Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SLIL Allianse Årsmøte 21.02.08 Årsberetning 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SLIL Allianse Årsmøte 21.02.08 Årsberetning 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 SLIL Allianse Årsmøte Årsberetning 2007

2 SLIL Allianse ADMINISTRASJON; ANSVAR- OG OPPGAVEFORDELING 2007
Styreleder 2007: Robert Skaugrud Robert Skaugrud Leder Møteoppgaver; Møteleder og oppgavefordeling Ha det overordnede ansvar for den daglige driften av SLIL allianse. Delegere oppgaver og gjøremål i organisasjonen Innkalle til års- og styremøter etter gjeldende statutter i SLIL allianse Tlf : / E-post : Sven Sandvik Nestleder Møteoppgaver; Møteleder og oppgavefordeling v/leders fravær Sponsoransvarlig Medlemsverving Sette opp saksliste samen med leder til hvert styremøte ”Info-flyt” mellom hovedlaget og undergruppene Utføre de oppgaver som leder ellers måtte gi Tlf : E-post : Hanne S Bratvold Kasserer Møteoppgaver; Fremleggelse av økonomisk status på hvert møte. daglige ansvar for føring av regnskap Administrere lagets økonomi Inn- og utbetalinger Innkjøpssjef Ha ansvaret sammen med leder vedr. søknader om støtte/spillemidler Utføre de arb.oppgaver leder måtte gi. Tlf : E-post : Dag Engelund Sekretær Møteoppgaver; Skriving og utsending av møteinnkallinger/ agenda og referater Ha ansvar for inn/utgående post samt foredeling av denne Skrive brev på vegne av styret, bør undertegnes av leder Utføre de oppgaver som leder ellers måtte gi Tlf : E-post : Arnfinn Sagstuen Styremedlem Møteoppgaver / ansvar :bygg og anlegg ”Dugnadsgeneral” Skaffe folk fra gruppene ,fordele ansvar ,samt koordinere gjennomføringen av dugnader Utføre de oppgaver som leder ellers måtte gi Tlf : E-post Anne Marie Hauger Styremedlem Møteoppgaver; Fange inn signaler om behov, melde videre på agenda (til sekretær) til neste styremøte. ”arrangementsgeneral” Koordinering med Sponsoransvarlig (Nestleder) Innkjøper (etter koordinering med kasserer) Utføre de oppgaver som leder ellers måtte gi Tlf : Finn Røen Varamedlem Møterett/ møteoppgaver; Fange inn signaler om behov, melde videre på agenda (til sekretær) til neste styremøte. Bistå til å løse styrets oppgaver ved behov og etter avtale. Utføre de oppgaver som leder ellers måtte gi Tlf : E-post : Anne Brit Moen Styremedlem Representant fra håndball i SLIL allianse Møteoppgaver; orientere fra håndballgruppa. Utføre de oppgaver som leder ellers måtte gi Tlf : e-post : Arne Skogsbakken Styremedlem Representant fra Ski/Friidrett til SLIL allianse Møteoppgaver; orientere fra ski / friidrett Utføre de oppgaver som leder ellers måtte gi Tlf : E-post : Erik Høgberget Styremedlem Representant fra fotball yngres til SLIL allianse Møteoppgaver : orientere fra fotball yngres Utføre de oppgaver som leder ellers måtte gi Tlf: e-post : Svein Erik Sagbakken Styremedlem representant fra fotball senior i SLIL allianse Møteoppgaver : Orientere fra senior Utføre de oppgaver som leder ellers måtte gi Tlf : E-post

3 Strategi- og handlingsplan for SLIL Allianse
1.Visjon: Utvikle et godt klubbmiljø som gir glede og verdi for utøvere, ledere, samarbeidspartnere  lokalsamfunn. 2.Mål: - Legge forholdene til rette for et bredt utvalg av idrettslige aktiviteter. - Koordinere virksomheten i de ulike gruppene og sørge for at SLIL framstår som en samlet organisasjon. Sikre bedre rekruttering til gruppene gjennom bedre treningstilbud og god organisering av idrettstilbudet. De enkelte gruppene bidrar til at idrettslaget har et kvalitativt godt tilbud.  Legge til rette for en fornuftig balanse mellom sosial- og prestasjonsrettet idrettsaktivitet. - Legge til rette for ungdomsidrett der ungdommen kan delta i den type idrett de ønsker. - Fremme idrettslagets interesser overfor Søndre Land idrettsråd, Søndre Land kommune og andre aktuelle offentlige myndigheter. - Påvirke kommunen og politiske organer til å følge opp sine planer for idrett og kultur - Utnytte trenerkunnskap og kompetanse på tvers av gruppene i idrettslaget. - Profilere SLIL i media. Strategiplan 1.Rekruttering av utøvere og ledere - Gi et kvalitativt godt tilbud til de yngste idrettsutøverne. - Gi tilbud om deltakelse på kurs for idrettsledere. - Vurdere utvikling av å være positiv til nye og/eller utradisjonelle idrettstilbud for   nåværende og nye medlemmer. Vurdere idrettsskole for ungdom der helse og mosjon står i   sentrum. - Legge forholdene til rette slik at tillitsvalgte kan gjøre en god jobb. - Sveise hovedstyret sammen ved å arrangere kurs og sosiale tilstelninger. - Bedre kontakten mellom gruppestyrene ved at leder/nestleder   deltar på møter i gruppestyrene, og ved at alle gruppeledere sender referat fra sine møter   til leder eller nestleder. 2.Kompetanseheving - Sørge for at det alltid er en utdanningsansvarlig i hovedstyret og i hver av gruppene.   Disse utarbeider felles mål for utdanningsaktiviteten i laget. - Opprettholde god kontakt med særkretser og forbund.                                                        fortsetter

4 Fortsettelse strategiplan.
3.Drift og vedlikehold av idrettsanlegg - Påvirke kommune og politikere slik at ”ansvaret” som det offentlige har for drift og vedlikehold av idrettsanlegg blir fulgt opp. - Utrede muligheten for å få etablert en kunstgressbane i Søndre Land. - Arbeide for å gjøre Hov stadion godt velegnet for friidrett i tillegg til fotball. - Sikre god drift og vedlikehold av lysløypa i Scheeskroken. -I samarbeid med Søndre Land kommune og velforeninger sette i stand og etablere anlegg for idrettslige aktiviteter i bomiljøene og ved skolene for å kunne bedre tilbudet både innenfor fotball og ski. 4.Intern informasjon - Utvikle lagets egen nettside samt stimulere til aktiv bruk av gruppenes hjemmesider. 5.Idrettsråd og kommune - Arbeide for god kommunikasjon og godt samarbeid med idrettsrådet og kommunen. - Arbeide for at kommunen legger forholdene slik til rette at SLIL makter å ta vare på   frivillighetsarbeidet og verdiskapningen gjennom dette. 6.*Integrering av funksjonshemmede *- Bidra til at gruppene har en åpen holdning til integrering av funksjonshemmede i sine   aktiviteter. *- stimulere til at gruppene inviterer funksjonshemmede til enkeltaktiviteter. 7.Etikk og verdier - Bidra til at idrettsaktiviteten i SLIL er en positiv verdiskaper for individ og samfunn. - Bidra til at utøvere, trenere, ledere og foreldre utvikler et bevisst forhold til idrettens verdigrunnlag,- glede, helse, fellesskap og ærlighet. - Utvikle en bevisst holdning til rusmiddelbruk og doping både hos utøvere, ledere og foreldre.

5 arbeidsinstruks for styremedlemmer Styreleder 2007: Robert Skaugrud
SLIL Allianse arbeidsinstruks for styremedlemmer Styreleder 2007: Robert Skaugrud 1.1 Leder Har det overordnede ansvar for den daglige drift av Søndre Land IL Allianse. Delegere oppgaver og gjøremål i organisasjonen. Innkalle til styremøter og årsmøter etter gjeldende statutter for SLIL- Allianse 1.2 Nestleder Må sørge for å være oppdatert på det organisasjonsmessige området sammen med leder. Sette opp sakslise sammen med leder til hvert styremøte. Har ansvar for kommunikasjon mellom undergruppene og styret (info-flyt). Utføre de oppgaver som leder evt. måtte tildele. 1.3 Sekretær Ha ansvar for at all innkommende post i postboks og på e-post blir fordelt og gitt til rett person. Skrive referater fra års og styremøter. Innkalle personer som ikke naturlig hører hjemme på et styremøte dersom styret ønsker det. Skrive brev på vegne av SLIL-Allianse, dersom leder eller den som saksområdet naturlig hører inn under ønsker dette. ( Alle utgående brev bør også undertegnes av leder). Utføre de arbeidsoppgaver som leder evt. måtte gi. 1.4 Kasserer Ha det daglige ansvar for føring av regnskapet til SLIL-Allianse (føre inn- og utg. bilag, betale regninger m.m.) Legge frem årsregnskap, med underliggende bilag og budsjetter, for årsmøtet i SLIL-Allianse. Ha ansvar for at budsjetter blir overholdt. ( Må straks rapportere til leder dersom budsjetter blir overskredet eller det oppdages misligholdelse av penger i organisasjonen). Sørge for at regnskapet i Alliansen føres etter Alliansen og Norges Idrettsforbunds retningslinjer. Ha ansvaret sammen med leder for søknader om tippemidler/støtter blir overholdt. 1.5 Styremedlemmer SLIL-Allianse har organisert seg slik at noen oppgaver er spesielt underlagt et styremedlem, for eksempel medlemslister og register. Vedlikehold av bygninger/anlegg, arrangement osv. 1.6 Varamedlemmer til styret Møte på de styremøter man innkalles til. Utføre de arbeidsoppgaver som styret/ leder evt. måtte gi. 1.7 Revisor Regnskaper og budsjetter vil bli revidert og godkjent av en revisor som blir oppnevnt/valgt av årsmøtet.

6 PROSJEKTER 2007

7 Årsmøtereferat 2007 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SØNDRE LAND I.L ALLIANSE
TORSDAG 22.FEBRUAR 2007. Tilstede på årsmøte var 19 medlemmer. Sak 1: Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden. Leder Magne Hagen ønsker velkommen til møte. Innkalling og dagsorden godkjent. Sak 2: Konstituering. Møtedirigent :Magne Hagen valgt Møtereferent :Dag Engelund valgt Sak 3: Årsmelding. Enstemmig godkjent. Sak 4: Regnskap 2006. Med følgende merknader: Eget regnskap for tippemiddelprosjektene, alt ikke innkommet på rabattkortene og kulturprisen ikke ført i regnskapet for 2006. Sak 5: Innkomne saker. A: Idrettsskole/allidrett. Eira flyttet fra kommunen og ingen aktivitet der i dag. Vedtak:Alliansen overtar midler som står til disposisjon der. B: Vedtekter – endringer. Pr. i dag sier vedtektene ingen ting om at alliansen kan ha mulighet til å pantsette eiendom i forhold til lånesøknader og lignende. Vedtak: Styret gis fullmakt til å redigere vedtektene slik at disse blir i tråd med dagens behov. Sak 6: Fastsettelse av kontingent. Generell diskusjon rundt kontingent og medlemskap , hvordan få flere medlemmer. Vedtak: Kontingenten for 2007 blir Kr opp til 12 år Kr fra 13 – 17 år Kr over 17 år Sak 7: Budsjett 2007. Generell diskusjon rundt de ulike poster i budsjettet Vedtak om at håndball betaler ¼ av sine utgifter ved leie av Søndre Land hallen selv. Vedtak budsjett 2007: Enstemmig godkjent .

8 Sak 8: Valg Valgkomiteen , ved Snipstad , la fram valgkomiteens forslag Enstemmig valgt: Leder : Robert Skaugrud - 2år Nestleder : Sven Sandvik – ikke på valg Sekretær : Dag Engelund – ikke på valg Kasserer : Hanne Skikkelstad Bratvold – 2år (Heidi Jorunn Ingvaldsen fungerer fram til sommerferien) Medlem : Anne Marie Hauger – 2år Medlem : Arnfinn Sagstuen – ikke på valg Varamedlem : Finn Røen – 1år Valgkomite : Magne Hagen Solfrid Wiker Engelund Heidi Jorunn Ingvaldsen Mari Aasen Revisorer : Fred Sørensen og Trond Olerud Sak 9: Utdeling av innsatspokalen for 2006. Annelise Alsvik Skogsbakken fikk denne for sine prestasjoner innen friidrett. Sak 10: Avslutning Avtroppende leder Magne Hagen delte ut blomster til de som gikk ut av styret. Arnfinn Sagstuen fikk blomster for sin innsats for idrettslaget. Videre ønsket han påtroppende leder Robert Skaugrud lykke til med arbeidet og overrakte han idrettslaget klubbe. Refr. Dag Engelund

9 MØTEREFERAT (ER) Mars SØNDRE LAND IL ALLIANSE
Referat fra styremøte Sportshytta. Tilstede: Robert Skaugrud, Sven Sandvik, Sven Erik Sagbakken, Erik Høgberget,Hans Martin Søfferud, Anne Marie Hauger, Finn Røen, Arnfinn Sagstuen, Dag Engelund Forfall: Arne Skogsbakken, Heidi J. Ingvaldsen. Sak 03.01: Godkjenning av referat årsmøte. Enstemmig godkjent Sak 03.02: Godkjenning av referat fra ekstraordinært styremøte. Enstemmig godkjent. Sak 03.03: Nytt fra de forskjellige gruppene. Fotball senior: Hatt en treningskamp, ny til helgen. Treningsforhold – noe varierende, tar kontakt med Bjørnsveen ad. dette. Seriestart 20.april Annonser i avis og matchball – sponset til hjemmekampene. DNB NOR sponset nye drakter. Medlemstall ca. 50 Yngres: Det ble delt ut skriv ad. ansvar/arbeidsfordeling til det nye styret Håndball: Hatt 5 lag i aktivitet og damelag på gang til neste år. Medlemstall ca.80. Sak 03.04: Anleggene våre. Holmen Dårlige forhold utover nå – tiltak vurderes Lys – det jobbes med å utbedre dette Hov: Vannreservoar – Arnfinn jobber videre med dette prosjektet. Banene må gjødsles, lufting og skjæres – Robert undersøker dette nærmere. Sak 03.05: Arbeidsoppgaver for det nye styret/ andre frivillige. Robert delte ut forslag til arbeidsinstruks – tas opp igjen på neste møte. Videre forslag til strategi og handlingsplan for SLIL Allianse. Pensjonistene gjør en kjempejobb på stadion. Banekomite vil bli oppnevnt med representanter fra Alliansen,Senior, Yngres og pensjonistene. Sak 03.06: Økonomi. Noe utestående på reservoaret. Salg av jubileumsboka – her må noe gjøres Skilt på stadion – her skal det reforhandles noen avtaler. Leietagere etter at barnehagen blir borte ble luftet.

10 Sak 03.07: Sportshytta etter barnehagen.
Fortsettelse. Sak 03.07: Sportshytta etter barnehagen. Det har vært et møte med Søndre Land kommune om alternativt bruk . Nytt møte snart. Kommunen har bedt om å få leie 1 mnd utover det som var skissert – godkjent i styret. Sak 03.08: Tilleggsfaktura nedre bane, orientering om saken. Robert orienterte og delte ut brev ad. saken . Sak 03.09: Møteplan. Styremøte er første torsdagen i mnd. Saker som ønskes behandlet sendes leder Robert Skaurud. Sak 03.10: Eventuelt Innkalling/referat: legges ut på hjemmesida. Fotballskolen: gode erfaringer fra de som har vært på ulike skoler i fjor sommer. Yngres ser videre på disse tilbudene. Klubbgenser: generell diskusjon – ingen vedtak. Årsmøtereferat: sendes Idrettskrets og idrettsrådet i kommunen. Refr. Dag Engelund

11 MØTEREFERAT (ER) April
Referat fra styremøte Søndre Land IL allianse Tilstede:Sven Sandvik, Arnfinn Sagstuen, Even Markeng, Sven Erik Sagbakken, Anne Berit Moen, Dag Engelund. 04.01: Godkjenning av referat fra Godkjent 04.02: Nytt fra de forskjellige gruppene. Yngres: Mange nye i styret Arrangert innecup Søndre Land cup i juni. De fleste trenere på plass Arrangert dommerkurs og kurs om holdninger. Senior: Trener på Grimebakken Målsetting å bli blant de 3 beste i 4.div. Spørsmål til Yngres omballjenter/gutter til hjemmekampene. Sjekk hjemmeside ad. Annonse – lovlighet..Viktig med løpende dialog i alliansen i forhold til bruk av hjemmesidene til de ulike undergrupper. Håndball: Siste seriekamp søndag Cup i mai Ønske om å få et felles regnskapssystem i alliansen Førstehjelpskurs til høsten - åpent for alle i alliansen Idrettslagets farger – hva er de? Lage genser med felles profil Allidrett – hva gjør vi her – tar saken opp på neste møte. 04.03: Anleggene våre. Stadion:Nedre bane luftes, skjæres og gjødsles. Rydde og ordne ved reservoaret Få innbytterbenkene på plass igjen Bygge oppe på reservoaret. Byggekomite – Robert ser på det Pensjonistene gjør en god jobb på stadion Lysløype: Skifte lysarmatur – Robert sjekker videre på det. Hoppbakken i Enger: Denne er revet og materialer må fjenres. Banekomite: Denne må på plass snarest – Trond Fuglerud fra Yngres. Senior, alliansen og en fra pensjonistene bør være med.

12 MØTEREFERAT (ER) Fortsettelse april
04.04: Økonomi Ser ok ut Sendt ut giro ad medlemskontingent Enighet om at håndball betaler ny kontingent fra høsten Rabattkort – starte arbeidet nå og få de ut snarest. Jubileumsboka salg – gi kr. 30 til de som selger boka. 04.05: Arbeidsoppgaver, strategi og handlingsplan Utsatt til neste møte 04.06: Sportshytta etter barnehagen Forslag om å ha eget møte på denne saken. 04.07: Orientering om tilleggsfaktura nedre bane. Ikke noe nytt i saken 04.08: Sak fra håndball ad årsmøtevedtak egenandel hallleie og oppsigelse av bankkonto Allidrett/ overføring av penger til alliansen. Allidrett: se sak – taes opp på neste møte. Hallleie: Vedtak: Styret vurderer om vedtaket på årsmøte er fattet på formelt rett Grunnlag og vi tar en prinsipiell diskusjon på bruken av kulturmidler i Forhold til anlegg og drift av disse. 04.09: Eventuelt Hov varehus – tilbud på kjøp av varer. Undergruppene samordner sine innkjøp. Søppel på stadion: Kioskansvarlig kaster dette på anvist plass Refr.Dag Engelund

13 AKTIVITETSANSVAR 2007 Juni

14 MØTEREFERAT (ER) Juni Styremøte i SLIL Allianse 14.06.07 kl 1830
Tilstede:Robert Skaugrud, Sven Sandvik, Dag Engelund, Svein Erik Sagbakken, Arne Skogsbakken, Finn Røen Forfall:Heidi J Ingvaldsen, Anne Marie Hauger, Arnfinn Sagstuen, Erik Høgberget, Anne Britt Moen,   Referat fra styremøte godkjennes med følgende endring under sak Medlemmer som har betalt kontingent etter gammel takst skal ikke betale mellomlegg som følge av justering av kontingent etter årsmøte. Medlemmer som ikke har betalt kontingent, purres med ny justert kontingent Orientering fra gruppene fotball senior: Bra med publikum på kampene. Ringelia banen er et godt alternativ for avlastning. Banen på Grimbakken er og flott å bruke. fotball yngres: forfall til møte ski / friidrett: Gode enkeltresultater i friidrett. Team Lillehammer 2009 er et samarbeidsprosjekt. Taket på skihytta skriftes ut i disse dager. Pensjonistgjengen m fl. gjør en flott innsats. håndball: forfall til møte Fortsettelse av sak vedr allidrett: Saken tas opp på neste møte05.04Økonmi / drift av allianseidrettslagetRabattkort gjøres klar til Hovdagene juni. I tillegg legges det opp til en felles dag for salg av kortene i Søndre Land. 23 august kl 1800 settes den aksjonen i gang med utgangspunkt på sportshytta. Instruks og gjennomføring av salget sendes ut til alle gruppene. Prisen settes til kr 100,- pr kort og opplaget er i utgangspunktet 500 stk.sportshytta etter barnehagen: Et forslag er fremsatt og det jobber videre med dette. En se på en mulig samlokalisering av ulike tiltak som f.eks frivillighetssentral, fysiotek osv. salg av jubileumsbok: Salgssteder underrettes om vedtatte provisjon. Et salgs må organiseres for å redusere lageret som er på ca. 700 bøker. Hovdagene planlegges som første fremstøt.sak nedre bane: Adv Nyheim har valgt å avslutte saken i denne omgang.05.05Anleggene våre:- Vi har fått innvilget kr 700’ til nedre bane under årets tildeling av spillemidler. Utbetaling følges opp. - Lysarmatur i lysløypa inneholder ikke pcb. Det er likevel et stort behov for utskifting av armatur og annet rehabiliteringsprosjekter. Undersøker om midler kan omdisponeres. - Vannreservoaret blir ferdigstilt kommende helg. - Kommunalt tilskudd til Holmenbanen sjekkes opp vedr. utbetaling.- Arnfinn kjøper anleggsgjerdet som er benyttet under byggingen av reservoaret Handlingsplan / Strategiplan / ArbeidsoppgaverSaker tas opp på neste møte05.07Eventuelt:Tynning av skog vest for stadion. Pensjonistene forespørres om jobben mot at de beholder veden selv.Rydding av materialer etter hoppbakken i Enger. Synfaring utføres med det første. Lufting av baner. Golfen forespørres nærmere ferien.

15 MØTEREFERAT (ER) August
Referat fra Dag Engelund, styremøte i S.Land idrettslag allianse Tilstede: Anne Berit Moen, Arne Skogsbakken, Anne Marie Hauger; Finn Røen, Arnfinn Sagstuen, Hanne S.Bratvold, Robert Skaugrud, Heidi J.Ingvaldsen, Dag Engelund. O6.01: Godkjenning av referat fra styremøte Godkjent 06.02: Orientering fra gruppene. Ski/friidrett - tak på skihytta- utvide trase, snakke med grunneiere og ta saken opp i idrettsrådet. Håndball - får komme inn i hallen tidligere i år - brukerveiledning for hallen - jobbes med plan for håndballgruppa - sendt ønskeliste til kommunen om utstyr i hallen - håndballskole for de yngste 06.03: Økonomi Vannreservoar – det vil bli et merforbruk ifht. budsjett. Spillemidler – møte med kommunen ved D.Johansen mandag ad omdisponering/ tilleggsmidler. Rabattkort – aksjonsdag neste torsdag Jubileumsbok – få lag/foreninger til å selge den mot en godtgjøring på kr.30 pr. bok Sportshytta – fått brev fra kommunen kontorer til de ulike undergruppene vurdere andre leietakere arbeide videre med prosjektet Svenn har satt i gang. 06.04: Anleggene Vannreservoar – se over Lysløpa –se sak før Banene – disse er i god stand og pensjonistgjengen går en veldig god jobb. 06.05: Salg av areale rundt Nordbybakken – brev fra nabo Robert undersøker mer rundt saken 06.06: Fortsettelse av sak vedr.allidrett. - prøve å starte opp igjen dette tilbudet - sjekke med personer som har barn i denne alderen og få de med i organisering av tilbudet. 06.07: Eventuelt Robert takket Heidi for arbeidet i styret og ønsket Hanne velkommen inn som kasserer Robert tar kontakt med idrettsrådet for aktuelle saker og får det i gang igjen. Refr. Dag

16 MØTEREFERAT (ER) September
REFERAT FRA STYREMØTE I S.LAND ALLIANSE Tilstede:Robert Skaugrud, Hanne S Bratvold, Anne Britt Moen, Arne Skogsbakken, Dag Engelund. Sak Godkjenning av referat fra styremøte Godkjent med en merknad – ikke gjort noe i forhold til Nordbybakken. Sak Orientering fra gruppene. Fotball senior –anke avvist i forhold til bruk av spiller. alle spillere ser ut til å fortsette neste år Fotball yngres – det blir endring i styret fra neste år Ski/friidrett – treninger inne for alle. Håndball – godt i gang med sesongen,Prøve å få til en arena hvor alle grupper kan komme sammen – få allsidighet inn i treningene. Saken taes opp på neste møte. Sak Økonomi Rabattkort – det kom inn ca Holmebanen og Hov stadion – kommunal andel blir utbetalt Medlemskontingent – mangler fortsatt noe. Må få oppdaterte medlemslister. Vedtak:Sven og Hanne ser på retningslinjer i forhold til innkreving/registrering av kontingent/medlemmer. Sportshytta – Arne, Robert og Sven ser på videre drift. skal vi drifte den selv og hva koster det i samarbeid med andre Sak Anleggene våre. Hoppbakken i Enger –ligger igjen noe materialer. Snakke med Sølve om dette. Fotballbanene – fått mye skryt for disse Sak Handlingsplan/protokoll. Jobbe videre med saken. Ser bra, men les og gi kommentarer til Robert. Sak Fortsettelse av sak allidrett. Ikke fått tak i tidligere kasserer/disponent. Pengene overføres alliansen. Sak Eventuelt. Idrettsrådet- kommet godt i gang igjen. Fordelt midler de ulike idrettslag i kommunen. Friomsorgen – kommet telefon derfra. Styret ser positivt på saken. Årsmøte i alliansen/undergruppene – alle tar oppvedtekten og ser på disse om det er endringer som bør foretas slik at dette kan forberedes til årsmøtene i 2008. Eventuelt samle alle styrene til en felles dag og sette dette på dagsorden. Sponsorer/midler- forslag fra yngres om å få en aktør som kan bistå alliansen og undergruppene med å skaffe sponsorer/midler. Refr. Dag

17 MØTEREFERAT (ER) November
SØNDRE LAND IDRETTSLAG ALLIANSE    kl på Sportshytta    Tilstede:Robert Skaugrud, Sven Sandvik, Dag Engelund, Hanne S Bratvold, Arnfinn Sagstuen, Anne Britt Moen, Finn Røen, Even Markeng møtte for Erik Høgberget. ForfallSvein Erik Sagbakken, Anne Marie Hauger, Arne Skogsbakken,   Godkjenning av referat fra styremøte Vedtak: Ingen merknader til referat Orientering fra gruppene fotball senior forfall fotball yngres :Har et jentelag som det skal satses på, det savnes et juniorlag da det er et gap opp til A-laget. Nettbutikk har vært diskutert ski / friidrett, forfall håndall: Vellykket turnering, kvalitetsplan skal revideres til vinteren. Dommerkurs er annonsert og det etterlyses deltakere. Dette er god trening også for fotball dommere. Økonomi i alliansen Jobber med å få utbetalt spillemidler ifm anlegg. Det jobbes med å få til et system på innbetaling av medlemskontingent fra gruppene.Robert og Hanne Anleggene våre hoppbakken i Enger, Sølve har tatt på seg jobben med å rydde. Jobben gjøres før det kommer snø Nordbybakken: Sven undersøker med S. Andreassen ang, en rimelig pris for arealet som idrettslaget eier. Grunnen vurderes solgt ut av alliansen Lysløypa: Dugnad er utført på traseen og det er meldt inn at 8 lamper er defekte Hov stadion: Vanningsanlegget gjøres klart førstkommende helg Sportshytta, vasking og drift: Det skal utarbeides en plan for drift av sportshytta. Brukere deler på vasking og utgifter på huset. Det skal vaskes hver 14. dag. En liste settes opp over hvem som vasker når og hvilke arealer som skal vaskes. Utgifter på huset ellers fordeles etter en nøkkel. Det er inngått en sameieavtale mellom Salongskytterlaget og Alliansen vedr. forsikring. Sportshytta forsikres heretter under en avtale. Robert og brukere av sportshytta Handlingsplan/ Protokoll Innspill som kom på møtet innarbeids i dokumentet og legges frem på neste styremøte. Arena på tvers av gruppene vedr trening og allsidighet. Saken utsettes til neste møte

18 MØTEREFERAT (ER) Fortsettelse
Vedr årsmøtevedtak om egenandel for hall-leie. Saken undersøkes nærmere før årsmøtevedtaket eventuelt kan effektueres. Eventuelt, tre saker: Kiosken/ Bua til yngres: Det er ønske om en annen plassering enn i dag. SLIL har fått tilbud om å rydde et dødsbo i Fall gjennom LHL. Alliansen tilbys en godtgjørelse for jobben. Det er behov for personer for å rydde og vaske ut av huset som skal selges. Robert kontakter dødsbo oppkjøpere og vurderer det opp mot et eventuelt garasjesalg eller auksjon. Jobben må gjøres i nå og skal være ferdig 18 november. Henvendelse fra Aftenposten om salg av abonnement følges ikke opp.

19 SPORTSHYTTA TORSDAG 21.02.2008 KL. 1900
Innkalling årsmøte 2007 SPORTSHYTTA TORSDAG KL. 1900 Sak nr. 1 – åpning. Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Sak nr. 2 – konstituering. Valg av møtedirigent. Valg av møtereferent. Sak nr. 3 – Årsmelding. ÅRSMELDING 2007 FOR SØNDRE LAND IDRETTSLAG ALLIANSE Styrets medlemmer: Leder: Robert Skaugrud Nestleder: Sven Sandvik Kasserer: Heidi Jorunn Ingvaldsen / Hanne S. Bratvold ( ) Sekretær: Dag Engelund Styremedlem: Arnfinn Sagstuen Styremedlem: Anne M Hauger Vararepresentant: Finn Røen Ledere for lagene i Alliansen: Ski/friidrett Arne Skogsbakken Fotball senior Svein Erik Sagbakken Fotball yngres Erik Høgberget Håndball Anne Brit Moen

20 Innkalling årsmøte 2007 fortsettelse
SPORTSHYTTA TORSDAG KL. 1900 Møtevirksomhet: Det er blitt avholdt 7 møter, hvor 42 saker er behandlet. I tillegg har det blitt holdt møter i forbindelse med ekstrakostnader på rehabilitering av nedre bane og utleie av sportshytta Robert Skaugrud har vært Alliansens representant i Idrettsrådet. Økonomi: Laget hadde pr kr ,27,- innestående på konto. Lagets samlede gjeld pr var kr ,25 - hvorav er lån DnB Nor (prosjektet), ,25 er leverandørgjeld og ,- er avsetningen på hall-leien til håndballgruppa. Sponsor- og reklameskiltinntekter kr ,- Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene Fred Sørensen og Trond Olerud. Arrangementer/ det sportslige Det ble i løpet av året arrangert mange arrangementer. Vi kan nevne Landåsløpet , Landstafetten, Søndre Land Cup i yngres fotball. Styret viser i tillegg til vedlagte årsmeldinger fra gruppene. Bygg og anlegg: Spillemiddelprosjektene -Idrettslaget har avsluttet spillemiddelprosjektene i Vanningsanlegget på den rehabiliterte nedre bane ble gjort ferdig og tatt i bruk, i den gra det var nødvendig i løpet av en veldig våt sommer. Bygginga med vannreservoaret var en kjempejobb, og vil bety et stort løft for idrettslaget i framtida. Takk til Arnfinn Sagstuen som var en uunnværlig pådriver for å få dette gjennomført. -Holmenbanen, er også ferdig rehabilitert, og spillemiddelsøknaden har blitt fornyet. Vi håper på å komme med på tildelingen av spillemidler høsten Her vil kommunen forskuttere sin del av støtten, siden anlegget er godkjent for tildeling av spillemidler, og Alliansen har her forskuttert hele rehabiliteringen.

21 Innkalling årsmøte 2007 fortsettelse
SPORTSHYTTA TORSDAG KL. 1900 Fortsettelse -Lysene i lysløypa viste seg å ikke inneholde den farlige miljøgiften PCB, dette betyr at vi der har ubrukte spillemidler som kan søkes omdisponert til andre ting. Vi har i første omgang tenkt på en utbedring av lysløypa i bredde, mulighet for å lage en tursti i lysløypas trasé, og varmestue. Det vil bli søkt omdisponering av disse midlene på våren 2008 Kontrakten med barnehagen ble sagt opp pr Dette har jo stor innvirkning på alliansens økonomi. Vi jobber intenst med å få inn leietagere, og håper at det kan bli noen resultater av jobbingen i løpet av Frafall av inntekter på utleie vil få en konsekvens ifht investeringer i 2008. I tillegg har vi gått inn en avtale med Lausgarda Salongskytterlag om felles forsikring av sportshytta, dette gir oss gode besparelser på forsikringspremie. Medlemsmassen Antall medlemskap i Alliansen har en liten økning ifht 2006, og har i 2007 vært 488 medlemskap. Alliansen har pr. 31/ seks æresmedlemmer og disse er: Kristin Sandberg, Andreas Eid, Sverre Kronvold, Jens Østby, Arne Skogsbakken og Finn Moshagen. De tillitsvalgte: Styret har hatt mange oppgaver i året som gikk, og utfordringene har vært mange. Styret har tatt utfordringene på strak arm og gjennomført og lagt planer for store prosjekter. Verdt å nevne her er dugnader og gjennomføring av bla. salg av rabattkort . Styret takker: Styret vil takke alle som støtter og bidrar i Allianse idrettslaget. Styret takker Søndre Land kommune for godt samarbeide i året som har gått. Styret vil takke alle tillitsvalgte, trenere, ledere, foreldre, pensjonistgjengen og frivillige som legger ned en meget stor dugnadsinnsats for idrettslaget vårt.

22 Innkalling årsmøte 2007 fortsettelse
SPORTSHYTTA TORSDAG KL. 1900 Sak nr 4 – Regnskap Se vedlegg Sak nr. 5 – Innkomne saker. To saker fra håndball. Alliansens organisering og fordeling av midler, samt egenandel hall-leie. Alliansen tar initiativ til et møte der alle styrene møtes for å gå igjennom organiseringen av alliansen. Herunder økonomi og fordeling av midler Sak nr. 6 – Fastsettelse av kontingent. Styret i alliansen foreslår uendret kontingent for 2008, Kr opp til 12 år, kr fra år, kr over 17 år Sak nr. 7 – Budsjett 2008 Sak nr Valg. Sak nr. 9 – Utdeling av innsatspokalen for 2007. Utgangspunktet for pokalen er at idrettslaget i 1966, i forbindelse med 60-årsjubileet, fikk en gave fra Nordre Land IL. Dette var en innsatspokal som skulle gå til en utøver under 20 år. Utøveren skulle ha vist spesiell interesse og framgang innen sin idrettsgren. Første gang pokalen ble utdelt var i 1967, og den har vært delt ut hvert år siden. Alliansens innsatspokal 2007 går til: Kjersti Eidstuen Kjersti er født i 1992 og bor i Hov. Hun har siden hun var 6- 7 år vært med å spille håndball i Søndre Land.  Med venstre "slegga" har hun vært toppscorer på laget, de senere år.Hun er meget treningsivrig og har stor forståelse for sin idrett.  Våren -07 ble Kjersti tatt ut på sone laget i sone Hadeland. Høsten -07 ble hun tatt ut på regionslaget for Hedmark og Oppland, hvor hun fortsatt er med, nå som troppen er snevret inn til 25 spillere. De beste spillerne vil bli tatt ut til å representere Region innlandet i bylagsturneringen i Trondheim - mars 08.  Det vil si at hun er av de 25 beste håndballspillerne i J16 klassen i Hedmark og Oppland for tiden. Kjersti spiller i tillegg fotball på J92 i Søndre Land. Sak nr. 10 – Avslutning.


Laste ned ppt "SLIL Allianse Årsmøte 21.02.08 Årsberetning 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google