kunne fortolket oss frem til dette…)

25 Omdannelse – aksjenes inngangsverdi
Ikke omtalt i forskriften hvordan inngangsverdien skal fastsettes Konsekvensen av skattefri realisasjon - må være kontinuitet ift de overførte skattemessige verdier Regel om aksjekapitalen i § (4) Max netto skattemessige verdier av det overførte Verdi av fremførbart underskudd kan ikke regnes med - Utv 1997 s 1079 FIN Må oppfylle min krav til AK – skyte inn kontanter hvis ikke Ofte er regnskapsmessige og reelle verdier høyere Vil da få overkurs, jf asl § 2-8 (3) Størrelsen vil avhenge av regnskapsmetode – normalt kontinuitet Overkursen kan ikke regnes som ”innskutt” i skattemessig forstand

26 Oppg 13 - omdannelse Eks (tall i 1000)
EK eier skattem bokført virkelig Forr.eiendom Maskiner Varelager Aksjer Sum Gjeld Bolig Hvilke eiendeler, gjeld og skatteposisjoner må, kan eller kan ikke overføres til AS ved omdannelse? Hvordan kan en åpningsbalanse for det nystiftede selskapet se ut? Hva blir inngangsverdien og ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs” (sktl. § 10-11, 2. ledd) på aksjene i det nystiftede selskapet?

27 Oppg 14 - omdanning Peder Ås driver et enkeltpersonforetak som disse gjenstandene og skatteposisjonene er knyttet til: Fast eiendom; inngangsverdi 1000, omsetningsverdi 900 Driftsmidler og varelager; inngangsverdi 300, omsetningsverdi 450 Underskudd til fremføring; 100 Ås overveier å omdanne til AS. Kan han gjøre dette på en måte som innebærer at han får fradrag for det latente tapet på den faste eiendommen, samtidig som løsøret og underskuddet kan overføres til AS uten skattlegging?

28 Omdannelse - eierkontinuitet
§ EPF - krav til eierkontinuitet i samsvar med aksjeinnskuddet Selskap – relativ kontinuitet - ingen forskyvning av eierinteresser Ingen bindingstid Dvs – man står fritt til generasjonsskifter/salg etter tegning Utløser ikke skatt på overførte eiendeler

29 Omdannelse - virkningstidspkt
§ Utg pkt – 1. januar – gjelder frem til 1. juli Etter 1. juli – først fra påfølgende år Om ønskelig – kan uansett gis virkning fra etterfølgende årsskifte


Laste ned ppt "Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google