Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Narvik Havn Onsdag 28.01.2009 Jan Erik N. Netter Kristiansund Port Services AS INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN Status og erfaringer Samarbeidsprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Narvik Havn Onsdag 28.01.2009 Jan Erik N. Netter Kristiansund Port Services AS INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN Status og erfaringer Samarbeidsprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Narvik Havn Onsdag 28.01.2009 Jan Erik N. Netter Kristiansund Port Services AS INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN Status og erfaringer Samarbeidsprosessen Organisering og ansvar ___________________

2 Status og erfaringer Havn IKS Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Molde og Romsdal Havn IKS

3 Havnene møter nye utfordringer Fremtidens havnetilbud må utformes i et samarbeid mellom myndigheter og næringsliv Beredskaps- og sikkerhetsmessige forhold (bl a ISPS) står sentralt i vurderingen av ulike havnetilbud Nye rammebetingelser knyttet til ny havne- og farvannslov, NTP og forholdet sjø/land Regionale, samordnede havnetilbud kan åpne for nye driftsmodeller Krav til øket fleksibilitet ved prissetting av havnens tjenester Utviklingstrekk i forholdet sjø/land Havnene må ses i en større sammenheng……

4 Interkommunalt havnesamarbeid ….mer enn bare havn…! Det er ikke havneterminalene alene som er avgjørende, men transportløsningene de er en del av!

5 Interkommunalt samarbeid – Hva er vektlagt? Næringslivets valg av transportmåte/havn Havne/infrastruktursituasjonen i regionen Utviklingspotensialer sjø/land Kostnadssiden (Avgiftsforhold) Samarbeidsrelasjoner og -vilje Organisering av planprosessene Fordeling av oppgaver/spesialisering Organisering av samarbeidet

6 Hvordan møte utfordringene i en potensiell samarbeidsregion? Infrastruktursituasjon, dagens transportløsninger og samarbeidsforhold og –potensialer? Sanering  Konsentrasjon  Satsing nødvendig på kai- og infrastruktursiden … Offentlig/Privat samarbeid vil være en styrke i den regionale infrastrukturutbyggingen. Næringslivet må delta i planleggingen og utviklingen Forhold knyttet til ”avgifter” Nye rammebetingelser.

7 STERKE SIDER Alle kommunene deltar – gir styrke og åpenhet Banetransport mulig Beliggenheten (farleder, stamveger, banenettet) Havnenettverk med spesialoppgaver kan etableres Privat/offentlig satsing Ytterligere samarbeidspotensial SVAKE SIDER? Godsvolumet for lite? Veger/ferger og fremkommelighet innen regionen? Konkurranse mot nord og sør? Effekter av liten deltagelse? For mye ”nytt” og få referanser? Sårbarhet for endringer i rammebetingelser? Avgiftsregimet?

8 Kommunene og næringslivet bør gripe sjansen til å delta i utviklingen av havne- og infrastruktursamarbeidet i Romsdalsregionen –Sju kommuner deltar –Et godt tiltak rettet mot næringslivet i regionen –Gir mer samordnet og behovsrettet infrastrukturplanlegging –Bidrar til å utvikle gode og effektive terminaltjenester og transportsystemer

9 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN Sentrale oppgaver på Nordvestlandet Være en pådriver for regionalt og interregionalt samarbeid om infrastruktur- og næringsutvikling Fokus på markedsutvikling, organisering og drift av selskapet Utforme kostnadseffektive havne- og terminaltjenester Styrke egen transport- og havnekompetanse og markedsinnsikt gjennom privat/offentlig samarbeid og informasjonsutveksling Utnytte tilgjengelige areal-, kai- og havneressurser i regionen Oppfølging av Fylkesplan, NTP-arbeidet og rulleringsprosessene Bistå næringslivet – Utvikle gode sjø/landtransportløsninger

10 Samarbeidsprosessen OppstartData/informasjonsbehov Oppgaver som må gjennomføres OrganiseringKostnaderTidsplan

11 Data/informasjonsbehov Samarbeidskommunene Kontaktpersoner og informasjonsoverføring Kontaktpersoner og informasjonsoverføring Eksisterende samarbeidsrelasjoner Eksisterende samarbeidsrelasjoner Industri/handelsvirksomhet Industri/handelsvirksomhet –Lokalisering/Egen kai? –Vare/Godstyper til og fra –Dagens transportløsninger Offentlige planer Offentlige planer Infrastruktur/næringsutvikling Infrastruktur/næringsutvikling Data og datatilgjengelighet Data og datatilgjengelighet Viktige særtrekk og utviklingsmuligheter Viktige særtrekk og utviklingsmuligheter

12 Oppgaver som må gjennomføres Kontakt/Møter Datainnsamling Datainnsamling –Opplysninger om skips- og godstrafikk –Offentlige/private kaiers beliggenhet og standard –Arealsituasjonen –Farled/Veg/Bane-tilknytninger Utviklingstrekk Utviklingstrekk Spesialisering Spesialisering Spesielle forhold/forutsetninger knyttet til samarbeid Spesielle forhold/forutsetninger knyttet til samarbeid

13 Organisering Drift/AnsvarsforholdBefaringer?

14 Drifts/Ansvarsforhold Oppstartsfasen Narvik Havn KF tar på seg prosjektlederansvaret i utrednings/oppstartsfasen Narvik Havn KF tar på seg prosjektlederansvaret i utrednings/oppstartsfasen –Arbeidsopplegg og tidsplan –Møteinnkalling/Referater –Kostnadsoppfølging –Informasjonsspredning –Rapportering og oppfølging mot samarbeidskommunene –Hovedkontakt mot KPS –Sluttrapportering – For behandling i kommunene

15 Befaringer Forslag Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Kristiansund og Nordmøre Havn IKS –Orientering om samarbeidet –Erfaringer fra næringsliv- og myndighetssiden –Særtrekk (Offshore, oppdrett, industri) –Befaring i området, inkl Vestbase Molde og Romsdal havn IKS Molde og Romsdal havn IKS

16 Tidsplan 2009 Januar: Intensjonsavtaler/Oppstart Januar: Intensjonsavtaler/Oppstart Februar:Kontakter i kommunene - Datainnsamling/Milepælmøte Februar:Kontakter i kommunene - Datainnsamling/Milepælmøte Mars/April:Databearbeiding/Milepælmøter Mars/April:Databearbeiding/Milepælmøter Mai/Juni:Befaringer/Rapportering Mai/Juni:Befaringer/Rapportering Aug/des:Behandling i kommunene/Infomøter Aug/des:Behandling i kommunene/Infomøter 2010 - :Tilpasninger, organisering, opplegg for implementering, oppstart og oppfølging 2010 - :Tilpasninger, organisering, opplegg for implementering, oppstart og oppfølging

17 Kostnader for gjennomføring av forprosjekt i 2009: Havnesamarbeid i Ofoten –Totalt, Øvre ramme NOK 300 000 –Fordeling: 50% fordeles på samarbeids- kommunene 50% Nordland Fylke (søknad)

18 HAVNESAMARBEID OFOTEN Arbeidsplan 1. Havnesamarbeidets mål og rammer 2. Klarlegge arbeidsoppgaver og fremdrift 3. Organisering av prosjektet og styring 4. Milepæler - Rapportering 5. Kostnader og –fordeling 6. Finansiering av prosjektarbeidet 7. Fremdrift/Tidsplan for prosjektarbeidet 8. Deltagelse i og organisering av IKS 9. Behandling i kommunene 10. Implementering  Oppfølging  Evaluering

19


Laste ned ppt "Narvik Havn Onsdag 28.01.2009 Jan Erik N. Netter Kristiansund Port Services AS INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN Status og erfaringer Samarbeidsprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google