Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forberedelse og gjennomføring av EØS-regler og internasjonale forpliktelser Forelesninger lovgivningslære H 14 Professor Inge Lorange Backer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forberedelse og gjennomføring av EØS-regler og internasjonale forpliktelser Forelesninger lovgivningslære H 14 Professor Inge Lorange Backer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forberedelse og gjennomføring av EØS-regler og internasjonale forpliktelser Forelesninger lovgivningslære H 14 Professor Inge Lorange Backer

2 Forberedelse Hvilket behov for forberedelse nasjonalt under forberedelsen av internasjonale instrumenter? Dokumentinnsyn – Hos vedkommende internasjonale organ – Hos norske forvaltningsorganer: Offl. § 20 Høring – Behovet for høring før instrumentet er vedtatt – Høring for hvilket formål? Beslutningstaker og norske posisjoner – Høring i EØS-saker: EU-kommisjonens grønnbøker/hvitbøker EU-kommisjonens høringer Høring av konkrete forslag til forordninger og direktiver – Høring ved internasjonale konvensjonsforhandlinger 2

3 Forberedelse til gjennomføring i norsk rett Oversetting av instrumentet Høring forut for ratifikasjon/innlemming – Ratifikasjon eller innlemming? – Forbehold? Høring forut for gjennomføring – Forslag til gjennomføringstekst Unngå motstridende regler etter gjennomføring – Klargjøring av relevant EØS-rett og folkerett som del av lovforberedelsen – EØS-høring for tekniske regler (EØS-høringsloven17. desember 2004 nr. 101) 3

4 Generelt om gjennomføringsteknikker Terminologien: variabel? Overbegrep: Gjennomføring/innarbeiding Tre hovedalternativer: – Inkorporasjon – Aktiv transformasjon – Passiv transformasjon Tilleggsalternativ: Synliggjøring Folkerettslige krav til gjennomføringen? Hvilken gjennomføringsteknikk bør velges – og blir valgt? Ensartet (uniform) lovgivning – totalharmonisering. Parallelltekster 4

5 Gjennomføring av EØS-regler: Prinsipielle utfordringer 1Lojal og korrekt gjennomføring av EØS-regler – Dokumentasjon av nasjonal gjennomføring 2Rettspedagogisk gjennomføring – Hvem er regeladressatene? Spesialister eller allmennheten? – Norske regler for norske borgere eller for EØS- borgere? 3Hva gjør gjennomføringen med det norske regelverket? – samlet sett – på områder som ikke er EØS-påvirket 5

6 Omfang og tidsrammer Omfang – ved inngåelsen av EØS-avtalen: ca. 100 lover berørt – lovvedtak siden 1992: >200, berørte lover >170 – forskriftsvedtak siden 1992: >1000 Fortløpende – 2012: 20 prop. S (9 om frd, 11 om dir) Tidspress – gjennomføringsfrist (EØS-tilpasset) – resultattavlen for direktivgjennomføring 6

7 Generelle spørsmål ved gjennomføringen Nordisk samarbeid Avklaring av tolkingstvil Uformelle konsultasjoner med ESA og EU- kommisjonen Kontroll og ansvar for gjennomføringen – ESAs rolle. Traktatbruddsøksmål – Erstatningsansvar for mangelfull gjennomføring 7

8 Hvordan? EØS-avtalen artikkel 7 «Rettsakter som er omhandlet i eller inntatt i vedlegg til denne avtale eller i EØS-komiteens vedtak, skal være bindende for avtalepartene og skal være eller gjøres til del av deres interne rettsorden som følger: a) en rettsakt som tilsvarer en EØF-forordning skal som sådan gjøres til del av avtalepartenes interne rettsorden; b) En rettsakt som tilsvarer et EØF-direktiv skal overlate til avtalepartenes myndigheter å bestemme formen og midlene for gjennomføringen.» 8

9 Forordninger Skal gjennomføres «som sådan»: inkorporasjon – ord for ord (på norsk – EØS-avtalen art. 129) Forordningens ordlyd skal gjenfinnes i alle EØS- statenes regelverk Kan endringsforordninger konsolideres? Hvilket nasjonalt regelnivå bestemmes nasjonalt – Eks.: EØS-arbeidstakerloven (lov 14. desember 2012 nr. 81) – matloven (lov 19. desember 2003 nr. 124) § 33 Klart lovspråk: må sikres i oversettelsen 9

10 Forordninger - II Kan forordningen splittes opp på flere nasjonale regelverk? Må alle forordningens bestemmelser gjennomføres i lov eller forskrift? – informasjonsplikter for norske myndigheter overfor EØS-organer eller andre EØS-stater – samarbeidsplikt mellom EØS-stater – bestemmelser for EU/EØS-organer (eks. matlovforskriften 22. desember 2008 nr. 1620 jf. frd. 1304/2003) Hva med tilsvarende regler i gjeldende norsk rett? 10

11 Direktiver Valg mellom inkorporasjon og transformasjon Ren inkorporasjon bare mulig hvis direktivet ikke trenger supplerende nasjonale regler Aktiv transformasjon eller passiv transformasjon (konstatering av rettsharmoni)? Minimumsdirektiv eller totalharmonisering? Direktivets utforming og nasjonalt handlingsrom 11

12 Aktiv transformasjon: Lov eller forskrift? Fritt valg – men forskrift forutsetter – tilstrekkelig hjemmel i lov – ikke motstridende bestemmelser i lov Deling mellom lov og forskrift? Momenter til valget – direktivreglenes adressatkrets – direktivreglenes karakter: «tekniske forskrifter»? – ventet endringshyppighet – reglenes prinsipielle betydning – regelnivå for tilsvarende norske regler 12

13 Aktiv transformasjon: Lovstruktur En eller flere lover? Ny lov eller endringslov? Forholdet til eksisterende regelstruktur Tjenestedirektivet (dir 2006/123/EF) og tjenesteloven (lov 19. juni 2009 nr. 103) Forbrukerkredittdirektivet (dir 2008/48/EF) og finansavtaleloven (lov 25. juni 1999 nr. 46 jf. endringslov 7. mai 2010 nr. 15) Må motstridende lovbestemmelser endres? 13

14 Aktiv transformasjon: Språklig utforming Klart og enkelt lovspråk på moderne norsk – ingen krav om ordrett gjengivelse – men språklige endringer må ikke endre innholdet sammenlignet med direktivet – språklig forenkling kan bli oppfattet som innholdsmessig forenkling: Likelønnsdirektivet: «samme lønn for samme arbeid eller for arbeid som tillegges samme verdi» = «samme lønn for samme arbeid»? (Sak 143/83 Kommisjonen mot Danmark) 14

15 Aktiv transformasjon: Kan noen bestemmelser unnlates? Forarbeider erstatter ikke lovtekst ved gjennomføringen – Dir 93/13/EF om urimelige vilkår i forbrukeravtaler og avtaleloven §§ 36 og 37 – sak C-478/99 Kommisjonen mot Sverige Kan presumpsjonsprinsippet (EØS-konform tolking) forsvare forenklinger i gjennomføringen? Kan en direktivbestemmelse sikres i norsk rett ved andre rettskildefaktorer enn lovteksten? – Eksisterende rettspraksis og ny rettspraksis 15

16 Aktiv transformasjon: Bruk av fullmaktslovgivning Forvaltningspraksis – gjennomføring ved forvaltningsskjønn: Ikke tilstrekkelig Rundskriv og veiledninger heller ikke Kriterier ved utøving av forvaltningsskjønn – Eksempel: Vannrammedirektivet (dir. 2000/60/EF) og vannforskriften 15. desember 2006 nr. 1446 16

17 Aktiv transformasjon – noen særskilte bestemmelser Legaldefinisjoner i direktivet Direktivbestemmelser rettet til offentlig forvaltning Direktivbestemmelser om forholdet mellom norske myndigheter og EØS-organer Direktivbestemmelser om forhold som ikke finnes – høyhastighetstog i Irland (sak 372/00 Kommisjonen mot Irland), jernbane i Island Vedlegg: akseptabelt i forskrift, ikke i lov 17

18 Aktiv transformasjon: Hvilket innhold skal gjennomføres? Utformingen av EU-regler: Et prinsipp om klar, enkel og presis utforming – og tilpasset målgruppen for regelen Trekk ved EØS-reglenes utforming: Likevel ofte upresise, ofte detaljrike Årsaker: – skal anvendes i forskjellige land med forskjellige rettstradisjoner og faktiske forutsetninger – inneholder kompromisser mellom forskjellige land og rettstradisjoner – kan være nattlige politiske kompromisser – ensartet anvendelse kan tilsi detaljrikdom 18

19 Upresise direktiver Vage og flertydige direktiver: Kan de fortolkes? Tolkingsmidler: – 29 autentiske språkversjoner – fortalen – ingen forarbeider etter nordisk modell – kunnskap om direktivforberedelsen? – konsultasjoner med ESA eller i nordisk samarbeid Valg mellom flere legitime tolkinger: sikkerhetsmargin eller det beste i nasjonal kontekst? Tolkingsresultatet: Klarering med ESA? Men binder ikke EFTA-domstolen eller EU-domstolen Upresise direktiver kan bli presisert i rettspraksis: krav om lovpleie? 19

20 Passiv transformasjon Innebærer at norsk rett allerede oppfyller direktivets krav Kan komme til uttrykk i Prop S om innlemming Hvordan sikre kunnskap om at gjeldende regler nå får EØS-bakgrunn? – betydning for tolkingsstilen – betydning for endringsadgangen 20

21 Forarbeider til gjennomføring av EØS- regler Prop S – om innlemming i EØS-avtalen (UD) Prop L – om inkorporasjon eller aktiv transformasjon i lov (fagdepartementet) – EØS-rettsakten som vedlegg? – Spesialmotivene: henvise til den direktivbestemmelse som paragrafen gjennomfører – Utsagn om direktiv/lovforståelsen? Prop LS? 21

22 Utvalgte referanser Lovteknikk og lovforberedelse (Justisdepartementets lovavdeling, 2000) kap. 12 (s. 166-85) http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/Veiledninger_brosjyrer/2000/veiledning- om-lov--og-forskriftsarbeid.html?id=87536 Niels Fenger: Gennemførelse af direktiver og regler, der understøtter forordninger. I B.E. Olsen & K.E. Sørensen (red), Europæiseringen af dansk ret, Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København 2008, s. 199-223Gennemførelse af direktiver og regler, der understøtter forordninger NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU (særlig kap. 6 og 7) Halvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathisen: EØS- rett (2. utg., Bergen 2014), særlig s. 273-87 22


Laste ned ppt "Forberedelse og gjennomføring av EØS-regler og internasjonale forpliktelser Forelesninger lovgivningslære H 14 Professor Inge Lorange Backer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google